Aandacht en inspanning

Waarom dan Systeem r en Systeem 2 gebruiken in plaats van het meer beschrijvende ‘automatische systeem’ en flexplek huren rotterdam ‘weloverwogen systeem’? De reden is eenvoudig: ‘automatisch systeem’ kost meer tijd om uit te spreken en neemt dus meer plaats in ons werkgeheugen in beslag.? Dit is belangrijk, omdat alles wat werkgeheugen in beslag neemt ons denkvermogen beperkt. Zie ‘Systeem r’ en ‘Systeem 2′ als bijnamen, zoals Bob en Joe personages die u tijdens het lezen van dit boek beter zult leren kennen. Deze fictieve personages maken het gemakkelijker voor mij om beoordelingsvermogen en besluitvorming te bespreken en maakt het voor u gemakkelijker om de informatie te verwerken.
38 Deel 1-Twee systemen
Over Systeem 1 en 2
‘Hij kreeg een bepaalde indruk, maar zou hier niet te veel geloof aan moeten hechten. Sommige indrukken flexplek huren zwolle zijn illusies.’
‘Dit was een onvervalst Systeem 1-antwoord. Ze reageerde op de bedreiging zonder erover na te denken.’
‘Ik hoor nu alleen Systeem 1 praten. Doe wat rustiger aan en laat Systeem 2 het voortouw nemen.’
Hoofdstuk 2 Aandacht en inspanning
Voor het onwaarschijnlijke geval dat dit boek wordt verfilmd: Systeem 2 zou een bijrol krijgen, iemand die zichzelf de held waant. De kenmerkende eigenschap van Systeem 2 in dit verhaal is dat zijn activiteiten inspanning vergen. Een andere karaktereigenschap is luiheid, de weerzin om meer inspanning te verrichten dan strikt noodzakelijk is. De gedachten en handelingen flexplek huren amsterdam die Systeem 2 meent gekozen te hebben, worden dan ook meestal ingefluisterd door de echte held van het verhaal: Systeem r. Toch zijn er enkele belangrijke taken die alleen Systeem 2 kan uitvoeren, omdat ze inspanning en flexplek huren arnhem zelfbeheersing vereisen, voor het weerstaan van de intuïtieve ingevingen en impulsen van Systeem r.

Gebrand op discussie

Tijdens het schrijven van het artikel waarin deze gegevens gerappor­teerd werden, ontdekten Amos en ik dat we goed en prettig samenwerk- ten. Amos was altijd heel grappig en zijn aanwezigheid maakte mij ook vrolijk, zodat we met plezier urenlang serieus aan het werk konden blij­ven. Het genoegen dat we aan de samenwerking ontleenden, maakte ons uitzonderlijk geduldig; het is veel gemakkelijker om naar perfectie te streven als flexplek huren rotterdam je je nooit verveelt. En wat misschien het belangrijkste was: wanneer we samen bezig waren, legden we onze kritische wapens neer. Amos en ik waren allebei kritisch en gebrand op discussie, hij nog meer dan ik, maar in de jaren van onze samenwerking heeft geen van ons ooit iets zomaar van tafel geveegd wat de ander naar voren bracht. Een van mijn grote vreugden van de flexplek huren zwolle samenwerking met Amos was juist dat hij vaak een scherper zicht had op de waardevolle kern van mijn vage ideeën dan ikzelf. Amos dacht logischer dan ik, met een oriëntatie op theorie en een feilloos gevoel voor richting. Ik was intuïtiever en geworteld in de waarnemingspsychologie, waaraan we veel ideeën ontleenden. We stem­den voldoende overeen om elkaar gemakkelijk te begrijpen en we waren voldoende verschillend om elkaar te verrassen. We ontwikkelden een werkwijze waarbij we veel van onze werkdagen met elkaar doorbrachten, vaak tijdens flexplek huren amsterdam lange wandelingen. Veertien jaar vormde onze samenwerking het hart van ons bestaan, en het werk dat we in die jaren samen deden, was het beste dat elk van ons ooit tot stand heeft gebracht.

We kwamen al snel op werkvormen die we vele jaren lang in stand hebben gehouden. Ons onderzoek was een gesprek waarin we vragen bedachten en onze intuïtieve antwoorden samen onder de loep namen. Elke vraag was een klein experiment en we voerden een groot aantal experimenten uit op een enkele dag. We zochten niet doelbewust naar de juiste antwoorden op de statistische vragen die we stelden. Ons doel was het intuïtieve antwoord vast te stellen en te analyseren, het eerste ant­woord dat ons te binnen schoot, het antwoord dat ons op de tong brand­de, zelfs wanneer we wisten dat het verkeerd was. We geloofden – naar bleek terecht – dat elke intuïtie die wij tweeën gemeen hadden ook bij andere mensen zou leven, en dat het gemakkelijk zou zijn de effecten van die intuïties op oordelen aan te tonen.

Op een bepaald moment ontdekten we tot onze grote vreugde dat we dezelfde dwaze ideeën hadden over het toekomstige beroep van verschil­lende peuters die we allebei kenden: we konden de graag flexplek huren arnhem debatterende driejarige advocaat aanwijzen, de wereldvreemde professor en de empa- thische en licht bemoeizieke psychotherapeut. We wisten natuurlijk dat deze voorspellingen absurd waren, maar we vonden ze niettemin interes­sant. Het was ook duidelijk dat onze intuïties werden ingegeven door de gelijkenis van elk kind met het culturele stereotype van een beroep.

In relatie tot logistiek

Onder de titel marktvraag in relatie tot logistiek hebben we in dit hoofdstuk veel onderwerpen besproken die te maken hebben met het raakvlak tussen marketing en de logistieke functie. De vraag van de klant kan worden belnvloed met behulp van marktinstrumenten. Door producten op de juiste tijd, de juiste plaats en tegen de juiste kwaliteit beschikbaar te hebben, kan flexplek huren rotterdam logistiek sterk bijdragen aan de omzet en daarmee aan de marktpositie van het bedrijf.
Welke logistieke uitdagingen biedt de markt? De klant wordt steeds veeleisender. Dat wordt ook wel de customer-service-explosie genoemd. In korte tijd moet aan klantenwensen worden voldaan. Daarnaast worden inkoop- en verkoopkanalen steeds internationaler, waardoor aanvoer- en distributielijnen langer worden. Alleen een goede en betrouwbare logistiek kan ervoor flexplek huren zwolle zorgen dat marktkansen worden benut. Daartoe moeten alle bedrijfsfuncties zowel intern als extern goed met elkaar samenwerken.
Wat is de invloed van consumentengedrag op logistiek? Consumenten worden steeds individueler en zijn steeds minder trouw aan producten en winkels. Deze massa-individualisering veroorzaakt allerlei logistieke problemen, maar biedt ook uitdagingen.
Hoe kunnen we reeds vanafhet productontwerp aandacht schenken aan marketing en logistiek? Een commercieel gezien uniek
product kan veel logistieke problemen veroorzaken. Zo zijn theezakjes in piramidevorm veel lastiger te verpakken dan ‘platte’ zakjes. Bij het ontwerpen van nieuwe producten moet en kan er veel meer rekening worden gehouden met verpakking en logistiek. Zowel fit, form en function moeten door flexplek huren amsterdam logistici en marketeers worden beoordeeld, voordat een product op de markt mag worden gebracht.
Welke commerciele aspecten kent de distributie naar klanten? Als we spreken over commerciele distributie dan gaat het over een van de instrumenten uit de marketingmix. De keuze van een distributiekanaal en het berekenen van de distributiespreiding zijn kenmerkende voorbeelden van commercie!e distributie.
Wat houdt customer service in op het raakvlak tussen marketing en logistiek? Customer service kent drie elementen, namelijk flexplek huren arnhem voor de koop, tijdens de koop en na de aankoop. Met name de post-transactieelementen blijken bepalend te zijn voor de tevredenheid van een klant en daarmee de klantentrouw.

Productinnovatie Procesinnovatie

Dat het hierbij om iets nieuws gaat, brengt onder andere met zieh mee dat het product ofproces meer moet zijn dan een eenvoudige aanpassing aan een modetrend of de simpele uitbreiding van een assortiment flexplek huren rotterdam van producten. Bovendien moet de innoverende organisatie zieh daarbij een aantal tot
dusver onbekende technologieen eigen maken, of op zijn minst een aantal nieuwe technologieen met elkaar combineren. Per definitie vereist innoveren dan ook creativiteit, en is het een eenmalige activiteit. Geen twee innovaties zijn identiek. Ook al zijn de problemen waarmee men bij het innoveren geconfronteerd wordt wel eens dezelfde, geen twee innovatieprocessen zullen op dezelfde manier verlopen. Een allesomvattend model voor innovatie is dan ook flexplek huren zwolle onmogelijk te geven.
In principe bestaan er twee categorieen van innovatie, namelijk productinnovatie en procesinnovatie. Productinnovatie is de wijziging die een onderneming aanbrengt in het product dat ze maakt of de dienst die ze aanbiedt. Denk aan het invoeren van de compactdisc, die een veel betere geluidsweergave heeft dan de traditionele grammofoonplaten. Procesinnovatie is de wijziging die een onderneming aanbrengt in de manier waarop ze producten maakt of diensten verleent. Belangrijke procesinnovaties drukken de kostprijs en/ofverhogen de flexplek huren amsterdam kwaliteit van het product of de dienst. Hiervoor zijn nieuwe vaardigheden en organisatievormen noodzakelijk. Een voorbeeld van procesinnovatie is de invoering van robots in autofabrieken. Dit is een totaal andere manier om reeds bestaande producten te maken. Aan het begin van de levenscyclus kan de ontwerper (engineer) van een product een belangrijke handreiking doen naar logistiek, door zijn producten logistiekvriendelijk te ontwerpen. Veel ondernemingen proberen door aanpassingen van het productontwerp de logistieke kosten te verlagen. Dit kan – indien mogelijk – door een vermindering van het aantal onderdelen waaruit het product is samengesteld ( een vereenvoudiging van de bill of material) of door zo veel mogelijk gebruik te maken van dezelfde onderdelen voor verschillende producten (standaardisatie ). Ter illustratie vermelden we de uitspraak van een directeur van een flexplek huren arnhem Nederlands productiebedrijf: ‘Ieder productnummer – of dit nu een grondstof, een halffabricaat of een onderdeel betreft – kost ons 500 euro per jaar aan vaste kosten, alleen al om het in ons informatie- en administratiesysteem te hebben. Ingenieurs calculeren dit ten onrechte niet in, als zij aan het ontwerp van een nieuw product werken:

VRAAGGESTUURDE LOGISTIEK

Interne beweegredenen Door KLM op te splitsen in verschillende onderdelen (businessunits) met elk een eigen budget is in de loop der jaren een cultuur ontstaan waarbij de focus meer gericht was op de eigen afdeling dan op de klant of KLM. Ook zijn er de afgelopen jaren veel flexplek huren rotterdam bezuinigingsrondes geweest waardoor er niet
veel ‘vet’ meer in de organisatie zit. Toch blijft het nodig om de kosten verder omlaag te krijgen. Een mogelijkheid hiertoe is meer efficiency. De nonperformancekosten van KLM zijn hoog. Dit zijn kosten die KLM moet maken voor passagiers wegens bijvoorbeeld het niet halen van een flexplek huren zwolle aansluiting, het omboeken of onderbrengen in hotels van passagiers bij uitval van vluchten, of het vergoeden van of nasturen van bagage. Hiermee zijn per jaar enkele miljoenen euro’s gemoeid.
Ad 2 Externe beweegredenen We zien dat de klant steeds meer eisen gaat stellen aan zijn vervoer. Buiten comfortabel vliegen wil hij op tijdstippen vliegen die hem het beste uitkomen en wil hij zo min mogelijk tijd kwijt zijn met reizen. Dit houdt in dat alles zo punctueel mogelijk moet en dat de processen waarmee de klant in aanraking komt, zoals inchecken, zo efficient mogelijk moeten zijn. De tijd dat een passagier in het netwerk verblijft, de zogenoemde throughputtime, moet zo kort mogelijk te zijn. Dat is goed voor zowel de passagier als KLM. Vliegt flexplek huren amsterdam een passagier van A naar B via C, het zogenoemde transfervervoer (bij KLM zijn dat zo’n 70% van alle passagiers), dan worden de processen allemaal nog ingewikkelder, omdat ze op elkaar moeten aansluiten. Binnen KLM worden drie kernactiviteiten onderscheiden: passage, vracht en onderhoud. We beperken ons hier tot de activiteit passage. Deze flexplek huren arnhem bestaat uit twee onderdelen in figuur 1.14.
In figuur 1.14 is een onderscheid te zien tussen het opzetten en verkopen van de diensten (markt en winke!), en de ‘hardware’ waarmee KLM haar diensten uitvoert (de fabriek). Bij markt gaat het over het behalen van een bepaald marktaandeel voor KLM. Dat kan bereikt worden door directe verkoop van tickets, maar ook door verkoop via reisbureaus (winke!).

Dutch Institute for Advanced Logistics

De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven hebben in 2009 de handen ineen geslagen en besloten tot de oprichting van een Topinstituut voor de logistiek. Gevestigd in Breda draagt dat instituut de officiele naam Dinalog (Dutch Institute for Advanced Logistics). In een tweetal studies kantoorruimte huren rotterdam van de Commissie Van Laarhoven (2006, 2008) is de oprichting van dat instituut voorbereid. De studies geven een actueel overzicht van de trends die er op logistiek terrein speien en zijn om die reden een goede openingstekst voor dit boek. We geven een samenvatting van die studies en merken daarbij op dat genoemde commissie de termen logistiek en supply chain ‘vaak door elkaar’ gebruikt. Daarna kantoorruimte huren zwolle bespreken we enkele innovatiethema’s.
Twee studies Van Laarhoven De Commissie Van Laarhoven heeft – als vertegenwoordiger van verladers (producenten/merkeigenaren), logistiek dienstverleners en zakelijk dienstverleners en kennisinstituten – een visie opgesteld met daaraan gekoppeld een ambitie om Nederland internationaal te laten excelleren op het vlak van logistiek en supply chains. Wereldwijde ontwikkelingen bieden het Nederlandse bedrijfsleven samen met kennisinstituten kansen om kantoorruimte huren amsterdam de sterke positie in logistiek en supply chains verder te verbeteren.
Het succes van iedere onderneming die fysieke producten maakt, koopt of verkoopt, staat of valt met de effectiviteit en efficiency van de ‘supply chain’. Nederlandse ondernemingen moeten nieuwe, creatieve oplossingen vinden willen zij een dergelijke efficiente – lees: internationale concurrerende supply chain tot stand brengen binnen de grenzen die de samenleving stelt aan het kantoorruimte huren arnhem beslag op de fysieke infrastructuur en het milieu. De Commissie Van Laarhoven heeft onderzocht of en hoe innovatie in de supply chain de Nederlandse economische bedrijvigheid kan versterken.

Tegengesteld aan de voorspellingen

Dat is ook wat er in feite gebeurt, stelt Castells vast. ‘Als in de internationale gegevens al een patroon kan worden ontdekt, dan is dat tegengesteld aan de voorspellingen van de Luddieten. Een hoger kantoorruimte huren rotterdam technologisch peil gaat in het algemeen samen met lagere werkloosheidspercentages.’14 Deze conclusie is niet helemaal in overstemming met de situatie in de meeste West-Europese landen, die kampen met een hoge werkloosheid, maar Castells schrijft deze uitzondering toe aan ‘verkeerde macro-economische politiek en regelgeving die de creatie van particuliere werkgelegenheid ontmoedigt’. Maar dat is nog kantoorruimte huren zwolle maar de helft van het verhaal. Tegelijkertijd schept de ‘informationele economie’ een nieuw model van arbeidsrelaties: ‘dat van een kernbezetting van managers en “symboolanalisten” die hun positie ontlenen aan het beheer van informatiestromen, en een wegwerpbestand waarvan het
werk kan worden weggeautomatiseerd, ingehuurd of naar het buitenland verplaatst, afhankelijk van de vraag van de markten de loonkosten. ( „.) Deze metamorfose van het werk heeft een crisis teweeggebracht in de relatie tussen werken samenleving’.1s Deze kloof zien we weerspiegeld in de groei van het marginale werk in West-Europa, zoals blijkt uit de eerder genoemde Belgische studie naar het effect van de informatietechnologie op de werkgelegenheid. ‘6 De tweede helft van de jaren negentig was een periode van ongekende hoogconjunctuur. Toch kantoorruimte huren amsterdam vormden tijdelijk werk en deeltijdwerk bijna de gehele netto banencreatie in een groot deel van Europa: in Duitsland, Oostenrijk, Belgie, Frankrijk en Italie. Een andere indicatie is de Jage kwaliteit van de nieuwe banen die ontstaan. Een projectie van de werkgelegenheid in Verenigde Staten op basis van ontwikkelingen in het midden van de jaren negentig gaf aan dat voor achttien van de dertig snelst groeiende beroepen in het geheel geen kwalificaties vereist waren; acht vergden kwalificatieniveau op bachelorniveau of hoger. De informatiemaatschappij geeft vorm aan ons werk. Maar de waarde van de IT-sector zelf als bron van werkgelegenheid wordt kantoorruimte huren arnhem zwaar overschat. In de EU biedt deze sector 2,6% van de werkgelegenheid en zij produceert slechts 2,3% van de toegevoegde waarde. Hetzelfde beeld in de Verenigde Staten en Japan. Informatietechnologie is tot op heden vooral gebruikt om kosten te drukken, niet voor innovatie, aldus de onderzoekers.

De basisovereenkomst

In april 2000 werd de basisovereenkomst tussen Airbus en Stork getekend voor de toepassing van Glare op deA380.’Toen was de vrijblijvendheid weg. Het was niet meer een veelbelovend kantoorruimte huren rotterdam ontwikkelproject, maar een keihard commercieel project.’ Daarmee veranderde het project van karakter. De Koning: ‘Het lastigste in zo’n traject is de omslag te maken van bottom up naar top down.Je begint vanuit het basisonderzoek, vooral om te begrijpen hoe het materiaal in elkaar zit. Natuurlijk hebben de wetenschappers in hun achterhoofd dat er uiteindelijk toepassingen achter liggen en uiteindelijk kantoorruimte huren zwolle een product en een markt. Maar het gaat hun vooral om wat technisch interessanten baanbrekend is. En je mag hopen dat ze daarbij een beetje luisteren naar de mensen die met producten bezig zijn. ‘Als de commerciele beslissing eenmaal genomen is, komt de sturing top down vanuit de markt, via de toepassingen terug naar het basisonderzoek. Dat verandert de dynamiek van het proces. Geld gaat een dominante rol speien en het zijn ineens de zakenmensen die de beslissingen gaan nemen: dit kan wel, dat kan niet. Zoiets gebeurt niet van de ene dag op de andere en het gaat met spanningen gepaard.Voor de vrije wetenschappers was het wel een schok, want die hadden kantoorruimte huren amsterdam natuurlijk allerlei ideeen om het allemaal nog mooier te maken. Maar vanaf dat moment gaan de programma’s structuur aanbrengen.Als in 2006 het vliegtuig de lucht in gaat, moet het gecertificeerd zijn. Daar volgt een tijdplanning uit, terugrekenend vanaf dat moment. Heel concreet: er moet nog een fabriek  kantoorruimte huren arnhem gebouwd worden, materialen en processen moeten worden gecertificeerd.’ Een productieproces kun je beheersen door planning. Maar hoe beperk je de onzekerheden die een ontwikkeltraject per definitie bevat? ‘Daar zitten heel veel afhankelijkheden in, wat het lastig maakt’, zegt Maarten van Mourik, die bij Stork Aerospace belast is met de bouw van de nieuwe fabriek

Een eenvoudige kosten-batenverhouding

En op een hoger niveau doet zieh hetzelfde verschijnsel voor. De bank was vanouds de aangewezen werkgever voor wie na de havo niet verder studeerde. Maar volgens de stellige opvatting van een lid kantoorruimte huren rotterdam van de Raad van Bestuur van Fortis zal zijn organisatie in de toekomst alleen nog maar hbo’ers en academici aannemen. Verdeeld over de onderscheiden onderwijsniveaus in de beroepsbevolking vertoont de overscholing in 2000 het volgende beeld ( tussen haakjes het niveau in 1994): • uitgebreid lager: • middelbaar: • semi-hoger: • hoger: • totaal: 14,4% (12,9) 26,6% (25,4) 26,5% (23,0) 36,9% (28,2) 24,9% (22,0) In 2000 bedroeg de omvang van de overscholing dus ongeveer een kwart van alle kantoorruimte huren zwolle werknemers. Opmerkelijk is dat juist onder de hoogst opgeleiden (hbo’ers en academici) de ‘onderbenutting van het menselijk kapitaal’ het sterkst is toegenomen; onder academici met ruim 8,5 procentpunt tot 37%. En dat in een tijd van een overspannen arbeidsmarkt, waarin men zou mogen verwachten dat de schaarse arbeidskrachten hogere eisen kunnen stellen aan de inhoud van hun werk. Het gaat hier om een structurele verandering in het arbeidsbestel. Ter vergelijking: in 1971 was nog geen 5% van de hoger opgeleiden ‘overschoold’ voor de functie die zij uitoefenden. Vaak wordt dit verschijnsel verklaard vanuit een eenvoudige kosten-batenverhouding. In een ruime kantoorruimte huren amsterdam arbeidsmarkt kunnen werkgevers hogere eisen stellen. Het kan dan verleidelijk zijn om te redeneren: ach, als ik nu toch voor deze mbo-functie een hbo’er kan krijgen die hetzelfde kost … dan krijg ik meer kennis voor hetzelfde geld. Nederland heeft inderdaad heel lang een ruime arbeidsmarkt gekend. De krapte dateerde pas van na i995. Maar juist op de overspannen arbeidsmarkt in de tweede helft van de jaren negentig ging de ‘onderbenutting van het menselijk kapitaal’ door, met name onder de hoogst opgeleide groep. Dat kan de verklaring niet zijn, althans niet de hele verklaring.
Er is een heel andere kantoorruimte huren arnhem reden voor wat op het eerste gezicht ‘onderbenutting van het menselijk kapitaal’ lijkt; een verklaring vanuit de veranderingen die zieh afspelen aan de binnenkant van het werk.

De know/edge disease

In de jaren zeventig wijdde de internationale pers veel aandacht aan de Dutch disease: het onvermogen om economische groei en banen te scheppen. De nieuwe Hollandse ziekte heet de know/edge disease.
‘lnternationaal gezien presteert het Nederlandse universitaire onderzoek goed’, spreekt J. Bartelse, hoofd van de beleidsafdeling van de VSNU de doemdenkers tegen. Hij heeft de cijfers bij de hand. ‘We staan mondiaal op de tiende plaats wanneer we kijken naar de omvang van de totale kantoorruimte huren rotterdam wetenschappelijke productie; op de derde plaats wat betreft citaties, gemeten in absolute aantallen. Dat is voor een klein land niet siecht.Als het om onderzoek gaat, draait het vooral om de vraag: hoe houden we ons universitaire kennissysteem in de top! Terwijl het er bij het onderwijs meer om gaat te voorkomen dat we door de bodem heen zakken.’ Hij wijt dat laatste aan de voortdurende bezuinigingen die het onderwijs, en het wetenschappelijk onderwijs in het bijzonder, de laatste twintig jaar hebben getroffen. Nog meer cijfers: gemeten in nominale bedragen van 1980 (= 100) besteedde de kantoorruimte huren zwolle overheid in 1999 265% aan de zorgsector, 229% aan veiligheid en slechts 158% aan onderwijs; aan het wetenschappelijk onderwijs 71 %. Te r vergelijking: de nationale economie groeide in dezelfde periode tot 230%. ‘Dat zet de onderwijsprogramma’s onder druk. Het moet allemaal snel, want anders krijg je geen studiefinanciering meer. En de universiteiten krijgen een diplomabekostiging als ze een student afleveren. De academische vorming is daardoor uitgehold.’ Maar ook wat het wetenschappelijk kantoorruimte huren amsterdam onderzoek betreft hoort Bartelse uit zijn achterban vaak de klacht over het ‘uitgewoonde huis’. ‘Hebben we onze huidige positie niet te danken aan de investeringen van de jaren zestig en zeventig, die we nu uithollen1 Als je de ambitie hebt om als land mee te draaien in de mondiale kenniseconomie en als veel kantoorruimte huren arnhem van je productieprocessen afhankelijk zijn van de inzet van kennisintensieve werkers, dan moet je zorgvuldig met je universiteiten omgaan.Aan die ambitie hangt een prijskaartje.