Maken van plannen

Gerelateerde afbeelding

Maken van plannen In de praktijk kunnen uitvoerende medewerkers uit de afdelingen in veel gevallen worden betrokken bij het opstellen van afdelingsplannen en uitvoeringsnormen, denk bijvoorbeeld aan het verkoopplan van de afdeling Verkoop. Indien men de te bereiken doelstellingen of normen zelf mee heeft opgesteld, kan dit zelfs zeer motiverend en kantoor huren rotterdam stimulerend werken.
Om van de voortgang van de uitvoering op de hoogte te blijven, kan een leidinggevend of uitvoerend medewerker verschillende hulpmiddelen gebruiken. Soms kunnen afwijkingen door directe controle of waarneming (oogt oezicht) worden vastgesteld. Veelal is er echter sprake van indirecte controle en stelt de manager achteraf, door middel van een verslag over de uitvoering of de stand van zaken, afwijkingen vast.
Motiveren en dirigeren Zoals gesteld bestaat besturen naast plannen en organiseren uit het zodanig leidinggeven aan kantoor huren zwolle mensen in een organisatie, dat zij het werk willen en kunnen gaan verrichten. Managers dienen daarom de mensen van hun organisatie te kunnen bewegen doelmatig te handelen overeenkomstig een door hen geaccepteerd plan met de mogelijkheden die de organisatie heeft geschapen. In dit deel van het besturen (managen) onderkennen we een aantal subfuncties, namelijk het motiveren, dirigeren en instrueren, nodig om de mensen van een organisatie te brengen tot een doelmatige aanpak kantoor huren amsterdam van de te verrichten activiteiten. Managers moeten voor een succesvolle uitvoering van deze subfuncties goede beslissingen kunnen nemen, goed kunnen communiceren en anderen goed kunnen bezielen. Ook moeten zij de juiste mensen voor de vele functies van een organisatie kunnen kiezen. Het is een kantoor huren arnhem deel van de taak van de manager ervoor te zorgen dat zijn mensen het grootst mogelijke gebruik maken van hun capaciteiten, door hun kennis, bekwaamheden, houding en gedrag te verbeteren of in stand te houden.

Gezagslagen (hiërarchie)

Gerelateerde afbeelding

Formele gedragsregels, procedures en controle arbeidsgedrag In organisaties dient (gewenst) arbeidsgedrag tot stand te komen. Daartoe moeten procedures (ten behoeve van coördinatie) worden kantoor huren rotterdam gehanteerd en vindt controle op resultaten plaats door vergelijking van gewenste en in werkelijkheid bereikte resultaten. Eventuele afwijkingen dienen in het licht van de te bereiken doelstellingen van de organisatie te worden bijgestuurd.
Gezagslagen (hiërarchie) In ‘arbeids’organisaties hebben bepaalde mensen de bevoegdheid om aan andere functionarissen opdracht te geven tot uitvoering van werkzaamheden. Gezag betekent het recht bevoegdheid (op grond van formeel toegekende bevoegdheid) kantoor huren zwolle (zie paragraaf 1.2 ) tot het geven van opdrachten. Dit recht kan door een bestuur of een directie of andere daartoe bevoegde personen worden verleend. Gezag is zo op te vatten als positionele macht.
Arbeidsverdeling In arbeidsorganisaties behoort het te verrichten werk zodanig te worden verdeeld dat een ieder (onder kantoor huren amsterdam andere rekening houdend met deskundigheid en bekwaamheid) werk kan gaan uitvoeren zonder overbelast te worden: er dient met andere woorden bewust een arbeidsverdeling vorm van arbeidsverdeling tot stand te komen.
1.2 Managementniveaus in een organisatie
Nadat we in de vorige paragraaf hebben stilgestaan bij wat managers en organisaties zijn, managementlagen gaan we kantoor huren arnhem in deze paragraaf in op de verschillende managementlagen binnen organisaties, die in de praktijk onderscheiden kunnen worden.

ICT, ‘unbundling’ en ‘rebundling’

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In paragraaf 3.4 wordt aandacht besteed aan nieuwe trends en ontwikkelingen, de herpositionering van bedrijven en industriële transformatie (subparagraaf 3 .4.1), duurzaam ondernemen en eco-efficiency (subparagraaf 3 .4. 2). In subparagraaf 3 .4. 6 wordt het ‘nieuwe bedrijfsmodel’ behandeld in relatie tot ICT, ‘unbundling’ en ‘rebundling’ en multichannel-distribution. Aan kantoor huren rotterdam risicomanagement wordt aandacht besteed in paragraaf 3.5.
Hoofdstuk 4 bevat veel voorbeelden van ontwikkelingen die voor de individuele organisatie relevant zijn. In subparagraaf 4. 2.6 wordt aandacht besteed aan beoogde en de gerealiseerde synergie bij fusies van organisaties. Paragraaf 4.4 behandelt de typering van samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen.
Hoofdstuk 5 In subparagraaf 5.4.4 wordt in het kader van besluitvorming aandacht besteed aan inzet van ICT en kantoor huren zwolle de toepassing van ‘groupware’.
Hoofdstuk 6 De netwerkorganisatie en de intelligente onderneming worden in subparagraaf 6.5.4 behandeld.
Hoofdstuk 7 In paragraaf 7.9 komen in het kader van de veranderkundige aspecten van organisaties vijf verschillende situationele benaderingen aan de orde.
Hoofdstuk 8 Investment in People komt naar voren in subparagraaf 8.8.2. In subparagraaf 8.2.3 wordt ingegaan op de loyaliteit kantoor huren amsterdam van de moderne werknemer in verband met een trend als ‘jobhopping’. In subparagraaf 8.7.1 is de balans tussen werk en privé toegevoegd aan de uitgangspunten van een HRM-beleid in een organisatie. Tevens wordt in deze paragraaf in het kader van ‘corporale identity’ nader ingegaan op de grensoverschrijdende benadering in termen van interne organisatiegrenzen, geografische, culturele, seksegebonden en religieuze grenzen. In de subparagrafen 8.9.4 en 8.9.5 wordt ingegaan op recente overeenkomsten inzake beloningen. In subparagraaf 8. 9. 9 besteden we aandacht aan de ontwikkelingen rond aandelenopties als bindmiddel. Wat werknemers in Nederland belangrijk vinden in het kader van beloningsbeleid komt kantoor huren arnhem aan de orde in de daaropvolgende subparagraaf.
Hoofdstuk 10 In subparagraaf 10. 7 .4 wordt Operational Excellence behandeld in het kader van Global Excellence in Operations (GEO). In subparagraaf 10.9.3 is een grafische weergave van de Balanced Business Scorecard toegevoegd. In subparagraaf 10.9.6 wordt het EFQM-rnodel behandeld.
Hoofdstuk 11 In het kader van de inzet van ICT en logistiek supply chainmanagement wordt in subparagraaf 11.5.4 Custurner Relation Management aan de orde gesteld. In subparagraaf 11.5.5 komt ten eerste de ‘webvraag': Wat betekent e-business via internet voor ons bedrijf? aan de orde en vervolgens (in subparagraaf 11.5.6) de strategische gevolgen van inzet van ICT in de bedrijfskolom.

De beeldspraak

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De beeldspraak van ‘aandacht besteden’ is treffend: u besteedt een bepaald deel van alle aandacht die u in totaal aan activiteiten kunt schenken en als u dit ‘budget’ overschrijdt, raakt u in de problemen. Kenmerkend voor aandacht vragende activiteiten is dat ze elkaar kunnen hinderen – wat ook de kantoorruimte huren rotterdam reden is dat het moeilijk is om verscheidene van dergelijke activiteiten tegelijkertijd uit te voeren. De kans is groot dat u de rekensom 17 x 24 niet kunt oplossen terwijl u in druk verkeer moet keren. (Probeer het maar niet!) U kunt meerdere dingen tegelijkertijd doen, maar alleen als ze eenvoudig zijn en weinig aandacht vergen. Een gesprek voeren met iemand op de bijrijdersstoel terwijl u over een lege kantoorruimte huren zwolle snelweg rijdt, is zeker mogelijk, en veel jonge ouders weten dat je tijdens het voorlezen moeiteloos aan andere dingen kunt denken. Iedereen heeft wel een besef van de beperkingen van onze aandacht, en daar gedragen we ons ook naar. De meeste bijrijders zullen bijvoorbeeld even stoppen met praten als de persoon aan het stuur op een smalle weg een vrachtwagen moet inhalen. Ze snappen dat afleiding niet handig is, en ook dat wat ze zeggen op dat moment toch niet tot hem doordringt.  Door je intensief op een taak te concentreren heb je geen oog meer voor andere zaken -zelfs niet voor zaken die je anders direct zouden opvallen. Het beste voorbeeld hiervan werd kantoorruimte huren amsterdam geleverd door Christopher Chabris en Daniel Simons, die in het boek The Invisible Gorilla over dit fenomeen schreven. Ze maakten een korte film over twee basketbalteams, één team gekleed in het wit en één in het zwart. Degenen die de film bekeken, werd gevraagd om te tellen hoe vaak de spelers van het witte team de bal naar elkaar overgooiden, waarbij het zwarte team geheel moest worden genegeerd: een lastige taak die veel aandacht vergt. Halverwege het filmpje verschijnt er een vrouw in een gorillapak, die vervolgens recht door het beeld loopt, op de borst roffelt en weer verder loopt. De gorilla is in totaal negen seconden in beeld. Duizenden hebben inmiddels kantoorruimte huren arnhem de proef gedaan en ongeveer de helft zag niets vreemds. Het is het tellen, en vooral de instructie om een van de teams te negeren, die deze blinde vlek veroorzaakt. Als we het filmpje zonder deze instructies zouden bekijken, zouden we de gorilla direct zien.

Administratief beroep

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Administratief beroep Indien er een mogelijkheid van administratief beroep bestaat, is deze altijd in een bijzondere wet opgenomen. Administratief beroep is dus niet in de Awb terug te vinden. Wel bevat de Awb enkele algemene voorschriften die gelden bij administratief beroep, met name in art. 7:16 t/m 7:28.
Het instellen van administratief kantoorruimte huren rotterdam beroep gebeurt door het indienen van een beroepschrift bij het beroepsorgaan. Art. 7:16 Awb bepaalt dat de belanghebbende in de gelegenheid moet worden gesteld om te worden gehoord voordat het beroepsorgaan op het beroepschrift beslist. Volgens art. 7:19 Awb moet dit horen geschieden door: het beroepsorgaan zelf; of een adviescommissie, waarin één of meer leden zitting hebben die geen deel uitmaken van en niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het beroepsorgaan.
Het beroepsorgaan dient binnen kantoorruimte huren zwolle zestien weken na ontvangst van het beroepschrift te beslissen met de mogelijkheid tot verdaging met acht weken (art. 7:24 lid 1 Awb). Daarna is nog verder uitstel mogelijk. Het beroepsorgaan kan het bestreden besluit vernietigen en daarna zelf een nieuw besluit nemen (art. 7:25 Awb).
3.3.5 Administratieve rechtspraak Een kantoorruimte huren amsterdam administratieve rechter is een onafhankelijk bij de wet ingesteld orgaan dat met administratieve rechtspraak is belast. Administratieve rechtspraak is rechtspraak door een administratieve rechter in geschillen die niet uit burgerlijke rechtsbetrekkingen zijn ontstaan. De huidige belangrijkste administratieve kantoorruimte huren arnhem rechters zijn: 1 de bestuursrechtkamers van de rechtbanken; 2 de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State; 3 de Centrale Raad van Beroep; 4 het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Het bestuursorgaan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het bestuursorgaan mag een adviseur niet een onredelijk korte termijn gunnen voor zijn advies. De adviseur moet de benodigde gegevens verkrijgen van het bestuursorgaan. In of bij het besluit wordt vermeld wie het advies heeft gegeven. Een bestuursorgaan mag zich niet ‘verschuilen’ achter kantoorruimte huren rotterdam een advies dat niet op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en waarvoor de adviseur feiten of gedragingen moest onderzoeken: het bestuursorgaan moet nagaan hoe het advies tot stand is gekomen.
94 3 Bestuursrecht algemeen
• Voorbeeld Een welstandscommissie die een bouwplan afkeurt zonder een tekening open te vouwen en zonder kennis van het bouwplan, adviseert niet op zorgvuldige wijze. Het bestuursorgaan mag dan geen gebruikmaken van het advies.
Uniforme openbare kantoorruimte huren zwolle voorbereidingsprocedure In de Awb staat een uniforme voorbereidingsprocedure beschreven voor besluiten. Deze procedure geldt ter vervanging van twee eerder in de wet opgenomen procedures: de openbare voorbereidingsprocedure (hoofdstuk 3, afdeling 3.4) en de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.5).
Art. 3:10 bepaalt dat deze procedure slechts van toepassing is indien het wettelijke voorschrift waarop het besluit kantoorruimte huren amsterdam steunt dit bepaalt, of indien het bestuursorgaan dat een besluit moet nemen dit heeft bepaald. Gemeentelijke inspraakverordeningen bepalen vaak dat op de totstandkoming van een bepaald besluit afdeling 3.4 Awb van toepassing is. Indien verwacht wordt dat een groot aantal onbekende belanghebbenden bij een besluit is betrokken, zal het bestuursorgaan kiezen voor de voorbereidingsprocedure kantoorruimte huren arnhem van de Awb, zodat het bij de uiteindelijke besluitvorming optimaal rekening kan houden met de reacties van de belanghebbenden. Met name bij de vaststelling van ruimtelijkeordeningsplannen en bij het verlenen van milieuvergunningen zijn inspraakprocedures verplicht.

Begraafplaatsen en crematoria

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Achtereenvolgens komen aan de orde het doel en de instrumenten van de Wet op de lijkbezorging, en de relatie met andere wetten.
10.3.1 Doel van de wet
Doel van de Wet op de lijkbezorging (Wlb) is het stellen van regels omtrent begraving en crematie van overledenen.
Om het doel te bereiken zijn kantoorruimte huren rotterdam in de Wlb de volgende instrumenten opgenomen. a voorschriften voor begraven en cremeren; b voorschriften voor begraafplaatsen en crematoria.
Ad a Begraven en cremeren Art. 1 Wlb bepaalt dat lijkbezorging geschiedt door begraving, verbranding of op andere bij of krachtens de wet voorziene wijze. Begraving geschiedt op een begraafplaats (art. 23 Wlb) en verbranding geschiedt in een crematorium (art. 49 Wlb).
Ad b Begraafplaatsen en crematoria Er mogen alleen begraafplaatsen en crematoria worden gebruikt die op basis van de kantoorruimte huren zwolle wet tot stand zijn gekomen. Art. 33 Wlb bepaalt dat een gemeente voor zich of met één of meer andere gemeenten samen ten minste één gemeentelijke begraafplaats heeft, tenzij Gedeputeerde Staten tijdelijk van die verplichting ontheffing hebben verleend. Betreffende de aanleg of uitbreiding van een gemeentelijke begraafplaats wordt de regionale Inspecteur van de volksgezondheid gehoord. Naast gemeentelijke begraafplaatsen kunnen er bijzondere begraafplaatsen zijn. Een bijzondere begraafplaats kan slechts worden aangelegd door een kerkgenootschap, door een kantoorruimte huren amsterdam privaatrechtelijke rechtspersoon of door een natuurlijk persoon. Een kerkgenootschap mag aanspraak maken op een redelijk deel van de grond die de gemeente als begraafplaats heeft bestemd (art. 38 Wlb). Voor het aanleggen of uitbreiden van een bijzondere begraafplaats mag slechts de grond gebruikt worden die de gemeenteraad daartoe heeft aangewezen. Voor het in gebruik nemen van de kantoorruimte huren arnhem bijzondere begraafplaats of van een deel daarvan is toestemming van burgemeester en wethouders nodig, die de toestemming alleen kunnen weigeren als niet aan de wettelijke voorschriften is voldaan (art. 41 Wlb).

De Wet bodembescherming (WBB)

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Wet bodembescherming De Wet bodembescherming (WBB) moet het mogelijk maken dat er een directe bescherming van de kwaliteit van de bodem plaats kan vinden, alsmede een beter ecologisch beheer. Het voorkomen van bodemvervuiling en de sanering van bestaande vervuilingen zijn de kantoorruimte huren rotterdam hoofdzaak van de wet. Sanering door de veroorzaker van bodemverontreiniging (en dus niet door de overheid) is het uitgangspunt.
Hier komen aan de orde de AMvB’s over gebruik en bescherming van de bodem, en de verplichting tot bodemsanering.
Algemene maatregelen van bestuur De wet is de basis voor een groot aantal AMvB’s die regels stellen over gebruik en kantoorruimte huren zwolle bescherming van de bodem voor de volgende onderwerpen: 1 brengen van stoffen op of in de bodem om die daar te laten, zoals: het ter bewaring opslaan van aangegeven stoffen; afvalstoffen; uitstromen van verontreinigd water of slib; begraven van stoffelijke resten of het verspreiden van crematie-as; 2 toevoegen van stoffen om de kwaliteit of structuur van de bodem te verbeteren, zoals: · stoffen om de kantoorruimte huren amsterdam draagkracht te verbeteren van de bodem; en · mest; 3 uitvoeren van werken op of in de bodem waarbij ingrepen worden verricht of stoffen worden gebruikt die de bodem kunnen verontreinigen, zoals: grond- en funderingswerken; bodemonderzoek; de aanleg van leidingen; het aanbrengen van opslagtanks of reservoirs; ontginningen, ontgrondingen of ontgravingen; diepe grondbewerking; werken in kantoorruimte huren arnhem het kader van ontwatering, bronnering of grondwaterwinning; 4 transporteren van stoffen die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten, zoals: het transporteren met behulp van leidingen; · het verrichten van overslaghandelingen; · het transporteren met behulp van voertuigen;

Awb-procedure

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Op de voorbereiding van het besluit op de aanvraag emissievergunning is de afdeling 3.4 Awb-procedure van toepassing. De vergunning wordt geweigerd indien het monitoringsprotocol niet voldoet aan de eisen die daaraan bij of krachtens hoofdstuk 16 Wm zijn gesteld dan wel kantoorruimte huren rotterdam indien door verlening anderszins strijd zou ontstaan met regels die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens hoofdstuk 16, of indien het bestuur van de emissieautoriteit van oordeel is dat onvoldoende is gewaarborgd dat de houder van de vergunning in staat is het monitoringsprotocol naar behoren uit te voeren. De ministers van VROM en EZ stellen voor emissies van broeikasgassen gezamenlijk een plan (het nationale toewijzingsplan) vast waarin voornemens zijn opgenomen met betrekking tot de toewijzing van broeikasgasemissierechten (art. 16.23 lid 1 Wm). Op de voorbereiding van het nationale toewijzingsplan is kantoorruimte huren zwolle afdeling 3.4 Awb van toepassing (art. 16.26 lid 1 Wm). De Commissie van de EU moet met het plan instemmen (art. 16.27 Wm). Het plan bevat een lijst van alle inrichtingen waarvoor de ministers voornemens zijn op grond van art. 16.29 lid 1 Wm broeikasgasemissierechten toe te wijzen, onder vermelding van het aantal broeikasgasemissierechten dat zij voornemens zijn toe te wijzen voor elke afzonderlijke inrichting (art. 16.25 lid 1 Wm). In een nationaal toewijzingsbesluit op basis van art. 16.29 lid 1 Wm worden de broeikasgasemissierechten voor afzonderlijke inrichtingen toegewezen. Bij het kantoorruimte huren amsterdam nemen van het nationale toewijzingsbesluit nemen de ministers het geldende nationale toewijzingsplan in acht (art. 16.29 lid 2 Wm). Op de voorbereiding van het nationale toewijzingsbesluit is afdeling 3.4 Awb van toepassing (art. 16.30 lid 1 Wm). Degene die een inrichting drijft, levert met betrekking tot ieder kalenderjaar voor 1 mei van het daarop volgende kalenderjaar ten minste een aantal kantoorruimte huren arnhem broeikasgasemissierechten in, dat overeenkomt met de hoeveelheid van de emissie, die de inrichting in dat kalenderjaar heeft veroorzaakt (art. 16.37 lid 1 Wm). De regeling van de mogelijkheden van overdracht van broeikasgasemissierechten en de registratie daarvan staat in de afdelingen 16.2.4 en 16.2.5 Wm.

Voorschriften over verpakking

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Paragraaf 9.2.3 Wm bevat onder meer voorschriften over verpakking. Zo bepaalt art. 9 .2.3.1 dat degene die een stof of preparaat aan een ander ter beschikking stelt of in Nederland invoert, behorende tot bepaalde catego
9.6 Stoffen en producten 381
rieën, er zorg voor draagt kantoor huren rotterdam dat die stof of dat preparaat bij de aflevering en bij het ter aflevering voorhanden hebben is verpakt en op de verpakking op een bepaalde manier is aangeduid. In lid 2 staan de categorieën: ontplofbaar, oxiderend, zeer licht ontvlambaar, licht ontvlambaar, ontvlambaar, zeer vergiftig, vergiftig, schadelijk, bijtend, irriterend, sensibiliserend, kankerverwekkend, mutageen, voor de voortplanting vergiftig en milieugevaarlijk.
Het opnemen van Titel 9.4 (De EG-richtlijn kantoor huren zwolle ecologisch ontwerp energieverbruikende producten) van de Wm is de implementatie in de Nederlandse regelgeving van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement die een kader tot stand wil brengen voor het vaststellen van eisen inzake (het ecologisch ontwerp voor) energieverbruikende producten. Deze titel biedt de grondslag voor een AMvB met uitvoeringsmaatregelen. Met de richtlijn wordt beoogd om een hoog milieubeschermingsniveau te kantoor huren amsterdam verwezenlijken door het potentiële milieueffect voor energieverbruikende producten te verminderen. Door de energie-efficiëntie van producten te verhogen wordt ernaar gestreefd de zekerheid van energievoorziening te vergroten en bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. De richtlijn voorziet daartoe in de vaststelling van voorschriften waaraan energieverbruikende producten die onder de kantoor huren arnhem uitvoeringsmaatregelen vallen, moeten voldoen om op de markt te kunnen worden gebracht of in gebruik te kunnen worden genomen.