De markt van kantoren te huur in steden zoals Rotterdam en Amsterdam

De kantorenmarkt

Aan het eind van de jaren tachtig heeft een verschuiving plaatsgevonden van kantoorhuisvesting zoals kantoor huren Zwolle op verspreide locaties in de binnenstad naar kantoorhuisvesting op af gebakende kantorenlocaties in en om steden zoals bijvoorbeeld bedrijfsruimte huren Rotterdam. De opkomst van deze kantoorzones is gestimuleerd door een overheidsbeleid dat zich richt op concentratie van kantoorgebruikers en gezamenlijke voorzieningen (infrastructuur en ondersteuning).

Het actuele ruimtelijke beleid wordt vastgelegd in de zogenaamde Nota’s Ruimtelijke ordening van het Ministerie van VROM. Recentelijk is de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, de’Vinex’, na bijna 10 jaar vervangen door de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Daarin wordt de ontwikkeling van specifieke kantoorzones teruggedraaid, denk aan: kantoren te huur Tilburg en wonen, werken, winkelen en recreëren moeten weer op een locatie worden geïntegreerd, om de leefbaarheid van de verschillende gebieden te vergroten en het aantal verkeersbewegingen te beperken.

Grond voor de ontwikkeling van kantoren-terreinen is schaars in Nederland. In het verleden werd de grondprijs vooral bepaald door de kosten om de grond geschikt te maken voor bebouwing (bouw- en woonrijp maken). de laatste decennia wordt steeds vaker de marktprijs gehanteerd. Deze ligt in de meeste regio’s aanzienlijk hoger dan de kostprijs van het bouw-en woonrijp maken van bedrijfsruimtes te huur in Haarlem . Voor kantoren wordt de prijs uitgedrukt in de prijs per m2 bruto-vloeroppervlak (bvo). Dit houdt in dat de grond per bouwlaag wordt
betaald.

kantoor huren rotterdam
kantoor huren rotterdam

De huidige grondprijzen voor kantoren bedragen gemiddeld rond de €150 per m2 bvo, met een beperkte afwijking naar beneden, maar voor sommige locaties met een forse afwijking naar boven. Een kantoor huren op de Amsterdamse Zuidas, de nationale toplocatie voor kantoren, kent de hoogste grondprijs. Hier worden prijzen gerealiseerd van meer dan €1.000 per m2 bvo: voor een kantoor van twintig verdiepingen een prijs van €20.000 per m2 bebouwd oppervlak.

De grondexploitatie, projectontwikkeling (ontwerpen en bouwen), vastgoed-exploitatie en gebruik van kantoorruimte te huur.

De totstandkoming van vastgoed objecten geschiedt in fasen, die elkaar opvolgen als ware het een bedrijf & kolom. In dit boek worden de volgende fasen onderscheiden : de
grondexploitatie, projectontwikkeling (ontwerpen en bouwen), vastgoed-exploitatie en gebruik van kantoorruimte te huur. Ïn elk van deze fasen wordt waarde toegevoegd aan het halfproduct uit de voorgaande fase : de locatie wordt verworven, de bestemming wordt vastgelegd, de locatie wordt bouwrijp gemaakt, en wordt een plan voor ontwikkeld, een ontwerp gemaakt, gerealiseerd en tot slot wordt het vastgoed in gebruik genomen.

Dit vastgoedproces start vanuit een behoefte. Die behoefte kan fysiek zijn : de noodzaak om iets of iemand te huisvesten. Die behoefte kan ook commercieel zijn : de wens om inkomen te genereren uit de levering van huisvestingsdiensten. En die behoefte kan maatschappelijk zijn : het huisvesten van maatschappelijke dienstverlenende instellingen, het ontwikkelen van een gebied dan wel het herstructureren ervan.

De behoefte bepaalt wie het initiatief neemt. Is er sprake van een fysieke
huisvestingsbehoefte dan zal die meestal betrekking hebben op de huisvestingsbehoefte
van de initiatiefnemer. In dat geval gaat het veelal om maatschappelijk of bedrijfsgebonden vastgoed. In die situaties zijn de initiatiefnemer en de toekomstige gebruiker hetzelfde.

Kantoorruimte leegstand door te weinig kapitaal in verkoop en verhuur-vastgoedmarkt.

Dat we leven in een tijd van grote veranderingen, is een open deur. Als we terugkijken naar de laatste twee jaren, sinds de eerste druk van dit boek verscheen, zien we de activiteit op de bouw en ontwikkelingsmarkt fors dalen en vastgoedbeleggers voorzichtig zijn met nieuwe investeringen. Banken zijn terughoudender met het financieren van de vastgoedmarkt. Realiteitszin kwam in de plaats van optimisme en verdrong de opportunistische drang naar het maken van hoge winsten en korte termijn rendementen. Nieuwe strategieën zijn nodig. Binnen Cornerstone, als bedenker en initiator van private vastgoedbeleggingsfondsen voor institutionele beleggers, is stedelijk asset management een belangrijke basis voor de ontwikkeling van fondsstrategieën. Bij een vergrijzende, en op den duur krimpende bevolking, en in het licht van financieel-economische en politieke veranderingen, komen daarbij vastgoedsectoren in beeld die tot voor kort niet binnen het beleggingsspectrum en het kantoorruimte huur-aanbod vielen, maar die over tien jaar wel eens een basissector kunnen zijn. De voorbereiding van investeringsbeslissingen vergt meer dan ooit een gedegen en transparant instrumentarium. de business case ligt aan de basis van dergelijke beslissingen. de business case adresseert naast vragen over de context, het concept, het programma, het ontwerp.

Kantoorruimte huren
Kantoorruimte huren

 

De organisatie, marketing en branding ook financiële vragen. Wat zijn de kasstromen van een project Is een project niet alleen haalbaar maar ook financierbaar. Hoe is de financiering gestructureerd over de partijen en welke risico’s nemen partijen Hoe is een samenwerking financieel vormgegeven. Wat kan men doen om het project ook financieel te beheersen en te optimaliseren en is er evenwicht tussen geldstromen en zeggenschap Ik juich het initiatief van Faëton tot het schrijven van dit boek van harte toe. Het realiseren van projecten in bedrijfsruimte verhuur binnen de huidige complexe omgeving vraagt om gefundeerde kennis van vastgoed rekenen. Het adequaat vertalen van kansen en onzekerheden, scenario’s en strategieën in financiële termen en financiële oplossingen is een onmisbare component binnen de business case. Dit, binnen het Nederlandse taalgebied, unieke boek geeft de lezer de theoretische basis en, via de vraagstukken, een praktisch houvast voor het uitwerken van zijn eigen vraagstukken. Het geeft de lezer munitie om te reflecteren op zijn eigen instrumentarium en dit verder te ontwikkelen.