Maandelijks archief: april 2016

Eisen van het distributiekanaal

Wensen en eisen van het distributiekanaal Wensen en eisen van het distributiekanaal worden ingegeven door het streven naar efficiency bij grossiers en detaillisten. De eisen die de hantle! stelt aan de distributieverpakkingen, kunnen verschillen van land tot land. De tendens is echter wel dat er steeds kantoor huren rotterdam meer standaardisatie plaatsvindt in de verpakkingen. In Nederland wordt standaardisatie vooral gepropageerd door de Stichting Ketenmoduul (1987). Het betreft met name de standaardisatie van de distributieverpakkingen (omverpakkingen). Deze kan uiteraard gevolgen hebben voor de standaardisatie van de consumentenverpakking. In de winke! heeft men graag meer en meer displayverpakkingen, die zo in het schap kunnen worden gezet nadat er een deksel is afgescheurd of een folie is verwijderd. Ad 5 Informatie over identiteit en handlingeisen Doordat veel personen met dezelfde kantoor huren zwolle verpakking te maken krijgen, is het belangrijk de juiste identiteit (gegevens) op de verpakking te vermelden. We kunnen hierbij denken aan de materials handler (die het product in het magazijn op de juiste stelling moet plaatsen), aan de transporteur (die moet weten wat erin zit en waar het heen moet), aan de ontvanger, aan de douane en aan de voorraadbeheerder. Te veel informatie is niet goed omdat het geheel daardoor onoverzichtelijk kan worden. Over het algemeen bevat de vermelding van aantal colli, gewicht, artikelnummer, leveranciersnaam, bestemming en handlingetiketten, voldoende informatie voor alle personen die met de verpakking te maken krijgen. Ad 6 Transportvoorschriften Vooral bij exportartikelen moet men in de gaten houden wat de eisen kantoor huren amsterdam zijn die de ontvanger (het ontvangende land) stelt aan gewicht en materiaal van ende minimuminformatie op de verpakking. Ook milieuaspecten speien bij transportvoorschriften een rol.
De meeste distributieverpakkingen worden tegenwoordig verzameld tot ladingseenheden. Meestal gebeurt dat op hauten pallets. De ladingseenheden moeten tijdens transport en handling stabiel zijn. Daarom worden ze ‘gezekerd; dat wil zeggen stabiel gemaakt tegen schuiven, glijden of omvallen. Bij het ontwerpen van de verpakking zal men deze eisen in de gaten moeten houden. Afhankelijk van het type verpakking, zal men aan bepaalde eisen meer aandacht moeten besteden dan andere. Voor de distributieverpakking bijvoorbeeld zal de bescherming meer aandacht moeten hebben dan de commercie!e uitstraling, die voor de consumentenverpakking juist zo belangrijk is.
Consumentenverpakkingen Een consumentenverpakking moet voldoen aan de wensen en verlangens van een aantal verschillende partijen, te weten de producent, de distribuant, de consument ende wetgever. Deze partijen kantoor huren arnhem hebben elk hun eigen pakket van eisen, waarvan zij vinden dat de consumentenverpakking moet voldoen. Voor elke partij vermelden we een aantal eisen.
Volgens de producent moet de consumentenverpakking: • voorafgaande aan de bewerking economisch opgeslagen kunnen worden, dat wil zeggen weinig opslagruimte innemen; • in het verpakkings- en opslagproces efficient verwerkbaar zijn

B2b commerciele retouren

B2b commerciele retouren: hierbij gaat het om alle retouren waarbij het contractueel is vastgelegd dat de producent of groothandel alle onverkochte, verkeerd geleverde ofbeschadigde producten terugneemt. Het kan hierbij ook gaan om producten waarvan de houdbaarheidsdatum te kort is om nog verkocht te mogen worden. – Voorraadwijzigingen: het gaat hierbij om producten die verplaatst worden binnen een bedrijf ( warehouses of Winkels), terwijl commerciele retouren betrekking hebben op meerdere schakels in de supply chain. – Functionele retouren: hierbij gaat het om producten die een continue beweging maken tussen de voorwaartse en achterwaartse stroom. Denk daarbij aan pallets, rolcontainer, fusten enzovoort. • Consument: – B2c commerciele retouren: ook hier gaat het om afspraken die gemaakt zijn tussen de consument en de verkoper betreffende het retourneren van producten. De consument kan van gedachten veranderd zijn of de aankoop voldoet niet aan het kantoor huren rotterdam verwachtingspatroon van de consument. – Garantiebepalingen: bij deze vorm gaat het om producten die binnen de garantietermijn stuk zijn gegaan waardoor de consument het recht heeft om op de kosten van de verkoper het product te laten maken, of om het product om te ruilen voor een goed werkend product. – Service returns: dit zijn kantoor huren zwolle de producten die buiten de garantietermijn Service returns 9 stuk zijn gegaan, maar die wel gerepareerd kunnen worden. De kosten . van de reparatie zijn dan voor rekening van de consument. – End-of-use-retouren: dit zijn de producten die in een bepaalde fase van de productlevenscyclus zijn beland, waardoor ze door de gebruiker terug naar de verkoper gebracht kunnen worden. Dit betekent niet dat het product aan het einde van zijn technische of economische levensduur is gekomen. – End-of-life returns: hier gaat het om producten die aan het eind van hun technische of economische levensduur zijn gekomen. Deze kunnen door wettelijke verplichtingen teruggebracht kantoor huren amsterdam worden naar de OEM (original equipment manufacturer) ofze kunnen verzameld worden met als doel er waarde uit te halen.
Niet alleen de retourstromen zijn verschillend per schakel in de supply chain, ook de complexiteit per schakel is erg verschillend. Zo zijn de retourstromen vanuit de producent minder belangrijk voor de customer service van de uiteindelijke consument. Daarnaast zijn deze retourstromen vaak ook beter te managen (beperkt aantal aanbieders, hager volume) in vergelijking met de retourstromen vanuit de consument. Bij de retourstromen vanuit het perspectiefvan de consument, is de mate van onbetrouwbaarheid op het gebied van tijd, kwaliteit en kwantiteit vele malen hoger in vergelijking met de retourstromen vanuit het perspectiefvan de producent. Dit betekent dus dat er bij het beheersen van de verschillende retourstromen rekening moet kantoor huren arnhem worden gehouden vanuit welk perspectief retouren plaatsvinden en welke invloed deze retouren hebben op de customer service. In paragraaf9.4 gaan we in op de basisdimensies op het gebied van reverse logistics en zien we welke partijen welke rol kunnen speien.

Ontvangst en expeditie

Expeditie Alvorens de orders in te pakken en te sorteren op afleverroutes, wordt in de expeditie op compleetheid van de order gecontroleerd. Er zijn ondernemingen die de expeditieafdeling situeren op dezelfde plaats als de afdeling goederenontvangst. Dit kan alleen in het geval de ontvangst en de expeditie Expeditie tijdruimtelijk goed gescheiden kunnen worden. In alle andere kantoor huren rotterdam gevallen zijn in principe gescheiden afdelingen voor ontvangst en expeditie te prefereren. We zullen ontvangst en expeditie niet verder bespreken in het kader van dit boek.
Bij alle handelingen in het magazijn kan gebruik worden gemaakt van een of meer hulpwerktuigen. Dat onderwerp zal kort worden besproken in subparagraaf 8.3.3.
8.4.1 Opslag en opslagmethoden Nadat de ontvangstfunctie de goederen heeft vrijgegeven, kunnen de goederen worden opgeslagen in het magazijn. De vraag rijst nu: wat moet waar worden opgeslagen? De meest kantoor huren zwolle gebruikte criteria bij het indelen van de opslagruimte zijn de volgende: • Bij de indeling naar vraagfrequentie of omzetsnelheid worden artikelen op basis van een Pareto-analyse geclassificeerd naar ‘snellopers’ en ‘langzaamlopers’. Snellopers, de veelgevraagde artikelen, worden in het
magazijn opgeslagen op grijphoogte. Langzaamlopers, de minder gevraagde artikelen, komen achterin of bovenin het magazijn. Voordelen zijn een efficiente orderverwerking en een goede benutting van de mimte (dit is vooral kantoor huren amsterdam van belang bij seizoenartikelen). • Volgens de indeling naar fysieke eigenschappen worden giftige stoffen bij elkaar in een afzonderlijke mimte opgeslagen en zware goederen bij elkaar; hetzelfde geldt voor goederen die in een stofvrije of gekoelde opslag horen. • Qua handling bij elkaar horende artikelen of artikelgroepen worden bij elkaar opgeslagen, bijvoorbeeld een pot verf die vaak in combinatie met een roerhoutje en kwastenreiniger wordt gekocht, of huishoudtextiel. • Bij de indeling naar bulkvoorraad en werkvoorraad is het magazijn ingedeeld in een voorraad waamit de orders worden verzameld (grijpvoorraad of werkvoorraad) ende rest van de voorraad (bulkvoorraad). Voordelen zijn met name dat de loopafstanden kleiner worden en bulkvoorraden vrijwel overal in het magazijn kunnen worden opgeslagen. Een nadeel is dat het aanvullen van de werkvoorraad extra handling en tijd vraagt. • De laatste indeling is die volgens vrije locatie of vaste locatie. In het eerste geval kan elk artikel op een willekeurige plaats in het magazijn worden opgeslagen; de magazijnmimte kan hierdoor beter kantoor huren arnhem worden benut. Nadeel is het bijhouden van een uitgebreide locatieadministratie. In het tweede geval, bij vaste locatie, staan de artikelen op vaste plaatsen in het magazijn; bij fluctuaties in de voorraad van een artikel is het maximaal benutten van de opslagmimte niet mogelijk.

Supply-chainfuncties en -processen

Execution: de 4PL-dienstverlener neemt de verantwoordelijkheid over van verschillende operationele supply-chainfuncties en -processen. Dit is echter meer dan de draagwijdte die een 3PL-dienstverlener aanbiedt.
In het voorgaande is duidelijk geworden dat een 4PL-dienstverlener een volledige serie diensten levert om hiermee logistieke-ketenoplossingen aan te kunnen bieden ten behoeve van de verlader. Volgens Kusters (2003) richt een 4PL-dienstverlener zieh op vier kernpunten: 1 groei van de kantoor huren rotterdam omzet/inkomsten uit de supply chain; 2 reductie van de operationele kosten; 3 reductie van het werkkapitaal (reductie van de voorraad en het verkarten van de doorlooptijd tussen orderontvangst en betaling); 4 reductie van vaste activa.  Het onderzoeksbureau ARC geeft op zijn website (www.arcweb.com) de volgende definitie van TMS: Een transportmanagementsysteem (TMS)] is een soft:waresysteem dat de volgende transportbeslissingen ondersteunt: de inkoop van transportdiensten, het berekenen kantoor huren zwolle van optimale routes ende registratie en uitvoering van de planning.
Met andere woorden: een TMS wordt geacht om alle soorten beslissingen te ondersteunen die in het kader van traffic management kantoor huren amsterdam moeten worden genomen. Vanuit deze brede definitie van TMS kamen wij tot de schematische voorstelling in figuur 7.8. Daarin laten we zien dat een TMS ook strategische keuzes op het gebied van intermodaal vervoer ende keuze van het transportnetwerk moet ondersteunen. In enge zin treft men vaak aan dat TMS hetzelfde is als een kantoor huren arnhem routeplanningspakket. Maar met name de registratie van alle activiteiten die de transportkosten bepalen behaart tot de operationele functie van een TMS.

Transportmanagement

Transportmanagement is een verzamelbegrip voor alle (externe) transportactiviteiten, als onderdeel van de logistiek. Een goede beheersing van de transportfunctie kan leiden tot een verlaging van de logistieke kantoor huren rotterdam  kosten of een verbetering van de customer service. Routeplanning kan voor de logistiek dienstverlener een belangrijk hulpmiddel zijn om het externe transport te optimaliseren. Door beschikbaarheid van computerprogramma’s kunnen relatief complexe problemen worden aangepakt. Een transportmanagementsysteem kan bestaan uit een koppeling van verschillende systemen die worden gebruikt in de transport. In figuur 7.9 zijn deze verschillende onderdelen te zien. Vaak wordt onder TMS echter alleen het onderdeel ‘TMS/dossieradministratie’ gezien (Beerens, 2008). De andere kantoor huren zwolle onderdelen in figuur 7.9 zijn systemen om het transport in goede banen te leiden en zijn vaak met elkaar en met de TMS gelntegreerd.
De onderdelen uit figuur 7.9 zullen kort worden toegelicht.
Electronic data interchange (ED!) is een systeem om electronisch berichten te versturen. In het geval van TMS gaat het om het versturen van transportopdrachten, maar ED! kan worden gebruikt voor allerlei informatie. Internet neemt tegenwoordig steeds vaker de functie van EDI over. EDI kan worden gezien als een systeem dat de input levert voor TMS. Het gehele systeem wordt bestuurd door de TMS/dossieradministratie. Het is het registratiesysteem voor het vastleggen van de transportopdrachten, het beheer van de transportmiddelen, het maken van kantoor huren amsterdam de facturen en dergelijke activiteiten.
Onder de planning valt zowel de route- als de ritplanning. De routeplanning Routeplanning bepaalt de meest efficiente manier om het transport uit te voeren, zoals de volgorde van bezorgingen en de bundeling van opdrachten. De ritplanning Ritplanning bepaalt de toekenning van de transportopdrachten aan beschikbare voertuigen en chauffeurs. Het datacommunicatienetwerk maakt deel uit van een TMS. Hierin worden Datacommuni· gegevens uitgewisseld tussen de dossieradministratie op kantoor en de catienetwerk boordcomputers van de vrachtwagens. Hierbij kan gedacht worden aan ritopdrachten aan de chauffeur en anderzijds aan de voortgang van het afleveringsproces van goederen. Fleet management bestaat kantoor huren arnhem uit hardware in het voertuig waarmee informatie Fleet over kilometerstanden, brandstofverbruik en rijtijden wordt geregistreerd. management Deze gegevens worden gekoppeld aan het TMS (Beerens, 2008).
In deze paragraaf gaan we nader in op de stadia in de transport. We kijken naar de besparing van kosten en het gebruik van ICT. Ook beschrijven we wat tracking en tracing inhoudt.
7

Een gefaseerde invoering

Wennen G. Snel koos voor een gefaseerde invoering zodat de chauffeurs en planners geleidelijk kunnen wennen. Analbers: ‘Zo kan er eerst worden gewend aan de restrictieoverschrijdingen die bij het plannen kunnen ontstaan en leren we de planners hoe ze hier in de praktijk mee om kantoor huren rotterdam kunnen gaan: Ortec TD controleert de binnenkomende data uitgebreider dan Shortrec, waardoor er eerst voldoende aandacht moest worden besteed aan de stamdata, afkomstig uit het TMS. In de tweede fase wordt de zogenoemde planautomaat voor het rit- en routeplanningsysteem ingericht waarna de planners Ortec TD volledig gaan gebruiken en Shortrec komt te vervallen.
Koppeling aan TMS-systeem De planningsoplossing wordt gekoppeld aan het TMS Roadrunner, dat de transportadministratie kantoor huren zwolle en facturatie voor zijn rekening neemt. Via een internetwebapplicatie van G. Snel worden de orders door de opdrachtgevers ingegeven ofvia EDI ontvangen. Alle informatie hieruit loopt via interfaces in Roadrunner en Ortec TD. G. Snel ziet bij opdrachtgevers een hoge mate van automatisering. ‘Klanten willen de status van de voorraad of een order zien; aldus Hassing. ‘Data uit het planningsysteem kunnen straks worden teruggestuurd naar de leveranciers. Ieder afleveradres kan dan via een website, e-mail kantoor huren amsterdam of sms de stand van zaken zien:
Tevreden klanten Omdat onregelmatigheden beter kunnen worden bijgehouden en opdrachtgevers sneller worden gei’nformeerd, verwacht Hassing dat de klanttevredenheid verder zal toenemen. ‘Ook voor onze eigen mensen is het een verbetering. Planners kunnen sneller zien waar de vertraging zit en hierop inspelen. Toch zullen we nog in veel gevallen de telefoon pakken om klanten in te lichten. Dat is persoonlijker:
Een combinatie van training-on-the job, een opleiding aan de Ortec Academy en een gefaseerde uitrol moet alle medewerkers kantoor huren arnhem vertrouwd maken met het systeem. De jonge planners hebben de nieuwe werkwijze als eerste geadopteerd. Deze zomer hoopt het bedrijf de tweede fase af te ronden.
Continuous lmprovement De invoering van de vernieuwde ritplanning is een stap in ‘Continuous Improvement’ zoals de directie het proces noemt waar vier jaar geleden mee is gestart. ‘We zien de cultuur veranderen en daarbij ook nog de kosten per pallet zakken: Voor G. Snel is hiermee het jaar 2010 positief begonnen. G. Snel kreeg subsidie voor de investering in het ritplanningsysteem. Lees er alles over op logistiek.nl/gsnel.

Continue productie

Continue productie De meest aantrekkelijke vorm van productie is die vorm waarbij zieh geen voorraadvorming voordoet. Het komt er dan op neer dat het materiaal Continue continu door de onderneming stroomt. Dit noemen we continue productie. productie Deze structuur is in zijn uiterste vorm alleen mogelijk voor een product dat geen eigen vorm heeft en van nature kan stromen of meestromen, zoals we zien bij de fabricage van patates frites. Lopende band De lopende band is ook een vorm van continue productie, ook wel lijnLijnproductie productie genoemd. Het kantoor huren rotterdam voorbeeld van de fabricage van de T-Ford, dat we in paragraaf 1.2 beschreven, geeft aan welke gunstige resultaten er qua Productstroom- doorlooptijd mee zijn te realiseren. Bij deze productstroomgerichte strucgerichte tu ur of interne specialisatie worden de mensen die nodig zijn om een structuur bepaald product of dienst te maken in een afdeling samengebracht. Het materiaal voor dat product blijft binnen de afdeling. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de mensen en middelen op te stellen in de volgorde van de fabricagehandelingen voor dat product. Zie voor kantoor huren zwolle een mogelijke indeling van de productie figuur 6.10. Er is geen tussenvoorraad nodig. Men werkt voortdurend aan het product.
Denk hierbij niet alleen aan de lopende band. De producten kunnen ook van station tot station door de productiehal worden verplaatst. Ook de bouw van huizen op de bouwplaats kan op een continue wijze kantoor huren amsterdam worden uitgevoerd. De werknemers verplaatsen zieh dan van huis naar huis, met een zekere regelmaat. Doordat ze repeterende werkzaamheden uitoefenen, is de
productiebesturing over het algemeen eenvoudig. Het gaat erom dat de intervaltijden tussen de achtereenvolgende bewerkingen zorgvuldig worden bepaald. Deze afstemming kan eenmalig worden vastgesteld. In de vliegtuigbouw gebruikt men hiervoor barcharts (balkenplannen). Een voorbeeld Barcharts hiervan is weergegeven in figuur 6.11.
Per medewerker worden de taken vastgelegd en onderling afgestemd. Vier medewerkers zijn er in de cyclus in het station nodig. Iedereen weet exact wat er gedaan moet worden aan dat product. De afstemming tussen de elkaar opvolgende vliegtuigen is te zien in figuur 6.12.
Om de twee dagen moet een product afgeleverd worden. De barcharts voor de elkaar opvolgende producten moeten als een puzzel in elkaar gepast worden. Uit de groepsafstemming blijkt dat er zes medewerkers nodig zijn om onafgebroken aan het product te kunnen blijven werken. Daarnaast kantoor huren arnhem heeft men vier werkstations 3A tim 3D nodig om het product ongestoord te produceren. Zie figuur 6.10. Men weet op deze manier exact wanneer men welk onderdeel nodig heeft. De besturing van deze productielijn kan daardoor eenvoudig opgebouwd worden.

Tracking-en-tracingmogelijkheden

Goederenstromen zullen drastisch veranderen, zowel qua omvang (per zending en in totaal) als qua geografische reikwijdte (nationaal, internationaal, mondiaal).
De logistiek manager treft dan ook kantoor huren rotterdam verschillende vraagstukken in zijn portefeuille aan; vraagstukken die van oudsher al ingevuld waren, maar nu op zijn minst een heroverweging moeten krijgen. Het gaat hier om onder andere: • De plaats voor het afleveren van goederen bij de inkopende organisatie. Waar moeten goederen worden afgeleverd? Bij een centraal inslag-of voorraadpunt, bij enkele decentrale inslag- ofvoorraadpunten ofbij de gebruikers zelf? In het geval dat de inkopende organisatie voorraden aanhoudt, moet nagegaan worden of dat eigenlijk wel nodig is. Het betreft immers overwegend facilitair inkoopvolume met beperkte bedrijfsrisico’s. En als het al nodig is, moet nagegaan worden of de kantoor huren zwolle huidige voorraadpunten wel de juiste zijn. • De snelheid waarmee goederen en diensten moeten worden afgeleverd (levertijden). Kunnen de leveranciers hun levertijden wel waarmaken? Ook als het gaat om vele geografisch verspreide vestigingen? Mondiaal? • De wijze van transport. Mag elke leverancier een eigen keuze maken voor wat betreft de wijze van transport? Moeten er tracking-en-tracingmogelijkheden zijn? Of schrijft de inkopende organisatie voor dat alles -van waar ook ter wereld, naar waar ook ter wereld – met TNT, DHL of Fedex moet worden vervoerd? • De wijze van betaling. Op welke wijze wordt betaald voor afgeleverde goederen en diensten? Gebeurt dit per keer ofwordt gewerkt met verzamelfacturen? • De wijze van prestatiemeting. Hoe worden de te leveren prestaties van de leveranciers vastgelegd en hoe worden deze gemeten en geevalueerd? • Welke kantoor huren amsterdam eisen vanuit de logistieke functie moeten teruggekoppeld worden naar de inkoopfunctie, opdat zij bij het contracteren van leveranciers kantoor huren arnhem hiermee al rekening houden? • Hoe wordt de retourlogistiek geregeld?
ICT is duidelijk niet meer weg te denken uit de inkoopfunctie ende logistieke functie. Veranderingen in de ICT gaan daarbij razendsnel. Alleen een professioneel samenspel tussen de logistiek manager en de inkoopmanager zal leiden tot een optimale inzet van snel veranderende ICT bij organisaties en daarmee tot betere bedrijfsprestaties.
TUSSENVRAAG 5.5 Tot welke vorm van een e-procurement behoort naar jouw mening het elektronisch bestelsysteem van Wehkamp? � Leveranciersbeoordeling
/ loe ku1111e11 /c/lemnciers systen/{//isclz 1uordc11 beoordeeld?
Leveranciersbeoordeling is wel een van de primaire taken van de inkoopafdeling, maar het is geen privilege van inkopers. Een gedegen leveranciersbeoordeling is een zaak van verschillende disciplines in de organisatie. De kennis op dat gebied moet gebundeld worden.

lnkoopontwikkelingsmodel

Er wordt uitgegaan van de klantenwensen en van wat de producent als product ontwikkeld heeft of door de handelsonderneming in het artikelassortiment is opgenomen. Dit vertaalt de afdeling inkoop tot goede specificaties. Op basis hiervan wordt een adequate leverancierskeuze gemaakt. Daarbij zijn contracten goede hulpmiddelen om afspraken hard te maken en problemen bij levering te voorkomen. Dit zal uiteindelijk leiden tot bestellingen die bewaakt moeten worden tot ze ontvangen en ingeboekt zijn in de magazijnvoorraad. Ook zal de afdeling inkoop de afhandeling moeten verzorgen bij geschillen tussen de leverancier ende gebruiker. Op deze wijze vormt deze afdeling de eerste schakel in de logistieke keten. We gaan eerst in op de processen van de inkoopfunctie en daarna beschrijven we de ontwikkelingsstadia binnen inkoop. Ten slotte kamen de verantwoordelijkheden van de inkopers aan de orde.
5.1.1 Processen van de inkoopfunctie De inkoopfunctie is van cruciaal belang voor het voortbestaan van een organisatie en bestaat uit een aantal stappen. Voordat verder gegaan wordt met WCP ( world dass purchasing) is het belangrijk om inzicht te krijgen in de processen die bij de inkoopfunctie worden doorlopen, aangezien deze worden geevalueerd in een WCP-onderzoek. Er zijn meerdere mogelijkheden om de processen van de inkoopfunctie te beschrijven, kantoor huren rotterdam zoals ‘the five stages of development’ van Keough (1993) en het ‘purchasing process model’ van Van Weele (2008). Het purchasing process model van Van Weele beschrijft zes stappen:
1 Specificeren. In deze fase wordt kantoor huren zwolle uitgezocht welke goederen/d iensten nodig zijn en wat de precieze wensen zijn. Dit gebeurt door functionele en gedetailleerde technische specificatie. Hierdoor krijgt een onderneming inzicht in wat wel en niet van belang is voor haar product of dienst. Door in deze fase te schrappen kan een fikse kostenbesparing worden gerealiseerd. 2 Selecteren. Met behulp van grondig onderzoek worden de juiste leverancier(s) geselecteerd. Het selectieproces begint met het vaststellen van de wijze van uitbesteden kantoor huren amsterdam (bijvoorbeeld integraal of partieel, aannemen tegen vaste prijs oftegen uitvoering in regie-uren). Hierna gaat de prekwalificatieprocedure van start, waarbij een aantal mogelijke leveranciers worden geselecteerd en offertes worden aangevraagd. Na een analyse van de ‘bids received’ wordt de juiste leverancier gekozen. 3 Contracteren. In deze fase wordt de juiste leverancier gecontracteerd en wordt onderhandeld over de beste condities. Prijs en andere contractrespectievelijk leveringsvoorwaarden komen hierbij kijken. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld raamcontracten, afroepcontracten en mantelcontracten. Een goed inkoopcontract vermeldt ook de overeengekomen boeteregelingen, garantieperioden en systeemverantwoordelijkheid. 4/5 Bestellen/bewaken. Het kantoor huren arnhem daadwerkelijke bestellen van de geselecteerde goederen en het bewaken van de levering en controle gebeurt in deze twee fasen. Er bestaan verschillende vormen van inkooporderbewaking, te weten exception expediting (pas actie als er iets fout gaat), routine status check (regelmatige controle), advanced status check (gedetailleerd productieplan) en field expediting (field inspector inspecteert periodiek op het werk of de leverancier op schema ligt). Het doel is een efficiente order-en bestelprocedure te ontwikkelen en te zorgen voor effectieve trouble shooting. 6 Nazorg. In de Iaatste fase wordt gezorgd dat goederen intern op de juiste plek belanden en worden opgenomen in de administratie. Daarnaast wordt het inkoopproces geevalueerd. Eventueel worden claims en boeteclausules afgewikkeld.

Bestelmethoden

Bestelmethoden
Voor het beheersen van voorraden zijn er enige bestelmethoden ontwikkeld. Deze voorraadaanvullingen zijn afhankelijk van de kosten die ermee gemoeid zijn en de hoeveelheid die men vergaderruimte huren rotterdam nodig heeft. Als de bestelkosten laag zijn, zal men zo veel mogelijk bestellingen doen. Hierdoor zal het vermogensbeslag klein blijven. De frequentie waarmee een leverancier uitlevert, zal echter vaak aan grenzen gebonden zijn, bijvoorbeeld eens per week of eens per maand. Bij de meeste bestellingen zijn de kosten, zoals we gezien hebben, echter aanzienlijk. Tegen deze achtergrond zal er een optimale bestelgrootte moeten worden bepaald. Bij de meeste leveranciers zijn hiervoor nog restricties ingebouwd. In kantoor huren per uur zwolle een doos zit vaak een bepaalde hoeveelheid artikelen. De bekende aantallen van twaalf(een dozijn) of 144 stuks (een gros) zijn sprekende voorbeelden hiervan.
De belangrijkste aspecten die men onderscheidt, zijn het bestelmoment en de bestelgrootte. Deze kunnen vervolgens worden opgedeeld in vaste en variabele mogelijkheden. Op basis daarvan kamen we tot vier mogelijkheden. Zie tabel 4.3 voor de bijbehorende benamingen.
TABEL 4.3 Overzicht van de meest gebruikte bestelmethoden
Na am Bestelmoment Bestelgrootte
BQ Variabel, op elk moment Vast of veelvoud van
BS Variabel, op elk moment Variabel tot bovengrens
sQ Vaste tijdstippen Vast of veelvoud van
sS Vaste tijdstippen Variabel tot bovengrens
In de praktijk is er naast de genoemde methoden nog een aantal variaties bedacht, bijvoorbeeld niet het hanteren van vergaderruimte huren amsterdam een bestelgrens, maar een bovengrens. Dit wordt vaak gedaan bij rackjobbers (Ieveranciers die de voorraad in het schap kunnen aanvullen) in supermarkten. Periodiek worden de schappen door deze leveranciers aangevuld tot een maximum. Er zijn bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn, zoals Sorbo als leverancier van huishoudelijke artikelen. Dit bedrijf levert voor supermarkten branchevreemde producten, zoals afwasborstels en andere huishoudelijke artikelen (zie www.sorbo.nl). Als de gewenste bestelgrootte in het systeem met vaste hoeveelheden minstens dubbel zo groot is, kan de vaste bestelgrootte bijvoorbeeld ook als veelvoud van de vaste hoeveelheid vergaderruimte huren arnhem ingebracht worden. Deze oplossing wordt onder andere toegepast met het oog op verpakkingseenheden. Bij de meeste bestelsystemen is er wel een eenheid opgegeven waarin men moet bestellen (zie voorbeeld 4.4). De bestelling in een veelvoud van de vaste hoeveelheid wordt ook wel multiple quantity genoemd.