Maandelijks archief: april 2016

LOGISTIEKE DEELTRAJECTEN

Vervolgens worden de diverse
bestelmethoden in paragraaf 4.4 behandeld. De werkwijze met variabelen als ‘bestelgrootte’ en ‘bestelmoment’ wordt daarbij uitgelegd. Er kan bij voorraadbeheer een onderscheid gemaakt worden naar kantoor huren per uur rotterdam de mate van zekerheid van de vraag. Bij deterministische modellen heeft men zekerheid over het vraagverloop. In paragraaf 4.5 laten we zien hoe de vraag valt te voorspellen. Het voorraadbeheer bij onzekerheid gebeurt vaak op basis van stochastische modellen. Dat wil zeggen dat men een waarschijnlijkheid in de vraag onderkent. De werkwijze die hierbij gehanteerd wordt, behandelen we in paragraaf 4.6. Verschillende aspecten van de voorraadkosten kunnen in een model kantoor huren per uur zwolle worden gecombineerd, zoals beschreven wordt in paragraaf 4. 7. Soorten
In de openingscasus wordt gesproken over voorraden. Wat zijn voorraden nu eigenlijk? Ophopingen van producten? Eenvoudig beschouwd kan men voorraadvorming in productie- en handels-of distributiebedrijven zien als een bak met een afvoer, in de vorm van een trechter die een beperkte capaciteit heeft. Daar moeten alle producten doorheen
Als er knelpunten ontstaan die de goederenstroom afstoppen, komt hij stil te liggen. Deze goederen vormen voorraden. Men spreekt kantoor huren per uur amsterdam ook wel van goederen met een stroomsnelheid van nul. Voorraden ontstaan meestal op een purrt waar aanvoer en afvoer niet met elkaar overeenstemmen. Anders gezegd: het verloop van de afname in de tijd is niet identiek aan dat van het aanbod. De voorraadhoogte, ofwel de hoeveelheid stuks die men in voorraad heeft, is dus een tijdgebonden gegeven. Het verloop kan per product zeer sterk kantoor huren per uur arnhem verschillen. In figuur 4.2 geven we daarvan enkele voorbeelden.
Bij bier in figuur 4.2 ziet men in de loop van het jaar twee pieken in de voorraadvorming: een voor het carnaval en een vlak voor de zomer omdat dan het verbruik extra hoog is.

Veel keuzemogelijkheden

Na het KOOP moet men de producten zo klantvriendelijk mogelijk construeren. Dat betekent dat er veel keuzemogelijkheden ingebouwd kunnen worden. Een voorraadrisico is hier niet aan verbanden. Het volume dat door een specifieke machine moet gaan, moet voor het KOOP zo groot kantoor huren per uur rotterdam mogelijk zijn. Deze machine kan men op die manier efficient inzetten. Nahet KOOP zal de nadruk liggen op het zo vlug mogelijk produceren. De mensen en machines moeten daarbij passen. Flexibiliteit is dus noodzakelijk. Het KOOP verdeelt de onderneming in twee zeer verschillende onderdelen, die een eigen aansturing vragen. Het is dus van belang dat een ondernemer zieh dit voldoende realiseert en daartoe ook kantoor huren per uur zwolle adequate acties onderneemt. Aan de keuze van het KOOP zijn ook financiele consequenties verbanden. In figuur 3.8 hebben we dat weergegeven.
Hoe meer het KOOP stroomopwaarts gelegd wordt, des te meer zal de ondernemer capaciteit beschikbaar moeten hebben in de vorm van machines en gebouwen (vaste activa). Daarnaast is er ook een levertijdrisico, omdat er geen reservevoorraden zijn. Die levertijd moet de klant dus wel toestaan. Maar vaak heeft hij haast en gunt hij de order eerder aan de leverancier die sneller kan leveren. Verschuift de ondernemer het KOOP stroomafwaarts, dan neemt deze kantoor huren per uur amsterdam voldoende voorraad in huis om aan de vele wensen van directe levering te kunnen voldoen. Men moet een snelle levering dan ook wel kunnen waarmaken.
Hiermee besluiten we de algemene beschrijving van het logistieke concept. Het logistieke concept zal in de komende hoofdstukken ingevuld worden voor ieder van de vier deeltrajecten van de logistiek.
3.2.2 Grondvorm van distributielogistiek We beschrijven het pijpleidingensysteem waardoor de fysieke goederenstroom zieh moet verplaatsen alvorens op de juiste tijd ende juiste plaats te kunnen aankomen bij de afnemers. Het bepalen van de inrichting en lay-out van het distributiesysteem ofvan de distributie-infrastructuur, alsmede de keuze van het fysieke-distributiekanaal ofhet distributienetwerk, zijn andere aanduidingen voor het onderwerp in deze subparagraaf. Ook hier zullen we het begrip grondvorm hanteren. In het kader van dit hoofdstuk zullen we ons kantoor huren per uur arnhem beperken tot de grondvorm in het traject distributielogistiek. De belangrijkste elementen van de grondvorm (de primaire processen, de locatie van de voorraadpunten ende goederenbewegingen) worden in kaart gebracht. Let op dat we ons hier beperken tot het proces van gereed product tot en met de afnemer.

Het brede e-businessverhaal

In het kader van dit boek zullen we het brede e-businessverhaal verder niet behandelen. Als raakvlak tussen marketing, logistiek en e-business behandelen we e-commerce en e-logistics.
TUSSENVRAAG 2.13 De praktijk kantoor huren per uur rotterdam wijst uit dat e-business op zakelijke markten (business-tobusiness) succesvoller is dan op consumentenmarkten (business-toconsumer). Waardoor zou dit kunnen worden verklaard?
2.6.1 E-commerce E-commerce is de toepassing van e-business op marketing en verkoop. Sams wordt ook het kopen van producten en diensten onder de term e-commerce geschaard. Maar wij prefereren kantoor huren per uur zwolle voor de koopzijde de term e-procurement.
E-commerce wordt door Van Oorschot (1998) gedefinieerd als het elektronisch uitvoeren van bedrijfsprocessen en transacties door middel van geavanceerde informatietechnologie ter verhoging van de effectiviteit en efficiency van de organisatie. Naar onze mening is dit meer een definitie van e-business dan van e-commerce. E-commerce betreft het kopen en verkopen via het internet. E-business is een breder begrip en omvat het integreren van de informatie- en communicatietechnologie in alle aspecten van de organisatie. E-commerce is daar een onderdeel van. Een andere kantoor huren per uur amsterdam definitie van e-commerce wordt gegeven door Jansen (2000): elektronisch zakendoen betreft alle handelingen in pre-sales, sales en aftersales die op elektronische wijze worden uitgevoerd. We merken op dat
E-commerce
deze indeling grote overeenkomst vertoont met de theorie rond customer Customer service. De handelingen zijn bijvoorbeeld marktonderzoek, promotie, service selectie, onderhandeling, serviceverlening en evaluatie. Het gaat dus niet alleen over de transactie zelf; internet speelt niet alleen een rol bij het sluiten en betalen van de koop. Een potentiele koper kan internet gebruiken om informatie te verzamelen (pre-sales). Een klant kan via internet toegang
86 DEEL 1 VRAAGGESTUURDE LOGISTIEK
krijgen tot de voorraden van leveranciers en op basis daarvan beslissen om al dan niet te bestellen ( sales) . Een gebruiker kantoor huren per uur arnhem van een product kan via internet vragen stellen aan de leverancier (aftersales). Dit is zeker belangrijk voor producten waar het waargenomen risico of de betrokkenheid groot is. Naar de toepassing van internet in de pre-sales- ende aftersalesfasen van het koopproces is volgens Jansen nog nauwelijks onderzoek gedaan. We bespreken hierna de logistieke aspecten van e-commerce ende marketing van e-commerce.

Wat vraagt de markt eigenlijk?

Wat vraagt de markt eigenlijk? De klant is mondiger geworden en zoekt een Form, fit and product voor een eigen toepassing. Men vraagt in feite een ‘form, fit and function function; die past binnen de probleemstelling die de klant heeft (fitness for Fitness for use use = kwaliteit). Dit levert een prestatie kantoor huren per uur rotterdam waarvoor men een bepaalde prijs overheeft (value for money). De werkelijke productiekosten van het te leveren product moeten daarbeneden blijven. De ontwerper heeft tot taak de gevraagde functie voor die kosten te ontwerpen. Dit wordt ook wel Mass mass customization of massamaatwerk genoemd. Voorbeelden hiervan customization zijn de computers van Dell die op maat gemaakt worden met massa-Massavervaardigingstechnieken en binnen enkele <lagen aan de klant kunnen maatwerk worden uitgeleverd.
Form, fit and function werd tot nu toe vertaald in specifieke eindproducten. In de toekomst zullen de functies die de klant kantoor huren per uur zwolle wenst, vertaald moeten worden in een familie, productgroep of productlijn. Vaak kan dit onderscheid worden gerealiseerd door een eindproduct te zien als een systeem, opgebouwd uit een aantal subsystemen die elk een eigen functie hebben. Een kast om een apparaat is belangrijk voor de vormgeving, maar de voedingsunit die erin zit, kan universeel zijn voor meer apparaten. Door deze modulaire productopbouw bestaat een apparaat uit een aantal universele systeemcomponenten. Deze componenten worden in een zo laat mogelijk stadium samengebouwd tot het kantoor huren per uur amsterdam gevraagde product. Het meest extreem doorgevoerde voorbeeld van modulariteit is het speelgoed lego. Uit een beperkt aantal bouwstenen kan een oneindig aantal varianten worden afgeleid. Voor elke klant wat wils. Dit vraagt echter binnen de onderneming om een fundamentele herbezinning op de bouwstenen. Het kost wat meer tijd voor een goede opzet, maar levert op termijn een goede winst op. Een ander bedrijf dat hiermee zijn sparen heeft verdiend is HP. De printerlijn is een schoolvoorbeeld van modulariteit.
De fabricage van een modulair kantoor huren per uur arnhem ontworpen apparaat kan wezenlijk anders worden opgezet dan die van een specifiek apparaat. Een uit standaardcomponenten samengesteld apparaat kan per stuk worden gebouwd in een speciaal daarvoor opgezette fabricagelijn. De voordelen van een dergelijke fabricagelijn zijn groot. Zo zal men in de toekomst bijvoorbeeld niet meer geconfronteerd hoeven te worden met een stereotoren met drie stekkers. Een voedingselement voor meer apparaten is voldoende. Vele bedrijven passen dit systeem inmiddels met succes toe. Philips heeft dit ontwerpprincipe bij de divisie Consumer Electronics inmiddels ver doorgevoerd. Het basismotto bij deze nieuwe methode van design is: meer doen met minder, maar dan beter en meer doordacht. Zie ook voorbeeld 2.1.

LOGISTIEK IN VOGELVLUCHT

In de luchtvaartindustrie is logistiek geen onbekende, omdat de luchtvaart er van oudsher op gericht is om vervoer te kantoor huren per uur rotterdam bewerkstelligen, en logistiek van oudsher met vervoer in verband wordt gebracht. Maar ook in de luchtvaart gaat logistiek veel verder dan vervoer.
LOGISTIEK IN VOGELVLUCHT
Door privatisering en consolidatie in de luchtvaart zijn er vaak grote luchtvaartmaatschappijen ontstaan. Als men daarbij de groeiende vraag naar vervoer en de steeds veeleisender worden de passagier optelt, is het niet raar dat deze maatschappijen voor een kantoor huren per uur zwolle moeilijke klus staan. Ze bezitten heel dure productiemiddelen (vliegtuigen) en hebben klanten (de passagiers) die steeds meer eisen en die vliegen meer en meer als iets gewoons zien. Ook zit het risico aan het einde van de distributieketen; alle kosten zijn dus voor de luchtvaartmaatschappij totdat de passagier op zijn bestemming is. Hoe pas je dit optimaal in elkaar? Hoe voorkom je dat vliegtuigen stilstaan of niet optimaal bezet zijn; en voldoe je ook aan de vraag van de klant, namelijk zo snel en comfortabel mogelijk van A naar B vliegen, op tijdstippen die hem het best uitkomen? Hoe houd je de kosten onder controle en hoe onderscheid je jezelf van de concurrentie? Logistiek kan helpen deze vragen te beantwoorden. Logistiek in de luchtvaart omvat de organisatie, kantoor huren per uur amsterdam planning, besturing en het resultaat van de passagiersstromen vanaf de ontwikkeling van het netwerk ende aankoop van het ticket voor de bestemde reis; het vervolgens samenstellen van de afzonderlijke vluchtcomponenten tot de vlucht, en de uiteindelijk uitgevoerde vlucht door de passagier met de bedoeling deze passagier tevreden te stellen tegen zo laag mogelijke kosten met een optimaal gebruik van vliegtuigen en personeel. KLM houdt zieh sinds een aantal jaren bezig met deze vorm kantoor huren per uur arnhem van logistiek om hiermee een aantal doelen te verwezenlijken. Hiervoor zijn twee soorten beweegredenen: 1 interne beweegredenen; 2 externe beweegredenen.
Bij de KLM is logistiek om meerdere redenen van belang
Ad 1 Interne beweegredenen Door KLM op te splitsen in verschillende onderdelen (businessunits) met elk een eigen budget is in de loop der jaren een cultuur ontstaan waarbij de focus meer gericht was op de eigen afdeling dan op de klant of KLM. Ook zijn er de afgelopen jaren veel bezuinigingsrondes geweest waardoor er niet
48 DEEL 1 VRAAGGESTUURDE LOGISTIEK
veel ‘vet’ meer in de organisatie zit. Toch blijft het nodig om de kosten verder omlaag te krijgen. Een mogelijkheid hiertoe is meer efficiency. De nonperformancekosten van KLM zijn hoog. Dit zijn kosten die KLM moet maken voor passagiers wegens bijvoorbeeld het niet halen van een aansluiting, het omboeken of onderbrengen in hotels van passagiers bij uitval van vluchten, of het vergoeden van of nasturen van bagage. Hiermee zijn per jaar enkele miljoenen euro’s gemoeid.