Maandelijks archief: mei 2016

Veel regelcapaciteit

De massaproductie is nu juist uitgevonden om dit soort onderbrekingen te voorkomen, want die verlagen de kantoorruimte huren rotterdam efficiency. De productiemedewerkers kunnen continu aan het werk blijven, tenminste zolang zieh geen storing voordoet. Is dat wel het geval dan kunnen zij hun eigen problemen niet oplossen en ze m6gen dat ook niet. Door de standaardisering van de taakuitvoering is hun regeldomein vrijwel teruggebracht tot nul. Maar iemand moet het doen, en daarom verschuiven de regeltaken naar een hoger niveau: naar de baas. Naarmate het productieproces steeds grootschaliger (en dus ingewikkelder) wordt, worden de individuele regeldomeinen kleiner. Er moet over steeds meer zaken worden overlegd en er moet tussen steeds meer kantoorruimte huren zwolle personen en afdelingen worden overlegd. De regeltaak van iedere baas afzonderlijk wordt intensiever. Maar zijn eigen regelcapaciteit wordt beperkt door zijn span of control, dat is het aantal medewerkers waarvoor hij de problemen kan oplossen. Meer regelen betekent dat zijn span of control afneemt, waardoor de regeling opnieuw kantoorruimte huren amsterdam verschuift naar een hoger niveau: naar de baas van de baas. Zo ontstaat een piramide van bazen van baasjes.
Je hebt 6f een ingewikkelde organisatie met simpele taken, 6f een simpele organisatie met ingewikkelde taken. In het eerste geval is de regelcapaciteit op een hoger niveau neergelegd, waardoor er voor de uitvoerende medewerkers weinig of niets te regelen overblijft. Hun taak is dus eenvoudig. Maar kantoorruimte huren arnhem als mensen ingewikkelde taken uitvoeren, waarin veel regelcapaciteit is ingebouwd, kan de organisatie simpel zijn. De mensen lossen immers hun eigen problemen op.

De verhoogde productiviteit

Deze nieuwe organisatievorm had een aanzienlijk effect op de productiviteit, zoals Marx vaststelde:
‘Een handwerker die verschillende deelprocessen in de productie van een artikel achtereenvolgens uitvoert, moet nu eens van plaats en dan weer van gereedschap wisselen. De overgang van de kantoorruimte huren rotterdam ene verrichting tot de andere onderbreekt de loop van zijn arbeid en vormt in zekere zin open plaatsen in zijn arbeidsdag. Deze open plaatsen verdwijnen zodra hij de gehele <lag een en dezelfde verrichting voortdurend uitvoert, of ze worden kleiner naarmate de afwisseling van zijn bezigheid afneemt.
De verhoogde productiviteit is hier verschuldigd of aan groter gebruik van de arbeidskracht in een gegeven tijdsruimte, dus aan de toegenomen intensiteit van de
arbeid, of aan vermindering kantoorruimte huren zwolle van onproductief gebruik van de arbeidskracht. De grotere krachtsinspanning namelijk, vereist door iedere overgang tot beweging vanuit een toestand van rust, wordt vergoed door een langere voortzetting van de eenmaal bereikte snelheid. Aan de andere kant benadeelt de voortzetting van gelijkvormige arbeid de kracht en levendigheid van de geest, die behagen schept en tot rust komt in en door afwisseling van werkzaamheid.’5
Men kan veel van Marx zeggen. Lang niet al zijn woorden waren profetisch, maar deze wel. Alle elementen in de daaropvolgende geschiedenis van de menselijke arbeid vinden we erin terug. Daar zijn de twee manieren waarop een hogere productiviteit uit mensen kan worden gewrongen: 6f door kantoorruimte huren amsterdam vergroting van de intensiteit van de arbeid, de methode-van-de-natte-ruggen, 6f door het verminderen van onproductieve activiteiten. Lean production wordt heden ten dage aangeprezen als een geheel nieuwe methode van productiemanagement, maar is in feite niets anders dan een doorvoering van deze beide principes tot de uiterste consequentie. Het proces waarin ‘de ambachtsman geleidelijk zijn bekwaamheid verliest om zijn oude handwerk in de volle uitgebreidheid toe te passen’ voorspelt de massale dekwalificatie en uitholling van vakrnanschap in het tijdperk van de massaproductie; de periode waarin ook de ‘open plaatsen in de arbeidsdag’ grondig werden geelimineerd. En de sociaal-psychologische elementen van monotoon en repeterend kantoorruimte huren arnhem werk-terwijl ‘de menselijke geest behagen schept in afwisseling van werkzaamheid’ -werden zichtbaar toen in de jaren vijftig en zestig van de 2oe eeuw dit stelsel tot het uiterste werd geperfectioneerd .

Eind jaren negentig

Eind jaren negentig gingen de havenarbeiders in Finland in staking. Een van hun grieven was dat hun collega’s in Estland, nog geen honderd kilometer verderop aan de andere kant van de Oostzee, maar een kantoorruimte huren rotterdam kwart van hun loon verdienden, waardoor het havenwerk in Finland gevaar liep. Maar toen softwareprogrammeurs vanuit een informaticabedrijf uit Estland in Finland gingen werven merkte het management tot zijn verbazing dat de Finse Ionen nauwelijks hoger lagen dan de Estlandse. De oorzaak was dat, anders dan in het geval van de havenarbeiders, kennisproducten met behulp van de informatietechnologie door een druk op de knop kunnen worden verplaatst. Programmeurs in Estland kunnen daardoor overal hun diensten aanbieden, zonder hun land te verlaten. In feite waren zij in het voordeel, want het hoogste belastingtarief in Estland kantoorruimte huren zwolle bedraagt maar 26%. Met als gevolg dat een groeiend aantal Finse programmeurs inmiddels werkt vanuit Tallinn. De overgrote groep bestaat echter uit mensen wier inkomens nog steeds
worden bepaald door de beloningsverhoudingen op de plaatselijke arbeidsmarkt. Zij betalen de prijs voor de verplichting die de samenleving heeft tegenover de verliezers in haar midden, en daarmee voor de instandhouding van de maatsehappij. Maar hun onzekerheid neemt toe, door een driedeling die steeds seherper wordt: • De core workforce krimpt. Employability, outsourcing en outputgerichte beoordeling zijn de trefwoorden van het hedendaagse personeelsmanagement. Wat zijn de eonsequenties als iemand zijn targets van het afgelopen kantoorruimte huren amsterdam jaar niet heeft gehaald? En wat is de employabilitywaard van een werknemer die de 45 is gepasseerd? • Het leger flexwerkers groeit. Hier manifesteert zieh een kloof tussen de generaties. Een aanzienlijk deel van de jongeren is aangewezen op flexwerk in de vorm van uitzendwerk, tijdelijke arbeidseontraeten en het werken op projeetbasis. Arbeid die vroeger was gestold in een vaste baan is vloeibaar geworden. • De ‘uitvergroting’ aan de top leidt aan de onderkant tot de marginalisering van groeiende groepen mensen met in verhouding geringe produetieve eapaeiteiten. Voor hen wordt de lat steeds hoger – en vaak te hoog gelegd. Werk is wat de samenleving bijeen kantoorruimte huren arnhem houdt, de basis van solidariteit tussen mensen. Maar naarmate economisehe proeessen op wereldsehaal worden georganiseerd voltrekt ook de ongelijkheid zieh op wereldsehaal. Een mondiale solidariteit bestaat niet, want solidair zijn met iedereen is hetzelfde als solidair zijn met niemand. De uiteindelijke vraag is wat de winnaars en verliezers van de globalisering nog met elkaar gemeen hebben.

In de echte economie

We kennen geen plaats. Er zijn wel dealing rooms in Londen, New York en Tokio, maar de transacties zelf speien zieh af in cyberspace, tussen twee computers die op elke plek op de aardbol kunnen staan. Cijfers kantoorruimte huren rotterdam over de omvang van het wereldgeldverkeer zijn afkomstig uit een tweejaarlijkse enquete onder alle banken in de wereld, uitgevoerd door de Bank for International Settlements (BIS) in Basel, de ‘bank van de centrale banken’. Deze vrijwillig verstrekte schattingen van de omvang van de uitgevoerde valutatransacties vormen de enige bron op grond waarvan we bij benadering weten wat zieh afspeelt op de kantoorruimte huren zwolle financiele wereldmarkt. De vrijwilligheid zou wel eens drastisch kunnen afnemen als aan de informatieverstrekking fiscale gevolgen worden verbonden.

In de echte economie ontstaat het productiviteitssurplus, dat wil zeggen het restant dat overblijft nadat de reproductie van de productiefactoren is gegarandeerd. Dit maatschappelijk surplus wordt verdeeld onder: • de werknemers, in de vorm van verhoging van hun salarissen, vergroting van de werkgelegenheid of verkorting van de werktijd; • de consumenten, door verhoging van hun koopkracht;
• het productieve en financiele kapitaal, in de vorm van investeringen en dividenden; • de staat, ter instandhouding van de kantoorruimte huren amsterdam maatschappelijke infrastructuur en de sociale zekerheid. In een wereld die wordt gedomineerd door de virtuele economie ontstaat de tendens dat het financiele belang de andere belangen wegdrukt. Dat geldt ook voor de staat, waarin wij allen zijn vertegenwoordigd. We beschouwen de macht van de staat als vanzelfsprekend. Zijn politieke macht strekt zieh uit over alle mensen die zieh binnen een bepaald grondgebied bevinden. Zijn economische macht is gebaseerd op drie pijlers: beheersing van de geldvoorraad en de kredietverlening en het vermogen belastin gen te heffen. Het is echter nauwelijks meer mogelijk greep te houden op de wereldgeldstromen – Tobin zelf meende dat zijn idee wel altijd een idee zal blijven. Transacties kantoorruimte huren arnhem die zieh afspelen binnen transnationale ondernemingen zijn nauwelijks te controleren door de nationale staat. Hetzelfde geldt voor e-commerce, met alle consequenties voor de belastingheffing. Ook de controle op de kredietverlening is geerodeerd door de explosieve groei van de financiele markten.

De toeleveranciers

‘Toen heeft men iedereen aangenomen die men krijgen kon. Nu niet meer zonder scholing zijn mensen veel te beperkt in hun flexibiliteit. Het werk is niet meer zo stompzinnig als vroeger. De prestatie die nu kantoorruimte huren rotterdam wordt gevergd kun je niet van ongeschoolden verwachten. Bij ons geldt: wie geen vakopleiding heeft, heeft hier geen kans.’ De productiecapaciteit van de nieuwe fabriek is met 45% gestegen tot 405.000 eenheden per jaar. Dat betekent niet dat er 45% meer mensen in dienst is gekomen. Want met de invoering van het nieuwe productiesysteem is de productiviteit in een klap met 30% verhoogd. ‘En als je het werkgelegenheidseffect als geheel wilt overzien, moet je de toeleveranciers in het industriepark kantoorruimte huren zwolle daarbij betrekken’, zegt Fuchs.Toeleveranciers speien een steeds belangrijker rol in het proces.Vroeger leverden zij alleen maar een bepaald onderdeel, nu leveren zij vaak complete interieurs. Steeds vaker worden zij ingezet tot aan de montageband, waarbij ze complete onderdelen zelf monteren. Het meeste extreme voorbeeld is de productie van bestelauto’s doorVolkswagen in Midden-Amerika. Daar heeftVW zelf nog maar 80 meter eindmontage. De toeleveranciers monteren daar complete modules direct aan de band, bijvoorbeeld een hele cabine. Als die ontwikkeling wordt doorgetrokken is de automobielfabrikant in de toekomst alleen nog maar een brand owner, de eigenaar van het merk. Dan blijven alleen nog de activiteiten productontwikkeling, marketing en verkoop over. ‘Daar heeft Ford niet voor gekozen’, aldus Fuchs.’Het samenstellen van de auto is onze core business.’ Toch is veel werk verschoven naar de kantoorruimte huren amsterdam toeleveranciers. ‘Het dashboard bijvoorbeeld wordt nu compleet aangeleverd en in een keer gemonteerd.Als je het uit onderdelen moet opbouwen kost dat veel meer tijd.’ De extra banen als gevolg van de capaciteitsuitbreiding zijn dan ook vooral buiten de fabriek terechtgekomen. In de montage zijn de taakcycli verlengd, vertelt Schnippering, van 31 seconden naar meer dan een minuut – een ruime kantoorruimte huren arnhem verdubbeling dus. ‘Men heeft dus meer tijd. Aan de andere kant heeft dat tot gevolg dat de medewerkers voor de taak die ze uitvoeren dubbel zo veel moeten leren als voorheen. Maar de ruimere tijd kernt de kwaliteit ten goede.’

Het huidige kapitalisme

‘Als de zonen en doehters van Amerikaanse staalarbeiders, Britse mijnwerkers of Duitse lassers geen werk meer kunnen vinden in het beroep van hun ouders, maar softwareprogrammeurs worden, leraren of advoeaten, hebben weinigen reden om zieh te beklagen. Aan de normale kantoorruimte huren rotterdam eeonomisehe verandering van de ene op de andere generatie passen mensen zieh meestal gemakkelijk aan. Maar nu verloopt datzelfde proees zo snel dat de staalarbeiders, mijnwerkers en lassers zelfhet beroep waarmee zij zijn vergroeid, moeten verlaten om zieh nieuwe, veeleisende vaardigheden eigen te maken, op straffe van werkloosheid of ongesehoold, laagbetaald werk. Het resultaat is vaak het gevoel van mislukking en frustratie.’9
Het huidige kapitalisme is ongeduldig kantoorruimte huren zwolle en schept weinig winnaars tegenover veel verliezers.
Lage productiviteit is vooral een probleem van laaggeschoolde werknemers, werkzoekenden en migranten. ‘Er bestaat een groeiende kloof tussen diegenen die in een positie verkeren waarin zij kunnen profiteren van de nieuwe carrieremogelijkheden die de technologie ende globalisering bieden, en hen voor wie dat niet geldt’, waarschuwt een onderzoeksdocument van de OESO. ‘Deze kloof doet het risico ontstaan dat marginalisering en uitsluiting op de
arbeidsmarkt leiden tot structurele kantoorruimte huren amsterdam armoede, met alle sociale problemen die daaruit voortvloeien.’10 De onderzoekers van de OESO concluderen dat het probleem voor een belangrijk deel een kwestie is van prijs, dat wil zeggen van het loonpeil.
‘De toename van het aandeel van de laagbetaalde arbeid is beperkt gebleven tot landen met een relatiefg ering niveau van arbeidsmarktregulering en gedecentraliseerde arbeidsvoorwaardenvorming, bijvoorbeeld de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Anderzijds zijn de werkloosheidspercentages voor laagbetaalde werknemers in de meeste landen gestegen, soms in sterke mate. („.) Deze diagnose veronderstelt dat veel laaggeschoolden “uit de markt zijn geprijsd” als gevolg van relatief hoge minimumlonen en/of relatief royale uitkeringen.’
Deze diagnose vergt een pijnlijke keuze. Aan de ene kant is ‘een laagbetaalde baan beter dan geen baan’. Maar ‘beleidsmakers delen kantoorruimte huren arnhem dit inzicht slechts ten dele’, merken de onderzoekers op. ‘In plaats daarvan betogen zij dat een meer evenwichtige inkomensverdeling een beleidsdoel op zichzelf is, omdat zij bijdraagt aan vermindering van de armoede.’

Supply chain operations reference (SCOR)

Met de opkomst van de logistiek dienstverleners -veelal gekoppeld aan een discussie over kerntaken van een producent of distribuant -gaat de discussie rond channel captains over in die van ketenregisseur. Vele dienstverleners zijn van mening dat zij als beste sources en destinations met elkaar kunnen verbinden en op grond van die kwalificatie aangewezen zijn om ketenregisseur te worden. Hoewel kantoorruimte huren rotterdam er in dit verband best aardige voorbeel- Ketenregisseur den te geven zijn (UPS, DHL) achten wij de kans niet uitgesloten dat de machten de regie in de keten ook kan komen te liggen bij een partij, die geen enkele fysieke handeling verricht. Vanuit de stelling: ‘hij die de informatie bezit, bezit de macht; zien wij de opkomst van virtuele ketenregisseurs. Vanuit de wereldwijde informatienetwerken kunnen zij vraag en aanbod wellicht het meest optimaal koppelen. Elektronische marktplaatsen aan kantoorruimte huren zwolle inkoop- en verkoopzijde vormen dan de weergave van nieuwe manieren van ondernemen. Ook de logistiek manager dient deze ontwikkelingen met een meer dan gemiddelde belangstelling te volgen!
Supply chain SCOR staat voor supply chain operations reference (SCOR)supply chain operations operations reference. Het model is in 1996 in de Verenigde Staten ontwikkeld reference door de Supply Chain Council. Wereldwijd zijn ongeveer 750 industrie!e (SCOR) bedrijven lid van deze council. Het SCOR-model wordt gebruikt voor het opzetten, beheersen en verbeteren van logistieke en supply-chainprocessen. Op basis van de standaardmethodiek is het mogelijk om de logistieke prestaties van ondernemingen onderling te vergelijken. Die vergelijking kantoorruimte huren amsterdam heet in het Benchmarking vakjargon benchmarking. We zullen het basisgedeelte van het SCOR-model in deze paragraaf bespreken. Het SCOR-model reikt van leveranciers tot finale afnemers, zie figuur 12.18.
Martens (2000) stelt dat het SCOR-model in elkaar zit zoals een huis dat uit legosteentjes is opgebouwd: men kan er allerlei verschillende types huizen mee bouwen. Een supply chain bestaat uit meerdere ondernemingen die in verschillende branches actief zijn. Daarom was het niet wenselijk om een model te ontwikkelen dat specifiek voor een branche van toepassing is. Een van de sterke punten van het SCOR-model is dat het zodanig robuust is dat het door verschillende types ondernemingen van uiteenlopende omvang kan worden toegepast. Dit is noodzakelijk om kantoorruimte huren arnhem verbeteringen in de gehele supply chain te kunnen realiseren. Het model maakt een continue ontwikkeling door. Op basis van ervaringen van gebruikers, nieuwe concepten en nieuwe best practices wordt regelmatig een nieuwe versie van het SCORmodel uitgebracht.
Het model omvat drie niveaus waarop analyse van de processen plaatsvindt, en heeft een modulaire structuur. Het gaat om de volgende niveaus: 1 proces 2 procescategorie 3 proceselement.
>

VERBREDING VAN DE LOGISTIEK

Synchroon produceren heeft als gevolg dat de ordergroottes kleiner zullen worden. Deze kleinere ordergroottes zullen organisaties dwingen oplossingen te vinden om flexibeler te kunnen produceren. Kleinere orders passen in bet beeld van grotere flexibiliteit die nodig is om een verdere personificatie van kantoorruimte huren rotterdam goederen en diensten mogelijk te maken.
lntegrated logistics Energie wordt steeds schaarser, en daarmee duurder. Wanneer een olievat in 2016 bijvoorbeeld tweehonderd dollar kost, zal de supply chain zieh daarop moeten hebben aangepast. Er zal naar alternatieven moeten worden gezocht om het aantal transportkilometers te verminderen. De verwachting is dat er een beweging zal plaatsvinden van bedrijfslogistiek naar een geografische logistiek die georganiseerd is per regio. Deze beweging zien we nu al in sommige branches waarbij distributiecentra gezamenlijk worden geexploiteerd. Vaak vindt kantoorruimte huren zwolle deze samenwerking plaats aan de leverancierszijde waarbij meerdere leveranciers vanuit een DC een retailer bedienen. In Nederland kennen we al een aantal van deze voorbeelden. Deze samenwerking zal uiteindelijk zover gaan dat er een groot gezamenlijk DC ontstaat waaruit winkels van verschillende retailers worden beleverd. Deze ontwikkeling zal verder gaan dan de huidige samenwerkingsinitiatieven. Er kan worden gedacht aan het gezamenlijk assembleren van (private-label)producten of merchandiseartikelen.
Dialoog tussen industrie en consument De interactie tussen industrie en consument zal verder toenemen. De consument verwacht beter ge!nformeerd te worden over het aan te kopen product en zal ook beter ge!nformeerd worden. Dit kan bijvoorbeeld door de winke! te verbinden met een soort huisinformatiesysteem kantoorruimte huren amsterdam van de consument. Verder kan de dialoog met de consument worden aangegaan op bet gebied van productontwikkeling. Klanten worden nauw betrokken bij het R&D-proces. Dit proces zien we nu al bij de ontwikkeling van legorobots (lego mindstorms). De software die deze robots aanstuurt, wordt ontwikkeld in samenwerking met een kerngroep van consumenten.
Het rapport geeft een samenvatting van hoe een aantal leidende spelers in de voedingsmiddelenketen kijkt naar de verdere ontwikkeling van de keten, rekening houdend met bet schaarser worden van energie, globalisatie en nieuwe technologieen. Het geeft ook een suggestie hoe de schakels in de waardeketen op deze veranderingen kunnen inspelen. Samenwerking en kantoorruimte huren arnhem informatiedeling binnen en tussen bedrijven is de basis voor verdere ontwikkeling. Nieuwe en bestaande technologieen kunnen hierbij ondersteuning bieden. Het volledige rapport is te downloaden via www.foodguru.nl onder Management/ Strategie en Trends.

Manufacturing resource planning (MRP-II)

Manufacturing resource planning (MRP-II) Manufacturing resource planning (MRP-II) is een uitbreiding van MRP-1, dat uitging van een onbeperkte capaciteit. De uitbreiding tot MRP-11 behelsde berekening van de benodigde capaciteit. Op basis van een gewenst productieprogramma, rekent MRP-11 terug vanaf de leveringsdatum om te bepalen welke capaciteit nodig is, in welke hoeveelheden en op welk moment, zodat de orders op tijd geleverd kunnen worden. Het is belangrijk kantoorruimte huren rotterdam om in een vroeg stadium te weten welk capaciteitselement in het proces (machine, mensen, geld, leverancier enzovoort) een bottleneck kan vormen en wanneer.
Distribution resource planning (DRP) Een distributienetwerk bestaat voor het grootste deel uit verschillende opeenvolgende voorraadpunten, bijvoorbeeld de fabriek, een centraal distributiecentrum en landelijke kantoorruimte huren zwolle distributiecentra. In een distributienetwerk is coördinatie van de verschillende activiteiten (verkoopvoorspellingen, orders, transport en voorraad) essentieel. De principes van MRP (afhankelijke vraag en faseren in de tijd) worden ook gebruikt bij voorraadbeheer in distributienetwerken (DRP). Distribution resource planning (DRP) is een informatiesysteem dat coördinatie met het distributienetwerk ondersteunt. Het doel van een dergelijk systeem is om de goederenstroom vast te !eggen en het vereist dat informatie op zijn minst beschikbaar is op die plaatsen waar voorraad wordt gehouden, welke goederen er ‘in de pijplijn’ zitten en wat de bewegingen in de voorraad zijn. DRP kantoorruimte huren amsterdam maakt het mogelijk om de beslissingen te coördineren die op de verschillende punten van het distributienetwerk worden genomen.
Enterprise resource planning (ERP) Enterprise Enterprise resource planning (ERP) wordt gedefinieerd als software die de resource informatiestroom mogelijk maakt tussen alle functies binnen een bedrijt; planning (ERP) zoals productie, logistiek, financien en personeelszaken. Het is een bedrijfsomvattende database, die op een gemeenschappelijk platform samenwerkt met een ge”integreerde set applicaties, en zo alle ondernemingsactiviteiten concentreert in een enkele computeromgeving. idealiter is het doel van een ERP-systeem om informatie slechts een enkele keer in de computerte hoeven invoeren. Een vertegenwoordiger voert bijvoorbeeld een order voor een bepaald artikel op in het ERP-systeem van het bedrijf. Als de fabriek begint met het samenstellen van een order, kan de verzendafdeling de verwachte verzenddatum inschatten. Het magazijn kan kijken of de order op basis van de voorraad kan worden uitgeleverd en het kan de productie berichten hoeveel artikelen nog gemaakt moeten worden. Als de order verzonden is, wordt de informatie direct opgenomen als managementinformatie. Een bedrijfkan een ERP-pakket gebruiken om alle kantoorruimte huren arnhem processen aan te sturen, zoals financieel management, verkoopvoorspelling, inkoop, voorraadbeheer, productiecontrole, logistiek, projectmanagement, service en onderhoud. Voorbeelden van ERP-producenten zijn: Exact, Infor (voorheen SSA en Baan), Movex, Microsoft Dynamics, Navision, Oracle en SAP. In paragraaf 11.2 zullen we ERP verder uitdiepen.

Agile is niet hetzelfde als ‘Jean

Agile is niet hetzelfde als ‘Jean; een term die eveneens veel wordt gebruikt om supply chains te karakteriseren. Lean betekent dat er geen sprake is van overtollige voorraad of capaciteit. De autoindustrie is bijvoorbeeld erg Jean met hun just-in-timeleveringen. Veel voorraden worden echter stroomopwaarts kantoor huren rotterdam bij de leveranciers gelegd. ‘Deze supply chains zijn wel Jean, maar niet agile. Misschien was de focus de afgelopen jaren wel te veel gericht op Jean en efficient werken; signaleerde Christopher. Hoe ward je als bedrijf nu agile? Volgens de professor ligt het antwoord in de verschuiving van het klantenorderontkoppelpunt in de richting van de markt. Daardoor wordt de supply chain als het ware verkort. Als voorbeeld noemt Christopher de Spaanse modeketen Zara. Die kent zo’n twintig verschillende seizoenen per jaar. Twintig keer per jaar verandert het inkooppatroon. Het geheim is een kantoor huren zwolle ultrakorte supply chain van hooguit drie ofvier weken, dat mogelijk is doordat de leveranciers in kleine hoeveelheden dicht in de buurt produceren. ‘Als ze tijdens de inkoop de plank een keer misslaan, dan is er nog geen paniek; zegt Christopher. ‘Dan hebben ze hooguit voor drie of vier weken voorraden in de pijplijn:
Christopher en Towill (2000) definieren agile als ‘het gebruikmaken van marktkennis in een virtueel bedrijf om voordelige kansen in een vluchtige markt’ te exploiteren. Om deze uitdaging aan te kunnen, moet de organisatie haar inspanningen richten op het bereiken van grotere behendigheid. Dat dient dusdanig gedaan te worden dat het proces van orderverwerking tot klantenlevering in een kortere doorlooptijd kan geheuren. Daarbij moet rekening gehouden worden met een mogelijke volumeverandering. Het moet de output aan de vraag van de markt snel kunnen aanpassen. We kunnen dit kortweg omschrijven als procesflexibiliteit. Deze kantoor huren amsterdam procesflexibiliteit, in de betekenis van het kunnen aanpassen van de vraag, is niet synoniem aan ‘leanness’. Zoals al eerder vermeid, heeft lean bij productie tot doel het verspillen van voorraden en onderhanden werkte minimaliseren. Het Iijkt paradoxaal, maar veel bedrijven, die in de productie lean hebben ingevoerd, prefereren om agile in hun toeleverketen toe te passen. In feite, schijnt het dat de voordelen van lean die tot de fabriek beperkt is, resulterend in paradoxale situaties waar de fabrikanten uiterst efficient zijn in het reduceren van hun voorraden aan onderdelen en onderhanden werk, terwijl de voorraad aan gerede voertuigen net zo hoog kan zijn als twee maanden verkoop. En toch moet de klant dan nog maanden wachten om de auto van hun keus te krijgen. Agile produceren betekent dat het productieproces snel aan veranderingen in de markt moet kunnen beantwoorden. In contrast met leanness, werkt het concept agile daarom daar waar de vraag vluchtig is ende klanteneis ten aanzien van verscheidenheid hoog is. Het doel van de agile-leveringsketen zou moeten zijn dat de voorraad bestaat uit half afgewerkte producten die op definitieve assemblage of toewijzing wachten. Dit is het kantoor huren arnhem concept ‘uitstel’ ook wel postponement genoemd. Het is een essentieel element in de agile-strategie. Het uitstel is gebaseerd op het principe om producten te willen ontwerpen die gemeenschappelijke platforms, componenten of modules gebruiken. De definitieve assemblage of de aanpassing zal pas plaatsvinden als de marktbestemming en/ofklant bekend is. Het voordeel van uitstel ligt in de hagere flexibiliteit.