Maandelijks archief: juni 2016

Intelligentie, controle, rationaliteit

Intelligentie, controle, rationaliteit Onderzoekers gebruiken verschillende methoden .om het verband tussen denken en zelfcontrole te onderzoeken. Sommigen stellen zichzelf de correlatievraag: als mensen gerangschikt worden op basis van zelfcontrole
én cognitieve vermogens, zouden flexplek huren rotterdam ze dan in beide lijstjes ruwweg dezelfde positie bekleden? In een van de meest fameuze experimenten in de geschiedenis van de psychologie creëerden Walter Mischel en zijn studenten een wreed dilemma voor een groep van vierjarigen.13 De kinderen kregen de keuze tussen een kleine beloning (een Oreo-koekje), waarvoor ze op elk moment konden kiezen, en een grotere beloning (twee koekjes), waar ze vijftien minuten op moesten wachten, in lastige omstandigheden – ze moesten in hun eentje in een kamer zitten, aan een tafel met twee objecten: een enkel koekje en een belletje dat ze op elk moment konden gebruiken om de onderzoeker met het koekje bij zich te roepen. Mischel beschreef het experiment als volgt: ‘De kamer bevatte geen speelgoed, boeken, plaatjes of andere afleidende objecten. De onderzoeker verliet de kamer en flexplek huren zwolle keerde pas terug nadat de vijftien minuten verstreken waren of als het kind het belletje had geluid, het koekje had opgegeten, was opgestaan of tekenen van angst vertoonde.’1 4 De kinderen werden door een doorkijkspiegel geobserveerd. De opname die van het experiment werd gemaakt, zorgt nog altijd voor veel hilariteit. Ongeveer de helft van de kinderen slaagde erin de wachttijd van vijftien minuten uit te zitten, vooral door de aandacht op alles behalve het koekje te vestigen. De andere helft faalde jammerlijk. Tien tot vijftien jaar later was er een duidelijk verschil merkbaar tussen de kinderen die hun geduld hadden weten te bewaren en de kinderen die aan hun begeerte flexplek huren amsterdam hadden toegegeven. De geduldige kinderen hadden sterkere coordinerende processen in cognitieve taken ontwikkeld, en vooral in hun vermogen om hun aandacht effectief te doseren. Als jongvolwassenen hadden ze een kleinere kans om drugs te gebruiken. Er ontstond een significant verschil in flexplek huren arnhem intellectuele vermogens: de jongvolwassenen die als kinderen meer zelfbeheersing aan de dag hadden gelegd, scoorden aanzienlijk hoger in intelligentietests.15

Aandacht en inspanning

Waarom dan Systeem r en Systeem 2 gebruiken in plaats van het meer beschrijvende ‘automatische systeem’ en flexplek huren rotterdam ‘weloverwogen systeem’? De reden is eenvoudig: ‘automatisch systeem’ kost meer tijd om uit te spreken en neemt dus meer plaats in ons werkgeheugen in beslag.? Dit is belangrijk, omdat alles wat werkgeheugen in beslag neemt ons denkvermogen beperkt. Zie ‘Systeem r’ en ‘Systeem 2’ als bijnamen, zoals Bob en Joe personages die u tijdens het lezen van dit boek beter zult leren kennen. Deze fictieve personages maken het gemakkelijker voor mij om beoordelingsvermogen en besluitvorming te bespreken en maakt het voor u gemakkelijker om de informatie te verwerken.
38 Deel 1-Twee systemen
Over Systeem 1 en 2
‘Hij kreeg een bepaalde indruk, maar zou hier niet te veel geloof aan moeten hechten. Sommige indrukken flexplek huren zwolle zijn illusies.’
‘Dit was een onvervalst Systeem 1-antwoord. Ze reageerde op de bedreiging zonder erover na te denken.’
‘Ik hoor nu alleen Systeem 1 praten. Doe wat rustiger aan en laat Systeem 2 het voortouw nemen.’
Hoofdstuk 2 Aandacht en inspanning
Voor het onwaarschijnlijke geval dat dit boek wordt verfilmd: Systeem 2 zou een bijrol krijgen, iemand die zichzelf de held waant. De kenmerkende eigenschap van Systeem 2 in dit verhaal is dat zijn activiteiten inspanning vergen. Een andere karaktereigenschap is luiheid, de weerzin om meer inspanning te verrichten dan strikt noodzakelijk is. De gedachten en handelingen flexplek huren amsterdam die Systeem 2 meent gekozen te hebben, worden dan ook meestal ingefluisterd door de echte held van het verhaal: Systeem r. Toch zijn er enkele belangrijke taken die alleen Systeem 2 kan uitvoeren, omdat ze inspanning en flexplek huren arnhem zelfbeheersing vereisen, voor het weerstaan van de intuïtieve ingevingen en impulsen van Systeem r.

Gebrand op discussie

Tijdens het schrijven van het artikel waarin deze gegevens gerappor­teerd werden, ontdekten Amos en ik dat we goed en prettig samenwerk- ten. Amos was altijd heel grappig en zijn aanwezigheid maakte mij ook vrolijk, zodat we met plezier urenlang serieus aan het werk konden blij­ven. Het genoegen dat we aan de samenwerking ontleenden, maakte ons uitzonderlijk geduldig; het is veel gemakkelijker om naar perfectie te streven als flexplek huren rotterdam je je nooit verveelt. En wat misschien het belangrijkste was: wanneer we samen bezig waren, legden we onze kritische wapens neer. Amos en ik waren allebei kritisch en gebrand op discussie, hij nog meer dan ik, maar in de jaren van onze samenwerking heeft geen van ons ooit iets zomaar van tafel geveegd wat de ander naar voren bracht. Een van mijn grote vreugden van de flexplek huren zwolle samenwerking met Amos was juist dat hij vaak een scherper zicht had op de waardevolle kern van mijn vage ideeën dan ikzelf. Amos dacht logischer dan ik, met een oriëntatie op theorie en een feilloos gevoel voor richting. Ik was intuïtiever en geworteld in de waarnemingspsychologie, waaraan we veel ideeën ontleenden. We stem­den voldoende overeen om elkaar gemakkelijk te begrijpen en we waren voldoende verschillend om elkaar te verrassen. We ontwikkelden een werkwijze waarbij we veel van onze werkdagen met elkaar doorbrachten, vaak tijdens flexplek huren amsterdam lange wandelingen. Veertien jaar vormde onze samenwerking het hart van ons bestaan, en het werk dat we in die jaren samen deden, was het beste dat elk van ons ooit tot stand heeft gebracht.

We kwamen al snel op werkvormen die we vele jaren lang in stand hebben gehouden. Ons onderzoek was een gesprek waarin we vragen bedachten en onze intuïtieve antwoorden samen onder de loep namen. Elke vraag was een klein experiment en we voerden een groot aantal experimenten uit op een enkele dag. We zochten niet doelbewust naar de juiste antwoorden op de statistische vragen die we stelden. Ons doel was het intuïtieve antwoord vast te stellen en te analyseren, het eerste ant­woord dat ons te binnen schoot, het antwoord dat ons op de tong brand­de, zelfs wanneer we wisten dat het verkeerd was. We geloofden – naar bleek terecht – dat elke intuïtie die wij tweeën gemeen hadden ook bij andere mensen zou leven, en dat het gemakkelijk zou zijn de effecten van die intuïties op oordelen aan te tonen.

Op een bepaald moment ontdekten we tot onze grote vreugde dat we dezelfde dwaze ideeën hadden over het toekomstige beroep van verschil­lende peuters die we allebei kenden: we konden de graag flexplek huren arnhem debatterende driejarige advocaat aanwijzen, de wereldvreemde professor en de empa- thische en licht bemoeizieke psychotherapeut. We wisten natuurlijk dat deze voorspellingen absurd waren, maar we vonden ze niettemin interes­sant. Het was ook duidelijk dat onze intuïties werden ingegeven door de gelijkenis van elk kind met het culturele stereotype van een beroep.

In relatie tot logistiek

Onder de titel marktvraag in relatie tot logistiek hebben we in dit hoofdstuk veel onderwerpen besproken die te maken hebben met het raakvlak tussen marketing en de logistieke functie. De vraag van de klant kan worden belnvloed met behulp van marktinstrumenten. Door producten op de juiste tijd, de juiste plaats en tegen de juiste kwaliteit beschikbaar te hebben, kan flexplek huren rotterdam logistiek sterk bijdragen aan de omzet en daarmee aan de marktpositie van het bedrijf.
Welke logistieke uitdagingen biedt de markt? De klant wordt steeds veeleisender. Dat wordt ook wel de customer-service-explosie genoemd. In korte tijd moet aan klantenwensen worden voldaan. Daarnaast worden inkoop- en verkoopkanalen steeds internationaler, waardoor aanvoer- en distributielijnen langer worden. Alleen een goede en betrouwbare logistiek kan ervoor flexplek huren zwolle zorgen dat marktkansen worden benut. Daartoe moeten alle bedrijfsfuncties zowel intern als extern goed met elkaar samenwerken.
Wat is de invloed van consumentengedrag op logistiek? Consumenten worden steeds individueler en zijn steeds minder trouw aan producten en winkels. Deze massa-individualisering veroorzaakt allerlei logistieke problemen, maar biedt ook uitdagingen.
Hoe kunnen we reeds vanafhet productontwerp aandacht schenken aan marketing en logistiek? Een commercieel gezien uniek
product kan veel logistieke problemen veroorzaken. Zo zijn theezakjes in piramidevorm veel lastiger te verpakken dan ‘platte’ zakjes. Bij het ontwerpen van nieuwe producten moet en kan er veel meer rekening worden gehouden met verpakking en logistiek. Zowel fit, form en function moeten door flexplek huren amsterdam logistici en marketeers worden beoordeeld, voordat een product op de markt mag worden gebracht.
Welke commerciele aspecten kent de distributie naar klanten? Als we spreken over commerciele distributie dan gaat het over een van de instrumenten uit de marketingmix. De keuze van een distributiekanaal en het berekenen van de distributiespreiding zijn kenmerkende voorbeelden van commercie!e distributie.
Wat houdt customer service in op het raakvlak tussen marketing en logistiek? Customer service kent drie elementen, namelijk flexplek huren arnhem voor de koop, tijdens de koop en na de aankoop. Met name de post-transactieelementen blijken bepalend te zijn voor de tevredenheid van een klant en daarmee de klantentrouw.

Productinnovatie Procesinnovatie

Dat het hierbij om iets nieuws gaat, brengt onder andere met zieh mee dat het product ofproces meer moet zijn dan een eenvoudige aanpassing aan een modetrend of de simpele uitbreiding van een assortiment flexplek huren rotterdam van producten. Bovendien moet de innoverende organisatie zieh daarbij een aantal tot
dusver onbekende technologieen eigen maken, of op zijn minst een aantal nieuwe technologieen met elkaar combineren. Per definitie vereist innoveren dan ook creativiteit, en is het een eenmalige activiteit. Geen twee innovaties zijn identiek. Ook al zijn de problemen waarmee men bij het innoveren geconfronteerd wordt wel eens dezelfde, geen twee innovatieprocessen zullen op dezelfde manier verlopen. Een allesomvattend model voor innovatie is dan ook flexplek huren zwolle onmogelijk te geven.
In principe bestaan er twee categorieen van innovatie, namelijk productinnovatie en procesinnovatie. Productinnovatie is de wijziging die een onderneming aanbrengt in het product dat ze maakt of de dienst die ze aanbiedt. Denk aan het invoeren van de compactdisc, die een veel betere geluidsweergave heeft dan de traditionele grammofoonplaten. Procesinnovatie is de wijziging die een onderneming aanbrengt in de manier waarop ze producten maakt of diensten verleent. Belangrijke procesinnovaties drukken de kostprijs en/ofverhogen de flexplek huren amsterdam kwaliteit van het product of de dienst. Hiervoor zijn nieuwe vaardigheden en organisatievormen noodzakelijk. Een voorbeeld van procesinnovatie is de invoering van robots in autofabrieken. Dit is een totaal andere manier om reeds bestaande producten te maken. Aan het begin van de levenscyclus kan de ontwerper (engineer) van een product een belangrijke handreiking doen naar logistiek, door zijn producten logistiekvriendelijk te ontwerpen. Veel ondernemingen proberen door aanpassingen van het productontwerp de logistieke kosten te verlagen. Dit kan – indien mogelijk – door een vermindering van het aantal onderdelen waaruit het product is samengesteld ( een vereenvoudiging van de bill of material) of door zo veel mogelijk gebruik te maken van dezelfde onderdelen voor verschillende producten (standaardisatie ). Ter illustratie vermelden we de uitspraak van een directeur van een flexplek huren arnhem Nederlands productiebedrijf: ‘Ieder productnummer – of dit nu een grondstof, een halffabricaat of een onderdeel betreft – kost ons 500 euro per jaar aan vaste kosten, alleen al om het in ons informatie- en administratiesysteem te hebben. Ingenieurs calculeren dit ten onrechte niet in, als zij aan het ontwerp van een nieuw product werken:

VRAAGGESTUURDE LOGISTIEK

Interne beweegredenen Door KLM op te splitsen in verschillende onderdelen (businessunits) met elk een eigen budget is in de loop der jaren een cultuur ontstaan waarbij de focus meer gericht was op de eigen afdeling dan op de klant of KLM. Ook zijn er de afgelopen jaren veel flexplek huren rotterdam bezuinigingsrondes geweest waardoor er niet
veel ‘vet’ meer in de organisatie zit. Toch blijft het nodig om de kosten verder omlaag te krijgen. Een mogelijkheid hiertoe is meer efficiency. De nonperformancekosten van KLM zijn hoog. Dit zijn kosten die KLM moet maken voor passagiers wegens bijvoorbeeld het niet halen van een flexplek huren zwolle aansluiting, het omboeken of onderbrengen in hotels van passagiers bij uitval van vluchten, of het vergoeden van of nasturen van bagage. Hiermee zijn per jaar enkele miljoenen euro’s gemoeid.
Ad 2 Externe beweegredenen We zien dat de klant steeds meer eisen gaat stellen aan zijn vervoer. Buiten comfortabel vliegen wil hij op tijdstippen vliegen die hem het beste uitkomen en wil hij zo min mogelijk tijd kwijt zijn met reizen. Dit houdt in dat alles zo punctueel mogelijk moet en dat de processen waarmee de klant in aanraking komt, zoals inchecken, zo efficient mogelijk moeten zijn. De tijd dat een passagier in het netwerk verblijft, de zogenoemde throughputtime, moet zo kort mogelijk te zijn. Dat is goed voor zowel de passagier als KLM. Vliegt flexplek huren amsterdam een passagier van A naar B via C, het zogenoemde transfervervoer (bij KLM zijn dat zo’n 70% van alle passagiers), dan worden de processen allemaal nog ingewikkelder, omdat ze op elkaar moeten aansluiten. Binnen KLM worden drie kernactiviteiten onderscheiden: passage, vracht en onderhoud. We beperken ons hier tot de activiteit passage. Deze flexplek huren arnhem bestaat uit twee onderdelen in figuur 1.14.
In figuur 1.14 is een onderscheid te zien tussen het opzetten en verkopen van de diensten (markt en winke!), en de ‘hardware’ waarmee KLM haar diensten uitvoert (de fabriek). Bij markt gaat het over het behalen van een bepaald marktaandeel voor KLM. Dat kan bereikt worden door directe verkoop van tickets, maar ook door verkoop via reisbureaus (winke!).

Dutch Institute for Advanced Logistics

De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven hebben in 2009 de handen ineen geslagen en besloten tot de oprichting van een Topinstituut voor de logistiek. Gevestigd in Breda draagt dat instituut de officiele naam Dinalog (Dutch Institute for Advanced Logistics). In een tweetal studies kantoorruimte huren rotterdam van de Commissie Van Laarhoven (2006, 2008) is de oprichting van dat instituut voorbereid. De studies geven een actueel overzicht van de trends die er op logistiek terrein speien en zijn om die reden een goede openingstekst voor dit boek. We geven een samenvatting van die studies en merken daarbij op dat genoemde commissie de termen logistiek en supply chain ‘vaak door elkaar’ gebruikt. Daarna kantoorruimte huren zwolle bespreken we enkele innovatiethema’s.
Twee studies Van Laarhoven De Commissie Van Laarhoven heeft – als vertegenwoordiger van verladers (producenten/merkeigenaren), logistiek dienstverleners en zakelijk dienstverleners en kennisinstituten – een visie opgesteld met daaraan gekoppeld een ambitie om Nederland internationaal te laten excelleren op het vlak van logistiek en supply chains. Wereldwijde ontwikkelingen bieden het Nederlandse bedrijfsleven samen met kennisinstituten kansen om kantoorruimte huren amsterdam de sterke positie in logistiek en supply chains verder te verbeteren.
Het succes van iedere onderneming die fysieke producten maakt, koopt of verkoopt, staat of valt met de effectiviteit en efficiency van de ‘supply chain’. Nederlandse ondernemingen moeten nieuwe, creatieve oplossingen vinden willen zij een dergelijke efficiente – lees: internationale concurrerende supply chain tot stand brengen binnen de grenzen die de samenleving stelt aan het kantoorruimte huren arnhem beslag op de fysieke infrastructuur en het milieu. De Commissie Van Laarhoven heeft onderzocht of en hoe innovatie in de supply chain de Nederlandse economische bedrijvigheid kan versterken.