Maandelijks archief: juli 2016

Het verwerven van vaardigheid

Het verwerven van vaardigheid Hoe wordt de informatie die steun biedt aan intuïtie ‘in het geheugen opgeslagen’? Sommige soorten intuïtie worden snel verworven. Van onze voorouders hebben we een sterk vermogen geërfd om snel te leren wanneer we bang moeten zijn. Vaak is één enkele ervaring al voldoende om duurzame afkeer en vrees tot stand te brengen. Eén enkele kantoor huren rotterdam  twijfelachtige schotel is genoeg om ons nog lang daarna te doen aarzelen om naar een bepaald restaurant terug te keren. We raken allemaal gespannen wanneer we in de buurt komen van een plek waar een onplezierige gebeurtenis kantoor huren zwolle heeft plaatsgevonden, zelfs wanneer er geen reden is om te verwachten dat dit opnieuw zal gebeuren. Voor mij is zo’n plek de oprit naar de luchthaven van San Francisco, waar ik jaren geleden vanaf de hoofdweg achterna ben gezeten door een woedende chauffeur die me door zijn opengedraaide raam schunnigheden naar het hoofd slingerde. Ik heb nooit begrepen waar zijn haat vandaan kwam, maar elke keer dat ik op weg naar het vliegveld langs die plek kom, hoor ik opnieuw zijn stem. Ik heb een bewuste herinnering aan dit incident en die herinnering biedt de volledige verklaring van de bijgaande emotie. Maar op allerlei momenten kun je je onbehaaglijk voelen, op kantoor huren amsterdam een bepaalde plek of wanneer iemand een bepaalde uitdrukking gebruikt, zonder dat je een bewuste herinnering hebt aan de gebeurtenis die dit gevoel heeft uitgelokt. Achteraf gezien zul je dit ongemak als een intuïtie aanmerken wanneer het door een slechte ervaring wordt gevolgd. Deze vorm van emotioneel leren is nauw verwant aan wat er gebeurde in de beroemde conditioneringsexperimenten van Pavlov, waarbij honden leerden het geluid van een bel te herkennen als een signaal dat er kantoor huren arnhem voedsel verstrekt ging worden. Wat de honden van Pavlov leerden, kan worden omschreven als een aangeleerde hoopvolle verwachting. Aangeleerde angsten worden zelfs nog gemakkelijker verworven.

De illusie

Maar toch blijft de illusie van geldige voorspelling behouden, een feit dat wordt uitgebuit door mensen die van voorspellen hun beroep maken – niet alleen de financiële experts die ik hiervoor al genoemd heb, maar ook experts in zaken en politiek. Televisie-en radiostations hebben hun panels van experts om commentaar te geven op het recente verleden en de toekomst kantoor huren rotterdam te voorspellen. Kijkers en lezers krijgen de indruk dat ze informatie ontvangen die aan een selecte groep is voorbehouden, of die ten minste van uitzonderlijk inzicht getuigt. En het lijdt geen twijfel dat de experts en hun opdrachtgevers oprecht geloven dat ze dergelijke informatie te bieden hebben. Philip Tetlock, een psycholoog aan de Universiteit van Pennsylvania, heeft deze zogenoemde deskundige voorspellingen over een periode van twintig jaar geanalyseerd in een baanbrekend onderzoek, dat hij rapporteerde in zijn boek uit 2005, Expert Politica! ]udgment: How Good Is It? How Can We Know? Zijn conclusie is dat experts over het algemeen de toekomst nauwelijks beter voorspellen dan wanneer je een muntje zou opgooien. Tetlock heeft hiermee de lijnen uitgezet voor elke verdere bespreking van dit onderwerp. Tijdens de kantoor huren zwolle onderzoeksperiode interviewde Tetlock 284 mensen die beroepsmatig ‘commentaar of advies gaven over politieke en economische tendensen’. Hij vroeg hun de waarschijnlijkheid aan te geven waarmee bepaalde gebeurtenissen in de niet al te verre toekomst zouden plaatsvinden, zowel in delen van de wereld waarin ze gespecialiseerd waren, als in gebieden waarvan ze minder kennis hadden. Zou Gorbatsjov door een coup ten val worden gebracht? Zouden de Verenigde Staten een oorlog beginnen in de Perzische Golf? Welk land zou de eerstvolgende grote opkomende markt worden? Alles bij elkaar verzamelde Tetlock meer dan 80.000 voorspellingen. Hij vroeg ook aan de experts hoe zij tot hun conclusies gekomen waren, hoe ze reageerden wanneer ze ongelijk bleken te hebben en hoe ze gegevens evalueerden die hun zienswijze niet ondersteunden. Aan de respondenten werd gevraagd voor elk geval de waarschijnlijkheid kantoor huren amsterdam van drie mogelijke uitkomsten aan te geven: het in stand blijven van de status-quo, meer van iets als politieke vrijheid of economische groei, of minder daarvan. Voor mensen die in experts geloven, waren de resultaten vernietigend. De experts bleken slechter te presteren dan het geval zou zijn geweest als ze domweg gelijke waarschijnlijkheden hadden toegekend aan elk van de drie mogelijke uitkomsten. Met andere woorden: mensen die hun brood verdienen door een bepaald onderwerp te bestuderen, komen met slechtere voorspellingen voor de dag dan pijltjes gooiende apen die hun voorkeuren gelijkmatig over de drie mogelijkheden verdeeld zouden hebben. Zelfs kantoor huren arnhem op het gebied van hun specialisatie waren de experts niet significant beter dan niet-specialisten.

De maatschappelijke kosten

De maatschappelijke kosten van achterafkennis De menselijke geest die verhalen opstelt over het verleden, is een orgaan van zingeving. Wanneer zich een onverwachte gebeurtenis voordoet, stellen we ons beeld van de wereld onmiddellijk bij om deze verrassing een plaats te geven. Bedenk kantoor huren rotterdam bijvoorbeeld hoe je wereldbeeld eruitziet aan het begin van een wedstrijd tussen twee teams die in de ranglijst bijna op dezelfde plaats staan. Nu is de wedstrijd afgelopen: het ene team heeft het andere ingemaakt. In je herziene model van de wereld is het winnende team veel sterker dan de verliezer, en zowel je beeld van het verleden als van de toekomst is door dit nieuwe inzicht veranderd. Het is goed om van verrassingen te leren, maar het kan ook gevaarlijke consequenties hebben. Een kantoor huren zwolle algemene beperking van de menselijke geest is zijn gebrekkige vermogen om eerdere kennis of gewijzigde opvattingen te reconstrueren. Wanneer je eenmaal een nieuw zicht op de wereld hebt aangenomen (of op een deel van die wereld), verlies je direct veel van je vermogen om je te herinneren wat je geloofde voordat je van gedachten veranderde. Psychologen hebben al vaak onderzocht wat er gebeurt als mensen van kantoor huren amsterdam gedachten veranderen. Nadat de onderzoeker een onderwerp heeft uitgekozen waarover mensen geen definitief sluitende opvatting hebben – bijvoorbeeld de doodstraf – stelt hij zorgvuldig de opvattingen van proefpersonen vast. Vervolgens krijgen de proefpersonen een overtuigende boodschap pro of contra te zien of te horen. Daarna stelt de onderzoeker de opvattingen van de proefpersonen opnieuw vast; meestal liggen deze opvattingen dan dichter bij de overtuigende boodschap waaraan ze zijn blootgesteld. Ten slotte rapporteren de proefpersonen kantoor huren arnhem de opvatting die ze eerder hadden. Deze taak blijkt verrassend moeilijk te zijn. Wanneer hun gevraagd wordt hun eerdere opvattingen te reconstrueren, rapporteren mensen in plaats daarvan hun huidige opvattingen – een voorbeeld van substitutie – en kunnen veel mensen niet geloven dat ze ooit anders gedacht hebben.5

Regressie-effecten

Regressie-effecten zijn alomtegenwoordig en hetzelfde geldt voor de causale verbanden die worden gelegd om ze te verklaren. Een bekend voorbeeld is de ‘Sports Illustrated-vloek’; de stelling dat een sporter die op de omslag van het bekende sporttijdschrift wordt gezet, het volgende seizoen slecht zal presteren. Overmatig zelfvertrouwen en de druk om aan de hoge verwachtingen te kantoor huren rotterdam voldoen worden hierbij vaak als verklaring gegeven. De bezwering laat zich echter eenvoudiger verklaren: de sporter die op de omslag wordt gezet, heeft bovengemiddeld gepresteerd in het voorgaande seizoen, waarschijnlijk geholpen door een bepaalde dosis geluk – en geluk kan ons elk moment weer verlaten. Toen Amos en ik bezig waren met ons artikel over intuïtieve voorspellingen, keek ik met een schuin oog naar het schansspringen voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen. Elke deelnemer kantoor huren zwolle mag twee sprongen maken, waarna de resultaten worden gemiddeld om de eindscore te bepalen. Ik stond versteld toen ik de commentator het volgende hoorde zeggen terwijl de deelnemers zich op hun tweede sprong voorbereidden: ‘Noorwegen had een uitstekende eerste sprong. Hij zal nu de spanning voelen en moet zijn voorsprong zien te behouden. Hij zal dan ook waarschijnlijk een mindere sprong hebben’ en ‘Zweden heeft de eerste sprong verprutst. Hij weet dat dat hij nu niets meer te verliezen heeft en zonder deze spanning zal hij nu een betere sprong maken.’ De commentator had overduidelijk regressie naar het gemiddelde geobserveerd en een causaal verhaal kantoor huren amsterdam bedacht waarvoor in wezen geen aanwijzingen bestonden. Het verhaal zelf kon op zich waar zijn; misschien had hij de hartslag van de atleten voor elke sprong gemeten en ontdekt dat ze inderdaad meer ontspannen waren na een eerste mislukte sprong. Maar misschien ook niet. Waar het om gaat, is dat het verschil tussen de eerste en tweede sprong geen causale verklaring nodig heeft. Het verschil is een wiskundig kantoor huren arnhem onvermijdelijk gevolg van het feit dat geluk een bepaalde rol speelde in de uitkomst van de eerste sprong. Niet echt een verhaal dat veel voldoening schenkt (we verkiezen allemaal een causale verklaring), maar het is niet anders.

Heuristieken en biases

De kansinschattingen van de respondenten correspondeerden, in zowel het Tom W.- als het Linda-vraagstuk, exact met inschattingen van representativiteit (de overeenkomstigheid met stereotypen). Representativiteit is onderdeel van een cluster van nauw aan elkaar gerelateerde inschattingen, die hoogstwaarschijnlijk gelijktijdig worden gevormd. De meest flexplek huren rotterdam representatieve uitkomsten worden met de karakterbeschrijvingen gecombineerd om een zo samenhangend mogelijk verhaal te vormen. De meest samenhangende verhalen zijn niet noodzakelijk de meest kansrijke, maar ze zijn wel aannemelijk, en als we niet oppassen, kunnen we de concepten van samenhang, aannemelijkheid en waarschijnlijkheid snel door elkaar halen. Het kritiekloze vervangen van waarschijnlijkheid door aannemelijkheid kan ons oordeel nadelig beïnvloeden als we scenario’s flexplek huren zwolle gebruiken als middel om voorspellingen te doen. Neem de volgende scenario’s, die aan verschillende groepen werden voorgelegd, samen met het verzoek om aan te geven hoe waarschijnlijk ze zijn:
Volgend jaar vindt er ergens in Noord-Amerika een enorme overstroming plaats waarbij meer dan duizend slachtof( e rs zullen vallen.
Volgend jaar vindt er in Californië een aardbeving plaats die een overstroming veroorzaakt waarbij meer dan duizend slachtoffers zullen vallen.
Het tweede, gedetailleerdere scenario is overduidelijk samenhangender en aannemelijker dan het eerste, hoewel de flexplek huren amsterdam kans op dit scenario kleiner is. Zoals verwacht werd het gedetailleerdere scenario’s een grotere kans toegedicht, in weerwil van de logica. Dit is een reële valkuil voor voorspellers en hun klanten: extra detail toevoegen aan scenario’s maakt ze overtuigender, maar minder waarschijnlijk. Ter illustratie van de rol van waarschijnlijkheid kunt u eens over de volgende vragen nadenken. Zijn ze lastig te beantwoorden?
De twee vragen hebben dezelfde logische structuur als het Linda-vraagstuk, maar leiden niet tot een misvatting, omdat de gedetailleerdere uitkomst alleen gedetailleerder is -ze is niet aannemelijker, samenhangender of interessanter. Kans en samenhang worden automatisch beoordeeld, maar flexplek huren arnhem deze oordelen reiken ons geen antwoord aan op de vragen. In de afwezigheid van conflicterende intuïtie zal de logica zegevieren.
Minder is méér, soms zelfs bij vergelijkingsevaluaties

Beschikbaarheid en affect

Beschikbaarheid en affect De meest invloedrijke onderzoeken naar beschikbaarheidsbias zijn uitgevoerd door onze vrienden in Eugene, waar Paul Slovic en zijn onderzoekspartner Sarah Lichtenstein de hulp kregen van onze oud-student Baruch Fischoff. Aldaar verrichtten ze baanbrekend onderzoek naar publieke risicoperceptie, onder andere met een enquête die het flexplek huren rotterdam standaardvoorbeeld voor beschikbaarheidsbias is geworden. Ze vroegen aan respondenten om na te denken over paren doodsoorzaken: suikerziekte en astma of hersenbloeding en verkeersongelukken. Bij elk paar gaven de respondenten aan welke doodsoorzaak vaker voorkwam en schatten ze de verhouding tussen de twee doodsoorzaken. Deze inschattingen werden vergeleken met de statistieken. Hierna vindt u enkele ontdekkingen. • Hersenbloedingen veroorzaken bijna twee keer zoveel sterfgevallen als alle verkeersongelukken bij elkaar, maar 80 procent van de respondenten flexplek huren zwolle achtte overlijden door een verkeersongeluk aannemelijker. • Tornado’s werden als een grotere killer gezien dan astma, hoewel dit laatste 20 keer zoveel doden oplevert. • De kans op overlijden door blikseminslag werd groter geacht dan sterfte door botulisme, hoewel dit laatste 52 keer zo vaak voorkomt. • De kans op overlijden door ziekte is r8 keer zo groot als de kans op overlijden door een ongeval, maar men vond de twee even aannemelijk. • De kans op overlijden door een ongeval werd 300 keer groter geacht dan de kans op overlijden door suikerziekte, hoewel de daadwerkelijke verhouding r:4 is.
De boodschap is duidelijk: inschattingen van doodsoorzaken worden beinvloed door de media. Deze media-aandacht flexplek huren amsterdam is op zich al gericht op nieuwswaarde en sensatie. De media vormen niet alleen de interessegebieden van het grote publiek, maar worden er ook door gevormd. Redacteuren zijn niet blind voor het feit dat bepaalde onderwerpen en meningen populair zijn. Ongewone gebeurtenissen (zoals botulisme) trekken onevenredig veel aandacht en worden dan ook als minder ongebruikelijk gezien dan ze daadwerkelijk zijn. De wereld in ons hoofd is geen exacte replica van de werkelijkheid; onze verwachtingen van de frequentie van bepaalde gebeurtenissen worden gekleurd door de invloed en emotionele intensiteit van de boodschappen waaraan we worden blootgesteld. Schattingen van doodsoorzaken zijn bijna altijd een directe weerslag van geactiveerde ideeën in het associatieve geheugen en vormen een goed flexplek huren arnhem voorbeeld van substitutie. Slovic en zijn collega’s gingen echter verder dan dat: ze zagen in dat het gemak waarmee mensen aan bepaalde risico’s denken en de emotionele reactie op die risico’s met elkaar verbonden zijn. Beangstigende beelden komen snel in ons op en levendige gedachten aan gevaar boezemen ons angst in.

Heuristieken en biases

Hetzelfde huis zal waardevoller lijken als de vraagprijs hoog is, zelfs al hebt u zich voorgenomen de invloed van dit bedrag te weerstaan. De lijst is eindeloos. Voor elke waarde die u in overweging moet nemen als mogelijke oplossing voor een inschattingsvraagstuk, zal flexplek huren rotterdam een referentieniveau worden gebruikt. We waren niet de eersten die dit effect waarnamen, maar ons experiment was wel de eerste demonstratie van het absurde karakter ervan: iemands oordeel wordt beïnvloed door een overduidelijk niet-gerelateerde waarde. Niemand zal het referentieniveau van de uitkomst van een rad van fortuin flexplek huren zwolle als redelijk durven beschouwen. Amos en ik publiceerden de uitkomsten van ons experiment in een artikel in Science en dit artikel is sindsdien een van de bekendste op dit gebied geworden. Er was echter één probleem: Amos en ik waren het niet geheel eens over de psychologische processen achter het effect. Amos neigde naar één interpretatie, ik naar een andere, en we hebben hierover nooit overeenstemming kunnen bereiken. De kwestie werd uiteindelijk tientallen jaren later opgelost door de inspanningen van andere onderzoekers, en zowel Amos als ik bleek gelijk te hebben. Er zijn twee verschillende mechanismen die het effect teweegbrengen – één voor elk systeem. Er is een vorm van referentie die plaatsvindt in een weloverwogen proces van aanpassing, een flexplek huren amsterdam functie van Systeem 2, en een vorm van referentie die als primingeffect plaatsvindt, een automatisch proces van Systeem r.
Referentie als aanpassing Amos hing het idee aan van een aanpassen-en-refereren-heuristiek als strategie voor het inschatten van onzekere hoeveelheden: begin met een referentieniveau, schat in of dit niveau te hoog of te laag is en pas de inschatting geleidelijk aan door het referentieniveau mentaal te ‘verplaatsen’. De aanpassing zal meestal vroegtijdig worden afgebroken, aangezien mensen er op een gegeven moment niet meer zeker van zijn of ze hun inschatting verder moeten aanpassen. Enkele tientallen jaren na ons meningsverschil, en jaren na Amos’ overlijden, werd overtuigend bewijs voor een dergelijk proces geleverd. Dit werd flexplek huren arnhem gedaan door twee verschillende psychologen, die in het begin van hun carrière nauw met Amos hadden samengewerkt: Eldar Shafir en Tom Gilovich, samen met hun eigen studenten – Amos’ intellectuele kleinkinderen!

De technische definitie

De technische definitie van heuristiek is het gebruiken van een eenvoudige procedure om adequate, maar vaak imperfecte antwoorden op lastige vragen te vinden. Het woord is verwant aan eureka. Het idee van substitutie ontstond tijdens mijn samenwerking met Amos en werd de kern van flexplek huren rotterdam de heuristische en biasbenadering. We stelden onszelf de vraag hoe mensen in staat zijn om waarschijnlijkheden in te schatten zonder precies te weten wat waarschijnlijkheid inhoudt. We concludeerden dat mensen die onmogelijke taak op een of andere manier vereenvou
106 Deel 1 – Twee systemen
digen en we besloten om te onderzoeken hoe ze dit precies deden. Wat we ontdekten, was dat als mensen waarschijnlijkheden moeten inschatten, ze eigenlijk iets anders inschatten en vervolgens het idee krijgen dat ze de waarschijnlijkheid hebben ingeschat. Systeem 1 doet dit vaak als het flexplek huren zwolle geconfronteerd wordt met een lastige doelvraag, mits het antwoord op een gerelateerde en gemakkelijkere heuristische vraag sneller kan worden geformuleerd. 1 Het vervangen van de ene door de andere vraag is een goede strategie voor lastige vraagstukken. George Pólya refereerde aan substitutie in zijn klassieke werk How to Saive It: ‘Als je een vraagstuk niet kunt oplossen en er een eenvoudiger op te lossen vraagstuk beschikbaar is, gebruik dan het eenvoudigere vraagstuk.’ Pólya’s heuristiek bestaat uit strategische procedures die bewust door Systeem 2 worden gebruikt. Maar flexplek huren amsterdam de’ heuristiek die ik in dit hoofdstuk behandel, wordt niet bewust gebruikt; ze is het gevolg van het mentale hagelschot, de gebrekkige controle die we hebben over het afstemmen van onze antwoorden op vragen. Neem de vragen in de linkerkolom van tabel I. Dit zijn moeilijke vragen en voordat u een beredeneerd antwoord kunt formuleren, moet u enkele lastige vraagstukken oplossen. Wat is de betekenis van geluk? Hoe zal de politiek zich de komende zes maanden ontwikkelen? Wat zijn de gebruikelijke straffen voor andere financiële vergrijpen? Hoe sterk is de concurrentie voor de kandidaat? Met welke andere milieuvraagstukken moet rekening worden gehouden? Dergelijke vragen serieus proberen te beantwoorden is onpraktisch. Maar u hoeft flexplek huren arnhem zich niet te beperken tot perfect beredeneerde antwoorden! Er bestaat een heuristisch alternatief voor zorgvuldige beredenering, dat soms goed werkt en soms tot grove fouten leidt.

Overdreven emotionele samenhang

Overdreven emotionele samenhang (halo-effect) Als u zich kunt vinden in het beleid van de huidige Amerikaanse president, stoort u zich waarschijnlijk ook niet aan zijn stem en voorkomen. De neiging om alles van iemand te waarderen (of te verafschuwen), inclusief aspecten die u nog niet hebt ervaren, staat bekend als het halo-effect.
Deze term wordt al ruim flexplek huren rotterdam een eeuw in de psychologie gebruikt, maar is nog geen deel gaan uitmaken van het alledaagse taalgebruik. Dit is jammer, aangezien het halo-effect een goede naam is voor de vooringenomenheid of bias die zo’n grote rol speelt in het vormen van onze gedachten over mensen en situaties. Het halo-effect is een van de manieren waarop het door Systeem 1 gegenereerde wereldbeeld eenvoudiger en samenhangender wordt gemaakt dan het werkelijk is. Stel, u ontmoet op een feestje een vrouw, Joan. U vond haar aardig en een prettige gesprekspartner. Haar naam wordt vervolgens ook flexplek huren zwolle genoemd als iemand die gevraagd kan worden een bijdrage aan een goed doel te leveren. Wat weet u nu van Joans generositeit? Het juiste antwoord is dat u er praktisch niets van weet, omdat er weinig reden is om aan te nemen dat mensen die in sociale situaties prettig in de omgang zijn ook veel geld aan goede doelen geven. Maar u vond Joan aardig en zal dit gevoel weer krijgen als u aan haar denkt. U houdt ook van flexplek huren amsterdam generositeit en vrijgevige mensen. Door de associatie bent u nu geneigd om Joan als vrijgevig iemand te zien. En nu u Joan als vrijgevig ziet, zult u haar waarschijnlijk nog aardiger gaan vinden, omdat u nu generositeit tot haar karaktereigenschappen rekent. Echte aanwijzingen voor Joans generositeit ontbreken en dit gemis wordt opgevuld door de gok dat generositeit bij haar past. In andere situaties worden aanwijzingen geleidelijk verzameld en wordt onze interpretatie gevormd door de aan de flexplek huren arnhem eerste indruk gekoppelde emotie. In een klassiek experiment bedacht Solomon Asch beschrijvingen van twee personen en vroeg hij aan respondenten om iets over deze personen te zeggen. 2 Wat vindt u van Alan en Ben?

Cognitief gemak

Een overtuigende boodschap schrijven Stel, u moet een tekst opstellen die door anderen moet worden geloofd. De boodschap is uiteraard waar, maar dit betekent nog niet dat iedereen haar zal geloven. U kunt nu gebruikmaken van het concept van cognitief gemak. Onderzoek naar de illusie van flexplek huren rotterdam waarheid kan u hierbij helpen. In principe zal alles wat cognitieve spanning kan verminderen van pas komen -u moet dus allereerst de leesbaarheid verbeteren. Vergelijk de volgende twee zinnen:
Adolf Hitler werd geboren in 1892. Adolf Hitler werd geboren in 1887.  Beide zijn onwaar (Hitler werd geboren in 1889), maar experimenten hebben aangetoond dat de eerste bewering eerder zal worden flexplek huren zwolle geloofd. Een ander advies: als uw boodschap moet worden afgedrukt, gebruik dan kwalitatief hoogstaand papier om het contrast tussen de letters en de achtergrond te optimaliseren. Gebruikt u kleur, dan zal de boodschap eerder worden geloofd als de tekst in fel blauw of rood wordt afgedrukt in plaats van een of andere pasteltint. Als u geloofwaardig en intelligent wilt overkomen, gebruik dan geen ingewikkelde taal waar eenvoudige taal volstaat. Mijn collega te Princeton, Danny Oppenheimer, weerlegde een hardnekkige mythe onder zijn studenten over woordgebruik dat docenten zou moeten imponeren. In het artikel ‘Consequences of erudite vernacular utilized irrespective of necessity: Problems with using long words needlessly’ toonde hij aan flexplek huren amsterdam dat het verpakken van bekende ideeën in een pretentieuze verpakking als teken van mindere intelligentie en geloofwaardigheid wordt opgevat.7 Probeer de boodschap niet alleen eenvoudig te maken, maar ook memorabel. Gebruik zo mogelijk rijm; uw ideeën zullen dan eerder als waarheid worden opgevat. Deelnemers aan een vaak geciteerd experiment moesten tientallen onbekende aforismen lezen, zoals:
Gedeelde smart maakt flexplek huren arnhem vijandschap minder hard. Lang zagen kan zelfs de dikste boom niet verdragen. Biecht je zondes op, dan voel je je snel top.