Maandelijks archief: augustus 2016

Lagere rechtsgemeenschappen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Provinciale Staten Provinciale Staten vertegenwoordigen de hele bevolking van de provincie (art. 7 Provw). Provinciale Staten bestaan uit minstens 39 leden en maximaal 83 leden, afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie. De zittingsduur van Provinciale Staten is flexplek huren rotterdam vier jaar. Voor het lidmaatschap van Provinciale Staten is vereist dat men Nederlander is, ingezetene van de provincie, 18 jaar en niet uitgesloten van het kiesrecht (art. 10 Provw). Provinciale Staten zijn bevoegd om bij verordening algemene regels te geven, waarmee andere organen van de provincie rekening dienen te houden (art. 145 Provw). Op grond van art. 49 Provw kunnen Provinciale Staten aan een gedeputeerde ontslag verlenen indien deze niet meer het vertrouwen heeft van Provinciale Staten. Deze bepaling komt overeen met de regeling in de Gemeentewet, waarin is flexplek huren zwolle bepaald dat de gemeenteraad aan wethouders ontslag kan verlenen bij gebrek aan vertrouwen.
Voor een lid van Provinciale Staten gelden onder meer de volgende onverenigbare betrekkingen (art. 13 Provw): minister; staatssecretaris; lid van de Raad van State; gedeputeerde; lid van de Algemene Rekenkamer; ambtenaar, door of vanwege het provinciaal bestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt.
Een lid van Provinciale Staten mag een aantal handelingen niet verrichten, zoals (art. 15 Provw): in geschillen optreden als advocaat, procureur of adviseur voor de provincie of het provinciaal bestuur dan wel ten behoeve van de wederpartij van de provincie of het provinciaal bestuur; in geschillen flexplek huren amsterdam optreden als gemachtigde voor de provincie of het provinciaal bestuur; optreden als vertegenwoordiger of adviseur voor derden tot het aangaan van overeenkomsten met de provincie; het rechtstreeks of middellijk aangaan van een overeenkomst betreffende: – het aannemen van werk voor de provincie; – het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de provincie; – het doen van leveranties aan de provincie; – het verhuren van roerende zaken aan de provincie; – het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de provincie; – het van de flexplek huren arnhem provincie onderhands verwerven van onroerende zaken of beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen; – het onderhands huren of pachten van de provincie.
Gedeputeerde Staten De leden van Gedeputeerde Staten worden door en uit Provinciale Staten gekozen. Het aantal leden bedraagt minstens drie en hoogstens negen, dit ter beoordeling van Provinciale Staten. Samen met de Commissaris van de Koningin vormen de gedeputeerden het college van Gedeputeerde Staten (art. 34 Provw).

Organen van de Nederlandse staat

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ongeschreven recht Ook het ongeschreven recht vormt een belangrijke bron van ons staatsrecht. De ongeschreven staatsrechtelijke gewoonteregels zijn niet zo talrijk.
• Voorbeeld Voor de verhouding tussen de regering en de Staten-Generaal geldt de volgende ongeschreven flexplek huren rotterdam rechtsregel: de bekleding door bepaalde personen van het ministersambt behoort onder meer afhankelijk te zijn van de vraag of van hen gebleken is of met grote waarschijnlijkheid mag worden aangenomen, dat zij het vertrouwen bezitten van de meerderheid van de Tweede Kamer. Het is een ongeschreven regel die altijd wordt nageleefd. 2.1 .6 Nederlandse staat Van een Nederlandse eenheidsstaat is pas sinds het einde van de 18de eeuw sprake. Voordien bestond de Republiek der Verenigde Nederlanden uit een aantal zeer zelfstandige gewesten, die slechts op bepaalde gebieden samenwerkten (confederale staat, statenbond). De belangrijkste geschreven flexplek huren zwolle wet voor het Nederlandse staatsrecht is de Grondwet. De eerste Grondwet dateert van 1814; deze werd al in 1815 door een nieuwe vervangen in verband met de samenvoeging met België. De laatste Grondwetswijziging dateert van 3 juni 1987. In de Grondwet staan onder meer bepalingen over de staatsvorm, de samenstelling en werkwijze van de verschillende staatsorganen en de grondrechten van de burgers ten opzichte van de staat. Op al deze zaken wordt in de volgende paragrafen dieper ingegaan.
De regeringsvorm van Nederland kan worden gekenschetst als een constitutionele monarchie met een parlementair stelsel: een monarchie gebaseerd op de Grondwet. In het Nederlandse staatsrecht is in grote lijnen een driedeling van de staatsmacht doorgevoerd. De wetgevende, de uitvoerende en rechtsprekende bevoegdheden zijn over verschillende organen verdeeld.
De organen die het gezag flexplek huren amsterdam uitoefenen in Nederland zijn: de Koning; de ministers; de staatssecretarissen; de Raad van State; de Staten-Generaal; de Algemene Rekenkamer; de rechterlijke macht.
2.2.1 Koning Nederland is een monarchie. Dit wil zeggen dat aan het hoofd van de Nederlandse staatsbestel een Koning staat. Het koningschap is erfelijk bepaald. Art. 24 Gw zegt hierover dat het koningschap erfelijk wordt vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem 1. De functie van de Koning in onze democratie is vooral van symbolische aard. Dat was bepaald nog niet het geval bij het tot stand komen van de Grondwet. Waar oorspronkelijk in de Grondwet over de Koning werd gesproken, werd de Koning in persoon bedoeld: degene die de volledige zeggenschap toekwam over staatsaangelegenheden. Er waren weliswaar ministers, maar de flexplek huren arnhem Koning kon deze benoemen en ontslaan naar eigen goeddunken. In deze vrij absolute macht van de Koning is verandering gekomen, in de eerste plaats toen in 1840 in de Grondwet een strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor de ministers werd ingevoerd. Na een aantal conflicten tussen Koning en ministers volgde in 1848 opname in de Grondwet van een politieke verantwoordelijkheid voor de ministers. Art. 53 van de Grondwet bepaalde in 1848: ‘De Koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk.’

Betekenis van ‘recht’

Betekenis van ‘recht’
Waar mensen samenleven, kunnen hun belangen met elkaar in conflict komen. Belangenconflicten kunnen met de vuist of met wapens worden uitgevochten, maar ze kunnen ook vreedzaam worden beslecht. De basisbehoefte van een samenleving is veiligheid. Zonder bescherming tegen van buiten een samenleving komende agressie, zal deze snel flexplek huren rotterdam uiteenvallen. Om de veiligheid te garanderen, zal elke samenleving zich met kracht tegen agressie moeten kunnen verdedigen. Is de veiligheid eenmaal gewaarborgd, dan zal een samenleving al snel behoefte hebben aan ordening. Ordening is een voorwaarde voor menselijke ontplooiing. Het middel om ordening in een samenleving te bereiken, is macht. Macht kan worden omschreven als kracht voorzien van instemming vanuit de samenleving. De behoefte van een samenleving gaat echter verder dan ordening flexplek huren zwolle alleen. Een samenleving kan uiterst ongelukkig zijn, ondanks het feit dat deze perfect is geordend. Dictaturen hebben in het algemeen goed georganiseerde samenlevingen, terwijl de burgers daarin vaak zeer ongelukkig zijn. Voor een gelukkige samenleving is dus meer nodig dan alleen ordening. Een geordende samenleving heeft ook behoefte aan rechtsbedeling, dat wil zeggen: de overtuiging van de burgers dat de gecreëerde ordening in overeenstemming is met de wil van de burgers, dus dat zij rechtvaardig flexplek huren amsterdam worden behandeld. Daarvoor is nodig dat de machtsuitoefening door de overheid als rechtmatig wordt beoordeeld. Aldus wordt overheidsmacht overheidsgezag.
Bij de uitoefening van overheidsgezag bedient de overheid zich gewoonlijk van rechtsregels waaraan men zich moet houden. Al die gedragsregels bij elkaar noemen we recht. Naast de gedragsregels die de overheid uitvaardigt, kent een samenleving nog regels die de samenleving flexplek huren arnhem zelf uitvaardigt. Dit zijn de regels van religie, moraal en fatsoen. Het verschil tussen regels van moraal en fatsoen en rechtsregels is dat men de eerste regels straffeloos kan overtreden. De enige ‘straf’ op overtreding van moraal- en fatsoensregels zal zijn dat de samenleving de ‘overtreder’ niet meer accepteert en hem uitstoot. Van enige dwang daartoe van overheidswege is echter geen sprake. Kenmerkend voor rechtsregels is dat op overtreding de mogelijkheid van afdwingbare sancties staat.

Subjectieve kansen

We moeten nu wellicht benadrukken dat subjectieve kansen weliswaar soms kunnen worden afgeleid uit een voorkeur voor een bepaalde kansverhouding, maar dat ze normaal gesproken niet op deze manier worden geschat. Iemand wedt op team A in plaats van op team B omdat flexplek huren rotterdam hij denkt dat team A een grotere kans heeft om te winnen; hij deduceert deze overtuiging niet uit zijn wedvoorkeuren. In de praktijk bepalen subjectieve kansen dus de voorkeuren voor bepaalde kansverhoudingen en niet vice versa, zoals in de axiomatische theorie van rationele besluitvorming gebeurt.26 De inherent subjectieve aard van kansen heeft ertoe geleid dat veel studenten denken dat samenhang, of interne consistentie, het enige geldige criterium is voor het beoordelen van ingeschatte kansen. Vanuit het flexplek huren zwolle perspectief van de formele theorie over subjectieve kansen bezien is elke set intern consistente kansinschattingen even goed als elke andere. Dit criterium is echter niet geheel bevredigend, aangezien een intern consistente set van subjectieve kansen incompatibel kan zijn met andere overtuigingen van de persoon in kwestie. Neem iemand wiens subjectieve kansinschatting voor alle mogelijke uitkomsten van het opgooien van een muntje door de gokkersmisvatting wordt gekenmerkt – met andere woorden, zijn schatting van de kans op munt bij een bepaalde worp neemt roe met het aantal opeenvolgende gevallen van kop in de voorgaande worpen. De schattingen flexplek huren amsterdam van die persoon kunnen intern consistent zijn en dus acceptabel als subjectieve kansen volgens het criterium van de formele theorie. De kansen zijn echter incompatibel met de algemene overtuiging dat een muntje geen geheugen heeft en dus geen sequentiële afhankelijkheid kan genereren. Willen geschatte kansen adequaat worden geacht, of rationeel, dan is interne consistentie niet voldoende. De schattingen moeten compatibel zijn met het gehele web van overtuigingen van de betreffende persoon. Helaas is er geen eenvoudige procedure voor het beoordelen van de flexplek huren arnhem compatibiliteit van een set van kansinschattingen aan de hand van iemands totale systeem van overtuigingen. Een rationeel iemand zal desondanks gericht zijn op compatibiliteit, hoewel interne consistentie gemakkelijker te behalen en te beoordelen is. Hij zal met name zijn kansinschattingen proberen af te stemmen op zijn kennis over het specifieke vraagstuk, de wetten van de kansrekening en zijn eigen beoordelingsheuristieken en -biases.

Informatie of suggesties

Ik heb het geluk veel vrienden te hebben en voel me nooit te beschroomd mensen om hulp te vragen. Ik heb dan ook al mijn vrienden (sommigen meerdere keren) bestookt met verzoekjes om informatie of suggesties. Helaas kan ik niet iedereen in dit dankwoord noemen. Diverse flexplek huren rotterdam personen hebben een belangrijke rol gespeeld in het mogelijk maken van dit boek. Allereerst wil ik graag Jason Zweig bedanken, die me aanspoorde om met dit project te beginnen en me geduldig terzijde stond totdat het voor ons beiden duidelijk werd dat het zo goed als onmogelijk is om met iemand als ik samen te werken. Gedurende het hele project heeft hij mij geholpen met zijn adviezen, jaloersmakende eruditie en inzichtvolle beschrijvingen. Roger Lewin transformeerde enkele transcripten van lezingen in conceptversies van hoofdstukken. Mary Himmelstein bleek een toonbeeld van behulpzaamheid. John Brockman begon als mijn zaakwaarnemer, maar werd al snel een goede vriend. Ran Hassin verstrekte adviezen en aanmoedigingen flexplek huren zwolle wanneer ik deze het hardst nodig had. En in de laatste fasen van het project werd ik verblijd met de waardevolle steun van Eric Chinski, mijn bureauredacteur bij Farrar, Straus en Giroux. Hij kende het boek al beter dan ikzelf en het project werd al flexplek huren amsterdam snel een uiterst plezierige samenwerking -ik had nooit durven vermoeden dat een redacteur zo behulpzaam kon zijn als Eric was. Mijn dochter Lenore Shoham stond me terzijde gedurende de hectische laatste paar maanden van het project, met haar wijsheid, kritische blik en bijdragen aan de hoofdstukafsluitingen. Mijn flexplek huren arnhem vrouw Anne Treisman kreeg veel te verduren, maar droeg ook veel bij – zonder haar steun, wijsheid en geduld had ik dit boek nooit kunnen voltooien.

De enquête

De enquête met het daten en het experiment met het muntje op de machine toonden aan, zoals ook bedoeld was, dat reacties op omvattende vragen over welzijn met een korreltje zout genomen moeten worden. Maar natuurlijk is de stemming van het moment niet het enige dat in flexplek huren rotterdam gedachten komt wanneer je gevraagd wordt je leven te beoordelen. Je zult
waarschijnlijk herinnerd worden aan belangrijke gebeurtenissen in je recente verleden of nabije toekomst: terugkerende zorgen, zoals de gezondheid van een partner, of de foute vrienden van je tienerzoon. Enkele ideeën die voor de vraag relevant zijn zullen bij je opkomen, maar vele andere niet. Zelfs wanneer de score die je aan je leven toekent niet beïnvloed wordt door volstrekt irrelevante voorvallen als het muntje op de machine, wordt deze score bepaald door flexplek huren zwolle een kleine steekproef van gemakkelijk beschikbare ideeën en niet door een zorgvuldige afweging van verschillende levensgebieden. Mensen die kort geleden getrouwd zijn of die verwachten in de nabije toekomst te trouwen, zullen dit feit waarschijnlijk naar boven halen wanneer ze een algemene vraag krijgen over hun leven. Omdat het huwelijk in de Verenigde Staten bijna altijd vrijwillig is, zal vrijwel iedereen die aan zijn of haar recente of binnenkort verwachte huwelijk herinnerd wordt met dit idee gelukkig zijn. Aandacht speelt in de puzzel een sleutelrol. Figuur 16 kan gelezen worden als een grafiek van de waarschijnlijkheid dat mensen aan hun recente of verwachte huwelijk zullen denken wanneer ze over hun leven bevraagd worden. Deze flexplek huren amsterdam gedachte zal in de loop der tijd steeds minder sterk naar voren komen wanneer het nieuwtje eraf is. De figuur toont een ongebruikelijk hoog niveau van tevredenheid over het leven, dat rond de huwelijksdatum twee of drie jaar in stand blijft. Maar als deze ogenschijnlijke piek het tijdsverloop van een heuristiek voor het beantwoorden van de vraag weerspiegelt, kunnen we er weinig uit opmaken over geluk of over de aanpassing aan het huwelijk. We kunnen er niet uit opmaken dat een periode van verhoogd geluk verscheidene jaren standhoudt en geleidelijk afloopt. Zelfs mensen die blij zijn om aan hun huwelijk herinnerd te worden wanneer ze een vraag krijgen over hun leven zijn de rest van de tijd niet noodzakelijk gelukkiger. Tenzij ze het flexplek huren arnhem grootste deel van de dag gelukkige gedachten over hun huwelijk hebben, zal dit niet direct van invloed zijn op hun geluk. Zelfs pasgehuwden die helemaal door hun liefde in beslag worden genomen zullen uiteindelijk weer op aarde nederdalen, en dan zal hun ervaren welzijn, net als dat van alle anderen, opnieuw afhangen van de omgeving en de activiteiten van het moment.

De profielen

Nu kunt u deze regels toepassen op de profielen van de patiënten A en B. De slechtste beoordeling (8 op een tienpuntsschaal) was voor beide patiënten gelijk, maar de laatste beoordeling voor het einde van de behandeling was 7 voor patiënt A en slechts r voor patiënt B. Daarom was het piek-afloop-gemiddelde 7,5 voor patiënt A en slechts 4,5 voor patiënt B. Zoals verwacht hield patiënt A een veel slechtere herinnering over aan de behandeling kantoor huren rotterdam dan patiënt B. Patiënt A had de pech dat zijn behandeling op een slecht moment werd afgesloten, en dit bezorgde hem een onaangename herinnering. Nu zitten we met een luxeprobleem vanwege onze beschikking over twee maten van ervaren utiliteit – het hedonimeter-totaal en de retrospectieve beoordeling – die fundamenteel van elkaar verschillen. De hedonimeter-totalen worden door een waarnemer berekend op grond van de rapportage van ervaringsmomenten. Bij deze beoordeling speelt de duur van de ervaring een belangrijke rol, omdat de berekening van het ‘gebied onder de curve’ aan alle momenten een gelijk gewicht toekent: twee minuten pijn op niveau 9 zijn twee keer zo erg als één minuut op hetzelfde niveau van pijn. De uitkomsten van dit experiment en van andere experimenten laten echter zien dat de retrospectieve beoordelingen kantoor huren zwolle ongevoelig zijn voor duur en dat ze twee bepaalde momenten, de piek en de afloop, veel zwaarder laten wegen dan andere. Welke beoordeling is dan de meest passende? Welke zou de arts moeten gebruiken? Deze keuze heeft implicaties voor de medische praktijk. We merkten hierover het volgende op: • Als het erom gaat de herinnering aan de pijn bij patiënten terug te dringen, kan een vermindering van de kantoor huren amsterdam piekintensiteit van de pijn van
meer belang zijn dan het bekorten van de behandeling. Volgens dezelfde redenering kan een geleidelijk verminderen van de pijn de voorkeur verdienen boven een plotselinge vermindering als patiënten een betere herinnering aan de behandeling bewaren wanneer de pijn aan het einde van de behandeling draaglijk is. • Als het erom gaat de hoeveelheid feitelijk ervaren pijn terug te dringen, kan een snelle uitvoering van de behandeling passend zijn zelfs als deze de kantoor huren arnhem piekintensiteit van de pijn verhoogt en de patiënten belast met een afschuwelijke herinnering.

De dimensie goed-slecht

Welke associaties heeft dit verzoek bij u opgeroepen? Ook in het geval dat u zich daar niet volledig van bewust was, zijn er bij u ideeën en herinneringen over overeenkomstige goede doelen opgekomen, met name over projecten voor de bescherming van bedreigde diersoorten. Beoordeling op de dimensie goed-slecht is een automatische operatie van Systeem r en u hebt zich een globale indruk gevormd van de plaats van de dolfijn binnen de rangorde van de kantoor huren rotterdam diersoorten die bij u zijn opgekomen. Dolfijnen zijn veel aaibaarder dan bijvoorbeeld fretten, slakken of karpers en nemen een zeer hoge plaats in tussen de diersoorten waarmee ze spontaan worden vergeleken. De vraag die u moet beantwoorden, is niet of u meer van dolfijnen houdt dan van karpers; u bent gevraagd met een geldbedrag voor de dag te komen. Natuurlijk is het mogelijk dat u op grond van eerdere ervaring met dergelijke verzoeken weet dat u daar nooit op ingaat. Maar stelt u zich toch enkele minuten voor dat u iemand bent die wél gevoelig is voor dit soort benadering. Net als veel andere moeilijke vragen kan het vaststellen van de waarde in geld worden opgelost door substitutie en het matchen van intensiteiten. De geldvraag is moeilijk, maar een gemakkelijker kantoor huren zwolle vraag ligt onder handbereik. Omdat u op dolfijnen gesteld bent, zult u waarschijnlijk het gevoel hebben dat het een goede zaak is om ze te redden. De volgende stap, die ook automatisch tot stand komt, levert een geldbedrag op door de intensiteit van uw voorliefde voor dolfijnen over te brengen op een schaal van bijdragen.8 U hebt een idee van de schaal van uw vorige bijdragen aan politieke doelen of aan het voetbalteam van uw universiteit. U weet welk bedrag voor u een ‘zeer hoge’ bijdrage zou betekenen en welke bijdragen ‘groot’, ‘matig’ of ‘klein’ zouden zijn. U hebt kantoor huren amsterdam ook schalen voor uw houding tegenover diersoorten (uiteenlopend van ‘heel erg op gesteld’ tot ‘kunnen me gestolen worden’). Daarom kunt u uw houding overzetten op de geldschaal en wordt ‘erg op gesteld’ automatisch omgezet in een ‘tamelijk grote bijdrage’ en vervolgens in een bepaald geldbedrag. Bij een andere gelegenheid wordt u benaderd met een ander verzoek:
Landarbeiders, die aan vele uren zon worden blootgesteld, lopen een grotere kans op huidkanker dan de kantoor huren arnhem algemene bevolking. Frequente medische controle kan dit risico terugdringen. Er zal een fo nds worden ingesteld om voor bedreigde groepen medische controles te verzorgen.

Economische rationaliteit

U zult zichzelf een grote -financiële gunst bewijzen als u elk van deze gokken opvat als onderdeel van een verzameling kleine gokken en als u zichzelf daarbij een mantra voorhoudt die u veel kantoor huren rotterdam dichter bij de economische rationaliteit zal brengen: ‘een paar keer winnen, een paar keer verliezen’. Het belangrijkste doel van de mantra is uw emotionele reactie wanneer u verliest onder controle te brengen. Als u erop kunt vertrouwen dat de mantra effectief is, moet u hem in herinnering roepen wanneer u moet beslissen al of niet in te gaan op een klein risico met een positieve verwachte waarde. Denk daarbij aan de volgende voorwaarden voor een effectief gebruik van de mantra: • Hij werkt wanneer de gokken werkelijk onafhankelijk zijn van elkaar; hij is niet van toepassing op meervoudige investeringen in dezelfde bedrijfstak die in samenhang kunnen kelderen. • Hij werkt alleen als het mogelijke verlies u geen aanleiding geeft om u zorgen te maken over uw totale rijkdom. Wanneer u het verlies beschouwt als belangrijk slecht nieuws over uw kantoor huren zwolle economische toestand, moet u uitkijken! • Hij mag niet worden toegepast op gokken op lange termijn, waarbij de kans op winst voor elke gok heel klein is.
Als u beschikt over de emotionele discipline die deze regel vereist, zult u nooit een kleine gok op zichzelf beoordelen of een kleine gok afwijzen vanwege afkeer van verlies totdat u werkelijk op uw doodsbed ligt, en zelfs dan niet.
Het is niet onmogelijk om dit advies op te volgen. Ervaren handelaren op financiële markten leven het elke dag na door zich tegen de pijn van verlies te beschermen met behulp van het stellen van brede kaders. Zoals al eerder is vermeld, weten we op dit moment dat proefpersonen bijna van hun afkeer van verlies genezen kunnen worden (in een bepaalde context) door kantoor huren amsterdam hen te laten ‘denken als een handelaar’, net zoals ervaren handelaren in honkbalplaatjes minder gevoelig zijn voor het bezitseffect dan nieuwelingen. De proefpersonen namen riskante beslissingen (om gokken waarbij ze konden verliezen aan te nemen of af te wijzen) onder verschillende instructies. Binnen de conditie van een smal kader werd hun gevraagd ‘elke beslissing te nemen alsof die de enige was’ en hun emoties te accepteren. De instructies voor een breed kader bij het nemen van de beslissing bevatte de formuleringen: ‘Stel je voor dat je een handelaar bent’, ‘Je doet dit de hele tijd’ en ‘Behandel kantoor huren arnhem deze beslissing als een van een groot aantal geldelijke beslissingen die met elkaar een portefeuille opleveren.’

Het viervoudige patroon

Maar stap nu in de schoenen van de gedaagde in dezelfde zaak. Hoewel u de hoop op een beslissing in uw voordeel nog niet volledig hebt opgegeven, realiseert u zich dat het proces voor u ongunstig verloopt. De advocaten van de eiser hebben een schikking voorgesteld waarin u 90 procent van hun oorspronkelijke eis zou moeten betalen, en het is duidelijk dat ze met minder geen genoegen zullen nemen. Zult u ingaan op het schikkingsvoorstel of zult u de rechtszaak zijn kantoor huren rotterdam loop laten nemen? Omdat het heel waarschijnlijk is dat u de zaak zult verliezen, hoort uw situatie thuis in de cel rechtsboven. De verleiding om door te vechten is sterk: de schikking die de eiser heeft voorgesteld, is bijna even pijnlijk als de slechtste uitkomst die u kunt verwachten, en er is nog steeds hoop dat u in het gelijk wordt gesteld. Ook hier zijn twee emoties werkzaam: het zekere verlies roept weerzin op en de kantoor huren zwolle mogelijkheid om de zaak te winnen is zeer aantrekkelijk. Een gedaagde met een zwakke zaak zal waarschijnlijk het risico opzoeken en eerder bereid zijn tot een gok dan tot het accepteren van een heel ongunstige schikking. In de afweging tussen de eiser met een afkeer van risico en een gedaagde die het risico opzoekt, heeft de gedaagde de sterkste positie. Deze superieure onderhandelingspositie van de gedaagde moet bij het onderhandelen over schikkingen zichtbaar worden in het feit dat de eiser genoegen neemt met minder dan de cijfermatig  verwachte uitkomst van de rechtszaak. Deze voorspelling op grond van het viervoudige patroon is bevestigd door experimenten die zijn uitgevoerd met rechtenstudenten en kantoor huren amsterdam praktiserende rechters en ook door analyses van werkelijk gevoerde onderhandelingen in de schaduw van burgerlijke rechtszaken.9 Denk nu aan ‘lichtzinnig procederen’: gevallen waarbij een eiser met een flinterdunne zaak een grote eis indient die zeer waarschijnlijk door de rechtbank zal worden afgewezen. Beide partijen zijn zich bewust van de waarschijnlijkheden en beide partijen weten dat de eiser bij een schikking slechts een fractie van deze eis zal binnenhalen. Deze onderhandeling wordt gevoerd in de onderste rij van het viervoudige patroon. De eiser bevindt zich in de cel linksonder, met een kleine kans op het winnen van een zeer groot bedrag; de lichtzinnige eis is een lot in een loterij met een grote prijs. 10 In deze situatie kan worden verwacht dat de kleine kans op succes te veel gewicht krijgt, zodat de eiser zich in de onderhandeling stoutmoedig en agressief opstelt. Voor de gedaagde is de rechtszaak een ergerlijk gebeuren met een klein risico van een heel slechte uitkomst. Te veel gewicht toekennen aan de kleine kans op een groot verlies leidt tot afkeer van risico, en een schikking voor een bescheiden bedrag staat gelijk aan het kopen van een verzekering tegen de onwaarschijnlijke mogelijkheid van een ongunstige uitspraak. Nu zijn de bakens kantoor huren arnhem verzet: de eiser is bereid om te gokken en de gedaagde wil zekerheid. Eisers met lichtzinnige aanspraken halen doorgaans een voor hen gunstiger schikking binnen dan de situatie cijfermatig rechtvaardigt.