Maandelijks archief: november 2016

Awb-procedure

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Op de voorbereiding van het besluit op de aanvraag emissievergunning is de afdeling 3.4 Awb-procedure van toepassing. De vergunning wordt geweigerd indien het monitoringsprotocol niet voldoet aan de eisen die daaraan bij of krachtens hoofdstuk 16 Wm zijn gesteld dan wel kantoorruimte huren rotterdam indien door verlening anderszins strijd zou ontstaan met regels die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens hoofdstuk 16, of indien het bestuur van de emissieautoriteit van oordeel is dat onvoldoende is gewaarborgd dat de houder van de vergunning in staat is het monitoringsprotocol naar behoren uit te voeren. De ministers van VROM en EZ stellen voor emissies van broeikasgassen gezamenlijk een plan (het nationale toewijzingsplan) vast waarin voornemens zijn opgenomen met betrekking tot de toewijzing van broeikasgasemissierechten (art. 16.23 lid 1 Wm). Op de voorbereiding van het nationale toewijzingsplan is kantoorruimte huren zwolle afdeling 3.4 Awb van toepassing (art. 16.26 lid 1 Wm). De Commissie van de EU moet met het plan instemmen (art. 16.27 Wm). Het plan bevat een lijst van alle inrichtingen waarvoor de ministers voornemens zijn op grond van art. 16.29 lid 1 Wm broeikasgasemissierechten toe te wijzen, onder vermelding van het aantal broeikasgasemissierechten dat zij voornemens zijn toe te wijzen voor elke afzonderlijke inrichting (art. 16.25 lid 1 Wm). In een nationaal toewijzingsbesluit op basis van art. 16.29 lid 1 Wm worden de broeikasgasemissierechten voor afzonderlijke inrichtingen toegewezen. Bij het kantoorruimte huren amsterdam nemen van het nationale toewijzingsbesluit nemen de ministers het geldende nationale toewijzingsplan in acht (art. 16.29 lid 2 Wm). Op de voorbereiding van het nationale toewijzingsbesluit is afdeling 3.4 Awb van toepassing (art. 16.30 lid 1 Wm). Degene die een inrichting drijft, levert met betrekking tot ieder kalenderjaar voor 1 mei van het daarop volgende kalenderjaar ten minste een aantal kantoorruimte huren arnhem broeikasgasemissierechten in, dat overeenkomt met de hoeveelheid van de emissie, die de inrichting in dat kalenderjaar heeft veroorzaakt (art. 16.37 lid 1 Wm). De regeling van de mogelijkheden van overdracht van broeikasgasemissierechten en de registratie daarvan staat in de afdelingen 16.2.4 en 16.2.5 Wm.

Voorschriften over verpakking

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Paragraaf 9.2.3 Wm bevat onder meer voorschriften over verpakking. Zo bepaalt art. 9 .2.3.1 dat degene die een stof of preparaat aan een ander ter beschikking stelt of in Nederland invoert, behorende tot bepaalde catego
9.6 Stoffen en producten 381
rieën, er zorg voor draagt kantoor huren rotterdam dat die stof of dat preparaat bij de aflevering en bij het ter aflevering voorhanden hebben is verpakt en op de verpakking op een bepaalde manier is aangeduid. In lid 2 staan de categorieën: ontplofbaar, oxiderend, zeer licht ontvlambaar, licht ontvlambaar, ontvlambaar, zeer vergiftig, vergiftig, schadelijk, bijtend, irriterend, sensibiliserend, kankerverwekkend, mutageen, voor de voortplanting vergiftig en milieugevaarlijk.
Het opnemen van Titel 9.4 (De EG-richtlijn kantoor huren zwolle ecologisch ontwerp energieverbruikende producten) van de Wm is de implementatie in de Nederlandse regelgeving van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement die een kader tot stand wil brengen voor het vaststellen van eisen inzake (het ecologisch ontwerp voor) energieverbruikende producten. Deze titel biedt de grondslag voor een AMvB met uitvoeringsmaatregelen. Met de richtlijn wordt beoogd om een hoog milieubeschermingsniveau te kantoor huren amsterdam verwezenlijken door het potentiële milieueffect voor energieverbruikende producten te verminderen. Door de energie-efficiëntie van producten te verhogen wordt ernaar gestreefd de zekerheid van energievoorziening te vergroten en bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. De richtlijn voorziet daartoe in de vaststelling van voorschriften waaraan energieverbruikende producten die onder de kantoor huren arnhem uitvoeringsmaatregelen vallen, moeten voldoen om op de markt te kunnen worden gebracht of in gebruik te kunnen worden genomen.

Een hoog niveau van bescherming

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu worden aan de kantoor huren rotterdam vergunning de voorschriften verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zo veel mogelijk – bij voorkeur bij de bron -te beperken en ongedaan te kantoor huren zwolle maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast (art. 8.11lid 3 Wm). Uitgangspunt is derhalve toepassing van de best beschikbare technieken (BBT). In haar uitspraken stelt de Afdeling bestuursrechtspraak dat bij de toepassing van art. 8.10 en 8.11 Wm aan het vergunningverlenend kantoor huren amsterdam bestuursorgaan een zekere beoordelingsvrijheid toekomt, die haar begrenzing onder meer vindt in hetgeen uit de meest recente algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten voortvloeit.
Het is van belang de kantoor huren arnhem voorschriften zodanig precies te formuleren dat de noodzakelijke milieubeschermende maatregelen ook werkelijk voor het bedrijf gelden en gehandhaafd kunnen worden en dat essentiële elementen tot de aanvraag en daarmee ook tot de vergunning behoren.

Milieueffectrapportage

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Daarom is op grond van de EU-richtlijn van 27 juni 2001 ook voor plannen een MER-plicht in het leven geroepen. De milieubeoordeling voor plannen staat bekend als strategische milieubeoordeling (SMB). Plannen die een kader vormen voor een MER-plichtig besluit – dus niet de plannen die alleen gericht zijn op een activiteit op één bepaalde plaats of maar één uitgangspunt kantoor huren rotterdam hebben – zijn MER-plichtig gemaakt waardoor de milieueffecten van de voorgenomen activiteit en van de alternatieve activiteiten op verschillende plaatsen of vanuit verschillende uitgangspunten moeten worden onderzocht. Niet alle denkbare alternatieven hoeven te worden onderzocht. Indien het MER betrekking heeft op een plan moet (art. 7.10 lid 1 onder b Wm) in het MER de voorgenomen activiteit worden beschreven, alsmede de alternatieve activiteiten daarvoor, die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden genomen, en de motivering van de keuze voor de in kantoor huren zwolle beschouwing genomen alternatieven.
De plan-MER plicht bestaat in twee gevallen 1 voor de plannen die in het Besluit MER staan vermeld en 2 voor de plannen waarin een activiteit is opgenomen waarvoor een passende beoordeling moet worden kantoor huren amsterdam gemaakt op grond van de Natuurbeschermingswet 1998.
Ad 1 Plan-MER plicht voor plannen in het Besluit MER Volgens art. 7.2 lid 2 Wm wordt een plan als MER-plichtig bij een AMvB slechts aangewezen indien het plan het kader vormt voor een MER-plichtig besluit. Een plan vormt in elk geval het kader voor zo’n besluit indien in dat plan: a een locatie of kantoor huren arnhem een tracé wordt aangewezen voor de MER-plichtige activiteiten, of b een of meerdere locaties of tracés voor die activiteiten worden overwogen.

Afstemming met andere plannen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Afstemming met andere plannen
Voor het milieu zijn ook andere beslissingen van belang, zoals de structuurvisie (op grond van de Wro), het provinciale verkeers- en vervoersplan (vast te stellen door het provinciaal bestuur op grond van de Planwet Verkeer en Vervoer) en het waterhuishoudingsplan (op grond van de Wet op de waterhuishouding). In het milieubeleidsplan geven Provinciale Staten aan (art. 4.9 lid 5 Wm) in winkel huren rotterdam hoeverre het voorgenomen beleid is afgestemd op, dan wel leidt tot aanpassing van het provinciale waterhuishoudingsbeleid, · het provinciale ruimtelijk beleid of · het provinciale verkeers-en vervoerbeleid en in hoeverre en binnen welke termijn zij voornemens zijn het geldende provinciale plan voor de waterhuishouding, een of meer geldende structuurvisies of het geldende provinciale verkeers- en vervoerplan te herzien.
Een vergelijkbare verplichting winkel huren zwolle geldt ook voor de vaststelling van het provinciale waterhuishoudingsplan en het verkeers- en vervoersplan. Afstemming is niet voorgeschreven voor de vaststelling van de structuurvisie, een beleidsmatig stuk dat de wetgever zo veel mogelijk vrij heeft willen houden van opdrachten of beperkingen. Aldus wordt het provinciebestuur gestimuleerd om te komen tot integraal beleid: men moet rekenschap geven van de winkel huren amsterdam gevolgen voor andere aspecten.
Op nationaal niveau worden op dezelfde manier het milieubeleid, het nationale waterhuishoudingsbeleid en het nationale natuurbeleid gecoördineerd. Met het geldende nationale milieubeleidsplan wordt tevens rekening gehouden bij de vaststelling van beleid op andere beleidsterreinen, voor winkel huren arnhem zover daarbij het belang van de bescherming van het milieu wordt geraakt (art. 4.3 lid 4 Wm).

De rechthebbenden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De rechthebbenden kunnen slechts op twee gronden vernietiging van de beslissing van de minister vragen: op grond van het feit dat ten onrechte niet tot onteigening is overgegaan, of op grond van het feit dat het gebruik van het goed meer wordt beperkt dan voor het werk nodig is. Vernietiging op winkel huren rotterdam een van deze gronden kan worden gevraagd bij het gerechtshof binnen één maand na de beslissing van de minister. Geschillen over de bij het opleggen van de gedoogplicht toegekende schadevergoeding staan ter kennisneming aan de kantonrechter, volgens de normale regels van het burgerlijke procesrecht.
Een plicht te gedogen dat een werk winkel huren zwolle wordt veranderd of verplaatst, kan volgens een soortgelijke als de hiervoor behandelde procedure worden opgelegd. Verplaatsing van een werk op verzoek van de rechthebbende zelf is in beginsel ook mogelijk, maar deze zal doorgaans dan zelf de kosten moeten dragen.
8.11 Ontgrondingenwet
Achtereenvolgens komen winkel huren amsterdam aan de orde het doel en de instrumenten van de Ontgrondingenwet, en de relatie met andere wetten.
8.11.1 Doel van de wet
De Ontgrondingenwet heeft tot doel de verzekering van een doelmatige belangenafweging van de verschillende bij ontgrondingen betrokken belangen. Onder ontgronden verstaat de wet het door afgraven, baggeren en dergelijke, aanmerkelijk verlagen van het bodempeil ten behoeve van winkel huren arnhem de winning van zand, grind en andere delfstoffen. Normale werkzaamheden voor de land- en tuinbouw vallen dus niet onder dit begrip.