Maandelijks archief: december 2016

De beeldspraak

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De beeldspraak van ‘aandacht besteden’ is treffend: u besteedt een bepaald deel van alle aandacht die u in totaal aan activiteiten kunt schenken en als u dit ‘budget’ overschrijdt, raakt u in de problemen. Kenmerkend voor aandacht vragende activiteiten is dat ze elkaar kunnen hinderen – wat ook de kantoorruimte huren rotterdam reden is dat het moeilijk is om verscheidene van dergelijke activiteiten tegelijkertijd uit te voeren. De kans is groot dat u de rekensom 17 x 24 niet kunt oplossen terwijl u in druk verkeer moet keren. (Probeer het maar niet!) U kunt meerdere dingen tegelijkertijd doen, maar alleen als ze eenvoudig zijn en weinig aandacht vergen. Een gesprek voeren met iemand op de bijrijdersstoel terwijl u over een lege kantoorruimte huren zwolle snelweg rijdt, is zeker mogelijk, en veel jonge ouders weten dat je tijdens het voorlezen moeiteloos aan andere dingen kunt denken. Iedereen heeft wel een besef van de beperkingen van onze aandacht, en daar gedragen we ons ook naar. De meeste bijrijders zullen bijvoorbeeld even stoppen met praten als de persoon aan het stuur op een smalle weg een vrachtwagen moet inhalen. Ze snappen dat afleiding niet handig is, en ook dat wat ze zeggen op dat moment toch niet tot hem doordringt.  Door je intensief op een taak te concentreren heb je geen oog meer voor andere zaken -zelfs niet voor zaken die je anders direct zouden opvallen. Het beste voorbeeld hiervan werd kantoorruimte huren amsterdam geleverd door Christopher Chabris en Daniel Simons, die in het boek The Invisible Gorilla over dit fenomeen schreven. Ze maakten een korte film over twee basketbalteams, één team gekleed in het wit en één in het zwart. Degenen die de film bekeken, werd gevraagd om te tellen hoe vaak de spelers van het witte team de bal naar elkaar overgooiden, waarbij het zwarte team geheel moest worden genegeerd: een lastige taak die veel aandacht vergt. Halverwege het filmpje verschijnt er een vrouw in een gorillapak, die vervolgens recht door het beeld loopt, op de borst roffelt en weer verder loopt. De gorilla is in totaal negen seconden in beeld. Duizenden hebben inmiddels kantoorruimte huren arnhem de proef gedaan en ongeveer de helft zag niets vreemds. Het is het tellen, en vooral de instructie om een van de teams te negeren, die deze blinde vlek veroorzaakt. Als we het filmpje zonder deze instructies zouden bekijken, zouden we de gorilla direct zien.

Administratief beroep

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Administratief beroep Indien er een mogelijkheid van administratief beroep bestaat, is deze altijd in een bijzondere wet opgenomen. Administratief beroep is dus niet in de Awb terug te vinden. Wel bevat de Awb enkele algemene voorschriften die gelden bij administratief beroep, met name in art. 7:16 t/m 7:28.
Het instellen van administratief kantoorruimte huren rotterdam beroep gebeurt door het indienen van een beroepschrift bij het beroepsorgaan. Art. 7:16 Awb bepaalt dat de belanghebbende in de gelegenheid moet worden gesteld om te worden gehoord voordat het beroepsorgaan op het beroepschrift beslist. Volgens art. 7:19 Awb moet dit horen geschieden door: het beroepsorgaan zelf; of een adviescommissie, waarin één of meer leden zitting hebben die geen deel uitmaken van en niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het beroepsorgaan.
Het beroepsorgaan dient binnen kantoorruimte huren zwolle zestien weken na ontvangst van het beroepschrift te beslissen met de mogelijkheid tot verdaging met acht weken (art. 7:24 lid 1 Awb). Daarna is nog verder uitstel mogelijk. Het beroepsorgaan kan het bestreden besluit vernietigen en daarna zelf een nieuw besluit nemen (art. 7:25 Awb).
3.3.5 Administratieve rechtspraak Een kantoorruimte huren amsterdam administratieve rechter is een onafhankelijk bij de wet ingesteld orgaan dat met administratieve rechtspraak is belast. Administratieve rechtspraak is rechtspraak door een administratieve rechter in geschillen die niet uit burgerlijke rechtsbetrekkingen zijn ontstaan. De huidige belangrijkste administratieve kantoorruimte huren arnhem rechters zijn: 1 de bestuursrechtkamers van de rechtbanken; 2 de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State; 3 de Centrale Raad van Beroep; 4 het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Het bestuursorgaan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het bestuursorgaan mag een adviseur niet een onredelijk korte termijn gunnen voor zijn advies. De adviseur moet de benodigde gegevens verkrijgen van het bestuursorgaan. In of bij het besluit wordt vermeld wie het advies heeft gegeven. Een bestuursorgaan mag zich niet ‘verschuilen’ achter kantoorruimte huren rotterdam een advies dat niet op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en waarvoor de adviseur feiten of gedragingen moest onderzoeken: het bestuursorgaan moet nagaan hoe het advies tot stand is gekomen.
94 3 Bestuursrecht algemeen
• Voorbeeld Een welstandscommissie die een bouwplan afkeurt zonder een tekening open te vouwen en zonder kennis van het bouwplan, adviseert niet op zorgvuldige wijze. Het bestuursorgaan mag dan geen gebruikmaken van het advies.
Uniforme openbare kantoorruimte huren zwolle voorbereidingsprocedure In de Awb staat een uniforme voorbereidingsprocedure beschreven voor besluiten. Deze procedure geldt ter vervanging van twee eerder in de wet opgenomen procedures: de openbare voorbereidingsprocedure (hoofdstuk 3, afdeling 3.4) en de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.5).
Art. 3:10 bepaalt dat deze procedure slechts van toepassing is indien het wettelijke voorschrift waarop het besluit kantoorruimte huren amsterdam steunt dit bepaalt, of indien het bestuursorgaan dat een besluit moet nemen dit heeft bepaald. Gemeentelijke inspraakverordeningen bepalen vaak dat op de totstandkoming van een bepaald besluit afdeling 3.4 Awb van toepassing is. Indien verwacht wordt dat een groot aantal onbekende belanghebbenden bij een besluit is betrokken, zal het bestuursorgaan kiezen voor de voorbereidingsprocedure kantoorruimte huren arnhem van de Awb, zodat het bij de uiteindelijke besluitvorming optimaal rekening kan houden met de reacties van de belanghebbenden. Met name bij de vaststelling van ruimtelijkeordeningsplannen en bij het verlenen van milieuvergunningen zijn inspraakprocedures verplicht.

Begraafplaatsen en crematoria

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Achtereenvolgens komen aan de orde het doel en de instrumenten van de Wet op de lijkbezorging, en de relatie met andere wetten.
10.3.1 Doel van de wet
Doel van de Wet op de lijkbezorging (Wlb) is het stellen van regels omtrent begraving en crematie van overledenen.
Om het doel te bereiken zijn kantoorruimte huren rotterdam in de Wlb de volgende instrumenten opgenomen. a voorschriften voor begraven en cremeren; b voorschriften voor begraafplaatsen en crematoria.
Ad a Begraven en cremeren Art. 1 Wlb bepaalt dat lijkbezorging geschiedt door begraving, verbranding of op andere bij of krachtens de wet voorziene wijze. Begraving geschiedt op een begraafplaats (art. 23 Wlb) en verbranding geschiedt in een crematorium (art. 49 Wlb).
Ad b Begraafplaatsen en crematoria Er mogen alleen begraafplaatsen en crematoria worden gebruikt die op basis van de kantoorruimte huren zwolle wet tot stand zijn gekomen. Art. 33 Wlb bepaalt dat een gemeente voor zich of met één of meer andere gemeenten samen ten minste één gemeentelijke begraafplaats heeft, tenzij Gedeputeerde Staten tijdelijk van die verplichting ontheffing hebben verleend. Betreffende de aanleg of uitbreiding van een gemeentelijke begraafplaats wordt de regionale Inspecteur van de volksgezondheid gehoord. Naast gemeentelijke begraafplaatsen kunnen er bijzondere begraafplaatsen zijn. Een bijzondere begraafplaats kan slechts worden aangelegd door een kerkgenootschap, door een kantoorruimte huren amsterdam privaatrechtelijke rechtspersoon of door een natuurlijk persoon. Een kerkgenootschap mag aanspraak maken op een redelijk deel van de grond die de gemeente als begraafplaats heeft bestemd (art. 38 Wlb). Voor het aanleggen of uitbreiden van een bijzondere begraafplaats mag slechts de grond gebruikt worden die de gemeenteraad daartoe heeft aangewezen. Voor het in gebruik nemen van de kantoorruimte huren arnhem bijzondere begraafplaats of van een deel daarvan is toestemming van burgemeester en wethouders nodig, die de toestemming alleen kunnen weigeren als niet aan de wettelijke voorschriften is voldaan (art. 41 Wlb).

De Wet bodembescherming (WBB)

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Wet bodembescherming De Wet bodembescherming (WBB) moet het mogelijk maken dat er een directe bescherming van de kwaliteit van de bodem plaats kan vinden, alsmede een beter ecologisch beheer. Het voorkomen van bodemvervuiling en de sanering van bestaande vervuilingen zijn de kantoorruimte huren rotterdam hoofdzaak van de wet. Sanering door de veroorzaker van bodemverontreiniging (en dus niet door de overheid) is het uitgangspunt.
Hier komen aan de orde de AMvB’s over gebruik en bescherming van de bodem, en de verplichting tot bodemsanering.
Algemene maatregelen van bestuur De wet is de basis voor een groot aantal AMvB’s die regels stellen over gebruik en kantoorruimte huren zwolle bescherming van de bodem voor de volgende onderwerpen: 1 brengen van stoffen op of in de bodem om die daar te laten, zoals: het ter bewaring opslaan van aangegeven stoffen; afvalstoffen; uitstromen van verontreinigd water of slib; begraven van stoffelijke resten of het verspreiden van crematie-as; 2 toevoegen van stoffen om de kwaliteit of structuur van de bodem te verbeteren, zoals: · stoffen om de kantoorruimte huren amsterdam draagkracht te verbeteren van de bodem; en · mest; 3 uitvoeren van werken op of in de bodem waarbij ingrepen worden verricht of stoffen worden gebruikt die de bodem kunnen verontreinigen, zoals: grond- en funderingswerken; bodemonderzoek; de aanleg van leidingen; het aanbrengen van opslagtanks of reservoirs; ontginningen, ontgrondingen of ontgravingen; diepe grondbewerking; werken in kantoorruimte huren arnhem het kader van ontwatering, bronnering of grondwaterwinning; 4 transporteren van stoffen die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten, zoals: het transporteren met behulp van leidingen; · het verrichten van overslaghandelingen; · het transporteren met behulp van voertuigen;