Maandelijks archief: januari 2017

MANAGEMENT EN MAATSCHAPPIJ

Gerelateerde afbeelding

Een belangrijke recente demografische ontwikkeling is de groei van de totale bevolking. In het jaar 2013 zullen in Nederland circa 16,7 miljoen mensen leven. Het aantal huishoudens zal naar verwachting procentueel nog veel sterker toenemen, zie figuur 3.4. Dit laatste komt voor een groot deel door de toename van het aantal tweepersoonshuishoudens en de explosieve groei van het kantoorruimte huren rotterdam aantal alleenwonenden. Een groot deel van de alleenstaanden zal in 2013 bestaan uit ouderen, vooral vrouwen. De gemiddelde leeftijd van Nederlanders in het algemeen wordt steeds hoger, waardoor vergrijzing van de bevolking ontstaat. Binnen de Europese Unie zal in 2010 het aandeel van 60-jarigen (en ouder) zijn gegroeid tot 23% van de totale bevolking. De Wereld Gezondheids Organisatie geeft kantoorruimte huren zwolle aan dat de gemiddelde leeftijdsverwachting van de mens stijgt van 48 jaar in 1955, 66 jaar in 1998 tot 73 in het jaar 2025. In ontwikkelde landen wordt dat zelfs gesteld op 80 jaar in 2025. De afgelopen 45 jaar verdubbelde de wereldbevolking. Rond het jaar 2070 zal waarschijnlijk een piek van 9 miljard wereldburgers bereikt worden, waarna naar verwachting een daling inzet tot 8,4 miljard aan het einde van de eeuw. Op dit moment zijn er 6 miljard wereldburgers. Tegelijkertijd groeit het aandeel kantoorruimte huren amsterdam ouderen: in het jaar 21 00 maken 60+ ‘ers naar schatting 34% van de wereldbevolking uit.
vergrijzing Naast de zogenoemde vergrijzing vindt tevens ontgroening plaats. Dit houdt in dat het aantal ontgroening jongeren zowel relatief als absoluut afneemt.
In vergelijking met dertig jaar geleden is de bevolking in Europa beter opgeleid. In dezelfde tijd verdween een groot aantal banen uit de landbouw en industrie naar andere sectoren. Beroepsgericht onderwijs moest dan ook plaatsmaken voor algemene vorming. Indien opleiding het thema opleiding op de vorige tendens geprojecteerd wordt, dan valt direct op dat het aantal ouderen dat in de toekomst aan onderwijs zal deelnemen spectaculair zal stijgen.
De laatste demografische factor die in dit verband nog van belang is, is het veranderen van etnische samenstelling de etnische kantoorruimte huren arnhem samenstelling van de bevolking in Nederland. Nederland telt in 2002 ongeveer 1 ,6 miljoen niet-westerse allochtonen. Dat is bijna 10% van de bevolking. Terwijl de totale bevolking van Nederland sinds 1997 met 3 ,5% toenam, steeg het aantal niet-westerse allochtonen ongeveer acht keer zo snel.

Beleidsbeslissingen en doelstellingen

Gerelateerde afbeelding

Beleidsbeslissingen en doelstellingen
Beleidsbeslissingen inzake productassortiment, doelgroepen, groeirichting, vestigingsplaats, ondernemingsvorm, bedrijfsgrootte (inclusief personele en financiële facetten), investeren in en aantrekken van productiemiddelen, ruimtelijke indeling, en eventuele samenwerking met andere bedrijven worden door de eigenaar-leider of door de benoemde directie genomen. Bij het voorbereiden van deze beslissingen kan men zich in een volgroeid bedrijf laten kantoorruimte huren rotterdam bijstaan door stafspecialisten uit het bedrijf zelf of door externe deskundigen. Door uitspraken te doen en door deze vast te leggen in bedrijfsdoelstellingen wordt een antwoord gegeven op vragen als: Streven we groei na, hoeveel en in welke richting willen we groeien7 Leggen we ons via specialisatie toe op een bepaald product, op een bepaalde doelgroep of op een bepaald geografisch marktgebied7 Zoeken we het in lage prijzen of in superieure kwaliteit7 Blijven we klein en zelfstandig werken of zoeken we naar een vorm van samenwerking 7
Deze uitspraken vormen de basis kantoorruimte huren zwolle voor het te voeren bedrijfsbeleid. In volgroeide bedrijven worden deze uitspraken veelal expliciet gemaakt en ook formeel vastgelegd in de ondernestrategisch plan mingsdoelstellingen en uitgewerkt in een strategisch plan, zoals bedoeld in hoofdstuk 4. In kleine bedrijven zijn doelstellingen veelal impliciet aanwezig; ze zitten bij wijze van spreken in het hoofd van de eigenaar-ondernemer-leider. Doelstellingen zijn dan veeleer herkenbaar in de daden: de bedrijfsactiviteiten zijn qua richting en omvang dan niet in woorden vastgelegd in formele bedrijfsdocumenten. Maar ook in het kleine en middelgrote bedrijf dient bijvoorbeeld ter verkrijging van bedrijfskrediet of bij financiering van uitbreidingsinvesteringen, een beleidsplan op tafel te komen. Ook kantoorruimte huren amsterdam commissarissen in de ‘kleine’ niet-structuurvennootschappen ‘dwingen’ door het (blijven) stellen van hun vragen de directie tot het maken van een beleidsplan, uitgewerkt in plannen op middellange termijn en budgetten.
Zoals in hoofdstuk 1, 3 en 4 gesteld, is het de taak van de leiding er steeds opnieuw voor te zorgen dat de relaties met het ‘buitengebeuren’, in de externe omgeving, en vooral ook met de krachten vanuit de organisatie zodanig zijn dat het voortbestaan van de organisatie zo goed mogelijk verzekerd is. Dit houdt in dat de leiding in de organisatie zich voortdurend rekenschap moet geven van hetgeen zich in en om de organisatie afspeelt en op veranderingen moet reageren. Denk aan conflicten tussen afdelingen, trage besluitvorming, verloop onder personeel, stijging van grondstoffenprijzen, schaarste aan arbeidskrachten, opkomst van kantoorruimte huren arnhem nieuwe materialen en vervangende grondstoffen en dergelijke. Daarbij dient de leiding te beseffen dat dit soort veranderingen en krachten zich in een sociaal-maatschappelijke bestaand organisatiekader en binnen een sociaal-maatschappelijke omgeving afspelen, waaromgeving in bijvoorbeeld afdelingen, de ondernemingsraad, vakbonden, toeleveranciers, banken, en lokale, provinciale en landelijke overheden of actiegroepen invloed uitoefenen. Met dit alles rekening houdend zal de eigenaar/leider in het kleine bedrijf of het professionele management in een grote organisatie doelstellingen bepalen, een koers uitzetten, de vorm van organisatie kiezen en de daarvoor benodigde middelen zien te verkrijgen en inzetten.

MANAGEMENT EN MAATSCHAPPIJ

Gerelateerde afbeelding

Van alle Nederlanders zegt 42% regelmatig in hoog tempo te werken en heeft 35% te maken met hoge tijdsdruk. Maar het plafond lijkt te zijn bereikt. Sinds 1997 is de werkdruk in Nederland hoog, maar stabiel. Alleen in de bouw en het onderwijs neemt de werkdruk nog toe. En was Nederland in 1990 en 199 5 koploper op het gebied van werkdruk in Europa, in 2000 werd die plaats overgenomen door Zweden. ziekteverzuim Ziekteverzuim (gemiddeld 6, 1 % in kantoorruimte huren rotterdam Nederland in 200 1) is te zien als een managementprobleem. Het ziekteverzuim liep de laatste jaren op (van 5,1 % in 1 996) en lijkt zich nu te stabiliseren rond de 6, 1 %, maar het verschilt wel degelijk per bedrijfstak (onderwijs/ gezondheids- en welzijnszorg: 8,9% in 2001) en naar bedrijfsgrootte (in kleine bedrijven lager: 3,3-5,2%, in grote bedrijven gemiddeld 8%, soms oplopend tot 1112%; in extreme gevallen, zoals bij de NS in 2000 tot zelfs 20%).
Het centrale thema in de kantoorruimte huren zwolle hiervoor genoemde punten veiligheid, gezondheid en welzijn is steeds de inhoud van het werk en de organisatie van de werkzaamheden. In dit opzicht medezeggenschap heeft de Arbowet ook een duidelijke parallel met de begrippen medezeggenschap en werkwerkoverleg overleg.
De Arbowet bevat een aanzet tot een wettelijke regeling van het werkoverleg. Als organisaties bestaan uit meerdere afdelingen, moet in elke afdeling regelmatig overleg worden gepleegd tussen degene die met de leiding van de afdeling is belast en de in die afdeling werkzame kantoorruimte huren amsterdam personen.
Arbowet in de praktijk kaderwet De Arbowet heeft het karakter van een kaderwet en bevat derhalve vooral basisprincipes in plaats van gedetailleerde voorschriften. Die basisprincipes worden uitgewerkt via Algemene Maatregelen van Bestuur. De werkingssfeer van de Arbowet is veel ruimer dan de oude Veiligheidswet en in principe van toepassing op alle vormen van arbeid5organisatie. Zowel particuliere werkgevers als overheidsinstellingen kantoorruimte huren arnhem vallen onder de wet. Door de bijzondere structuur van bijvoorbeeld overheids- en onderwijsinstellingen (zoals medezeggenschapscommissies in plaats van ondernemingsraden) zijn er voor deze arbeidsorganisaties soms afwijkende/ aanvullende regels opgesteld.

Communicatie- en informatietheorie

Gerelateerde afbeelding

Besluitvormingstheorie
besluitvorming Besluitvorming komt als probleem op als ervan wordt uitgegaan dat de mens in zijn kenvermogen beperkt is en in zijn gedrag tevens onderhevig is aan subjectief-emotionele factoren. Dit kantoorruimte huren rotterdam betekent dat de mens als beslisser niet alle mogelijke handelingsalternatieven kán kennen, terwijl bij de overweging van alternatieven subjectieve factoren een rol spelen. De objectieve rationaliteit veronderstelling van ‘objectieve rationaliteit’, die de ‘homo economicus’ als beslisser kenhomo economicus merkt, wordt door Simon in de jaren 1945-195 0 vervangen door ‘beperkte rationaliteit’ Simon of ‘subjectieve rationaliteit’. In het kader van subjectieve rationaliteit past trouwens ook de subjectieve rationaliteit huidige aandacht voor ethiek en moraliteit in maatschappelijk verantwoorde besluitvorming vanuit ondernemingen. Moraliteit en geld ontmoeten elkaar dan steeds uitdrukkelijker (zie paragraaf 3. 6). In de besluitvormingstheorie wordt via de bijdrage van Simon, March en anderen ook afstand genomen van de gedachte dat er in een organisatie één beslisser is aan de top van de piramide. Het kantoorruimte huren zwolle besluitvormingsgebeuren wordt in de complexe organisatie tot onderzoeksprobleem verklaard en wordt als proces, in fasen te doorlopen, uitgediept. In dit boek wordt dat in hoofdstuk 5 nader uiteengezet. commumcaue- en De aandacht voor het vraagstuk van het communicatie- en informatieproces is wat betreft informatieproces zijn ontstaan in nauwe samenhang te zien met de cybernetica (stuurkunst). Communicatie communicatie wordt in een model gegoten als een proces waarin feedback als onderdeel van het communicatiegebeuren wordt beschouwd. Er wordt een ‘tweerichtingsverkeer’ op de voorfeedbackprincipe grond gesteld. Het feedbackprincipe vormt tevens een essentieel bestanddeel in de regeling of besturing van andere processen. In de kantoorruimte huren amsterdam mathematisch-technische uitwerking krijgt dit in de informatica of ruimer gesteld, vanuit de informatietechnologie, gebaseerd op de ‘Work Flow Management’- formele logica, tegenwoordig veel aandacht in ‘Work Flow-Management’systemen (en de svstemen daarbij benodigde software(pakketten) voor de besturing van bedrijfsprocessen. Zo ook, maar dan veeleer kwalitatief, in het ruimere managementproces, waarbij het in het algemeen gaat om beheersing van processen door normstelling, regeling, controle en bijsturing, ofwel door planning en control. Dit besturingsmodel valt inmiddels ook te kennismanagement herkennen in het zogenaamde ‘kennismanagement’. Als zodanig vormt dit een onderdeel van de communicatie en informatietheorie, vooral als deze sterk in de sfeer van de informatietechnologie kantoorruimte huren arnhem  wordt getrokken. Het verband met de besluitvormingstheorie is uitdrukkelijk aanwezig (zie verder in hoofdstuk 5). Communicatie kan zich in verschillende vormen voordoen, denk aan mondeling en schriftelijk. Ook in dit verband zijn verschillende structuren of patronen denkbaar. Voorzover er verband is tussen communicatiestructuur en effectiviteit van communicatie en besluitvorming wordt dit in de hoofdstukken 5, 8, 9, 1 0 en 1 1 behandeld.

Maken van plannen

Gerelateerde afbeelding

Maken van plannen In de praktijk kunnen uitvoerende medewerkers uit de afdelingen in veel gevallen worden betrokken bij het opstellen van afdelingsplannen en uitvoeringsnormen, denk bijvoorbeeld aan het verkoopplan van de afdeling Verkoop. Indien men de te bereiken doelstellingen of normen zelf mee heeft opgesteld, kan dit zelfs zeer motiverend en kantoor huren rotterdam stimulerend werken.
Om van de voortgang van de uitvoering op de hoogte te blijven, kan een leidinggevend of uitvoerend medewerker verschillende hulpmiddelen gebruiken. Soms kunnen afwijkingen door directe controle of waarneming (oogt oezicht) worden vastgesteld. Veelal is er echter sprake van indirecte controle en stelt de manager achteraf, door middel van een verslag over de uitvoering of de stand van zaken, afwijkingen vast.
Motiveren en dirigeren Zoals gesteld bestaat besturen naast plannen en organiseren uit het zodanig leidinggeven aan kantoor huren zwolle mensen in een organisatie, dat zij het werk willen en kunnen gaan verrichten. Managers dienen daarom de mensen van hun organisatie te kunnen bewegen doelmatig te handelen overeenkomstig een door hen geaccepteerd plan met de mogelijkheden die de organisatie heeft geschapen. In dit deel van het besturen (managen) onderkennen we een aantal subfuncties, namelijk het motiveren, dirigeren en instrueren, nodig om de mensen van een organisatie te brengen tot een doelmatige aanpak kantoor huren amsterdam van de te verrichten activiteiten. Managers moeten voor een succesvolle uitvoering van deze subfuncties goede beslissingen kunnen nemen, goed kunnen communiceren en anderen goed kunnen bezielen. Ook moeten zij de juiste mensen voor de vele functies van een organisatie kunnen kiezen. Het is een kantoor huren arnhem deel van de taak van de manager ervoor te zorgen dat zijn mensen het grootst mogelijke gebruik maken van hun capaciteiten, door hun kennis, bekwaamheden, houding en gedrag te verbeteren of in stand te houden.

Gezagslagen (hiërarchie)

Gerelateerde afbeelding

Formele gedragsregels, procedures en controle arbeidsgedrag In organisaties dient (gewenst) arbeidsgedrag tot stand te komen. Daartoe moeten procedures (ten behoeve van coördinatie) worden kantoor huren rotterdam gehanteerd en vindt controle op resultaten plaats door vergelijking van gewenste en in werkelijkheid bereikte resultaten. Eventuele afwijkingen dienen in het licht van de te bereiken doelstellingen van de organisatie te worden bijgestuurd.
Gezagslagen (hiërarchie) In ‘arbeids’organisaties hebben bepaalde mensen de bevoegdheid om aan andere functionarissen opdracht te geven tot uitvoering van werkzaamheden. Gezag betekent het recht bevoegdheid (op grond van formeel toegekende bevoegdheid) kantoor huren zwolle (zie paragraaf 1.2 ) tot het geven van opdrachten. Dit recht kan door een bestuur of een directie of andere daartoe bevoegde personen worden verleend. Gezag is zo op te vatten als positionele macht.
Arbeidsverdeling In arbeidsorganisaties behoort het te verrichten werk zodanig te worden verdeeld dat een ieder (onder kantoor huren amsterdam andere rekening houdend met deskundigheid en bekwaamheid) werk kan gaan uitvoeren zonder overbelast te worden: er dient met andere woorden bewust een arbeidsverdeling vorm van arbeidsverdeling tot stand te komen.
1.2 Managementniveaus in een organisatie
Nadat we in de vorige paragraaf hebben stilgestaan bij wat managers en organisaties zijn, managementlagen gaan we kantoor huren arnhem in deze paragraaf in op de verschillende managementlagen binnen organisaties, die in de praktijk onderscheiden kunnen worden.

ICT, ‘unbundling’ en ‘rebundling’

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In paragraaf 3.4 wordt aandacht besteed aan nieuwe trends en ontwikkelingen, de herpositionering van bedrijven en industriële transformatie (subparagraaf 3 .4.1), duurzaam ondernemen en eco-efficiency (subparagraaf 3 .4. 2). In subparagraaf 3 .4. 6 wordt het ‘nieuwe bedrijfsmodel’ behandeld in relatie tot ICT, ‘unbundling’ en ‘rebundling’ en multichannel-distribution. Aan kantoor huren rotterdam risicomanagement wordt aandacht besteed in paragraaf 3.5.
Hoofdstuk 4 bevat veel voorbeelden van ontwikkelingen die voor de individuele organisatie relevant zijn. In subparagraaf 4. 2.6 wordt aandacht besteed aan beoogde en de gerealiseerde synergie bij fusies van organisaties. Paragraaf 4.4 behandelt de typering van samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen.
Hoofdstuk 5 In subparagraaf 5.4.4 wordt in het kader van besluitvorming aandacht besteed aan inzet van ICT en kantoor huren zwolle de toepassing van ‘groupware’.
Hoofdstuk 6 De netwerkorganisatie en de intelligente onderneming worden in subparagraaf 6.5.4 behandeld.
Hoofdstuk 7 In paragraaf 7.9 komen in het kader van de veranderkundige aspecten van organisaties vijf verschillende situationele benaderingen aan de orde.
Hoofdstuk 8 Investment in People komt naar voren in subparagraaf 8.8.2. In subparagraaf 8.2.3 wordt ingegaan op de loyaliteit kantoor huren amsterdam van de moderne werknemer in verband met een trend als ‘jobhopping’. In subparagraaf 8.7.1 is de balans tussen werk en privé toegevoegd aan de uitgangspunten van een HRM-beleid in een organisatie. Tevens wordt in deze paragraaf in het kader van ‘corporale identity’ nader ingegaan op de grensoverschrijdende benadering in termen van interne organisatiegrenzen, geografische, culturele, seksegebonden en religieuze grenzen. In de subparagrafen 8.9.4 en 8.9.5 wordt ingegaan op recente overeenkomsten inzake beloningen. In subparagraaf 8. 9. 9 besteden we aandacht aan de ontwikkelingen rond aandelenopties als bindmiddel. Wat werknemers in Nederland belangrijk vinden in het kader van beloningsbeleid komt kantoor huren arnhem aan de orde in de daaropvolgende subparagraaf.
Hoofdstuk 10 In subparagraaf 10. 7 .4 wordt Operational Excellence behandeld in het kader van Global Excellence in Operations (GEO). In subparagraaf 10.9.3 is een grafische weergave van de Balanced Business Scorecard toegevoegd. In subparagraaf 10.9.6 wordt het EFQM-rnodel behandeld.
Hoofdstuk 11 In het kader van de inzet van ICT en logistiek supply chainmanagement wordt in subparagraaf 11.5.4 Custurner Relation Management aan de orde gesteld. In subparagraaf 11.5.5 komt ten eerste de ‘webvraag’: Wat betekent e-business via internet voor ons bedrijf? aan de orde en vervolgens (in subparagraaf 11.5.6) de strategische gevolgen van inzet van ICT in de bedrijfskolom.