Maandelijks archief: februari 2017

Volledige dagtaak

Gerelateerde afbeelding

De tijd die iemand via zijn arbeidsovereenkomst aan een bedrijf of instelling ter beschikking stelt moet uiteraard zoveel mogelijk en zo goed mogelijk worden benut voor het uitvoeren van de hem toegewezen werkzaamheden. Dit geldt zowel voor iemand die een ‘volle baan’ heeft als voor iemand die op basis van deeltijdarbeid werkt of in een ‘duobaan’ werkzaam is. Zo goed kantoorruimte huren rotterdam mogelijk en zoveel mogelijk betekent hier dat van iemand op grond van zijn capaciteiten de nodige inzet mag worden verwacht. Hierbij moet uiteraard rekening worden gehouden met noodzakelijke onderbrekingen voor persoonlijke verzorging en het op verhaal kunnen komen. Er mag dan onder verantwoorde werkomstandigheden steeds een normale inspanning of redelijke minimumprestatie van een medewerker worden verwacht. Als er onvoldoende wordt gelet op deze eis van volledige dagtaak, zal er in de praktijk sprake zijn van (kwantitatieve) onderbezetting kantoorruimte huren zwolle (leegloop) of van (kwantitatieve) overbezetting (overwerk) van de aanwezige capaciteit aan mensen en middelen.
Volwaardige dagtaak De criteria gelijksoortig en gelijkwaardig samengestelde taken geven de noodzaak aan om een zodanige combinatie van taakelementen na te streven dat de aard van de werkzaamheden en het niveau van de te verrichten werkzaamheden redelijk aansluiten bij de capaciteiten van een medewerker.
gelijksoortigheid van taken Gelijksoortigheid van taken wil zeggen dat de werkzaamheden van dezelfde soort of ongeveer van dezelfde aard zijn. Het letten op een zekere mate van gelijksoortigheid betekent dan dat werkzaamheden worden samengevoegd die op dezelfde of een verwante soort kantoorruimte huren amsterdam menselijke bekwaamheden en ervaring beslag leggen. Het zich bezighouden met dezelfde soort werkzaamheden heeft alle kostenvoordelen van horizontale differentiatie (zoals genoemd is in subparagraaf 6. 2.5), maar kent onder meer ook het nadeel van eentonigheid (monotonie). Dit nadeel wordt in de praktijk wel opgeheven door in de achtereenvolgende werkzaamheden toch een zekere mate van variëteit of afwisseling in de te vervullen taken aan te brengen. Dit kan onder meer plaatsvinden door horizontale taakverruiming horizontale taakverruiming (verlenging van de taakcyclus via uitbreiding van de werkzaamheden op een kwalitatief zelfde niveau), bijvoorbeeld niet alleen zagen maar ook schaven en boren.
gelijkwaardigheid van taken kantoorruimte huren arnhem Gelijkwaardigheid van taken wil zeggen dat de werkzaamheden van hetzelfde (kwalitatieve) niveau zijn. Voorkomen wordt dan dat van mensen veel verschillende en uiteenlopende bekwaamheden worden gevraagd.

Gecentraliseerde functionele structuur

Gerelateerde afbeelding

Bij voortgaande groei in de vorm van een toenemend aantal verschillende producten komt in de middelgrote tot grote bedrijven de vraag op of een P-indeling (direct onder de directie) niet beter zal werken dan de tot dan toe gehanteerde F-indeling. Een groot voordeel is dan dat de coördinatie van de verschillende operationele activiteiten op een lager niveau in de organisatie kantoorruimte huren rotterdam wordt gelegd. De directie kan zich dan meer bezig gaan houden met het te voeren beleid en het bedrijfsstrategische belang. In een dergelijke situatie komt dikwijls een P(roductgroep)-indeling tot stand, ook wel als divisieorganisatie aangeduid. Elke productgroep heeft dan een eigen leiding (divisiedirectie) met daaronder gegroepeerd de eigen afdelingen Productie, Verkoop. enzovoort. Gaat een groot bedrijf sterk internationaal opereren, dan wordt soms onder de directie (inmiddels dikwijls Raad van kantoorruimte huren zwolle Bestuur genoemd) voor een indeling naar land of werelddeel gekozen.
In de volgende subparagrafen zullen we de verschillende hoofdstructuren op organisatieniveau de revue laten passeren. Deze hoofdstructuren ontstaan als resultaat van de keuzemogelijkheid interne differentiatie (F)/interne specialisatie (P. G, M) en de keuzemogelijkheid centralisatie/ decentralisatie. Aan de orde komen: de gecentraliseerde functionele structuur ( subparagraaf 6. 3. 3); de gedecentraliseerde divisiestructuur ( subparagraaf 6.3 . 4); de business unit-structuur ( subparagraaf 6. 3. S); de projectorganisatie (subparagraaf 6.3. 7); de matrixorganisatie ( subparagraaf 6. 3.8 ).
gecentraliseerde functionele In de gecentraliseerde functionele structuur worden bewerkingen of handelingen gegroestructuur peerd naar gelijksoortigheid wat deskundigheid, kennis, kantoorruimte huren amsterdam bekwaamheid, houding en vaardigheid betreft tot verzelfstandigde functionele deskundigheids-en verantwoordelijkheidsgebieden. Deze F-gebieden – inkoop. verkoop, productie, Research en Ontwikkeling. enzovoort – worden in beginsel, ongeacht de eindproducten waartoe deze activiteiten leiden, toegewezen aan F-managers die rapporteren aan de directie. In deze vorm worden kantoorruimte huren arnhem concentratie en gemeenschappelijke benutting (synergie) van deskundigheden nagestreefd. Dit is mogelijk als inderdaad in hoge mate verwantschap in deskundigheid bestaat in de fasen van bewerking ten behoeve van meer en diverse eindproducten. De functionele binding wordt in deze vorm gesteld boven een product-, markt- of geografische samenhang

Belangrijke organisatieleden

Gerelateerde afbeelding

Ook in dat geval gaat het erom of er een adviseur te vinden is die bereid is de manager in zijn opvattingen over te nemen besluiten, te volgen of te bevestigen. Slaagt de oplossing, dan kan de manager alsnog de eer daarvoor opeisen (in formele zin was hij ook voor het aanvaarden van het advies verantwoordelijk). Mislukt de oplossing, dan lag het aan de adviseur. Het soort problemen waar het hierbij om gaat heeft vaak betrekking op het slecht functioneren van ‘belangrijke organisatieleden ‘, zodat ontslagkwesties tot de mogelijke oplossingen horen. Een financier zoekt meer zekerheid voor kredietverlening via een onafhankelijk oordeel. Ook kantoorruimte huren rotterdam kan de opdrachtgever de inschakeling van een adviseur hanteren om een financier te imponeren. De opdrachtgever wil tijd winnen voor een te nemen beslissing of wil zoveel tijd ‘verliezen’ dat hij per saldo de maatregel niet (meer) hoeft te nemen. In beide gevallen gebruikt de opdrachtgever slechts het tijdsbeslag dat de adviseur voor zijn werk nodig heeft. Een zichzelf respecterende adviseur zal – als hij kantoorruimte huren zwolle doorziet wat de opzet van de opdrachtgever is – dit soort opdrachten niet gauw aanvaarden. Het gaat de opdrachtgever slechts om een algemene, soms periodieke check of om een globale oriëntatie in verband met ‘de toekomst’. In bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij het plotselinge vertrek of overlijden van een manager) wordt een organisatieadviseur gevraagd om tijdelijk (ad interim) kantoorruimte huren amsterdam het management te versterken of waar te nemen. In sommige situaties is de opdracht dan duidelijk die van ‘turn around management’: in een betrekkelijk korte tijd, door het bedenken en uitvoeren van allerlei (vaak ‘impopulaire’) maatregelen, de positie van de organisatie ‘uit het rood halen’ of negatieve ontwikkelingen stoppen. Deze beide laatste rollen (interim manager en ‘turn around manager’) liggen echter kantoorruimte huren arnhem op de rand van of zelfs buiten het normale beroepsterrein van de adviseur: hij gaat zich dan namelijk wél tot deel van het systeem maken, waarmee hij feitelijk ophoudt onafhankelijk en objectief te zijn.

Aanbevelingen besluitvorming

Gerelateerde afbeelding

Als hiermee de voornaamste valkuilen voor beslissers (en voor het voor de besluitvorming aanbevelingen verantwoordelijke management) zijn aangegeven, zijn de aanbevelingen ten behoeve van een betere besluitvorming hieruit af te leiden. In het overzicht hierna zijn deze samengevat. Sommige kantoorruimte huren rotterdam van de aanbevelingen zijn gericht op maatregelen die moeten garanderen dat beslissingen op relevante informatie gebaseerd worden. Andere aanbevelingen bepleiten voorzieningen die een voldoende draagvlak voor de beslissing kunnen garanderen. Een goede integratie van kennis- en machtsaspecten blijft de voornaamste voorwaarde voor effectieve besluitvorming.
Formuleer zorgvuldig de probleemdèfinitie en het besluitvormingsontwerp. 2 Vermijd de valkuil van ontbrekende alternatieven. 3 Gebruik zo nodig uw intuïtie (grote onzekerheid, weinig ervaring, geen objectieve gegevens). 4 Hanteer, indien functioneel, groepsbesluitvorming (complex kantoorruimte huren zwolle probleem en specialistische kennis, opbouwen draagvlak). 5 Vermijd ‘groepsdenken’, gebruik de ‘advocaat van de duivel’-techniek. 6 Pas waar mogelijk delegatie toe. 7 Streef zoveel mogelijk naar consensus. 8 Besteed aandacht aan diagnostische en politieke vaardigheden van beslissers. 9 Stem de besluitvormingsstrategie zorgvuldig af op de ‘eisen van de situatie’. 10 Voorkom via de keuze van het besluitvormingsontwerp dat de ‘technischinhoudelijke’ kant het geheel moet afleggen tegen de ‘sociaal-politieke’ kant.
Besluitvorming: kantoorruimte huren amsterdam technieken, hulpmiddelen en benaderingswijzen
In de verschillende fasen van het besluitvormingsproces kunnen verschillende technieken worden gebruikt om de aan de orde zijnde problematiek te helpen verwerken. In dit verband besteden we aandacht aan enkele technieken die creativiteit kunnen bevorderen en dus kunnen helpen in fase 2. Ook behandelen we enkele technieken die in fase 4 kunnen helpen om uit beschikbare alternatieven een verantwoorde keuze te maken.
Als in een organisatie een kantoorruimte huren arnhem open sfeer heerst, kunnen er diverse technieken worden toegepast om het creatieve vermogen te stimuleren en optimaal te benutten. Twee van deze technieken laten we de revue passeren: brninstorming en lateraal denken. Een gemeenschappelijk uitgangspunt van deze technieken is dat de mens creatiever is naarmate hij minder onder druk staat van anderen.

Fase 2, de ontwikkelingsfase

Gerelateerde afbeelding

In fase 2, de ontwikkelingsfase, wordt dus gericht gezocht naar oplossingen voor het (helder en duidelijk omschreven) probleem. Ook in deze fase kunnen twee activiteiten worden onderscheiden. Als eerste activiteit zal men meestal moeten zoeken naar mogelijke oplossingen. Zoeken heeft nadrukkelijk betrekking op het vinden van bestaande oplossingen. Men zoekt daarbij naar alternatieven die in het verleden gebruikt zijn voor de oplossing van een, misschien kantoorruimte huren rotterdam verwant, probleem. Wanneer geen kant-en-klare oplossing gevonden kan worden, kan men als tweede activiteit besluiten dan zelf maar een oplossing te gaan ontwerpen. Hierbij kan gekozen worden voor het zelf ontwikkelen van een volledig nieuwe oplossing. Daarnaast kan een reeds gebruikte oplossing aangepast worden om deze beter geschikt te maken voor het probleem, zoals dit zich op een gegeven moment voordoet in de organisatie. Voor het zoeken naar, of het zelf ontwikkelen van oplossingen dient wel de nodige tijd beschikbaar te zijn of gesteld te worden. Voorkomen kantoorruimte huren zwolle moet worden dat een te snel doorlopen van deze fase leidt tot een slecht uitgewerkte oplossing. In de praktijk is gebleken dat men bij het zelf ontwikkelen van oplossingen nogal ‘zuinig’ te werk gaat. Meestal wordt slechts één alternatief ontwikkeld. Het is echter raadzaam in deze fase diverse alternatieve oplossingen te ontwikkelen of te zoeken. Daarmee is het mogelijk in de volgende fase van het proces de verschillende pro’s en contra’s van de alternatieven tegen elkaar af te wegen, en de best mogelijke keuze te maken.
5.2.3 Fase 3: oordeelsvorming
Nadat is aangegeven welke alternatieve oplossingen voor een probleem denkbaar zijn, is het vervolgens noodzakelijk na te gaan welke gevolgen aan elk van de alternatieven zijn verbonden. Dit om een basis kantoorruimte huren amsterdam te verschaffen voor de eigenlijke keuze. kriusche 1nscelling In tegenstelling tot de vorige fase is nu een bijzonder kritische instelling nodig. Het is bij wijze van spreken ook gewenst om in de rol van ‘advocaat van de duivel’ te treden. Het is van belang na te gaan of gevolgen zo volledig mogelijk in kaart zijn gebracht en of de analyses wel juist zijn. Van belang bij het nagaan van de gevolgen van alternatieven is het in kaart brengen van de te verwachten veranderingen die optreden kantoorruimte huren arnhem bij het volgen van een bepaald alternatief. Van elke alternatieve oplossingsmogelijkheid moeten zo de gewenst� en mogelijke gevolgen, maar eveneens de ongewenste gevolgen in de toekomst inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

Raad van Bestuur

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Daarna zag men de comité- of commissievorm opkomen. In geval van de commissievorm ziet men veelal dat lijnmanagers van verschillende niveaus in de organisatie worden bijgestaan door één of twee planningsspecialisten. Een dergelijke commissie kan bijvoorbeeld bestaan uit één of twee leden van de Raad van Bestuur, de financieel directeur, de controller, enkele kantoorruimte huren rotterdam divisiemanagers en één of meer personen die gekozen zijn om hun kennis en ervaring op enkele specifieke terreinen die voor strategieformulering belangrijk zijn. In deze vorm gaan specialistische kennis ten aanzien van planningstechnieken en kennis van de markt, productie enzovoort hand in hand. lijnmanagers De laatste jaren valt de vorm waar te nemen waarbij het accent sterk bij de lijnmanagers komt te liggen. Men is terecht van oordeel dat plannen maken een lijnactiviteit is die niet aan stafspecialisten kan worden overgedragen. De staf speelt hier een ondersteunende en coördinerende rol. Ondersteunend in de zin dat lijnmanagers worden bijgestaan bij het maken kantoorruimte huren zwolle van plannen. Dit kan zijn in de vorm van het aanreiken van technieken om bepaalde planningsproblemen op te lossen. De staf coördineert voorts het cyclische proces van strategische planning. Hierop zal nu worden ingegaan.
In grote organisaties met meerdere divisies is het verloop van het planningsproces deels afhankelijk van de belangrijke vraag waar het zwaartepunt van de planningsactiviteiten ligt: bottom-up in de divisies of bij de Raad van Bestuur. In het eerste geval spreekt men van een bottomtop-down up-benadering, in het laatste geval van een top-down-benadering van de planning. In kantoorruimte huren amsterdam de praktijk treffen we beide benaderingen aan. In veel bedrijven hanteert men een tussenvorm, waarbij sprake is van een intensieve interactie tussen Raad van Bestuur en divisiedirecties. Indien we ervan uitgaan dat de staf voor concernplanning of de planningsspecialisten, een aantal toekomstverkenningen ten aanzien van economische ontwikkelingen, rentevoet, inflatie, valutakoersen enzovoort hebben uitgevoerd en deze gegevens binnen de organisatie hebben verspreid, zullen we afhankelijk van de benadering een cyclus zien waarbinnen terugkoppeling naar vorige stappen mogelijk is. Hierbij zij opgemerkt dat de cyclus meestal wordt afgerond met het kantoorruimte huren arnhem budget voor het komende jaar, hetgeen inhoudt dat dit gereed moet zijn voor het einde van het boekjaar. De activiteiten in de planningscyclus zijn gespreid over het boekjaar. In veel organisaties bestaat ten aanzien hiervan een draaiboek met de data waarop de verschillende stappen moeten zijn afgerond.

Financiën Aspecten

Gerelateerde afbeelding

Financiën Aspecten bij financiën zijn bijvoorbeeld: cashflow, werkkapitaal, verhouding eigen/ vreemd vermogen en liquiditeitsratio’s. Een beoordeling van de eigen situatie is ten aanzien van de financiën veelal redelijk accuraat te maken. Vele handboeken/naslagwerken op financieel gebied geven goed vergelijkingsmateriaal. Soms ook verzamelen brancheverenigingen kantoorruimte huren rotterdam en banken cijfers die nuttig kunnen zijn bij het bezien van de eigen situaties.
Management en organisatie Aspecten bij management en organisatie zijn bijvoorbeeld: planningsactiviteiten (strategisch, middellang, operationeel), budgettering, managementinformatie, taak- en functiebeschrijvingen en doelstellingen per afdeling/ manager. De kracht van kantoorruimte huren zwolle management en organisatie is vaak moeilijk in te schatten, juist doordat hierover niet eenvoudig informatie te verzamelen is. Het vaststellen dat alles aanwezig is dat volgens ‘het boekje’ aanwezig moet zijn, wil nog niet zeggen dat de organisatie goed geleid wordt. Inschatten van de kracht, ambitie en kennis van de managers en het personeel is van groot belang voor een goed oordeel.
Benadering vanuit resultaten In de benadering van het sterkte/ zwakteonderzoek vanuit de resultaten wordt vooral gelet op de financiële aantrekkelijkheid van de verschillende bedrijfsactviteiten. Daarbij wordt dan vooral gelet op winstpotentie en het strategische perspectief van elk van de kantoorruimte huren amsterdam activiteiten. Deze benadering moeten we ook weer in samenhang zien met het eerder behandelde omgevingsonderzoek. De aandacht richt zich echter vooral op de ontwikkeling van de resultaten en de bronnen van de winst. Van hieruit wordt het beeld van de sterke en zwakke punten dan aangescherpt.
Ontwikkeling van de resultaten De historische gegevens van een aantal grootheden, zoals winstgevendheid, verkoop en dergelijke, worden onderzocht. Voor grote bedrijven met uiteenlopende activiteiten is het kantoorruimte huren arnhem zinvol deze voor een meer gedetailleerde analyse in kleinere eenheden bijvoorbeeld in ‘business units’ op te splitsen. Daarbij dient voorop te staan dat deze kleinere eenheden een tamelijk afgerond geheel vormen. Deze analyse toont aan of trends in de resultaten positief of negatief zijn en in welk deel van de bedrijfsactiviteiten afwijkingen zijn te vinden.

Strategisch management

Gerelateerde afbeelding

Strategisch management is daarenboven zowel extern als intern gericht. Met andere woorden: strategisch management houdt zich niet alleen bezig met het voorbereiden en maken van strategische keuzen (strategieformulering), maar ook met de vraag hoe die keuzen kunnen worden kantoorruimte huren rotterdam geïmplementeerd (planning en uitvoering). De implementatie van strategische planning kan weerstand oproepen bij degenen die de strategie daadwerkelijk moeten uitvoeren. Het onderkennen van weerstand hoort deel uit te maken van het strategisch formuleringsproces. Om in de toekomst succesvol te kunnen zijn, zullen de meeste organisaties keuzen, vooral van strategische aard, moeten maken om aan de externe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Organisaties verwachten daarbij in toenemende mate te gaan kiezen voor het hogere kwaliteit wapen ‘hogere kwaliteit’ boven kantoorruimte huren zwolle dat van ‘lagere kosten’. De strijd spitst zich verder toe bin/agere kosten nen de bedrijfsfuncties Marketing en Verkoop en productontwikkeling. Door ontwikkelingen, onder meer in markten en technologieën (zie hiervoor in hoofdstuk 3), concentreren kernactiviteiten organisaties zich op hun kernactiviteiten (de belangrijkste activiteiten van organisaties) en zijn ze van plan de bedrijfsketen aan te passen. We zien bijvoorbeeld dat een groter gedeelte van het productieproces wordt uitbesteed. Dit komt onder meer door het gegeven dat de productlevenscycli steeds korter worden en men de investeringen over steeds korteflexibiliteit re perioden moet kantoorruimte huren amsterdam afschrijven. Door meer uit te besteden behoudt men een grotere flexibiliteit bij snelle veranderingen in de marktvraag en verplaatst men een deel van de toenemende complexiteit van de bedrijfsvoering, die een gevolg is van kantoorruimte huren arnhem het bredere productaanbod, naar de toeleverancier. Hoe dit soort keuzen totstandkomt gaan we na in dit hoofdstuk. Daarbij gaat het om voor de toekomst bepalende beslissingen in bedrijven en instellingen.

Raad van Commissarissen (RvC)

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Vele, vooral grote ondernemingen publiceren een zogenoemd ‘Financieel Verslag’. Dit bevat meestal naast de hiervoor genoemde overzichten: een jaarrekening; een jaarverslag (ook wel genoemd directieverslag of verslag van de Raad van Bestuur); een bericht van de Raad van Commissarissen; een accountantsverklaring; aanvullende statistische overzichten. Een bericht kantoorruimte huren rotterdam van de Raad van Commissarissen (RvC) bevat voornamelijk het advies om de jaarrekening en de winstverdeling goed te keuren en kondigt soms voorstellen voor benoemingen aan. Middelgrote en grote ondernemingen dienen bij de te publiceren
zogenoemde accountantsverklaring te voegen. NV’s en BV’s (behalve kleine) zijn verplicht hun jaarrekening door een registeraccountant te laten controleren. De belangrijkste reden voor de verplichte accountantscontrole is dat er een controle plaatsvindt op de juistheid van de te verstrekken informatie. Daardoor kantoorruimte huren zwolle wordt de geloofwaardigheid van de jaarrekening bevorderd. De accountant geeft zijn samenvattende oordeel over de jaarrekening in een zogenoemde accountantsverklaring. De accountantsverklaring is een mededeling van een registeraccountant waarin deze verklaart dat de jaarrekening naar zijn mening voldoet aan de eisen die men aan een goede jaarrekening kan stellen. Als de jaarrekening niet aan alle wettelijke eisen voldoet, moet de accountant dit vermelden. De aanvullende statistische overzichten bestaan voornamelijk uit een samenvatting kantoorruimte huren amsterdam van de jaarrekening in een aantal belangrijke ratio’s (zie hoofdstuk 10), alsmede, ter vergelijking, de belangrijkste cijfers van de afgelopen vijf tot tien jaar.
De jaarrekening moet worden besproken en goedgekeurd door de commissarissen van de NV of BV. Zij oefenen toezicht uit op de directie (het bestuur). Vervolgens wordt de jaarrekening goedgekeurd en kantoorruimte huren arnhem vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. In de regel gebeurt dit op voorstel van de directie. Ook moet de jaarrekening met de ondernemingsraad worden besproken.

Ecologische duurzaamheid

Gerelateerde afbeelding

Duurzaamheid kent verschillende facetten die in onderlinge samenhang bezien moeten worden, denk aan: Economische duurzaamheid. Deze is gericht op continuïteit van de organisatie, op evenwichtige economische groei, op synergie, op versterking van het geheel. Organisatorische duurzaamheid. Deze is gericht op bestendige organisatorische oplossingen, op een integrale kantoorruimte huren rotterdam aanpak van problemen – en niet op de waan van de dag, de hype van de week of het achternalopen van telkens wisselende ideeën van steeds weer nieuwe managementgoeroes. Sociale duurzaamheid. Deze is gericht op goede arbeidsverhoudingen, op ontwikkeling van talenten, op ontplooiingsmogelijkheden voor iedereen, ofwel op ‘empowerment’, opdat ieders krachten en talenten optimaal worden benut.
Ecologische duurzaamheid. Deze is gericht kantoorruimte huren zwolle op het behoud van natuur- en milieuwaarden, maar ook op het behoud van cultuurwaarden. Maatschappelijke duurzaamheid. Deze is gericht op een evenwichtige maatschappelijke ontwikkeling, op een verstandige rolverdeling tussen private en publieke partners, op rechtvaardigheid en het functioneren van een rechtsstaat, waarbij iedereen zich (zo veel mogelijk) in het algemeen belang aan de regels houdt.
Samenvattend kan worden gesteld: duurzaamheid is het op consistente wijze oog hebben voor de toekomst en het streven naar langdurig werkzame oplossingen van problemen.
Hoofdstuk 3 ORGANISATIES EN MAATSCHAPPELIJKE OMGEVING
3.4.3 Internationalisatie kantoorruimte huren amsterdam van het bedrijfsleven
Bedrijven richten zich op andere landen en op internationale markten om verschillende redenen. Soms is groei op de thuismarkt niet meer mogelijk en moet verdere groei over de grenzen heen totstandkomen. In andere gevallen kan de winst worden verbeterd door op grotere schaal de gedane investeringen te benutten en de productiekosten te verlagen. Spreiding van activiteiten over meer kantoorruimte huren arnhem landen of regio’s maakt een bedrijf minder gevoelig voor specifieke ontwikkelingen en risico’s in één regio of land.