Maandelijks archief: maart 2017

Commercieel levensvatbaar

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In de fase van productontwikkeling wordt eventueel een proefmodel gebouwd en worden prototypes gefabriceerd om te kunnen bekijken op welke manier de producten te zijner tijd het best op grote schaal kunnen worden geproduceerd. Naast het productontwerp zal ook aandacht gegeven moeten worden aan productbewaking. Signalen van afnemers over gebruiksmogelijkheden, gebreken en dergelijke zullen moeten worden geanalyseerd om op grond daarvan tot verbeteringsvoorstellen voor het product te kunnen komen. Ter beheersing van de factoren kosten en tijd moeten in de productontwikkelingsfase voortgangscontrole en kostenbewaking worden gepleegd. Via tussentijdse rapportage kan men dan bijsturen en kunnen nadere beslissingen worden genomen over voortzetting van een project en kunnen zo nodig aanvullende budgetten ter beschikking worden gesteld. Ook zal bijvoorbeeld nagegaan moeten worden welke financiële gevolgen een nieuw product zal hebben op de winstmogelijkheden van de organisatie. Welke investeringen zullen voor de productie op grote schaal moeten worden gepleegd? Hoe zal de winstmogelijkheid zich in de tijd ontwikkelen7 Welke prijs kan het nieuwe product doen7 Zodra het product commercieel levensvatbaar blijkt te zijn, zal het product tot het vaste assortiment gaan behoren. Op basis van de samenstelling van het product zullen de onderdelen en materialen door de afdeling Inkoop kunnen worden ingekocht. In de productieafdeling zullen de productiemethode en de opstelling van de machines nu moeten worden bepaald.
Binnen de productieafdeling dient de productie vervolgens zodanig te worden gepland en bestuurd dat de verschillende producten in de gewenste samenstelling en variëteit op tijd kunnen worden afgeleverd. In samenspraak met de afdeling Verkoop moet daartoe worden bepaald in welke hoeveelheden en met welke levertijden de producten zullen worden vervaardigd. Bij de daadwerkelijke productie kan van verschillende vormen van procesbesturing gebruik worden gemaakt. Procesbesturing komt voor in omvangrijke geïntegreerde systemen, maar ook in beperkte deelsystemen.
Een voorbeeld van een deelsysteem is een elektronische weegschaal gekoppeld aan een micro- of minicomputer. Met behulp van de computer worden de weging van goederen bestuurd en gecontroleerd, weeglijsten afgedrukt, de wegingen vastgelegd in een bestand voor verdere verwerking, enzovoort. Ook een numeriek bestuurde draaibank of freesmachine is een voorbeeld van een kantoorruimte almere  deelsysteem, de zogenoemde NC-apparatuur. De besturing van een complete veevoederfabriek, bemand door vier of vijf personen en een computer, is een voorbeeld van een geïntegreerd systeem. De
Zo heeft het productieproces relaties met het: inkoopproces en bevoorradingsproces; verkoopproces en voorraadproces; productontwerp- en ontwikkelingsproces;
computer draagt zorg voor dosering, weging, vastlegging, foutsignalering enzovoort en is geïntegreerd met de administratieve gegevensverwerking. Orders worden enerzijds vanuit het administratieve systeem ontvangen in het processysteem. Deze orders vormen de basis voor de productie. Na verzending van het eindproduct in bulkwagens worden de werkelijke afleveringsgegevens !met name de gewichten) naar de administratiecomputer gezonden ten behoeve van de facturering.
financiële proces in het bijzonder met kostenbewaking en investeringsplanning.
Het productieproces als zodanig is dus ook een samengesteld proces dat in een aantal deelprocessen nader kan worden bezien, bijvoorbeeld in het werkvoorbereidingsproces, kwaliteitsbeheersingsproces.

Begrip ‘gegevens': vier aspecten

Gerelateerde afbeelding

Begrip ‘gegevens': vier aspecten Aan ‘gegevens’ zijn in beginsel vier aspecten te onderkennen: Het syntactische aspect. De syntaxis legt vast volgens welke regels men gegevens mag en moet gebruiken. Wijkt men af van deze syntaxis, dan kan een storing optreden in de overdracht van de gegevens en spreekt men van een syntactische storing. 2 Het semantische aspect. De semantiek heeft betrekking op de betekenis van gegevens. Bij het uitwisselen van gegevens zullen zender en ontvanger een zelfde betekenis moeten toekennen aan deze gegevens. Is aan deze voorwaarde niet voldaan, dan spreekt men van een semantische storing. 3 Het pragmatische aspect. Dit aspect heeft betrekking op de uitwerking die gegevens hebben op de gedragingen van de ontvanger. Indien deze uitwerking anders is dan bedoeld door de zender van de gegevens, dan spreekt men van een pragmatische storing. 4 Het technische aspect. Hieronder wordt de wijze verstaan waarop gegevens worden vastgelegd, verwerkt of getransporteerd. Hier is dus het technische medium aan de orde waarmee gegevens worden behandeld.
De vier aspecten van een woordje We geven een voorbeeld om het onderscheid tussen de vier aspecten te verduidelijken. De syntaxis betreft hier de grammatica, de juiste spelling van een woord, bijvoorbeeld het woordje ‘onmidelijk’. Dit woordje is in de vorige zin wat syntaxis betreft niet correct geschreven. De verstoring in de grammatica (syntaxis) is echter zo gering dat de ‘betekenis’ (semantiek) wel te achterhalen is. Men herkent er het woordje ‘onmiddellijk’ in. Het pragmatische aspect van het door ons bewust verkeerd geschreven woordje is de lezer via een verkeerde spelling de vier aspecten van informatie uitleggen. Het vierde, het technische aspect betreft de wijze waarop het woordje ‘onmidelijk’ getransporteerd wordt: in dit geval via een boek.
In het kader van de gegevensverwerking ten behoeve van informatievoorziening is het voor een goed begrip ook van belang deze vier aspecten aan gegevens te blijven onderscheiden. Gegevens kunnen daarmee echt vanuit kantoorruimte almere verschillende invalshoeken bezien worden en ook verstoringen kunnen daarmee vanuit verschillende bronnen worden verklaard.
Informatie als ‘economisch goed’ Informatie is doel-georiënteerde kennis. Met informatie wordt de werkelijkheid weergegeven. Informatie is een vereiste voor beslissingen en geeft deze en de gevolgen daarvan weer. Vanuit een andere zienswijze wordt informatie als een ‘schaars’ goed gezien. Informatie geeft nut, wordt met inzet van schaarse middelen tot stand gebracht en heeft dus waarde. Voorzover informatie op de markt verhandeld wordt, betaalt men daarvoor een prijs. Verder ziet men informatie als productiefactor, als product of als deel van een product. Informatie ten behoeve van de bedrijfsvoering kan ter beschikking komen in de ‘verschijnings’vormen tekst, beeld en/ of gesproken woord.

‘Management by objectives’

Gerelateerde afbeelding

Ta akopdracht: eenvoudig of samengesteld Ook de keuze van het type taakopdracht is van groot belang. We onderscheiden eenvoudige en samengestelde taakopdrachten. Een eenvoudige taakopdracht is een opdracht om een bepaald resultaat te bereiken. De uitvoerder staat het vrij zelf te bepalen hoe hij de opdracht uitvoert. Hij kan dus initiatief ontplooien. Alleen het resultaat wordt immers beoordeeld. Bij een samengestelde taakopdracht daarentegen worden dwingende aanwijzingen gegeven hoe de taak moet worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: welke procedures of welke stappen moeten worden gevolgd of naar wie moet worden teruggekoppeld. Daardoor wordt het initiatief van de uitvoerder ingeperkt. Hoe meer kritische momenten worden aangegeven des te beperkter is de mogelijkheid om eigen initiatief te nemen.
Instructies De uitvoering van taken kan ook op een andere wijze dan door een taakopdracht worden geregeld, namelijk via een instructie. Een instructie is een geheel van algemene richtlijnen dat bij de kantoorruimte almere uitvoering van taken in acht moet worden genomen.
Een instructie dient te worden beschouwd als het complement van een taakopdracht. Het zal duidelijk zijn dat de toegevoegde waarde van een instructie het grootst is als aanvulling op de eenvoudige taakopdracht. Daar immers bestaat in principe de grootste behoefte om het nemen van eigen initiatief in te perken. Voor het actueel houden van instructies is het noodzakelijk dat wordt nagegaan of ze echt worden nageleefd. Instructies moeten voortdurend worden herzien als de situatie erom vraagt. Als een instructie gedeeltelijk achterhaald blijkt te zijn, is het beter het irrelevante deel te schrappen dan toe te staan dat dit deel niet wordt nageleefd. Als dat namelijk wordt toegestaan, bestaat het gevaar dat de betrokkenen ook de relevante punten gaan verwaarlozen.
Een zeer speciale manier om in het proces van leidinggeven op kernpunten opdrachten te MbO formuleren is ontwikkeld onder de naam ‘management by objectives’ (MbO). De gedachte van leidinggeven door middel van doelstellingen omvat meer dan het geven van opdrachten alleen. Van deze managementtechniek, die vooral gericht is op het verbeteren van de totale prestatie van de organisatie, zullen we de filosofie en werkwijze kort uiteenzetten.
De centrale gedachte van ‘management by objectives’ is dat de manager en de medewerker op basis van in onderling overleg vastgestelde en ontwikkelde doelstellingen komen tot een duidelijke formulering van de functie en de belangrijkste door hen gezamenlijk en individueel te bereiken resultaten in de komende periode. Deze resultaten worden de kernresultaten genoemd en ze worden bij voorkeur zo omschreven dat ze meetbaar zijn. Bovendien stelt men tussentijdse streefdata vast waarop de voortgang wordt getoetst. Deze methodiek Theorie Y berust op de grondgedachten van Theorie Y van McGregor (zie subparagraaf 9. 3.3 ). Wie in het te voeren overleg manager en medewerker zijn hangt af van het niveau van de organisatie, maar duidelijk is dat de verschillende hiërarchische niveaus goed op elkaar moeten worden afgestemd. Idealiter ontstaat er een hiërarchie van doelstellingen met langetermijndoelstellingen aan de top en daaruit afgeleide, steeds specifiekere doelstellingen op elk niveau en voor elke medewerker. Daarbij levert elk lager doel een bijdrage aan het naastgelegen hogere doel. ‘Management by objectives’ is er dus op gericht de eenheid van leiding in de organisatie te herstellen, respectievelijk te verbeteren. Omdat medewerkers bij het overleg in staat worden gesteld hun eigen ideeën en wensen naar voren te brengen, mag worden verwacht dat de doelstellingen van het individu en die van de organisatie beter op elkaar worden afgestemd. Dit is een gunstige voorwaarde voor het verbeteren van de motivatie en inzet van organisatieleden.

‘Non’-macht

Gerelateerde afbeelding

Naast de genoemde vormen en uitingen van macht en machtsuitoefening wordt de kwaliteit van de macht ook medebepaald door overtuigingsgerichtheid of open argumentatie in een relatie tussen A en P. Dit wordt wel als ‘non-macht’ aangeduid, hetgeen tot uitdrukking komt in de volgende uitspraken: Als hij en ik in dagelijkse omstandigheden het niet eens zijn over wat er gebeuren moet, dan heeft ieder van ons een even grote kans zijn mening aanvaard te krijgen. Hij laat zich in dagelijkse omstandigheden door mij overtuigen van mijn standpunt als ik betere argumenten kan aanvoeren dan hij. Zijn mensen doen in dagelijkse omstandigheden wat hij zegt, omdat hij uitlegt waarom iets moet gebeuren.
Het is nu veeleer zo dat de inhoud van de communicatie de uitkomst van het beïnvloedingsproces bepaalt. Zowel de één (A) als de ander (P) is bereid zich te laten overtuigen (non-machtrelatie). In allerlei vormen van democratisch overleg is dit aan de orde (uitgaande van principiële gelijkheid).
Invloed naar boven en invloed naar buiten Naast de hiervoor onderscheiden bronnen respectievelijk uitingen van macht blijkt de invloed die een manager binnen de organisatie en buiten zijn eigen organisatieonderdeel heeft onder meer uit de volgende uitspraken: Hij heeft in dagelijkse omstandigheden veel kantoorruimte almere invloed op wat er in de niveaus boven hem gebeurt. Hij heeft in dagelijkse omstandigheden goed gehoor bij de topleiding.
Vooral deskundigheidsmacht en identificatiemacht zijn naast overtuigingskracht dan van belang; sanctiemacht en formele macht zijn hier uiteraard beperkt.
Invloed naar buiten duidt op invloed die iemand heeft buiten de eigen organisatie. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de volgende uitspraken: Hij zorgt ervoor dat in dagelijkse omstandigheden bepaalde belangrijke dingen buiten de organisatie gerealiseerd kunnen worden. In relaties met mensen buiten de eigen organisatie heeft hij in dagelijkse omstandigheden veel in te brengen.
Bevindingen uit onderzoek (Mulder) In crisisomstandigheden manifesteert zich een leiderschap met grote machtsafstand, vooral deskundigheidsmacht(afstand) in combinatie met sanctiemacht en formele macht. In noncrisissituaties blijkt mild leiderschap te overheersen, met een kleine machtsafstand tussen leider en medewerkers, met overtuigingsprocessen in open argumentatie en persoonlijke relaties. Het hardere, machtige leiderschap wordt in crises ook meer gewaardeerd als een goed leiderschap; in non-crisissituaties wordt het milde, kleinemachtsafstandleiderschap als goed beoordeeld.

Flexibele pensionering

Gerelateerde afbeelding

Demotie kan zo een vorm van functieverlichting voor oudere medewerkers betekenen. Een loopbaan kan zo mel de natuurlijke levensgang van mensen een opgaande en een neergaande lijn hebben. Dal laatste is (nog) niet vanzelfsprekend in onze westerse werkcultuur. Via dernotiebeleid kunnen de nadelige gevolgen worden verminderd door het mogelijk le maken tijdig opzij of terug te stappen, soms in een staffunctie, soms via deeltijdwerk in werkzaamheden in de lijn.
Flexibele pensionering is in dit kader slechts een slap op die weg. Flexibele pensionering is een systeem van pensionering waarbij de pensioendatum niet is gefixeerd op het jaar waarin de medewerker 65 jaar wordt, maar waarbij aan de medewerker de keuze wordt gelaten om korter of soms ook langer (door) te werken. Met dit systeem kan recht worden gedaan aan, en ingespeeld worden op de soms uiteenlopende vitaliteit van de verschillende medewerkers. Als de sfeer rond demotie open en oprecht is en als enkele zeer gewaardeerde directieof kaderleden om persoonlijke redenen demotie aanvragen en bijvoorbeeld op 55-jarige leeftijd uil een belangrijke functie terugtreden, dan zal het demotieb eleid gemakkelijker in de organisatie worden aanvaard. Van belang daarbij is onder meer dat er duidelijkheid is over de kantoorruimte almere  leeftijdsgrens en dal er geen uitzonderingen op worden gemaakt.
Opleiding en vorming Binnen de personeelsfunctie maken vorming en opleiding een belangrijk deel uit van de activiteiten. Voor de individuele medewerker is dit eventueel van belang voor promotie. Opleiding, scholing en vorming hebben doorgaans een vaktechnisch en een organisatorisch aspect. Opleiding, training en vorming hebben zowel betrekking op het ingewerkt worden op een afdeling als op het bieden van oriëntatiemogelijkheden in de organisatie of op hel geven van inzicht in eigen groeimogelijkheden van mensen in de organisatie. Opleiding en training kunnen variëren van een klassikaal vaktechnische opleiding in een bedrijfsschool, een training door daadwerkelijke uitoefening van een functie (‘training on the job’) in de organisatie, tot vergroting van de algemene vakbekwaamheid en algemene ontwikkeling of voorbereiding op een leidinggevende positie in de organisatie. In het laatste geval zal daarbij vooral ook aandacht worden gegeven aan: het omgaan met mensen als individu en met het omgaan met groepen, vraagstukken van kostenbeheersing, inzicht in de werking van een organisatiestructuur en dergelijke. Veelgebruikte trainingsmethoden hierbij zijn lezingen, instructies, discussies, case-studies en dergelijke.

MENSEN IN ORGANISATIES

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In HRM staat op de voorgrond dat materiële en immateriële voorwaarden worden geschapen om medewerkers te motiveren en te stimuleren om zelf initiatieven te nemen, weliswaar gericht op de organisatiedoelen, maar ook overeenkomend met eigen ambities. De medewerker is dan in bijvoorbeeld loopbaanplanning zelf een medebepalende participant, actief en zelf verantwoordelijk voor zijn werk en zijn loopbaan. Daarbij mag hij van de organisatie steun kantoorruimte huren rotterdam verwachten in de ontwikkeling die hij voor zichzelf, in directe relatie tot de verwezenlijking van de organisatiedoelen en binnen zijn vermogens, ziet. Medewerkers die als meesturend potentieel fungeren kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan het (klantgericht) functioneren van de organisatie. De organisatie zal sneller op veranderingen kunnen reageren en efficiënter haar doelstellingen kunnen bereiken. Daarbij zal de organisatiestructuur open moeten staan voor kleine, relatief autonoom kantoorruimte huren zwolle opererende eenheden en intern ondernemerschap niet in de weg moeten staan. Mede daarom zal de relatie tussen sociaal beleid en organisatiebeleid een verdere integratie vereisen.
In traditionele opvattingen werd (of wordt nog) het sociale beleid gezien of gereduceerd tot een pakket arbeidsvoorwaarden. De kans is dan groot dat nieuw organisatiebeleid stukpersonele proces loopt op consequenties van het veronachtzaamde menselijk potentieel: onvoldoende voorbereiding op veranderde taken, geringe identificatie met organisatiedoelen en weerstand tegen veranderingen. Daar komt nog bij dat ontwikkelingen op punten als arbeidsmoraal, sociale wetgeving, CAO-afspraken over arbeidstijdverkorting, werkgelegenheidsplannen en onderwijs hun invloed op het organisatiebeleid in toenemende mate doen gelden. Op basis van HRM kunnen van buiten komende invloeden zo goed kantoorruimte huren amsterdam mogelijk in de organisatie worden verwerkt en kunnen omgekeerd externe ontwikkelingen vanuit de organisatiebehoeften waar mogelijk worden beïnvloed. Het gaat er daarbij om dat organisatiedoelstellingen, aspiraties en ontplooiingsmogelijkheden van medewerkers in elkaars verlengde komen te liggen en dat zodanige organisatorische verhoudingen worden geschapen dat aspiratie, creativiteit en operationele slagkracht tot hun recht kunnen komen.
8.8.2 HRM: management van het personele proces en personele instrumenten
Het personele proces omvat het kwantitatief en kwalitatief bepalen van de personeelsbehoeften, het werven, selecteren en aanstellen van personeel, alsmede het bepalen van arbeidsvoorwaarden en het opleiden, beoordelen en bevorderen van personeelsleden en het mede bepalen van het werkklimaat, het overplaatsen, het pensioneren en het ontslaan van personeel. Het personele proces staat natuurlijk in directe relatie tot de overige kantoorruimte huren arnhem organisatieprocessen, maar heeft vanuit de eigen deskundigheid ten opzichte van die andere organisatieprocessen een integrerende en ondersteunende functie.

Informele groepsvorming

Gerelateerde afbeelding

Informele groepsvorming kent verschillende verschijningsvormen, te weten: horizontale groep informele omgang tussen uitvoerende medewerkers, tussen leidinggevende medewerkers of tussen andere organisatieleden die in min of meer dezelfde rang en op ongeveer hetzelfde terrein werkzaam zijn. verticale groep een groep die is samengesteld uit leden van verschillende niveaus in één bepaalde afdeling. Deze groepen vormen doorgaans een kantoorruimte huren rotterdam sleutelfunctie in het opwaarts en neerwaarts gerichte communicatiegebeuren. Men kent elkaar van vroeger of men staat regelmatig met elkaar in werkcontact. gemengde groep een groep waarvan de leden stammen uit verschillende rangen, uit verschillende afdelingen en uit verschillende geografische gebieden. Dit is bijvoorbeeld de groep die ontstaat ter vervulling van bepaalde functies waarvoor in de organisatie nog geen zorg wordt gedragen, zoals het zelf organiseren van onderhoud van apparatuur. Dit is bijvoorbeeld ook de groep die opkomt voor bepaalde gemeenschappelijke belangen, waarvoor in de formele organisatie nog te weinig oog is.
informele organisatie Informele kantoorruimte huren zwolle organisatie ontstaat spontaan en berust veelal op persoonlijke verhoudingen en wederzijdse afhankelijkheid. In een aantal gevallen kan er sprake zijn van een vorm van emotionele steun vinden bij elkaar of een zich gezamenlijk indekken, tegen de dreiging van hoger te stellen prestatieniveaus, denk aan groepsgewijze productiebeperking, of tegen een in te stellen afdelingsonderzoek. In de meeste gevallen is er echter sprake van een positieve aanvullende functie in de vorm van een nuttig en aanvullend communicatienetrsvchologische functies werk. Een formele groep kan evenals een informele groep in een aantal psychologische functies voorzien. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: de mogelijkheid tot vervulling kantoorruimte huren amsterdam van de behoefte ‘ergens bij te horen’. behoefte aan kameraadschap, genegenheid en steun; een middel om een identiteit en zelfrespect te ontwikkelen, te vergroten of te bevestigen; een middel om het realiteitsgehalte van zienswijzen te bevestigen of te toetsen: hoe anderen bijvoorbeeld de chef zien; een middel om zekerheid te vergroten of een zekere mate van macht uit te oefenen ten opzichte van een gemeenschappelijke ‘vijand’ of bron van bedreiging; een middel om werk gedaan te krijgen dat eigenlijk door leden van de groep zou moeten worden verricht.
De meeste groepen hebben op deze wijze zowel een formele als een informele functie. Ze voorzien zowel in behoeften van de organisatie als in behoeften van individuele leden. Groepen, formele of informele, beïnvloeden kantoorruimte huren arnhem vanzelfsprekend op een bepaalde wijze het gedrag van individuen. Groepen zetten individuen onder druk wat betreft aan te leren gedrag, hetgeen doorgaans betekent dat individuen zich conformeren aan groepsgewoonten en standaarden. Het individu dat zich niet wenst aan te passen wordt onder verhoogde druk – soms met toepassing van fysiek geweld – buiten de groep geplaatst, of als deviant en ‘outcast’ behandeld.

Rollen van het middenkader

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Om te bepalen waar in een bedrijf of instelling welke beslissingen genomen moeten worden, moet men onder meer de volgende vragen beantwoorden: Wie beschikt over de informatie voor het nemen van een bepaalde beslissing, of wie kan daarover snel en gemakkelijk beschikken? Wie beschikt over de bekwaamheden en deskundigheid om een goede beslissing te kunnen nemen? Moeten spoedbeslissingen op de plaats zelf worden genomen om adequaat aan lokale kantoorruimte huren rotterdam omstandigheden tegemoet te komen7 Moeten lokaal te verrichten activiteiten zorgvuldig gecoördineerd worden met andere, eventueel elders te verrichten handelingen? Hoe belangrijk is de beslissing7 Hoe druk bezet zijn bepaalde medewerkers al die voor toewijzing van bevoegdheden in aanmerking komen? Worden de bereidheid tot het ontwikkelen van initiatief en het moreel in kantoorruimte huren zwolle belangrijke mate verbeterd door decentralisatie.
De beantwoording van deze vragen geeft dan per beslissingsgebied, bijvoorbeeld voor inkoop, productie of verkoop, een indicatie met betrekking tot de plaats in de organisatie waar de beslissing genomen kan worden. Er is dan sprake van F-decentralisatie ( decentralisatie naar functioneel beslissingsgebied). Zo kan er ook sprake zijn van P(roduct)-decentralisatie, M( arktgerichte )- of G( eografische )-decentralisatie, overeenkomstig de gekozen vorm van arbeidsverdeling. Urgente en lokale omstandigheden vereisen bijvoorbeeld spreiding van de beslissingsdecentralisatie bevoegdheden, dat is decentralisatie. Behoefte aan coördinatie en belangrijke beslissingen behoefte aan kantoorruimte huren amsterdam coördinatie wijzen daarentegen in de richting van concentratie van beslissingsbevoegdheden op één centralisatie punt in een organisatie, dat is centralisatie.
Substituten voor hiërarchie Het middenkader vervult een aantal belangrijke rollen in de bevelslijn en de coördinatievoorziening. Als deze rollen bekend zijn, kan vervolgens naar mogelijkheden van organiseren worden gezocht waardoor een aantal van deze rollen overbodig wordt. Dit draagt ertoe bij dat de organisatie platter en effectiever wordt. De belangrijkste rollen van het middenkader zijn in figuur 7 .8 aangegeven. Motiveren Meten Coördineren Werk toedelen Behartigen van personele aangelegenheden Expertise inbrengen Doelen bepalen Plannen Communicatie bevorderen Training verzorgen Voorzien in leiderschap Beheersen
Er zijn verschillende mogelijkheden om de rol van middenkader te verminderen en de traditionele rol van de hiërarchie anders in te vullen. Dit kan bijvoorbeeld door meer rond product-marktcombinaties te kantoorruimte huren arnhem organiseren, meer te werken in teams of door beter gebruik te maken van informatiesystemen. Hierdoor neemt de benodigde tijd voor onder meer coördineren, plannen, meten en beheersen af. Substituten voor hiërarchie als ‘oude’ verticaal geordende bevelslijn en coördinatievoorziening zijn er echter velerlei.