Maandelijks archief: maart 2017

Informele groepsvorming

Gerelateerde afbeelding

Informele groepsvorming kent verschillende verschijningsvormen, te weten: horizontale groep informele omgang tussen uitvoerende medewerkers, tussen leidinggevende medewerkers of tussen andere organisatieleden die in min of meer dezelfde rang en op ongeveer hetzelfde terrein werkzaam zijn. verticale groep een groep die is samengesteld uit leden van verschillende niveaus in één bepaalde afdeling. Deze groepen vormen doorgaans een kantoorruimte huren rotterdam sleutelfunctie in het opwaarts en neerwaarts gerichte communicatiegebeuren. Men kent elkaar van vroeger of men staat regelmatig met elkaar in werkcontact. gemengde groep een groep waarvan de leden stammen uit verschillende rangen, uit verschillende afdelingen en uit verschillende geografische gebieden. Dit is bijvoorbeeld de groep die ontstaat ter vervulling van bepaalde functies waarvoor in de organisatie nog geen zorg wordt gedragen, zoals het zelf organiseren van onderhoud van apparatuur. Dit is bijvoorbeeld ook de groep die opkomt voor bepaalde gemeenschappelijke belangen, waarvoor in de formele organisatie nog te weinig oog is.
informele organisatie Informele kantoorruimte huren zwolle organisatie ontstaat spontaan en berust veelal op persoonlijke verhoudingen en wederzijdse afhankelijkheid. In een aantal gevallen kan er sprake zijn van een vorm van emotionele steun vinden bij elkaar of een zich gezamenlijk indekken, tegen de dreiging van hoger te stellen prestatieniveaus, denk aan groepsgewijze productiebeperking, of tegen een in te stellen afdelingsonderzoek. In de meeste gevallen is er echter sprake van een positieve aanvullende functie in de vorm van een nuttig en aanvullend communicatienetrsvchologische functies werk. Een formele groep kan evenals een informele groep in een aantal psychologische functies voorzien. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: de mogelijkheid tot vervulling kantoorruimte huren amsterdam van de behoefte ‘ergens bij te horen’. behoefte aan kameraadschap, genegenheid en steun; een middel om een identiteit en zelfrespect te ontwikkelen, te vergroten of te bevestigen; een middel om het realiteitsgehalte van zienswijzen te bevestigen of te toetsen: hoe anderen bijvoorbeeld de chef zien; een middel om zekerheid te vergroten of een zekere mate van macht uit te oefenen ten opzichte van een gemeenschappelijke ‘vijand’ of bron van bedreiging; een middel om werk gedaan te krijgen dat eigenlijk door leden van de groep zou moeten worden verricht.
De meeste groepen hebben op deze wijze zowel een formele als een informele functie. Ze voorzien zowel in behoeften van de organisatie als in behoeften van individuele leden. Groepen, formele of informele, beïnvloeden kantoorruimte huren arnhem vanzelfsprekend op een bepaalde wijze het gedrag van individuen. Groepen zetten individuen onder druk wat betreft aan te leren gedrag, hetgeen doorgaans betekent dat individuen zich conformeren aan groepsgewoonten en standaarden. Het individu dat zich niet wenst aan te passen wordt onder verhoogde druk – soms met toepassing van fysiek geweld – buiten de groep geplaatst, of als deviant en ‘outcast’ behandeld.

Rollen van het middenkader

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Om te bepalen waar in een bedrijf of instelling welke beslissingen genomen moeten worden, moet men onder meer de volgende vragen beantwoorden: Wie beschikt over de informatie voor het nemen van een bepaalde beslissing, of wie kan daarover snel en gemakkelijk beschikken? Wie beschikt over de bekwaamheden en deskundigheid om een goede beslissing te kunnen nemen? Moeten spoedbeslissingen op de plaats zelf worden genomen om adequaat aan lokale kantoorruimte huren rotterdam omstandigheden tegemoet te komen7 Moeten lokaal te verrichten activiteiten zorgvuldig gecoördineerd worden met andere, eventueel elders te verrichten handelingen? Hoe belangrijk is de beslissing7 Hoe druk bezet zijn bepaalde medewerkers al die voor toewijzing van bevoegdheden in aanmerking komen? Worden de bereidheid tot het ontwikkelen van initiatief en het moreel in kantoorruimte huren zwolle belangrijke mate verbeterd door decentralisatie.
De beantwoording van deze vragen geeft dan per beslissingsgebied, bijvoorbeeld voor inkoop, productie of verkoop, een indicatie met betrekking tot de plaats in de organisatie waar de beslissing genomen kan worden. Er is dan sprake van F-decentralisatie ( decentralisatie naar functioneel beslissingsgebied). Zo kan er ook sprake zijn van P(roduct)-decentralisatie, M( arktgerichte )- of G( eografische )-decentralisatie, overeenkomstig de gekozen vorm van arbeidsverdeling. Urgente en lokale omstandigheden vereisen bijvoorbeeld spreiding van de beslissingsdecentralisatie bevoegdheden, dat is decentralisatie. Behoefte aan coördinatie en belangrijke beslissingen behoefte aan kantoorruimte huren amsterdam coördinatie wijzen daarentegen in de richting van concentratie van beslissingsbevoegdheden op één centralisatie punt in een organisatie, dat is centralisatie.
Substituten voor hiërarchie Het middenkader vervult een aantal belangrijke rollen in de bevelslijn en de coördinatievoorziening. Als deze rollen bekend zijn, kan vervolgens naar mogelijkheden van organiseren worden gezocht waardoor een aantal van deze rollen overbodig wordt. Dit draagt ertoe bij dat de organisatie platter en effectiever wordt. De belangrijkste rollen van het middenkader zijn in figuur 7 .8 aangegeven. Motiveren Meten Coördineren Werk toedelen Behartigen van personele aangelegenheden Expertise inbrengen Doelen bepalen Plannen Communicatie bevorderen Training verzorgen Voorzien in leiderschap Beheersen
Er zijn verschillende mogelijkheden om de rol van middenkader te verminderen en de traditionele rol van de hiërarchie anders in te vullen. Dit kan bijvoorbeeld door meer rond product-marktcombinaties te kantoorruimte huren arnhem organiseren, meer te werken in teams of door beter gebruik te maken van informatiesystemen. Hierdoor neemt de benodigde tijd voor onder meer coördineren, plannen, meten en beheersen af. Substituten voor hiërarchie als ‘oude’ verticaal geordende bevelslijn en coördinatievoorziening zijn er echter velerlei.