Maandelijks archief: april 2017

Samenwerkingsverbanden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een groeiend aantal organisaties gaat samenwerkingsverbanden aan, waarbij de doelen verschillend van aard kunnen zijn. De oorzaak van het aangaan van een samenwerkingsverband zal in de toekomst vooral liggen op het terrein van (het ontwikkelen van) kennis. Motieven voor samenwerking kunnen offensief of defensief van karakter zijn en de vorm waarin de samenwerking tot stand komt, ligt tussen een ad hoc samenwerking of een volledige joint venture. Bij het beoordelen van het succes wordt vooral gekeken naar het opgebouwde concurrentievermogen. Samenwerkingsverbanden kunnen tussen concurrenten of niet-concurrenten plaatsvinden, waarbij bij het laatste een onderscheid gemaakt is tussen samenwerking in de detailhandel, publiek-private samenwerking en uitbesteding. Van organisatorische netwerken is sprake wanneer we naar een cluster van afhankelijke vergaderruimte almere organisaties, een gebundelde collectiviteit, kijken. Door de verschijnselen strategisch gedrag en technologie is de aandacht voor organisatorische netwerken toegenomen. Een achttal netwerken, die qua intensiteit van samenwerking verschillen, is aan de orde geweest. De overname- en fusiegolf is voorlopig nog niet afgelopen, vanwege een voortdurende herschikkingsgolf onder druk van de toenemende (wereld)concurrentie. Synergie wordt veelal als motief aangegeven. Fusies en overnames blijken vaak niet zo succesvol te zijn als gedacht. Grote problemen liggen op de terreinen als organisatiecultuur, personeel en verwachtingen. Tevens dient veel nadruk te worden gelegd op de fase na de fusie, de implementatie.

Het belang van informatiesystemen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In het verleden lag de belangrijkste reden om te gaan samenwerken op het terrein van productie en de daarmee te behalen schaalvoordelen (een productiegeoriënteerdheid). Een tendens is zichtbaar dat in de toekomst het aangaan van strategische allianties meer en meer gebaseerd zal zijn op het uitwisselen en ontwikkelen van kennis (een kennisoriëntatie). Dit wordt vooral door de volgende aspecten beïnvloed: kennis is steeds meer mondiaal aanwezig en een groeiend aantal landen levert specifieke bijdragen op het gebied van nieuwe kennisontwikkeling. Samenwerking ligt voor de hand. Een deel van de kennis is makkelijk overdraagbaar. De kennis kan eenvoudig verspreid worden en is daardoor mondiaal beschikbaar (door middel van boeken enzovoort). Het hebben van een kennisvoorsprong op concurrenten levert een basis voor een krachtige concurrentiepositie. Het samen ontwikkelen van een kennisvoorsprong biedt hierbij voordelen. Een deel van de kennis is moeilijk overdraagbaar.
Wolters Kluwer is een multinationale uitgeverij, actief in 26 landen. De kernactiviteiten zijn gericht op de professionele afnemer en bestaan uit: juridisch en fiscaal uitgeven, uitgeven voor bedrijven en instellingen (profit en non-profit), medisch uitgeven, uitgeven voor diverse wetenschapsgebieden en educatief uitgeven.
Wat zijn de belangrijkste externe factoren die van invloed zijn op uw organisatie? Een toenemende concurrentie, een steeds flexplek almere kortere product-life-cycle, internet, een toenemende vraag naar maatwerk met korte levertijden en de opkomst van het verschijnsel integrale informatievoorziening.
Wat zijn de belangrijkste waarden in uw organisatie? Klantgerichtheid, integriteit, respect, zorgvuldigheid, teamgeest, bereidheid te leren, ondernemerschap, professionaliteit en resultaatgerichtheid.
Wat is het belang van informatiesystemen in uw organisatie? Twee databases staan centraal in onze bedrijfsvoering. In de eerste wordt de kennis over onze klanten en hun specifieke informatiebehoeften ondergebracht. In de tweede -de product database – alle informatie waarover ons bedrijf kan beschikken, inclusief de beschrijving ervan (samenstelling, auteursrechtelijke aspecten, sleutelwoorden, enzovoort). De kwaliteit van een en ander is voor ons bedrijf van levensbelang. Aan de verbetering ervan wordt stelselmatig gewerkt.

Strategisch management

Gerelateerde afbeelding

Intern onderzoek als onderdeel van de situatieanalyse
De volgende stap van de situatieanalyse is het intern onderzoek (zie figuur 2.6).
Zelfkennis is voor iedereen van groot belang. Door middel van inzicht in het eigen functioneren kan een goede inschatting worden gemaakt over de haalbaarheid van keuzes, bijvoorbeeld een opleiding of een baan. Wanneer je sterke en zwakke plekken bij jezelf onderkent, kun je aan de zwakke kanten gaan werken en sterke kanten nog verder onwikkelen. Atleten meten voortdurend hun prestaties, om inzicht te krijgen in hun vorderingen en met de trainer een programma op te stellen om tot nog betere resultaten te komen. Veel mensen hebben de neiging de oorzaak van problemen bij anderen te leggen. Dat geldt ook voor bedrijven. T Figuur 2.6 Intern onderzoek als onderdeel van de situatieanalyse.
Bij afnemende winstgevendheid geeft men de schuld aan de concurrent die met zijn lage prijzen de marktverhoudingen verstoort. Men vergeet het eigen functioneren ter discussie te stellen.
Het regelmatig werpen van een kritische blik op het eigen functioneren is dan ook van levensbelang om een organisatie gezond te vergaderruimte almere houden of uit de problemen te helpen. Zo is uit een onderzoek van de Nationale Investeringsbank2 gebleken dat ruim vijftig procent van de faillissementen te wijten is aan alléén interne factoren. Vooral het gebrek aan goede informatiesystemen is hiervoor een belangrijke oorzaak!
Indien we een onderzoek beginnen dat zich toespitst op de interne organisatie, dan wordt er gesproken van een intern onderzoek of bedrijfs- intern onderzoek diagnose. Het doel hiervan is het in kaart brengen van de sterke en zwakke kanten van de organisatie (zie figuur 2.7).
Gedurende het onderzoek zal veel informatie moeten worden aangeleverd door verschillende mensen in de organisatie. Gelet op het grote belang van juiste informatie is optimale betrokkenheid op elk niveau in de organisatie van groot belang.

Omgeving en organisatie

Gerelateerde afbeelding

Vermogensverschaffers Met de vermogensverschaffers zoals aandeelhouders, financiële in- vermogensverschaffers stellingen en de overheid, zullen organisaties een goede relatie moeten onderhouden. Organisaties zijn immers aangewezen op financiële middelen om hun activiteiten te kunnen uitbreiden of in bestaande vorm te kunnen blijven uitoefenen. Indien de vermogensverschaffers ontevreden worden over de taakuitoefening van een organisatie, kunnen ze de geldkraan dichtdraaien. Dit kan voor de organisatie grote problemen met zich meebrengen en een gevaar vormen voor het voortbestaan van de organisatie. Vaak zien we dat vermogensverschaffers vertegenwoordigd zijn in een toezichthoudend instituut zoals de Raad van Commissarissen bij grote onderneming.
Werknemers De werknemers vormen het flexplek almere belangrijkste kapitaal van iedere organisatie en kunnen als kritische succesfactor worden beschouwd. De moderne werknemer uit de 2oste eeuw is hoger opgeleid, geëmancipeerd en meer individualistisch van aard dan zijn voorgangers. De werknemers zullen een steeds grotere rol spelen bij product- en organisatie-innovaties en kwaliteitsverbeteringen. Hij zal zijn medezeggenschap aanwenden om invloed uit te oefenen op: de keuze van richting waarin de organisatie zich zal bewegen, de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie en het sociale beleid. Met andere woorden: de werknemers zijn de spelers in het veld die de wedstrijd moeten winnen en waarmee de leiding terdege rekening zal moeten houden.

Gerechtshof

Gerelateerde afbeelding

Rechtbank De rechtbanken (19 in getal) behandelen in eerste aanleg alle civiele en strafzaken voor zover deze zaken niet aan een ander gerecht zijn opgedragen. Binnen de rechtbanken bestaan ‘sectoren kanton’. De kantonrechter van deze sector beslist over die zaken die voorheen tot de bevoegdheid van de kantongerechten behoorde. Sinds de inwerkingtreding van de Awb is aan de rechtbank ook de kennisneming in eerste aanleg van administratieve geschillen toevertrouwd. In hoofdstuk 3 zal hierop dieper worden ingegaan. De gerechtshoven (5 in getal) fungeren als beroepsrechter tegen vonnissen van de rechtbanken.
Hoge Raad De Hoge Raad fungeert primair als cassatierechter van vonnissen van andere rechters. In uitzonderlijke gevallen functioneert de Hoge Raad als rechter in eerste aanleg, met name bij strafbare feiten gepleegd door ministers, staatssecretarissen en leden van de Staten-Generaal. Anders dan bij hoger beroep wordt bij cassatie niet onderzocht of de feiten waarop de vonnissen zijn gebaseerd juist zijn, maar wordt uitsluitend beoordeeld of het recht juist is toegepast op de vaststaande feiten.
Administratieve rechter Naast civiele en strafrechters zijn in verschillende wetten speciale rechters aangewezen ter berechting van bepaalde soorten geschillen tussen overheid en burgers. Dit zijn de zogenoemde flexplek almere administratieve rechters. Per categorie geschil is gewoonlijk een administratiefrechtelijke instantie in het leven geroepen. In bepaalde gevallen heeft de wetgever de beslissing van administratiefrechtelijke geschillen opgedragen aan de gewone (civiele) rechter. Zo zijn bij de rechtbanken aparte afdelingen (kamers) ingesteld voor het behandelen van en beslissen over bestuursrechtelijke zaken in eerste instantie.
Tegen beslissingen van de administratieve kamers van de rechtbanken,de zogenoemde sector bestuursrecht, kan in hoger beroep worden gegaan bij de
40 2 Staatsrecht algemeen
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die beslist dan in tweede instantie. Daarnaast beslist deze Afdeling ook in eerste instantie over een groot aantal zaken, zoals bij het beroep tegen milieuvergunningen en tegen goedkeuringsbesluiten van Gedeputeerde Staten over bestemmingsplannen. In dat geval beslist de Afdeling dus direct op een beroep, als eerste rechter, en is er geen uitspraak van de rechtbank. Bij de behandeling van de desbetreffende wetten in dit boek zal op deze materie dieper worden ingegaan.

Ongeschreven recht

Gerelateerde afbeelding

Ongeschreven recht is het recht dat niet door de wetgever of de rechter in het leven is geroepen maar wel algemeen als geldend recht wordt erkend, bijvoorbeeld gewoonterecht en bepaalde verkeersopvattingen.
Als recht ontstaat uit gewoontevorming dan is ‘gewoonte’ een rechtsbron. Onder gewoonterecht moet dan worden verstaan dat men overtuigd is dat de gedragingen overeenkomen met wat men vindt dat er behoort te gebeuren. Naast herhaling moet dus ook het besef bestaan dat de gedragingen behoren plaats te vinden.
Het burgerlijk recht, dat wil zeggen het recht dat geldt in de relaties tussen burgers, is gecodificeerd in het Burgerlijk Wetboek (BW). Het algemene strafrecht is gecodificeerd in het Wetboek van Strafrecht. Deze codificatie houdt overigens niet in dat buiten het BW geen enkel privaatrecht en buiten het Wetboek van Strafrecht geen enkel strafrecht is te vinden. In vele wettelijke voorschriften komen strafbepalingen voor.
Er is meer recht dan in wetten of wetboeken beschreven staat. Wetten zijn soms voor meer dan één uitleg vatbaar. Als de rechter een regeling, bijvoorbeeld een wet, steeds op dezelfde manier uitlegt, kan die uitleg bindend recht worden, dat wil zeggen dat volgens de op dat moment algemeen heersende rechtsopvattingen van deze uitleg niet meer mag worden afgeweken. Het is een nieuwe ontwikkeling in het recht, die daarna gecodificeerd kan worden.
•Voorbeeld De zaak ‘Lindenbaum-Cohen’ ging over het volgende. Cohen had geprobeerd om de bediende van zijn concurrent Lindenbaum ertoe te bewegen om beroepsgeheimen van zijn werkgever te verraden. Deze manier van concurreren was niet uitdrukkelijk in de wet verboden. De Hoge Raad overweegt dat het woord ‘onrechtmatig’ (zoals dit voorkwam in art. 1401 van het toenmalige Burgerlijk Wetboek en dat een essentieel onderdeel is van het begrip onrechtmatige daad) niet gelijkstaat met ‘strijdig met een wetsbepaling’. Volgens de Hoge Raad moest onder vergaderruimte almere een onrechtmatige daad worden verstaan ‘een handelen of nalaten, dat of inbreuk maakt op eens anders recht, of in strijd is met des daders rechtsplicht, of indruischt, hetzij tegen de goede zeden, hetzij tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van een anders persoon of goed.’ De uitspraak van de Hoge Raad (HR 31 januari 1919, Nj 1919, 161) is meer dan 70 jaar later bevestigd in art. 6:162 lid 2 BW: ‘Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigheidsgrond.’

Een traditionele theeceremonie

Gerelateerde afbeelding

“Het is bijzonder om hier te zijn,” antwoord ik. Als we op de lage kussens hebben plaatsgenomen, komt er een traditioneel geklede Japanse vrouw binnengelopen met een dienblad gemaakt van bamboe. Al snel heb ik in de gaten dat ik een traditionele theeceremonie krijg aangeboden. Op het blad staan een ijzeren theepot, een met goudverf versierde lakdoos, twee gietijzeren kommetjes en een lange, dunne lepel. De vrouw zet het dienblad op de grond en zet twee gietijzeren kommetjes voor ons neer. Ze roert vervolgens met de lepel in de kommetjes groene poederthee. Uit de theepot wordt in een speciale pollepel heet water op het groene poeder gegoten en vervolgens gebruikt de vrouw een soort klopper van bamboe om het groene poeder tot een schuimige, groene thee op te kloppen. Akihito buigt bij de ontvangst van de thee en zet de kom op de palm van zijn linkerhand. Vervolgens draait hij met drie korte bewegingen van zijn hand de gietijzeren kom thee met de klok mee. Ik volg zijn voorbeeld en daarna verlaat de Japanse vrouw met een diepe buiging de ruimte en kunnen wij van onze thee genieten. Ik kan de smaak van de groene thee niet echt thuisbrengen. “Vanavond gaan we je inwijden bij Terra Nova,” zegt Akihito. “Voordat we het ritueel starten, is het belangrijk dat je begrijpt dat onze lichaam en onze geest één zijn.” Ik knik. Deze flexplek almere informatie had ik al van de professor meegekregen. “Je geest is leidend en stuurt de vierde dimensie,” zegt Akihito. ‘Mensen moeten gaan beseffen dat we zacht van buiten zijn en krachtig van binnen. Dat is onze natuurlijke staat van zijn. Pas dan verliest je ego terrein en ben je bereid om anderen te helpen en krijg je interesse in de medemens en in de wereld. Bij veel westerse mensen werkt dit momenteel andersom. Ze zijn hard van buiten, wat zichtbaar leidt tot een grote mond en een agressieve levenshouding, waarbij je alleen op eigenbelang uit bent. Ze zien de wereld als een spel met winnaars en verliezers. De mensen die sterk door ego worden gedreven, lijken de winnaars in onze maatschappij te zijn, omdat ze door hun assertieve houding vaak de vooraanstaande posities bekleden. In werkelijkheid hebben ze hun ego’s opgeblazen en zijn ze vooral in zichzelf geïnteresseerd. Achter die uiterlijke zelfverzekerdheid zitten vaak angst, onmacht en onzekerheid. Veel van de ego gedreven mensen zijn diep ongelukkig, omdat de werkelijke verbinding met zichzelf en met de wereld ontbreekt. Ze hebben geen weet van de vierde dimensie en blijven hun leven lang zoeken”.

Een waargebeurd verhaal

Gerelateerde afbeelding

Laat me je een waargebeurd verhaal vertellen. Zoals je ervaren hebt, is synchroniciteit voor veel mensen een abstract en ongrijpbaar fenomeen en daarom is het niet populair om over te praten. Alles wat moeilijk is, stoppen mensen het liefst zo ver mogelijk weg. Synchroniciteit was een niet te bevatten begrip voor William Hughes, een keurige Engelsman uit London. Op een druilerige dinsdagmorgen kreeg hij op weg naar
zijn werk een auto-ongeluk. Op Oxford Street in Londen werd hij geschept door een automobilist die met hoge snelheid door het rode licht reed. Door het ongeval klapte de Engelsman met zijn hoofd hard op de straat en raakte bewusteloos. Toen hij een dag later in een Londens ziekenhuis bij kennis kwam, bleek al snel dat er iets vreemds met William aan de hand was. Hij kon ineens gedachten lezen en ontwaarde een diep gevoel van geluk. Na een onderzoek door de hersenchirurg van het ziekenhuis bleek dat de linkerhersenhelft, waarin onze dominante ratio zit, bij William voor een groot gedeelte was uitgeschakeld door een hersenkneuzing. In zijn rechter hersenhelft, waar ons gevoel en de holistische kijk op de wereld zich bevinden, werd het defect aan de linkerhersenhelft gecompenseerd door extra activiteit. Tot zijn eigen verrassing en die van de artsen gingen zijn intuïtie en zijn inzicht de dagen na het ongeluk met sprongen vooruit. In een fractie van een seconde wist William de juiste kantoorruimte almere oplossingen voor moeilijke beslissingen te geven en doorzag hij complexe vraagstukken. Daarbij ervoer hij een bijna continu gevoel van geluk, waarbij hij volledig in het hier en nu aanwezig was. Zijn logica en zijn innerlijke kritische stem waren verdwenen en daarvoor in de plaats ontving hij een bijna continue stroom aan ingevingen en wist hij wat mensen dachten en voelden. Kortom, hij was één met zijn omgeving en volledig aangesloten op het universele energieveld om hem heen. Zo werd William Hughes het levende bewijs dat er een allesomvattend veld bestaat, waarin alle wijsheid, ingevingen en ideeën van mensen liggen opgeslagen. In de loop van enkele maanden genas zijn hersenkneuzing en werd zijn connectie met het allesomvattende veld minder sterk. Zijn ratio en kritische innerlijke stem namen de functies van de rechterhersenhelft weer over.

Meer controle

Gerelateerde afbeelding

Don zit naast me en geeft aanwijzingen. Na een kwartier oefenen, stelt Don voor om een ronde op tijd te rijden. Jack regelt de tijdwaarneming. Ik ga met een ronkende motor bij de startlijn staan en als het stoplicht op groen springt, geef ik vol gas en rijd met spinnende banden weg. Geconcentreerd en gespannen zet ik uiteindelijk een rondetijd van 1 minuut 36 op de klokken. Don dirigeert mij de pitstraat in en laat me uitstappen. Daar wordt de Ferrari door een monteur bijgetankt. Mijn lijf is nat van het zweet en mijn schouders doen pijn van de directe besturing. Toch is dit de waanzinnigste ervaring die ik ooit heb meegemaakt. “Dat was een prima tijd, Nick. We gaan nogmaals een rondetijd neerzetten, maar nu als een professional. Ik ga je leren om op je gevoel te rijden. Ik wil dat je de auto als een verlengstuk van je 1 ijf ervaart. Dat is het grote geheim van topcoureurs. Je moet als het ware in je lijf het asfalt onder de wielen van de auto voelen. Zo word je één met de Ferrari.” Don legt zijn hand op mijn rug, maar door mijn race overall kan ik zijn hand niet voelen. “Probeer mijn hand eens door je pak heen te voelen, Nick. Ga met je gedachten naar mijn hand toe en blijf contact houden met mijn hand.” Ik doe wat me wordt opgedragen en of ik het me nu kantoorruimte almere verbeeld of niet; ik voel zijn hand door het pak over mijn rug bewegen. “Blijf met je gevoel in je lijf,” zegt Don. Don laat me opnieuw in de Ferrari stappen; ik laat de ergste spanning los en concentreer me op het contactvlak van mijn billen in de kuipstoel. Na een aantal oefenronden lukt het me om meer met mijn gevoel de auto te besturen. De Ferrari voelt als een verlengd onderdeel van mezelf en ik kan inderdaad bijna letterlijk het asfalt voelen. Daardoor heb ik meer controle over de auto en neemt mijn zelfvertrouwen toe. Ik voel me rustig, helder en geconcentreerd tegelijk. Don dirigeert me opnieuw naar de startlijn. Daar sta ik geconcentreerd met een bru Ile nde motor te wachten op het groene 1 icht. Het voelt dit maal anders dan de eerste keer aan de startlijn, ik ben meer één met het racemonster. Als het licht op groen springt, geef ik vol gas. Ontspannen en geconcentreerd rijd ik nu de ronde in 1 minuut en 30 secondes, waarna ik de Ferrari voor de tweede maal de pitstraat inrijd.

Onze gedachten en geest

Gerelateerde afbeelding

“Volgens overlevering kreeg hij in Schotland in de Rosslyn Chapel net onder Edinburgh, het boek van de Tempeliers in handen en heeft hij Het Boek van de Waarheid langdurig kunnen bestuderen. Hij heeft later verklaard dat deze kennis het geheim was achter het latere succes van de Kennedy’s en vooral dat van John F. Kennedy, die het tot president van de Verenigde Staten wist te schoppen. Maar niet alleen John F. Kennedy maakte gebruik van de geheime leer van de Tempeliers, zijn vader Joseph deed dat ook. Nadat Joseph Patrick Kennedy aan Harvard was afgestudeerd, werd hij met deze kennis een vermogend man. In 1950 bezat hij al meer dan vierhonderd miljoen dollar door eenvoudigweg de kennis van de Tempeliers in de praktijk te brengen.”
Het verhaal van de professor intrigeert mij.
“Wat is die geheime kennis precies?,” vraag ik. “Ik weet nog altijd niet alles, maar heb al wel een paar puzzelstukjes te pakken. We zijn wat we denken, dat was een van de belangrijkste uitgangspunten van Joseph Kennedy. Daarmee bedoelde hij te zeggen dat we met onze gedachten en geest bepalen hoe onze wereld eruitziet. Dat betekent dat ieder mens zijn eigen realiteit kan sturen en zelfs in bepaalde mate het toeval dat op zijn pad komt. De combinatie van gedachten en verlangens is een onoverwinnelijk duo. Bij deze combinatie spant Het Veld zich in om je daarbij te helpen. Zo stuur je je eigen toeval. Joseph Kennedy beheerste deze techniek als geen ander. Naast zijn verlangen om een rijk en machtig man te worden om zo tot de gevestigde orde toe te treden, had hij nog een tweede onuitblusbaar verlangen. Hij wilde dat zijn oudste zoon, Joseph Kennedy junior, president van de Verenigde Staten zou kantoorruimte almere worden. Daarom leerde hij zijn oudste zoon de geheimen van de Tempeliers en bereidde hem voor op het presidentschap van het machtigste land ter wereld. Alles in het leven van zijn oudste zoon was erop gericht om uiteindelijk president van de Verenigde Staten te worden. Het noodlot sloeg echter toe: Joseph Kennedy jr. kwam in 1944 om tijdens een geallieerde vlucht boven Noord-Europa. Er was blijkbaar een kracht aanwezig die sterker was. We zijn dus maar tot een bepaalde mate in staat om ons leven te sturen. Enfin, dat dramatische voorval haalde een streep door de missie van Joseph Kennedy senior. Toch liet hij zijn droom niet varen en richtte zijn ambities en intenties op zijn tweede zoon, John Fitzgerald Kennedy, wat niet gemakkelijk was. John F. Kennedy was meer geïnteresseerd in literatuur en geschiedenis dan in het presidentschap van de Verenigde Staten, maar uiteindelijk zwichtte hij voor de druk van zijn vader.