Maandelijks archief: juni 2017

Werkintrinsieke factoren

Gerelateerde afbeelding

Het bewust rekening houden met technische, economische en sociale aspecten van het werken in een organisatie of een afdeling daarbinnen noemen we werkstructurering. Werkstructurering heeft hierdoor een rechtstreeks verband met de relatie die bestaat tussen de behoeften van organisatieleden en de organisatiedoelen. Aan werkstructurering is al geruime tijd aandacht besteed, waarbij onder invloed van tijdgebonden mens- en maatschappijbeelden het centrale onderzoeksthema veranderd is. Werkstructurering heeft de volgende fasen doorgemaakt: • In eerste instantie is aandacht besteed aan werkextrinsieke factoren en flexplek huren rotterdam veranderingen in de werkomgeving: uiterlijkheden van het werk, zoals lawaai, temperatuur, licht, muziek bij het werk, vochtigheid, inrichting en aankleding van werkruimten. Door aanpassing van de werkextrinsieke factoren kan een verbetering van het werkklimaat gerealiseerd worden. • Vervolgens ging het vooral om de opbouw van het werk zelf. Hierbij was vooral aandacht voor werkintrinsieke factoren. Belangstelling ging in werkintrinsiekefactoren deze fase uit naar: • taakverrijking: elementen van kwalitatief hoger niveau worden aan de taakverrijking taak toegevoegd, zoals grotere beslissingsbevoegdheden en grotere zelfstandigheid binnen het werk • taakverruiming: elementen van kwalitatief gelijk niveau worden aan de taakverruiming taak toegevoegd, zodat een meer compleet takenpakket gevormd wordt • taakroulatie: medewerkers wisselen onderling taken uit. Het gemeen- taakroulatie schappelijke karakter flexplek huren amsterdam van deze drie vormen van werkintrinsieke factoren ligt in het bereiken van een grotere werkvoldoening en een betere samenwerking tussen de verschillende lagen binnen een organisatie.
• Heden ten dage wordt meer aandacht besteed aan organisatiestructuren van afdelingen. Deze aandacht omvat ook werkintrinsieke factoren, echter nu niet op individueel, maar op groepsniveau.

lndividugerichte methoden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij deze indeling moet opgemerkt worden dat de verschillende methoden veelal een bredere uitstraling hebben en daardoor moeilijk in een hokje geplaatst kunnen worden. De indeling heeft daarom een beperkte betekenis.
De drie te behandelen individugerichte methoden hebben als gemeenschappelijk doel het persoonlijk functioneren op een bepaald gebied binnen de organisatie te optimaliseren.
Management by objectives Management by objectives (mbo) is bedoeld als een wijze van leiding geven waarbij de chef met zijn ondergeschikten in onderling overleg de doelstellingen (= objectives) voor de flexplek huren rotterdam komende periode vaststelt en formuleert welke resultaten aan het einde van de periode hierbij gehaald moeten zijn. Management by objectives is gebaseerd op veronderstellingen van menselijk gedrag. Binnen deze methode wordt ervan uitgegaan dat mensen beter en met meer plezierwerken wanneer zij: • duidelijk weten wat van hen verwacht wordt; • betrokken zijn bij het formuleren van deze verwachtingen en deze realistisch vinden; • de ruimte hebben zelf te bepalen hoe ze aan die verwachtingen kunnen voldoen, hun werkzaamheden dus zelf kunnen plannen en invullen; • beter geïnformeerd worden over hun prestaties, zodat ze van hun eigen ervaringen kunnen leren.
Het gezamenlijk vaststellen van de doelstellingen is meer dan het geven van opdrachten alleen. Er zal een betere flexplek huren amsterdam afstemming plaatsvinden tussen de doelstellingen van de organisatie en de doelstellingen van de ondergeschikten.
Het leidt tot een betere motivatie en de ondergeschikten zullen meer resultaatgericht hun taken uitoefenen.

‘partnerschapstructuur’

Gerelateerde afbeelding

Deloitte Consulting heeft een ‘partnerschapstructuur’. Wat wordt hiermee bedoeld en wat zijn hiervan de voordelen? ‘Partners zijn onze beste consultants:
zij zijn mede-eigenaar geworden van de firma. Zij krijgen geen salaris, maar delen in de winst van de firma. Verder hebben zij een stem in de benoeming van de algemeen directeur en strategische in beslissingen. Een partnerschapstructuur biedt een aantal voordelen. Allereerst kan het eigen vermogen van de firma worden vergroot door het benoemen van extra partners. Wij hebben een groot aantal partners binnen de firma. Ongeveer één op de vijftien flexplek huren rotterdam consultants is een partner. Het is gebleken dat mensen die financieel in een onderneming hebben geïnvesteerd zich ook meer verbonden voelen met die onderneming. Verder worden beslissingen niet alleen op basis van korte-termijnresultaten genomen. Partners hebben er immers belang bij dat het ook op de lange termijn goed gaat met de firma.
Verder zie je binnen de dienstverlening vaak dat zeer ervaren professionals een eigen bedrijf beginnen. Denk bijvoorbeeld aan chirurgen, artsen, advocaten of journalisten. Als wij hun alleen een dienstbetrekking aanbieden, lopen wij het risico dat we niet de beste consultants in huis halen of houden. Onze partners zijn dus ‘kleine ondernemers’ die verbonden zijn aan de firma, waardoor flexplek huren amsterdam ze kunnen samenwerken met andere ervaren collega’s in interessante en internationale projecten. Het voordeel van een partnerschapstructuur voor onze cliënten is, dat ze in adviesprojecten altijd met eigenaars van de firma samenwerken en verzekerd zijn van betrokkenheid, hoge kwaliteit en continuïteit.’