Maandelijks archief: oktober 2017

De medische wetenschap

Gerelateerde afbeelding

In werkelijkheid heeft de moderne geneeskunde onze natuurlijke levensduur dus niet eens met één jaar verlengd. De grote prestatie van de medische wetenschap is dat ze ons heeft behoed voor prematuur overlijden en ons allemaal de kans geeft om oud te worden. Zelfs als we nu ook nog kanker, diabetes en de andere grote doodsoorzaken de baas worden, wil dat alleen maar zeggen dat de meeste mensen de negentig kunnen halen, maar het is niet genoeg om honderdvijftig te worden, laat staan vijf
honderd. Daarvoor zal de medische wetenschap de meest basale structuren en processen in het menselijk lichaam moeten ombouwen en moeten ontdekken hoe organen en weefsel geregenereerd kunnen worden. Het is nog lang niet zeker of we daar in 2100 toe in staat zullen zijn. Niettemin zal elke mislukte poging om de dood te overwinnen ons een stap dichter bij ons doel brengen en kantoor huren zwolle dat zal nog meer hoop brengen en de mens aanmoedigen er nog beter zijn best voor te doen. Googles dochteronderneming Calico zal het probleem van de dood vermoedelijk niet op tijd oplossen om Google-oprichters Sergey Erin en Larry Page onsterfelijk te maken, maar hoogstwaarschijnlijk zullen er wel belangrijke ontdekkingen gedaan worden op het gebied van celbiologie, genetische medicamenten en de menselijke gezondheid. De volgende generatie googelaars kan haar aanval op de dood dan inzetten vanuit een nieuwe, sterkere positie. Wetenschappers die roepen dat de onsterfelijkheid binnen ons bereik ligt hebben veel weg van de jongen die te pas en te onpas roept dat hij wolven ziet: vroeg oflaat zal de wolf toch komen. Zelfs als we de onsterfelijkheid zelf niet meer mee zullen maken, kunnen we dus verwachten dat de strijd tegen de dood hét grote project van de komende eeuw zal worden. Denk aan ons geloof dat het menselijk leven heilig is, tel daar de dynamiek van de wetenschap bij op, voeg er de behoeften van kantoor huren arnhem de kapitalistische economie aan toe en een genadeloze oorlog tegen de dood lijkt onvermijdelijk. Met onze ideologische verknochtheid aan het menselijk leven zullen we de dood nooit domweg accepteren. Zolang er mensen sterven, zullen we ernaar blijven streven hem te overwinnen.

De biologische armoedegrens

Gerelateerde afbeelding
Laten we beginnen met het fenomeen hongersnood, dat duizenden jaren de grootste vijand van de mensheid is geweest. Tot voor kort leefden de meeste mensen op de uiterste rand van de biologische armoedegrens, waaronder mensen bezwijken aan ondervoeding en honger. Eén kleine vergissing of een beetje pech kon zomaar een doodvonnis betekenen voor een hele familie of een heel dorp. Als zware regenval je tarweoogst verwoestte of rovers er met je kudde geiten vandoor gingen, kon dat de hongerdood betekenen voor jou en je dierbaren. Pech of stommiteiten op collectief niveau leidden tot massale hongersnoden. Als het oude Egypte of het middeleeuwse India werd getroffen door ernstige droogte, was het niet ongebruikelijk dat vijf of tien procent van de bevolking omkwam. Voedsel werd schaars, transportmiddelen waren te traag en te duur om voldoende levensmiddelen te kunnen importeren en regeringen waren veel te zwak om als reddende engel te kunnen optreden. Sla een kantoor huren rotterdam willekeurig geschiedenisboek open en je komt geheid afschuwelijke verhalen tegen over wanhopige, uitgehongerde bevolkingsgroepen. In april 1694 beschreef een Franse functionaris in de stad Beauvais de gevolgen van hongersnood en krankzinnig gestegen voedselprijzen. Hij meldde dat zijn hele district nu bevolkt werd door ‘een oneindig aantal arme zielen, verzwakt door honger en ellende en stervend van armoede, omdat ze, zonder werk of beroep, geen geld hebben om brood te kopen. Om hun leven nog iets te rekken en hun honger enigszins te lenigen eten deze stakkers zulke onreine dingen als katten en het vlees van paarden die na het villen op de mesthoop zijn gegooid. [Anderen voeden zich met] het bloed dat vloeit als koeien en ossen worden geslacht en het slachtafval dat koks op straat smijten. Andere arme sloebers eten brandnetels en onkruid, ofw ortels en kruiden die ze in water koken.’
Dergelijke taferelen speelden zich in heel Frankrijk af. In de voorgaande twee jaar waren de oogsten in het hele koninkrijk verwoest door slecht weer, zodat de graanschuren tegen het voorjaar van 1694 volkomen leeg waren. De rijken vroegen exorbitante prijzen voor alle soorten gehamsterd voedsel en de armen stierven bij bosjes. Zo’n 2,8 miljoen Fransen -vijftien procent van de bevolking – stierven van de honger tussen 1692 en 1694, terwijl Zonnekoning Lodewijk XIV zich in Versailles vermaakte met zijn maîtresses. Het jaar daarop, in 1695, sloeg de hongersnood toe in Estland, wat een vijfde van de bevolking niet overleefde. In 1696 was het de kantoor huren amsterdam beurt van Finland, waar een kwart tot een derde van de inwoners stierf. In Schotland heerste tussen 1695 en 1698 ernstige hongersnood en in sommige gebieden stierf tot twintig procent van de bevolking daar van de honger.

Corporate governance

Gerelateerde afbeelding

Corporale governance betreft de regeling van een aantal met elkaar samenhangende aspecten van leiding, toezicht, organisatie en positie van belanghebbenden die het beslissen over en bereiken van doelstellingen van in het bijzonder (grote) beursondernemingen bepalen. Ook de belangen van werknemers, consumenten, leveranciers, regio en milieu worden hierbij erkend als relevante aspecten waarmee rekening gehouden dient te worden in de bepaling en uitvoering van het beleid van een onderneming. Medezeggenschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn hierbij vanuit een breed en gedifferentieerd belang srakeholders·model van een onderneming in het zogenaamde ‘stakeholders-model’ uitdrukkelijk inbegrepen. De aandacht voor ‘corporale governance’ dient te bevorderen dat toezichthoudende organen zodanig functioneren dat zij de belangen van de verschillende ‘stakeholders’ dienen, waarbij deze toezichthoudende organen zoveel mogelijk ook vrij kunnen beschikken over informatie die zij nodig hebben voor het co-working space rotterdam uitoefenen van hun functie. Als in het kader van ‘corpora te governance’ wordt gelet op rechten en plichten van beschermingsconsrrucries aandeelhouders, de beschermingsconstructies, de transparantie van de corporate governance en de bestuursstructuur, dan scoort Nederland in vergelijkend onderzoek slecht in een selectie van zes Europese landen. In dit onderzoek waren de grote Nederlandse beursfondsen uit de AEX-index betrokken. Het Verenigd Koninkrijk komt als het beste uit de bus. Zweden en Frankrijk delen de tweede plaats. Dan volgen België, Duitsland en hekkensluiter Nederland. De laatste plaats heeft ons land te danken aan de opeenstapeling bij veel AEX-fondsen van constructies die ‘één aandeel, één srem’ het principe van ‘één aandeel, één stem’ doorbreken en aan het grote aantal bescherbeschermingsconsrrucries mingsconstructies waardoor overnames sterk worden bemoeilijkt. EU-Richtlijn Naar verwachting zal de dertiende EU-Richtlijn inzake overnamebiedingen hier niet veel in veranderen. Deze Richtlijn heeft namelijk geen gevolgen voor het Nederlandse zogenaamde structuurregime, prioriteitsaandelen en certificaten.
Onafhankelijk toezicht en controle Wereldwijd worstelt men in dit kader met het vraagstuk van de ‘onafhankelijkheid van het toezicht’, ofwel … ‘wie controleert de controleurs?’. .. In de Verenigde Staten leeft de wens om de onafhankelijke component binnen de ‘board of directors’ verder op te voeren. Het Britse Cadbury-rapport bepleitte eveneens een versterking van de mate van onafhankelijkheid in de uitoefening van het toezicht. In België stelt men de dominantie van co-working space amsterdam referentieaandeelhouders binnen Raden van Bestuur ter discussie. Wat Duitsland betreft kan men zich afvragen of daar de deelbelangen niet te zeer in de toezichtsstructuur zijn geïnstitutionaliseerd. Voor het Nederlandse vennootschappelijke bestel heeft de Commissie-Peters een aantal aanbevelingen gedaan, waarin het aspect onafhankelijkheid expliciet (de aanbevelingen 2, 5 en 10) dan wel impliciet (de aanbevelingen 4, 7, 8, 12, 13 en 20) aan de orde is.

Afnemers/cliënten

Gerelateerde afbeelding

De afnemers of cliënten kopen de producten van een bedrijf of maken tegen betaling gebruik van de deskundigheden die bijvoorbeeld een ziekenhuis, bank of adviesbureau via dienstverlening ter beschikking stelt. Wil de klandizie trouw blijven en de cliëntèle de marktprijzen blijven betalen, dan moet het bedrijf of de instelling steeds producten of diensten van goede kwaliteit tegen aanvaardbare prijzen of tarieven blijven leveren. Het is belangrijk om de producten of diensten ook tijdig uit voorraad of bij levertijd op het afgesproken tijdstip af te handelen. Een organisatie verkrijgt hierdoor haar inkomsten en kan zich op die manier verzekeren van de co-working space rotterdam benodigde inkomende geldstroom.
Indien een organisatie zich onvoldoende of niet richt op veranderde behoeften van afnemers van producten of diensten, zullen bestaande producten op een bepaald moment niet worden afgenomen en zal een organisatie hierdoor klanten verliezen.  Elke organisatie gebruikt of verbruikt producten of diensten van andere organisaties. Daartoeleveranciers mee ontstaan relaties met toeleveranciers. Toeleveranciers leveren als bijdrage de op order van het bedrijf bestelde grondstoffen, diensten, energie, informatie, productiemiddelen of halffabrikaten. Daarvoor verwachten zij binnen de afgesproken betalingstermijn de gefactureerde marktprijzen te ontvangen. Bij wanbetaling van de zijde van de afnemer kan eventueel stopzetting van de leveranties volgen. Veelal zijn beide partijen gesteld op voortzetting van de klandizie. Correcte afhandeling van de orders is dan ook geboden om ook in de toekomst een blijvende en goede relatie te kunnen onderhouden. In toenemende mate worden daarbij (in bijvoorbeeld ‘co-makership’) eisen gesteld aan kwaliteit, levertijd, flexibiliteit en  co-working space amsterdam verantwoorde prijsstelling.
3.2.3 Vermogensverschaffers: aandeelhouders, banken, contributiebetalers
De ( eigenaar-)aandeelhouders, banken en overige vermogensverschaffers of contributiebetalers hebben de organisatie geld ter beschikking gesteld om daarmee bijvoorbeeld de aanschaf van machines en gebouwen en dergelijke te kunnen financieren. Hun bijdragen bestaan dus uit het eigen vermogen of uit het door banken verstrekte vreemde vermogen in de vorm van leningen, hypotheek en dergelijke. Daarvoor verwachten zij zeggenschap te kunnen uitoefenen, of rente, dividend, stijging van de waarde van hun aandeel in het bedrijfsvermogen te zullen terugkrijgen. Mocht een organisatie onvoldoende presteren, dan loopt ze het gevaar dat vermogensverschaffers bijvoorbeeld de geldkraan dichtdraaien, een concern opsplitsen, reorganisatie eisen of ingrijpen in de directie of het dagelijks bestuur.

Bestaat er geen toeval?

Gerelateerde afbeelding

Bestaat er geen toeval en gebeurt alles met een reden? Bestaat er een andere, onzichtbare dimensie naast de bekende fysieke wereld om ons heen? Deze vragen beheersten zodanig mijn leven dat ik nauwelijks meer kon slapen. Daarom ging ik op zoek naar de antwoorden, omdat ze mij de kans boden om uit te vinden hoe de wereld werkt en of er wel een God bestaat.” “Je zit toch niet voor niets in dit klooster,” zeg ik op verbaasde toon. “Je gelooft toch in de God die staat tijdelijk kantoor huren zwolle beschreven in de Bijbel? Jij hoeft niet meer verder te zoeken.” Renard schudt ontkennend zijn hoofd. Terwijl hij zich voorover buigt en zijn gezicht dichterbij komt, begint hij op fluisterende toon te spreken. “De kerk is niet heilig Nick. De paus heeft in de late middeleeuwen de inhoud van de Bijbel verdraaid en de echte boeken van wijsheid in de ban gedaan. Dit deed hij om meer macht over de gewone burger te verkrijgen om zo van de kerk het machtigste en rijkste instituut ter wereld te kunnen maken. Eerlijk gezegd is dat goed gelukt. De paus en zijn kardinalen hebben de waarheid expres verdoezeld om zo de mensen in hun macht te krijgen. De legaten en aflaten zorgden vanaf de middeleeuwen voor een ongekende rijkdom van de kerk. Volgens de Bijbel is het huis van God op aarde sober en helpen zij de armen. Als dat zo is bedoeld door God, hoe kan het tijdelijk kantoor huren arnhem dan dat het Vaticaan het rijkste instituut op aarde is, terwijl er dagelijks duizenden kinderen sterven van de honger? Alleen dit klooster al heeft een vermogen van meer dan een miljoen euro. Het instituut kerk klopt gewoon niet!” “Maar waarom zit je in een klooster als je niet in de kerk gelooft?” “De kerk is en blijft het huis van God, maar mensenhanden hebben de waarheid achter de werkelijke intentie van Jezus Christus verdoezeld.