Commercieel levensvatbaar

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In de fase van productontwikkeling wordt eventueel een proefmodel gebouwd en worden prototypes gefabriceerd om te kunnen bekijken op welke manier de producten te zijner tijd het best op grote schaal kunnen worden geproduceerd. Naast het productontwerp zal ook aandacht gegeven moeten worden aan productbewaking. Signalen van afnemers over gebruiksmogelijkheden, gebreken en dergelijke zullen moeten worden geanalyseerd om op grond daarvan tot verbeteringsvoorstellen voor het product te kunnen komen. Ter beheersing van de factoren kosten en tijd moeten in de productontwikkelingsfase voortgangscontrole en kostenbewaking worden gepleegd. Via tussentijdse rapportage kan men dan bijsturen en kunnen nadere beslissingen worden genomen over voortzetting van een project en kunnen zo nodig aanvullende budgetten ter beschikking worden gesteld. Ook zal bijvoorbeeld nagegaan moeten worden welke financiële gevolgen een nieuw product zal hebben op de winstmogelijkheden van de organisatie. Welke investeringen zullen voor de productie op grote schaal moeten worden gepleegd? Hoe zal de winstmogelijkheid zich in de tijd ontwikkelen7 Welke prijs kan het nieuwe product doen7 Zodra het product commercieel levensvatbaar blijkt te zijn, zal het product tot het vaste assortiment gaan behoren. Op basis van de samenstelling van het product zullen de onderdelen en materialen door de afdeling Inkoop kunnen worden ingekocht. In de productieafdeling zullen de productiemethode en de opstelling van de machines nu moeten worden bepaald.
Binnen de productieafdeling dient de productie vervolgens zodanig te worden gepland en bestuurd dat de verschillende producten in de gewenste samenstelling en variëteit op tijd kunnen worden afgeleverd. In samenspraak met de afdeling Verkoop moet daartoe worden bepaald in welke hoeveelheden en met welke levertijden de producten zullen worden vervaardigd. Bij de daadwerkelijke productie kan van verschillende vormen van procesbesturing gebruik worden gemaakt. Procesbesturing komt voor in omvangrijke geïntegreerde systemen, maar ook in beperkte deelsystemen.
Een voorbeeld van een deelsysteem is een elektronische weegschaal gekoppeld aan een micro- of minicomputer. Met behulp van de computer worden de weging van goederen bestuurd en gecontroleerd, weeglijsten afgedrukt, de wegingen vastgelegd in een bestand voor verdere verwerking, enzovoort. Ook een numeriek bestuurde draaibank of freesmachine is een voorbeeld van een kantoorruimte almere  deelsysteem, de zogenoemde NC-apparatuur. De besturing van een complete veevoederfabriek, bemand door vier of vijf personen en een computer, is een voorbeeld van een geïntegreerd systeem. De
Zo heeft het productieproces relaties met het: inkoopproces en bevoorradingsproces; verkoopproces en voorraadproces; productontwerp- en ontwikkelingsproces;
computer draagt zorg voor dosering, weging, vastlegging, foutsignalering enzovoort en is geïntegreerd met de administratieve gegevensverwerking. Orders worden enerzijds vanuit het administratieve systeem ontvangen in het processysteem. Deze orders vormen de basis voor de productie. Na verzending van het eindproduct in bulkwagens worden de werkelijke afleveringsgegevens !met name de gewichten) naar de administratiecomputer gezonden ten behoeve van de facturering.
financiële proces in het bijzonder met kostenbewaking en investeringsplanning.
Het productieproces als zodanig is dus ook een samengesteld proces dat in een aantal deelprocessen nader kan worden bezien, bijvoorbeeld in het werkvoorbereidingsproces, kwaliteitsbeheersingsproces.

5 gedachten over “Commercieel levensvatbaar

  1. 945580 576118Lastly, got what I was looking for!! Ive genuinely enjoying every small bit of this. Ecstatic I stumbled into this post! and also Ive bookmarked to look at unique data for your blog post. 86876

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.