Afstemming met andere plannen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Afstemming met andere plannen
Voor het milieu zijn ook andere beslissingen van belang, zoals de structuurvisie (op grond van de Wro), het provinciale verkeers- en vervoersplan (vast te stellen door het provinciaal bestuur op grond van de Planwet Verkeer en Vervoer) en het waterhuishoudingsplan (op grond van de Wet op de waterhuishouding). In het milieubeleidsplan geven Provinciale Staten aan (art. 4.9 lid 5 Wm) in winkel huren rotterdam hoeverre het voorgenomen beleid is afgestemd op, dan wel leidt tot aanpassing van het provinciale waterhuishoudingsbeleid, · het provinciale ruimtelijk beleid of · het provinciale verkeers-en vervoerbeleid en in hoeverre en binnen welke termijn zij voornemens zijn het geldende provinciale plan voor de waterhuishouding, een of meer geldende structuurvisies of het geldende provinciale verkeers- en vervoerplan te herzien.
Een vergelijkbare verplichting winkel huren zwolle geldt ook voor de vaststelling van het provinciale waterhuishoudingsplan en het verkeers- en vervoersplan. Afstemming is niet voorgeschreven voor de vaststelling van de structuurvisie, een beleidsmatig stuk dat de wetgever zo veel mogelijk vrij heeft willen houden van opdrachten of beperkingen. Aldus wordt het provinciebestuur gestimuleerd om te komen tot integraal beleid: men moet rekenschap geven van de winkel huren amsterdam gevolgen voor andere aspecten.
Op nationaal niveau worden op dezelfde manier het milieubeleid, het nationale waterhuishoudingsbeleid en het nationale natuurbeleid gecoördineerd. Met het geldende nationale milieubeleidsplan wordt tevens rekening gehouden bij de vaststelling van beleid op andere beleidsterreinen, voor winkel huren arnhem zover daarbij het belang van de bescherming van het milieu wordt geraakt (art. 4.3 lid 4 Wm).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *