Andere onteigeningen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Andere onteigeningen Naast de onteigening op basis van Titel IV, komt de onteigening op basis van Titel IIa, ten behoeve van wegen en dergelijke, vaak voor. De bestuurlijke procedure verloopt als volgt: 1 De Kroon besluit tot onteigening nadat zij de Raad van State heeft gehoord (art. 72a OW). Het besluit bevat het onteigeningsplan en een precieze beschrijving van de te onteigenen zaak: de grootte van de te onteigenen grond, de namen van de eigenaar(s) en de winkel huren rotterdam kadastrale aanduidingen (art. 63 OW).
8.5 Onteigeningswet 315
2 Gedeputeerde Staten wordt verzocht een commissie uit hun midden te benoemen om een advies over het onteigeningsplan op te stellen. 3 De commissie past daartoe de uniforme openbare voorbereidingsprocedure toe uit afdeling 3.4 Awb. 4 De commissie brengt binnen zes weken na de benoeming, nadat de stukken ter inzage hebben gelegen en een hoorzitting is gehouden, winkel huren zwolle advies uit. Ze voegt daarbij het verslag van de hoorzitting(en) en haar mening over de ingebrachte zienswijzen. 5 Binnen zes maanden – een fatale termijn – nadat de commissie met haar werk gereed is, besluit de Kroon over de onteigening, de Raad van State gehoord.
Onteigening op basis van Titel IIa kan plaatsvinden als er geen bestemmingsplan is vastgesteld waarin de aan te leggen weg is bestemd. Onteigeningen op basis van de Titels II (dijken en dergelijke), IIb (drinkwatervoorziening), Ik (oppervlaktedelfstoffen) en VII (landinrichting) vinden op winkel huren amsterdam (vrijwel) gelijke wijze plaats als de besproken onteigening voor wegen en dergelijke op basis van Titel IIa. De onteigening van Titel III (in geval van buitengewone omstandigheden) kan geschieden op last van de hoogste burgerlijke of militaire overheid indien onmiddellijke inbezitneming noodzakelijk wordt geacht. De onteigening van octrooien van uitvinding vindt plaats bij wet (art. 97 OW). Dit kan bijvoorbeeld als men vindt dat uitsluitend de Staat het octrooirecht moet hebben, voor militaire doeleinden. Ook is winkel huren arnhem een dergelijke onteigening mogelijk als het algemeen nut vordert dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld de uitvinding toe te passen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *