Awb-procedure

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Op de voorbereiding van het besluit op de aanvraag emissievergunning is de afdeling 3.4 Awb-procedure van toepassing. De vergunning wordt geweigerd indien het monitoringsprotocol niet voldoet aan de eisen die daaraan bij of krachtens hoofdstuk 16 Wm zijn gesteld dan wel kantoorruimte huren rotterdam indien door verlening anderszins strijd zou ontstaan met regels die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens hoofdstuk 16, of indien het bestuur van de emissieautoriteit van oordeel is dat onvoldoende is gewaarborgd dat de houder van de vergunning in staat is het monitoringsprotocol naar behoren uit te voeren. De ministers van VROM en EZ stellen voor emissies van broeikasgassen gezamenlijk een plan (het nationale toewijzingsplan) vast waarin voornemens zijn opgenomen met betrekking tot de toewijzing van broeikasgasemissierechten (art. 16.23 lid 1 Wm). Op de voorbereiding van het nationale toewijzingsplan is kantoorruimte huren zwolle afdeling 3.4 Awb van toepassing (art. 16.26 lid 1 Wm). De Commissie van de EU moet met het plan instemmen (art. 16.27 Wm). Het plan bevat een lijst van alle inrichtingen waarvoor de ministers voornemens zijn op grond van art. 16.29 lid 1 Wm broeikasgasemissierechten toe te wijzen, onder vermelding van het aantal broeikasgasemissierechten dat zij voornemens zijn toe te wijzen voor elke afzonderlijke inrichting (art. 16.25 lid 1 Wm). In een nationaal toewijzingsbesluit op basis van art. 16.29 lid 1 Wm worden de broeikasgasemissierechten voor afzonderlijke inrichtingen toegewezen. Bij het kantoorruimte huren amsterdam nemen van het nationale toewijzingsbesluit nemen de ministers het geldende nationale toewijzingsplan in acht (art. 16.29 lid 2 Wm). Op de voorbereiding van het nationale toewijzingsbesluit is afdeling 3.4 Awb van toepassing (art. 16.30 lid 1 Wm). Degene die een inrichting drijft, levert met betrekking tot ieder kalenderjaar voor 1 mei van het daarop volgende kalenderjaar ten minste een aantal kantoorruimte huren arnhem broeikasgasemissierechten in, dat overeenkomt met de hoeveelheid van de emissie, die de inrichting in dat kalenderjaar heeft veroorzaakt (art. 16.37 lid 1 Wm). De regeling van de mogelijkheden van overdracht van broeikasgasemissierechten en de registratie daarvan staat in de afdelingen 16.2.4 en 16.2.5 Wm.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *