Begrip ‘gegevens’: vier aspecten

Gerelateerde afbeelding

Begrip ‘gegevens’: vier aspecten Aan ‘gegevens’ zijn in beginsel vier aspecten te onderkennen: Het syntactische aspect. De syntaxis legt vast volgens welke regels men gegevens mag en moet gebruiken. Wijkt men af van deze syntaxis, dan kan een storing optreden in de overdracht van de gegevens en spreekt men van een syntactische storing. 2 Het semantische aspect. De semantiek heeft betrekking op de betekenis van gegevens. Bij het uitwisselen van gegevens zullen zender en ontvanger een zelfde betekenis moeten toekennen aan deze gegevens. Is aan deze voorwaarde niet voldaan, dan spreekt men van een semantische storing. 3 Het pragmatische aspect. Dit aspect heeft betrekking op de uitwerking die gegevens hebben op de gedragingen van de ontvanger. Indien deze uitwerking anders is dan bedoeld door de zender van de gegevens, dan spreekt men van een pragmatische storing. 4 Het technische aspect. Hieronder wordt de wijze verstaan waarop gegevens worden vastgelegd, verwerkt of getransporteerd. Hier is dus het technische medium aan de orde waarmee gegevens worden behandeld.
De vier aspecten van een woordje We geven een voorbeeld om het onderscheid tussen de vier aspecten te verduidelijken. De syntaxis betreft hier de grammatica, de juiste spelling van een woord, bijvoorbeeld het woordje ‘onmidelijk’. Dit woordje is in de vorige zin wat syntaxis betreft niet correct geschreven. De verstoring in de grammatica (syntaxis) is echter zo gering dat de ‘betekenis’ (semantiek) wel te achterhalen is. Men herkent er het woordje ‘onmiddellijk’ in. Het pragmatische aspect van het door ons bewust verkeerd geschreven woordje is de lezer via een verkeerde spelling de vier aspecten van informatie uitleggen. Het vierde, het technische aspect betreft de wijze waarop het woordje ‘onmidelijk’ getransporteerd wordt: in dit geval via een boek.
In het kader van de gegevensverwerking ten behoeve van informatievoorziening is het voor een goed begrip ook van belang deze vier aspecten aan gegevens te blijven onderscheiden. Gegevens kunnen daarmee echt vanuit kantoorruimte almere verschillende invalshoeken bezien worden en ook verstoringen kunnen daarmee vanuit verschillende bronnen worden verklaard.
Informatie als ‘economisch goed’ Informatie is doel-georiĆ«nteerde kennis. Met informatie wordt de werkelijkheid weergegeven. Informatie is een vereiste voor beslissingen en geeft deze en de gevolgen daarvan weer. Vanuit een andere zienswijze wordt informatie als een ‘schaars’ goed gezien. Informatie geeft nut, wordt met inzet van schaarse middelen tot stand gebracht en heeft dus waarde. Voorzover informatie op de markt verhandeld wordt, betaalt men daarvoor een prijs. Verder ziet men informatie als productiefactor, als product of als deel van een product. Informatie ten behoeve van de bedrijfsvoering kan ter beschikking komen in de ‘verschijnings’vormen tekst, beeld en/ of gesproken woord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *