De beheerder

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De beheerder van de weg voor zover die in de tunnel ligt of zal liggen, of een andere rechtspersoon aan wie het wegbeheer voor de in de tunnel gelegen weg is of zal worden opgedragen, is tunnelbeheerder (art. 5 lid 2 Warvw). De tunnelbeheerder voor zowel spoor- als wegtunnels moet advies winkel huren rotterdam aan de commissie vragen over het bouwplan waarvoor bouwvergunning zal worden aangevraagd. De commissie bestaat uit experts die met deskundigheid is ten aanzien van alle uit oogpunt van interne en externe veiligheid van belang zijnde aspecten. Een belangrijk voordeel van de instelling van de commissie is dat wordt voorkomen dat bij de bouw en het gebruik van tunnels betrokkenen (overheden, initiatiefnemers, ontwerpers, tunnelbeheerders en weggebruikers) te maken krijgen met verschillende regimes voor verschillende soorten wegtunnels. De Warvw is tot winkel huren zwolle stand gekomen om een Europese richtlijn te implementeren: richtlijn nr. 2004/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet (PbEU L 167 en PbEU L 201).
Weigeringsgronden lichte bouwvergunning De weigeringsgronden voor de lichte bouwvergunning staan in art. 44 lid 1 onder a, c, d, e en f Wonw. Het zijn er minder dan bij de reguliere bouwvergunning; het gaat om het Bouwbesluit 2003, bestemmingsplan, welstand, monumentenvergunning en het bevriezende onderdeel van een provinciale verordening of AMvB met regels omtrent de inhoud van een bestemmingsplan. Weigeringsgrond a (Bouwbesluit 2003) is slechts van toepassing voor zover die voorschriften betrekking winkel huren amsterdam hebben op constructieve veiligheid.
De bouwvergunning mag dus niet geweigerd worden in andere gevallen dan hierboven genoemd. Zo is het niet van belang of de leges zijn betaald, andere vergunningen dan de monumentenvergunning zijn verleend of er een privaatrechtelijke belemmering is. Een geschil over de vraag wie eigenaar is van de grond waarop gebouwd wordt, kan niet leiden tot weigering van een bouwvergunning. In het kader van de verlening van een vrijstelling van een bestemmingsplan kunnen winkel huren arnhem privaatrechtelijke aspecten bij de belangenafweging wel een rol spelen (ABRvS van 18 mei 2005, BR 2005/1013). Overigens geldt ook andersom dat een onherroepelijke bouwvergunning niet het recht geeft een ander onrechtmatige hinder toe te brengen (Hof Amsterdam 29 januari 2004, BR 2004/550).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.