De kwaliteitsniveaus

De kwaliteitsniveaus worden bepaald aan de hand van de hoogte van de kwaliteitsscore. De kwaliteitsscore is weer afhankelijk van drie parameters. Deze worden hieronder toegelicht. Rangschikking van gebreken naar ernst De ConditieMeting is gebaseerd op het inventariseren van gebreken aan bouw- en installatiedelen. Er wordt een drietal gebrekenparameters onderscheiden: het belang van een gebrek, de omvang van een gebrek en de intensiteit van een gebrek. Het belang van het gebrek is de belangrijkste factor bij de classificatie van gebreken. Er worden drie groepen onderscheiden: – ernstige gebreken: doen direct afbreuk aan de functionaliteit van het bouw- of installatiedeel (houtrot); – serieuze gebreken: degradatie van een bouw- of installatiedeel, zonder de functionaliteit direct aan te tasten bedrijfsruimte huren in Rotterdam (verwering); – geringe gebreken: doen geen afbreuk aan de functionaliteit van een bouw- of installatiedeel (vervuiling). De gebreken zijn dan ook naar de bouw- en installatiedelen gerubriceerd en beschreven, inclusief herkenning van het gebrek, oorzaak van het gebrek, herstel- en preventiemaatregelen, literatuur en van toepassing zijnde regelgeving (zie figuur 7-13). Rangschikking van bedrijfspand te huur in Zwolle gebreken naar omvang Naast de ernst van het gebrek bepaalt ook de omvang van het gebrek in belangrijke mate de kwaliteitsscore van dit gebrek. Een ernstig gebrek dat veel voorkomt in het 238 PROGRAMMERINGSVLAK/TACTISCH NIVEAU 7.3.3 vastgoed levert een hogere – en dus slechtere – kwaliteitsscore op dan een slechts incidenteel voorkomend gebrek. Tabel 7-7 Indeling omvang van het gebrek Omvangscore Percentage Beschrijving Omvang 1 < 2 % Het gebrek komt incidenteel voor Omvang 2 2 % tot 10 % Het gebrek komt plaatselijk voor Omvang 3 1 0% tot 30 % Het gebrek komt regel matig voor Omvang 4 30 % tot 70 % Het gebrek komt aanzienlijk voor Omvang 5 70 % Het gebrek komt a lgemeen voor Rangschikking van gebreken naar bedrijfspand huren amsterdam intensiteit Naast de ernst en de omvang van het gebrek bepaalt ook de intensiteit de kwaliteitsscore van dit gebrek. Een zich ontwikkelend gebrek doet bijvoorbeeld minder afbreuk aan de kwaliteit dan een gebrek dat qua ontwikkeling in een eindstadium verkeert. Tabel 7-8 Indeling intensiteit van het gebrek lntensiteitscore Benaming Intensiteit 1 Laag (beginstadium) I ntensiteit 2 Intensiteit 3 Midden (gevorderd stadi um) H oog (eindstadium) Het vaststellen van de conditiescore Beschrijving Het bedrijfspand huren in Arnhem gebrek is nauwel ijks waarneembaar Het gebrek is waarneembaar Het gebrek is zeer duidelij k waarneembaar, het gebrek kan niet of nauwel ijks toenemen De conditiescore van het bouwdeel wordt dus bepaald door drie parameters. Bij de constatering van een gebrek wordt aan het gebrek eerst een gebrekenscore toegekend (ook wel I/0-score genoemd) op basis van de omvang (o) en de intensiteit (i) van het gebrek. De toekenning van de gebrekenscore aan het gebrek gebeurt met behulp van de conditiematrix waaruit volgt de conditiescore, zoals die in tabel 7-9 is weergegeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *