De openbare aanbesteding

De openbare aanbesteding met voorafgaande selectie Een aanbesteding met voorafgaande selectie is een aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt, waarbij eenieder zich als gegadigde kan aanmelden en waarvoor ten minste één, doch niet meer dan het aantal gegadigden, zoals vermeld in de bekendmaking van inschrijving, kan worden uitgenodigd. Bij de bekendmaking vermeldt de aanbesteder dat eenieder zich schriftelijk kan aanmelden om voor een uitnodiging tot inschrijving in aanmerking te komen. Tenzij de aanbesteder bedrijfsruimte huren in Rotterdam besluit geen der gegadigden een uitnodiging tot inschrijving te zenden, bepaalt hij na ontvangst van de aanmeldingen aan wie van de gegadigden hij een uitnodiging tot inschrijving zendt. De aanbestedingsprocedure geschiedt vervolgens overeenkomstig de procedure bij de openbare aanbesteding zonder voorafgaande selectie. De onderhandse aanbesteding Een onderhandse aanbesteding is een aanbesteding waarvoor een beperkt aantal van ten minste twee natuurlijke of rechtspersonen tot inschrijving wordt uitgenodigd. De aanbesteder geeft van zijn voornemen om een werk aan te besteden kennis door een uitnodiging tot inschrijving aan twee of meer natuurlijke of rechtspersonen te zenden. De opdracht van het werk geschiedt aan de inschrijver wiens aanbieding de aanbesteder het meest aannemelijk bedrijfspand te huur in Zwolle voorkomt. De onderhandse aanbesteding na selectie Een onderhandse aanbesteding na selectie is een aanbesteding waarbij een beperkt aantal van ten minste twee natuurlijke of rechtspersonen in de gelegenheid wordt gesteld deel te nemen aan een selectie, waarna een of meer van hen tot inschrijving kunnen worden uitgenodigd. De aanbesteder vermeldt aan welke eisen moet worden voldaan en welke gegevens moeten worden overlegd om voor inschrijving in aanmerking te kunnen komen. Na ontvangst van de aanmeldingen en de daarbij verstrekte gegevens bepaalt bedrijfspand huren amsterdam de aanbesteder wie hij uitnodigt om op het werk in te schrijven. Het verschil tussen de onderhandse aanbesteding en de onderhandse aanbesteding na selectie is gelegen in de expliciete selectieprocedure van de aanbesteder zoals die plaatsvindt bij de onderhandse aanbesteding na selectie. Bij deze selectie zijn de inschrijvers verplicht omschreven informatie aan de aanbesteder bedrijfspand huren in Arnhem te verstrekken op basis waarvan de selectie plaatsvindt. Bij de onderhandse aanbesteding is sprake van een impliciete selectie, gegeven het feit dat de opdrachtgever bepaalde aannemers selecteert die hij tot een inschrijving uitnodigt. 314 VASTGOEDMANAGEMENT OP UITVOERINGSVLAK/OPERATIONEEL NIVEAU 9.3.5 De aanbesteding van onderhoudswerkzaamheden Onderhoudswerkzaamheden worden in de regel via een onderhandse aanbesteding na selectie aan een uitvoerend bedrijf gegund. Bij deze selectievorm is het goed mogelijk om met een open begroting te werken. Aan de hand van een aantal algemene gegevens worden meestal drie tot vijf aannemers geselecteerd, afhankelijk van de grootte van het werk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.