De Wet bodembescherming (WBB)

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Wet bodembescherming De Wet bodembescherming (WBB) moet het mogelijk maken dat er een directe bescherming van de kwaliteit van de bodem plaats kan vinden, alsmede een beter ecologisch beheer. Het voorkomen van bodemvervuiling en de sanering van bestaande vervuilingen zijn de kantoorruimte huren rotterdam hoofdzaak van de wet. Sanering door de veroorzaker van bodemverontreiniging (en dus niet door de overheid) is het uitgangspunt.
Hier komen aan de orde de AMvB’s over gebruik en bescherming van de bodem, en de verplichting tot bodemsanering.
Algemene maatregelen van bestuur De wet is de basis voor een groot aantal AMvB’s die regels stellen over gebruik en kantoorruimte huren zwolle bescherming van de bodem voor de volgende onderwerpen: 1 brengen van stoffen op of in de bodem om die daar te laten, zoals: het ter bewaring opslaan van aangegeven stoffen; afvalstoffen; uitstromen van verontreinigd water of slib; begraven van stoffelijke resten of het verspreiden van crematie-as; 2 toevoegen van stoffen om de kwaliteit of structuur van de bodem te verbeteren, zoals: · stoffen om de kantoorruimte huren amsterdam draagkracht te verbeteren van de bodem; en · mest; 3 uitvoeren van werken op of in de bodem waarbij ingrepen worden verricht of stoffen worden gebruikt die de bodem kunnen verontreinigen, zoals: grond- en funderingswerken; bodemonderzoek; de aanleg van leidingen; het aanbrengen van opslagtanks of reservoirs; ontginningen, ontgrondingen of ontgravingen; diepe grondbewerking; werken in kantoorruimte huren arnhem het kader van ontwatering, bronnering of grondwaterwinning; 4 transporteren van stoffen die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten, zoals: het transporteren met behulp van leidingen; · het verrichten van overslaghandelingen; · het transporteren met behulp van voertuigen;

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *