Een instandhoudingstermijn

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een vergunning met een instandhoudingstermijn -een tijdelijke vergunning op grond van art. 45 Wonw -kan bovendien worden ingetrokken, indien de voorschriften omtrent het onderhoud en het gebruik niet worden nageleefd (art. 59 lid 2 Wonw).
Art. 6.21 Wro voegt nog een intrekkingsgrond toe in geval de exploitatiebijdrage niet wordt betaald. Burgemeester en winkel huren rotterdam wethouders kunnen terstond na het overschrijden van de termijn van betaling van een gedeelte of het geheel van de exploitatiebijdrage besluiten dat het bouwen niet kan aanvangen of moet worden gestaakt totdat aan de betalingsverplichtingen is voldaan. Indien niet binnen drie maanden na dit besluit de betaling is ontvangen, kunnen burgemeester en wethouders de bouwvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
Er is geen procedure voorgeschreven voor het intrekkingsbesluit van de bouwvergunning. Art. 59 lid 5 zegt dat op de winkel huren zwolle voorbereiding van een intrekking van een bouwvergunning afdeling 3.4 Awb niet van toepassing is. Dat wil zeggen dat het volgen van die procedure wel mag, maar niet verplicht is.
6.8 Fasering bouwvergunning, openbaar register, intrekken bouwvergunning 281
Indien een wet zwijgt over de benodigde procedure ten aanzien van wijzigings- en intrekkingsbesluiten, geldt dat de procedurevoorschriften die gelden voor het oorspronkelijke besluit ook gelden voor de intrekking of wijziging daarvan. Het ligt daarom voor de hand dat, indien de bouwvergunning tot stand is gekomen met toepassing van afdeling 3.4 Awb (zoals op grond van art. 46 lid 5 of 50 lid 5 Wonw), voor de intrekking in die gevallen wel de afdeling 3.4 Awb-procedure wordt gevolgd.
Zienswijzen moeten winkel huren amsterdam worden ingewonnen op grond van art. 4:8 Awb:
‘1 Voordat een bestuursorgaan een beschikking geeft waartegen een belanghebbende die de beschikking niet heeft aangevraagd naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt het die belanghebbende in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen indien: a de beschikking zou steunen op gegevens over feiten en belangen die de belanghebbende betreffen, en b die gegevens niet door de belanghebbende zelf ter zake zijn verstrekt. ( … )’
Een gedeeltelijke intrekking zal winkel huren arnhem betrekking moeten hebben op een te onderscheiden deel van het bouwwerk waardoor het resterende deel nog gerealiseerd kan worden.
Van de bij a genoemde onjuiste of onvolledige opgave is ook sprake als een aanvrager anders handelt dan hij bij zijn aanvraag bouwvergunning opgeeft. Een voorbeeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *