Flexibele pensionering

Gerelateerde afbeelding

Demotie kan zo een vorm van functieverlichting voor oudere medewerkers betekenen. Een loopbaan kan zo mel de natuurlijke levensgang van mensen een opgaande en een neergaande lijn hebben. Dal laatste is (nog) niet vanzelfsprekend in onze westerse werkcultuur. Via dernotiebeleid kunnen de nadelige gevolgen worden verminderd door het mogelijk le maken tijdig opzij of terug te stappen, soms in een staffunctie, soms via deeltijdwerk in werkzaamheden in de lijn.
Flexibele pensionering is in dit kader slechts een slap op die weg. Flexibele pensionering is een systeem van pensionering waarbij de pensioendatum niet is gefixeerd op het jaar waarin de medewerker 65 jaar wordt, maar waarbij aan de medewerker de keuze wordt gelaten om korter of soms ook langer (door) te werken. Met dit systeem kan recht worden gedaan aan, en ingespeeld worden op de soms uiteenlopende vitaliteit van de verschillende medewerkers. Als de sfeer rond demotie open en oprecht is en als enkele zeer gewaardeerde directieof kaderleden om persoonlijke redenen demotie aanvragen en bijvoorbeeld op 55-jarige leeftijd uil een belangrijke functie terugtreden, dan zal het demotieb eleid gemakkelijker in de organisatie worden aanvaard. Van belang daarbij is onder meer dat er duidelijkheid is over de kantoorruimte almere  leeftijdsgrens en dal er geen uitzonderingen op worden gemaakt.
Opleiding en vorming Binnen de personeelsfunctie maken vorming en opleiding een belangrijk deel uit van de activiteiten. Voor de individuele medewerker is dit eventueel van belang voor promotie. Opleiding, scholing en vorming hebben doorgaans een vaktechnisch en een organisatorisch aspect. Opleiding, training en vorming hebben zowel betrekking op het ingewerkt worden op een afdeling als op het bieden van oriëntatiemogelijkheden in de organisatie of op hel geven van inzicht in eigen groeimogelijkheden van mensen in de organisatie. Opleiding en training kunnen variëren van een klassikaal vaktechnische opleiding in een bedrijfsschool, een training door daadwerkelijke uitoefening van een functie (‘training on the job’) in de organisatie, tot vergroting van de algemene vakbekwaamheid en algemene ontwikkeling of voorbereiding op een leidinggevende positie in de organisatie. In het laatste geval zal daarbij vooral ook aandacht worden gegeven aan: het omgaan met mensen als individu en met het omgaan met groepen, vraagstukken van kostenbeheersing, inzicht in de werking van een organisatiestructuur en dergelijke. Veelgebruikte trainingsmethoden hierbij zijn lezingen, instructies, discussies, case-studies en dergelijke.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *