Goede control

Goede control wordt door Merchant ( 1998) gedefinieerd als de situatie waarin een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de organisatie haar doelen zal halen. Bij goede control is de kans dus groter dat er geen afwijkingen van de gestelde ondernemingsdoelen plaatsvinden. Als de vastgoedmanager zijn control-systemen goed op orde heeft blijven onaangename verrassingen tot een minimum beperkt. In het control-systeem worden de doelen van de vastgoedorganisatie vastgelegd. Dit systeem vertaalt de doelen naar prestatiemaatstaven die via het systeem worden gecommuniceerd aan de verschillende lagen in de organisatie, die de verschillende 344 MANAGEMENTCYCLUS 1 0. 1 . 1 taken uit moeten voeren. Via dit systeem vindt ook een terugkoppeling plaats over de manier waarop de taken zijn bedrijfsruimte huren in Rotterdam uitgevoerd. Het hierboven beschreven proces zal er in werkelijkheid zelden zo eenvoudig en systematisch uitzien als in het afgebeelde cybernetische con trol-model. Organisaties zijn immers veel complexer. Control in (vastgoed)organisaties wijkt om drie redenen af van control zoals beschreven in het cybernetische con trol-model: de doelstellingen zijn niet of niet duidelijk meetbaar. De algemene doelstelling bedrijfspand te huur in Zwolle moet worden geoperationaliseerd voor een bepaalde periode. Vaak hebben organisaties niet slechts één, maar meerdere doelen. Het expliciet aandacht besteden aan het stellen van doelen wordt strategische planning genoemd; – de outputs zijn niet of niet duidelijk meetbaar. Naarmate er meerdere doelstellingen zijn, zegt het halen van iedere individuele doelstelling minder over het behalen van de algemene bedrijfspand huren amsterdam doelstelling. Control moet er immers voor zorgen dat niet de individuele doelstellingen, maar de hoofddoelstelling van de vastgoedorganisatie als geheel wordt behaald. Door tegengestelde acties om de afdelingsdoelstellingen te behalen kan immers de doelstelling van de vastgoedorganisatie als geheel in gevaar komen; – er is geen goed voorspellend model van de relatie tussen input-proces-output: het is vaak moeilijk om door het grote aantal processen de relaties tussen de verschillende doelstellingen en de in- en outputs te ontrafelen. Het is essentieel om de vastgoedorganisatie op koers te houden in de richting van de gestelde doelen, al moeten we ons hier niet op blindstaren. De doelstellingen zijn vaak in het verleden opgesteld. Ook besteedt bedrijfspand huren in Arnhem niet iedere organisatie even veel aandacht aan het opstellen van de doelstellingen. Te veel blindstaren kan een gevaar voor de organisatie opleveren. Daarnaast kan het leiden tot een verstarring van de samenwerking tussen de werknemers binnen de organisatie, waardoor nieuwe ideeën geen kans meer krijgen. Het is dus van belang een juiste balans te vinden tussen de uitgestippelde koers en de benutting van de actuele kennis, kunde en ervaring om te komen tot het beste resultaat voor de organisatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.