Grondexploitatie

Voor een grondexploitatie geldt hetzelfde principe als wij beschreven in hoofdstuk 4 over projectontwikkeling: een grondexploitatie is geen belegging. Bij een belegging heeft men geld dat men investeert om flexplek huren rotterdam een rendement te halen. Bij een grondexploitatie heeft men geen geld, althans niet om in de vorm van een belegging aan te wenden, men financiert de investeringen en uitgaven, ontvangt grondopbrengsten en andere opbrengsten, om zo aan het einde van een grondexploitatie een saldo: het resultaat op eindwaarde, al dan niet positief, over te houden. Netto contante waarde en IRR berekeningen zijn secundair – de IRR kan soms niet berekend worden – en een berekening op eindwaarde volgens het rekening-courant principe, of volgens een meer in detail uitgewerkte flexplek huren zwolle financiering, is primair. Primair berekenen we bij grondexploitaties resultaten op eindwaarde. Netto contante waarde berekeningen zijn secundair net als IRR berekeningen. Om de berekeningen toe te lichten gebruiken we in dit hoofdstuk een fictieve grondexploitatie. Het aantal posten hebben we vereenvoudigd en teruggebracht tot hoofdlijnen. Een gebied van 5 hectare wordt in exploitatie genomen. De exploitatie neemt 10 jaar in beslag. Van dit gebied is 70% uitgeefbaar. De grondprijs per vierkante meter grond bedraagt 200 op prijspeil heden. De gemiddelde grondquote van alle vastgoed is 30%. De flexplek huren amsterdam kosten stijgen jaarlijks met 2,0% evenals de opbrengsten. Er wordt gerekend met een projectrente van 7,0%. 132 INVESTEREN IN VASTGOED, GROND EN GEBIEDEN Er ligt een kostenraming op prijspeil heden en een raming van de fasering. Deze ramingen zijn weergegeven in figuur 5.12. FIGUUR 5.12: RAMING KOSTEN EN OPBRENGSTEN EN FASERING Op basis van deze raming en de gegeven indexen voor kosten en opbrengsten, kunnen we de nominale kasstromen van de grondexploitatie berekenen. In figuur 5.13 zijn de kasstromen uitgewerkt in duizendtallen. Gegeven de flexplek huren arnhem projectrente van 7,0% en de netto kasstroom van de exploitatie kunnen we de rekening-courant gaan uitwerken, het eindsaldo van de exploitatie, en de tussentij dse vermogensbehoefte in kaart brengen. Dit gebeurt op dezelfde manier als beschreven in het hoofdstuk over projectontwikkeling. In figuur 5. l 4 is deze berekening uitgevoerd en in figuur 5 .15 grafisch weergegeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *