Het prestatievermogen van een vastgoedobject

Al deze vragen kunnen worden afgehandeld met behulp van de VKM. Het prestatievermogen van een vastgoedobject laat zich moeilijk in één waarde uitdrukken. Immers, het prestatievermogen is een optelsom van diverse aspecten met ieder voor zich karakteristieke meetwaarden. Er is geen rekenkundige formule die daarin voorziet. De VKM fungeert als checklist – een nalooplijst om essentiële boodschappen niet te vergeten – en draagt bij aan de discussie over gebouwkwaliteiten. 211 7.2. 1 VASTGOEDMANAGEMENT Figuur 7-4 Onderbouwing van de VastgoedKwaliteitsMeetlat Belanghebbende/ gebruikers Strategie/beleid PVM praktijkervaring NEN2658, NL-Sffi, STABU-codering Wet- en regelgeving (overheid, extern) Aspecten Interne randvoorwaarden Externe randvoorwaarden · Beeld • Ruimtelijk · Functioneel · Technisch · l1ltern · Extern · Omgeving · Terrein · Gebouw · Ruimte (categorie) Kwaliteitsklasse Voorbeeld: Sanitaire ruimte (BOO 32- Functionele aspecten gebouw 32.3 Toegankelijkheid 32.3.2. Bereikbaarheid De VKM is bedoeld om te worden toegepast bij bedrijfsruimte huren in Rotterdam het beoordelen van gebouwen in gebruik of bij het (her)ontwikkelen van gebouwen, vanaf de initiatieffase. Dat wil zeggen: vanaf het moment dat de behoefte aan huisvesting is onderkend, gevolgd door de vastlegging van het huisvestingsprobleem of een onderzoek naar de noodzaak van huisvesting tot en met de uitvoering van bedrijfspand te huur in Zwolle het project. De opgenomen items kunnen worden gehanteerd als aanwijzingen bij het beoordelen van gebouwen of bij het opstellen van Programma’s van Eisen. De volgende aspecten worden onderscheiden: 00 Huisvestingsvisie1 10 Beeldverwachting omgeving2 11 Ruimtelijke aspecten omgeving3 12 Functionele aspecten omgeving4 13 Technische aspecten omgeving5 20 Beeldverwachting terrein2 21 Ruimtelijke aspecten terrein3 22 Functionele aspecten terrein4 23 Technische aspecten terrein5 30 Beeldverwachting gebouw2 31 Ruimtelijke aspecten gebouw3 32 Functionele aspecten gebouw4 Fysieke en functionele vertaling van de organisatie naar de huisvesting. Bevat specifieke vragen voor het managementteam van de te huisvesten bedrijfspand huren amsterdam organisatie. Aan de hand van de vragen moet duidelijk worden waar de organisatie met haar huisvesting over het algemeen heen wil en welke algemene eisen en wensen aan de huisvesting worden gesteld. 2 Beeldverwachting/esthetica: mate van representativiteit en herkenbaarheid. 3 Ruimtelijkheid: maten, bedrijfspand huren in Arnhem afmetingen, relaties en flexibiliteit van de ruimten, zoals afstanden en oppervlakte. 4 Functionaliteit: mate van bruikbaarheid, geschiktheid en duurzaamheid, zoals toegankelijkheid, veiligheid, flexibiliteit, capaciteit, enz. 212 PROGRAMMERINGSVLAK/TACTISCH NIVEAU 7.2.1 33 Technische aspecten gebouw5 60 Interne randvoorwaarden5 70 Externe randvoorwaarden6 Het aspect ‘bereikbaarheid’ is nader onderverdeeld m o.a. bereikbaarheid auto en bereikbaarheid openbaar vervoer Het aspect ‘bereikbaarheid auto’ kan vervolgens worden onderverdeeld in een aantal deelaspecten, bijvoorbeeld ‘afstand tot de dichtstbijzijnde afrit’ of ‘verkeersdrukte van de toegangsroute’, enz. Het aantal deelaspecten hangt af van de (specifieke) wensen van de gebruiker.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *