In Angelsaksische benaderingen

Verder werken we de kasstromen uit in bepaalde tijdvakken. In Nederland worden tijdvakken van een jaar gebruikt, in Angelsaksische benaderingen zijn tijdvakken van een kwartaal gebruikelijk. Omdat we discrete tijdvakken gebruiken is het moment waarop een kasstroom valt van belang. Omdat rendementseisen en rendementen over een heel jaar worden gerekend, ligt het voor de hand om kasstromen aan een eind van een tijdvak te nemen. Voor maar weinig kasstromen geldt dat ze precies aan het eind van een tijdvak vallen. Zo kan een jaarlijkse huur in vier termijnen van een kwartaal worden afgerekend, aan het begin of aan het eind van een kwartaal. Indien onze waardering een precieze benadering vereist kunnen we overwegen dergelijke betalingen eerst te herleiden tot een eind tijdvak betaling. In het hoofdstuk financiële rekenkunde zijn daarvoor mogelijke technieken uitgewerkt. Met welke kasstromen hebben we bij een vastgoedbelegging te maken? Zonder uitputtend te zijn volgt hieronder een opsomming. Een aantal van de kasstromen zullen we later diepgaander behandelen. 1. Huurinkomsten. (Rental income). Dit zijn de belangrijkste inkomsten. Hier krijgen we te maken met begrippen als contracthuur, markthuur, bruto- en netto huur, huurindexatie, theoretische huuropbrengsten, huurcontracten. Onder deze noemer worden ook veelal negatieve huuropbrengsten geschaard: goedkoop kantoor huren rotterdam huurderving als gevolg van aanvangsleegstand, structurele leegstand en frictieleegstand, alsmede huurderving als gevolg van huurvrije perioden, huurkortingen en oninbare huren. 2. Overige inkomsten zijn inkomsten die niet onder huurinkomsten vallen. Zo kan een zendmast extra inkomsten genereren. Ook posten Goedkoop kantoor huren Zwolle als subsidies, afkoopsommen voor huurcontracten en betalingen uit hoofde van huurgaranties scharen we onder deze noemer. 3. Exploitatiekosten. (Operating costs). Dit zijn de kosten die verbonden zijn aan de exploitatie van het object en die niet geactiveerd worden. Als uitgaven geactiveerd worden spreken we van investeringen. Onder exploitatiekosten vallen kosten als onroerende zaak belasting, andere goedkoop kantoor huren amsterdam centrum heffingen, verzekeringen, erfpachtcanons, kosten van administratie en beheer, mutatiekosten, dagelijks (instandhoudings-) onderhoud, niet verhaalbare service kosten, niet te verrekenen BTW, verhuurcourtages. 4. Investeringen en desinvesteringen. (Capita! Expenditures). Dit zijn uitgaven die geactiveerd worden. De aanvangsinvestering(en) vormen een belangrijke categorie. Hieronder vallen verder (reserveringen voor) majeure ingrepen, opbrengsten uit gedeeltelijke verkoop, bij-investeringen ten behoeve van structurele ingrepen in een object. Ook goedkoop kantoor huren arnhem centrum de waarde bij tussentijdse verkoop valt binnen deze categorie. Vanwege het grote belang van deze kasstroom voor het waarderen noemen we deze apart. 5. De term restwaarde (Terminal Value) is verbonden aan de tussentijdse verkoop van een object. Hoewel de term restwaarde in strikte zin de waarde van een object aan het eind van zijn economische levensduur is (bij vastgoed: de grondwaarde verminderd met de kosten van sloop en bouwrijp maken), wordt deze term ook algemeen gebruikt voor tussentijdse verkoopwaarde. Wij hanteren de term restwaarde daarom in deze brede zin. In figuur 3. 1 zijn deze kasstromen schematisch uitgezet. De gestippelde lijnen geven de indexatie aan: de stijging van huurinkomsten en exploitatiekosten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.