In de echte economie

We kennen geen plaats. Er zijn wel dealing rooms in Londen, New York en Tokio, maar de transacties zelf speien zieh af in cyberspace, tussen twee computers die op elke plek op de aardbol kunnen staan. Cijfers kantoorruimte huren rotterdam over de omvang van het wereldgeldverkeer zijn afkomstig uit een tweejaarlijkse enquete onder alle banken in de wereld, uitgevoerd door de Bank for International Settlements (BIS) in Basel, de ‘bank van de centrale banken’. Deze vrijwillig verstrekte schattingen van de omvang van de uitgevoerde valutatransacties vormen de enige bron op grond waarvan we bij benadering weten wat zieh afspeelt op de kantoorruimte huren zwolle financiele wereldmarkt. De vrijwilligheid zou wel eens drastisch kunnen afnemen als aan de informatieverstrekking fiscale gevolgen worden verbonden.

In de echte economie ontstaat het productiviteitssurplus, dat wil zeggen het restant dat overblijft nadat de reproductie van de productiefactoren is gegarandeerd. Dit maatschappelijk surplus wordt verdeeld onder: • de werknemers, in de vorm van verhoging van hun salarissen, vergroting van de werkgelegenheid of verkorting van de werktijd; • de consumenten, door verhoging van hun koopkracht;
• het productieve en financiele kapitaal, in de vorm van investeringen en dividenden; • de staat, ter instandhouding van de kantoorruimte huren amsterdam maatschappelijke infrastructuur en de sociale zekerheid. In een wereld die wordt gedomineerd door de virtuele economie ontstaat de tendens dat het financiele belang de andere belangen wegdrukt. Dat geldt ook voor de staat, waarin wij allen zijn vertegenwoordigd. We beschouwen de macht van de staat als vanzelfsprekend. Zijn politieke macht strekt zieh uit over alle mensen die zieh binnen een bepaald grondgebied bevinden. Zijn economische macht is gebaseerd op drie pijlers: beheersing van de geldvoorraad en de kredietverlening en het vermogen belastin gen te heffen. Het is echter nauwelijks meer mogelijk greep te houden op de wereldgeldstromen – Tobin zelf meende dat zijn idee wel altijd een idee zal blijven. Transacties kantoorruimte huren arnhem die zieh afspelen binnen transnationale ondernemingen zijn nauwelijks te controleren door de nationale staat. Hetzelfde geldt voor e-commerce, met alle consequenties voor de belastingheffing. Ook de controle op de kredietverlening is geerodeerd door de explosieve groei van de financiele markten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *