Lagere rechtsgemeenschappen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Provinciale Staten Provinciale Staten vertegenwoordigen de hele bevolking van de provincie (art. 7 Provw). Provinciale Staten bestaan uit minstens 39 leden en maximaal 83 leden, afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie. De zittingsduur van Provinciale Staten is flexplek huren rotterdam vier jaar. Voor het lidmaatschap van Provinciale Staten is vereist dat men Nederlander is, ingezetene van de provincie, 18 jaar en niet uitgesloten van het kiesrecht (art. 10 Provw). Provinciale Staten zijn bevoegd om bij verordening algemene regels te geven, waarmee andere organen van de provincie rekening dienen te houden (art. 145 Provw). Op grond van art. 49 Provw kunnen Provinciale Staten aan een gedeputeerde ontslag verlenen indien deze niet meer het vertrouwen heeft van Provinciale Staten. Deze bepaling komt overeen met de regeling in de Gemeentewet, waarin is flexplek huren zwolle bepaald dat de gemeenteraad aan wethouders ontslag kan verlenen bij gebrek aan vertrouwen.
Voor een lid van Provinciale Staten gelden onder meer de volgende onverenigbare betrekkingen (art. 13 Provw): minister; staatssecretaris; lid van de Raad van State; gedeputeerde; lid van de Algemene Rekenkamer; ambtenaar, door of vanwege het provinciaal bestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt.
Een lid van Provinciale Staten mag een aantal handelingen niet verrichten, zoals (art. 15 Provw): in geschillen optreden als advocaat, procureur of adviseur voor de provincie of het provinciaal bestuur dan wel ten behoeve van de wederpartij van de provincie of het provinciaal bestuur; in geschillen flexplek huren amsterdam optreden als gemachtigde voor de provincie of het provinciaal bestuur; optreden als vertegenwoordiger of adviseur voor derden tot het aangaan van overeenkomsten met de provincie; het rechtstreeks of middellijk aangaan van een overeenkomst betreffende: – het aannemen van werk voor de provincie; – het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de provincie; – het doen van leveranties aan de provincie; – het verhuren van roerende zaken aan de provincie; – het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de provincie; – het van de flexplek huren arnhem provincie onderhands verwerven van onroerende zaken of beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen; – het onderhands huren of pachten van de provincie.
Gedeputeerde Staten De leden van Gedeputeerde Staten worden door en uit Provinciale Staten gekozen. Het aantal leden bedraagt minstens drie en hoogstens negen, dit ter beoordeling van Provinciale Staten. Samen met de Commissaris van de Koningin vormen de gedeputeerden het college van Gedeputeerde Staten (art. 34 Provw).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.