‘Management by objectives’

Gerelateerde afbeelding

Ta akopdracht: eenvoudig of samengesteld Ook de keuze van het type taakopdracht is van groot belang. We onderscheiden eenvoudige en samengestelde taakopdrachten. Een eenvoudige taakopdracht is een opdracht om een bepaald resultaat te bereiken. De uitvoerder staat het vrij zelf te bepalen hoe hij de opdracht uitvoert. Hij kan dus initiatief ontplooien. Alleen het resultaat wordt immers beoordeeld. Bij een samengestelde taakopdracht daarentegen worden dwingende aanwijzingen gegeven hoe de taak moet worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: welke procedures of welke stappen moeten worden gevolgd of naar wie moet worden teruggekoppeld. Daardoor wordt het initiatief van de uitvoerder ingeperkt. Hoe meer kritische momenten worden aangegeven des te beperkter is de mogelijkheid om eigen initiatief te nemen.
Instructies De uitvoering van taken kan ook op een andere wijze dan door een taakopdracht worden geregeld, namelijk via een instructie. Een instructie is een geheel van algemene richtlijnen dat bij de kantoorruimte almere uitvoering van taken in acht moet worden genomen.
Een instructie dient te worden beschouwd als het complement van een taakopdracht. Het zal duidelijk zijn dat de toegevoegde waarde van een instructie het grootst is als aanvulling op de eenvoudige taakopdracht. Daar immers bestaat in principe de grootste behoefte om het nemen van eigen initiatief in te perken. Voor het actueel houden van instructies is het noodzakelijk dat wordt nagegaan of ze echt worden nageleefd. Instructies moeten voortdurend worden herzien als de situatie erom vraagt. Als een instructie gedeeltelijk achterhaald blijkt te zijn, is het beter het irrelevante deel te schrappen dan toe te staan dat dit deel niet wordt nageleefd. Als dat namelijk wordt toegestaan, bestaat het gevaar dat de betrokkenen ook de relevante punten gaan verwaarlozen.
Een zeer speciale manier om in het proces van leidinggeven op kernpunten opdrachten te MbO formuleren is ontwikkeld onder de naam ‘management by objectives’ (MbO). De gedachte van leidinggeven door middel van doelstellingen omvat meer dan het geven van opdrachten alleen. Van deze managementtechniek, die vooral gericht is op het verbeteren van de totale prestatie van de organisatie, zullen we de filosofie en werkwijze kort uiteenzetten.
De centrale gedachte van ‘management by objectives’ is dat de manager en de medewerker op basis van in onderling overleg vastgestelde en ontwikkelde doelstellingen komen tot een duidelijke formulering van de functie en de belangrijkste door hen gezamenlijk en individueel te bereiken resultaten in de komende periode. Deze resultaten worden de kernresultaten genoemd en ze worden bij voorkeur zo omschreven dat ze meetbaar zijn. Bovendien stelt men tussentijdse streefdata vast waarop de voortgang wordt getoetst. Deze methodiek Theorie Y berust op de grondgedachten van Theorie Y van McGregor (zie subparagraaf 9. 3.3 ). Wie in het te voeren overleg manager en medewerker zijn hangt af van het niveau van de organisatie, maar duidelijk is dat de verschillende hiërarchische niveaus goed op elkaar moeten worden afgestemd. Idealiter ontstaat er een hiërarchie van doelstellingen met langetermijndoelstellingen aan de top en daaruit afgeleide, steeds specifiekere doelstellingen op elk niveau en voor elke medewerker. Daarbij levert elk lager doel een bijdrage aan het naastgelegen hogere doel. ‘Management by objectives’ is er dus op gericht de eenheid van leiding in de organisatie te herstellen, respectievelijk te verbeteren. Omdat medewerkers bij het overleg in staat worden gesteld hun eigen ideeën en wensen naar voren te brengen, mag worden verwacht dat de doelstellingen van het individu en die van de organisatie beter op elkaar worden afgestemd. Dit is een gunstige voorwaarde voor het verbeteren van de motivatie en inzet van organisatieleden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *