MENSEN IN ORGANISATIES

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In HRM staat op de voorgrond dat materiële en immateriële voorwaarden worden geschapen om medewerkers te motiveren en te stimuleren om zelf initiatieven te nemen, weliswaar gericht op de organisatiedoelen, maar ook overeenkomend met eigen ambities. De medewerker is dan in bijvoorbeeld loopbaanplanning zelf een medebepalende participant, actief en zelf verantwoordelijk voor zijn werk en zijn loopbaan. Daarbij mag hij van de organisatie steun kantoorruimte huren rotterdam verwachten in de ontwikkeling die hij voor zichzelf, in directe relatie tot de verwezenlijking van de organisatiedoelen en binnen zijn vermogens, ziet. Medewerkers die als meesturend potentieel fungeren kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan het (klantgericht) functioneren van de organisatie. De organisatie zal sneller op veranderingen kunnen reageren en efficiënter haar doelstellingen kunnen bereiken. Daarbij zal de organisatiestructuur open moeten staan voor kleine, relatief autonoom kantoorruimte huren zwolle opererende eenheden en intern ondernemerschap niet in de weg moeten staan. Mede daarom zal de relatie tussen sociaal beleid en organisatiebeleid een verdere integratie vereisen.
In traditionele opvattingen werd (of wordt nog) het sociale beleid gezien of gereduceerd tot een pakket arbeidsvoorwaarden. De kans is dan groot dat nieuw organisatiebeleid stukpersonele proces loopt op consequenties van het veronachtzaamde menselijk potentieel: onvoldoende voorbereiding op veranderde taken, geringe identificatie met organisatiedoelen en weerstand tegen veranderingen. Daar komt nog bij dat ontwikkelingen op punten als arbeidsmoraal, sociale wetgeving, CAO-afspraken over arbeidstijdverkorting, werkgelegenheidsplannen en onderwijs hun invloed op het organisatiebeleid in toenemende mate doen gelden. Op basis van HRM kunnen van buiten komende invloeden zo goed kantoorruimte huren amsterdam mogelijk in de organisatie worden verwerkt en kunnen omgekeerd externe ontwikkelingen vanuit de organisatiebehoeften waar mogelijk worden beïnvloed. Het gaat er daarbij om dat organisatiedoelstellingen, aspiraties en ontplooiingsmogelijkheden van medewerkers in elkaars verlengde komen te liggen en dat zodanige organisatorische verhoudingen worden geschapen dat aspiratie, creativiteit en operationele slagkracht tot hun recht kunnen komen.
8.8.2 HRM: management van het personele proces en personele instrumenten
Het personele proces omvat het kwantitatief en kwalitatief bepalen van de personeelsbehoeften, het werven, selecteren en aanstellen van personeel, alsmede het bepalen van arbeidsvoorwaarden en het opleiden, beoordelen en bevorderen van personeelsleden en het mede bepalen van het werkklimaat, het overplaatsen, het pensioneren en het ontslaan van personeel. Het personele proces staat natuurlijk in directe relatie tot de overige kantoorruimte huren arnhem organisatieprocessen, maar heeft vanuit de eigen deskundigheid ten opzichte van die andere organisatieprocessen een integrerende en ondersteunende functie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.