Parkeergarages

Parkeergarages Parkeergarages vormen een bijzonder vastgoedcategorie. Er wordt in de markt onderscheid gemaakt tussen verschillende typen garages, namelijk: openbare-, stalling- en semi-stallinggarages. Met name openbare parkeergarages kennen qua eigendom, exploitatie en beheer goedkoop kantoor huren rotterdam verschillende verschijningsvormen die vergezeld gaan van maatwerkcontracten. Voor dergelijke parkeergarages dienen zich een drietal belangrijke organisatievraagstukken aan: – Wie wordt de eigenaar-belegger? – Wie wordt (financieel) verantwoordelijk voor de exploitatie? – Wie gaat het (operationeel) beheer verrichten? Dit impliceert dat er in een en dezelfde parkeergarage in beginsel drie exploitaties te onderscheiden, te weten die van de eigenaar-belegger, die van de exploitant Goedkoop kantoor huren Zwolle en die van de beheerder. We adviseren om deze drie exploitaties altijd afzonderlijk inzichtelijk te maken. Eigenaar-belegger Degene die het eigendom heeft van een parkeergarage is de eigenaar /belegger. Aan het in eigendom hebben zijn kapitaalslasten verbonden en in beginsel alle overige lasten, verbonden met het vastgoed en/of de parkeerexploitatie. In ruil voor het eigendom en alle daaraan verbonden lasten en risico’s, heeft de eigenaar het recht op alle netto exploitatieinkomsten (het directe rendement, na aftrek van exploitatie- en beheergebonden kosten) en de waardemutatie van de garage (het indirecte rendement). Natuurlijk kan de goedkoop kantoor huren amsterdam centrum eigenaarbelegger er ook voor kiezen om een huurcontract aan te gaan met een parkeerexploitant en op die manier een deel van de winst en het risico te delen. Exploitant De exploitant betaalt huur aan de eigenaar/belegger. De exploitant heeft een substantiĆ«le zeggenschap over en sturing op de factoren die de parkeeromzet bepalen, bijvoorbeeld de tariefstelling. Hij loopt over die geprognosticeerde omzet in principe ook financieel risico waarvoor hij een vergoeding ontvangt: winst. Is de gerealiseerde omzet hoger dan de geprognosticeerde omzet, dan kan de exploitant hiervan mede profiteren (als er sprake is van extra winst!). Winsten van exploitanten worden in het algemeen niet openbaar gemaakt, wel is bekend dat de voor-calculatorische goedkoop kantoor huren arnhem centrum winstdoelstelling doorgaans ligt tussen de 6% en de 10% van de omzet. Beheerder Met het beheer worden bedoeld alle operationele taken (van bemensing tot administratie) die de openstelling van een parkeergarage met zich meebrengt. De beheerder ontvangt een vergoeding voor zijn dienstverlening. In beginsel is de hoogte van deze vergoeding onafhankelijk van de gerealiseerde opbrengst. In sommige beheercontracten is een omzetgebonden stimuleringsregeling opgenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.