Procedure buitenplanse ontheffing

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Procedure buitenplanse ontheffing Het verlenen van een ontheffing is een bevoegdheid en geen plicht. Burgemeester en wethouders mogen dus een ontheffing weigeren, maar zullen zich altijd moeten afvragen of het te dienen ruimtelijkeordeningsdoel geen onevenredig nadelige gevolgen kantoor huren assen heeft voor de belanghebbende (art. 3:4 lid 2 Awb). Bij een aanvraag ontheffing – vaak in de vorm van een aanvraag bouwvergunning – moet dus eerst besloten worden of de ontheffing geweigerd moet worden of de procedure in gang moet worden gezet voor de mogelijke verlening. De te volgen procedure is dan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb (art. 3.24 lid 3 Wro). Burgemeester en wethouders beslissen binnen vier weken: of weigeren ontheffing of volgen procedure. In afwijking van art. 3:18 Awb beslissen burgemeester en wethouders kantoor huren lelystad ook als er zienswijzen zijn ingediend binnen vier weken na afloop van de termijn van terinzageligging. Volgens art. 46 lid 3 Wonw wordt een aanvraag om bouwvergunning die slechts kan worden ingewilligd na ontheffing of na het nemen van een projectbesluit, geacht mede een verzoek in te houden om zodanige ontheffing of zodanig projectbesluit. Bij samenloop van een aanvraag om bouwvergunning met een verzoek om een buitenplanse ontheffing wordt ook de beslissing over de aanvraag om bouwvergunning voorbereid volgens afdeling 3.4 Awb.
4.2.5 Inpassingsplannen van kantoor huren zaandam provincie en Rijk en projectbesluiten Bij de Wro hebben ook provincie en Rijk de mogelijkheid gekregen bestemmingsplannen vast te stellen. Evenals de gemeente kunnen provincie en Rijk voorafgaand aan een bestemmingsplan een projectbesluit vaststellen ter verwezenlijking van een project. Zij hebben deze bevoegdheden voor zover het gaat om provinciale of nationale belangen. Deze belangen moeten hun plaats kantoor huren ede krijgen te midden van de gemeentelijke belangen en krijgen daar hun inpassing. De Wro noemt deze bestemmingsplannen van provincie en Rijk inpassingsplannen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.