Strategische aangrijpingspunten

Strategische aangrijpingspunten voor beleid In de praktijk blijkt dat de prioriteit voor een bepaald aangrijpingspunt bepaalde patronen doorloopt. Dit geldt zeker voor het aangrijpingspunt van efficiëntie. Dit blijkt een nauwe relatie te vertonen met de conjunctuurcyclus. In figuur 1 1-9 zijn de economische cyclus en de vastgoedcyclus weergegeven. Vanwege het starre karakter van vastgoed slaat een laagconjunctuur (recessie) gemiddeld na twee tot vier jaar over op de vastgoedwereld. Figuur 1 1-9 Samenhang tussen conjunctuurcyclus en aangrijpingspunten voor beleid circa 2 – 4 jaar Beheersing Verandering Efficiëntie Externe oriëntatie Tijdens recessies zien veel ondernemingen de omzetten goedkoop kantoor huren rotterdam dalen bij gelijkblijvende kosten. De winstmarges komen zo onder druk te staan. Om de continuïteit van de onderneming te waarborgen ziet men zich genoodzaakt de winst te vergroten. In een laagconjunctuur is het heel moeilijk om de winst aan de opbrengstenkant door grotere omzetten te verhogen. Organisaties moeten de winst dan vergroten door het verlagen van de kosten. Ze zullen proberen Goedkoop kantoor huren Zwolle de kosten in lijn te brengen met de gedaalde omzet. Om die reden staat in een laagconjunctuur voor veel organisaties efficiëntie als aangrijpingspunt voor strategie noodgedwongen voorop. Als de continuïteit eenmaal is gewaarborgd vinden organisaties over het algemeen meer ruimte om van het aangrijpingspunt efficiëntie goedkoop kantoor huren amsterdam centrum over te stappen op de aangrijpingspunten effectiviteit, flexibiliteit of creativiteit. Met name bij kleinere bedrijven vertonen R&D-uitgaven een sterk 379 1 1 .4. l VASTGOEDMANAGEMENT cyclisch karakter. Tijdens de hoogconjunctuur – wanneer omzetten en winstmarges zich voorspoedig ontwikkelen – krijgt creativiteit een kans. In tijden van laagconjunctuur wordt hierop bezuinigd. Philips saneert rustig verder De saneringen die topman Cor Boonstra in oktober 1 996 inzette liggen in het verlengde van de reorganisaties die zijn voorganger Jan Timmer in 1 991 onder de naam goedkoop kantoor huren arnhem centrum Centurion in het leven riep. Jan Timmer richtte zich destijds op het vergroten van de efficiëntie. Operatie Centurion leverde hiermee het verdwijnen van 40.000 arbeidsplaatsen op. De vraag die ten grondslag ligt aan de nu door Cor Boonstra aangekondigde operatie is veel ingrijpender. Cor Boonstra wil anno 1 996 dat Philips flexibeler wordt. De Philipstop weegt nu af of het concern bepaalde activiteiten nog wel zelf moet doen. In plaats van alles in eigen huis te produceren moet Philips, net als concurrent Sony, productieprocessen uitbesteden. Hierdoor kan Philips zich concentreren op de kernactiviteiten, te weten het ontwikkelen en produceren van goederen met een hoge toegevoegde waarde. ( Bron: Volkskrant, 3 november 1 998)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.