Verordeningen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een verordening is een Europese wet, dat wil zeggen: een algemeen voorschrift dat eenieder in de gehele EU die daaronder valt, bindt. Bij verordening kunnen derhalve aan de lidstaten en aan de burgers verplichtingen worden opgelegd en rechten worden toegekend. Verordeningen van de EU zijn: direct toepasbaar op degene waarvoor ze zijn gegeven; · van hogere flexplek huren rotterdam orde dan het nationale recht.
Art. 249 EG-Verdrag omschrijft een verordening aldus:
‘Een verordening heeft een algemene strekking. Zij is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.’
Hieraan is te zien dat de EU een supranationale organisatie is. Richtlijnen Een Europese richtlijn is, evenals een verordening, bindend voor de lidstaten, maar heeft in de lidstaten geen rechtstreekse werking. De lidstaten zijn verplicht om de richtlijnen om te zetten in nationale wetgeving. Wijziging flexplek huren zwolle van de nationale wetgeving is na aanpassing aan de richtlijn niet meer toegestaan. De bedoeling van richtlijnen is om de nationale wetgeving van de lidstaten met elkaar te laten harmoniëren.
Beschikkingen Het rechtskarakter van EU-beschikkingen is te vergelijken met beschikkingen van de eigen nationale overheidsorganen. In de volgende hoofdstukken van dit boek wordt hier dieper op ingegaan. Beschikkingen van de EU kunnen zijn gericht tot de burgers of tot de lidstaten. Belastende beschikkingen leggen aan de burgers of aan de lidstaten verplichtingen op. Begunstigende beschikkingen kennen aan de burgers of aan de lidstaten rechten flexplek huren amsterdam toe.
Conflicten Wanneer een burger een conflict heeft met een andere burger of met de overheid over de toepassing van Europese regelgeving, dan kan hij zich direct tot een nationale rechter wenden. Stelt de nationale rechter vast dat er een conflict is tussen een regel van Europees recht en een nationale rechtsregel, dan laat hij deze laatste buiten beschouwing.
Soms is het voor een nationale rechter niet duidelijk hoe een Europese rechtsregel geïnterpreteerd moet flexplek huren arnhem worden. In dat geval kan hij de zaak schorsen en aan het Hof van Justitie de vraag voorleggen hoe de Europese regel voor het concrete geval moet worden geïnterpreteerd (de zogenoemde prejudiciële vraag, art. 234 EG-Verdrag).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *