Voorschriften over verpakking

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Paragraaf 9.2.3 Wm bevat onder meer voorschriften over verpakking. Zo bepaalt art. 9 .2.3.1 dat degene die een stof of preparaat aan een ander ter beschikking stelt of in Nederland invoert, behorende tot bepaalde catego
9.6 Stoffen en producten 381
rieën, er zorg voor draagt kantoor huren rotterdam dat die stof of dat preparaat bij de aflevering en bij het ter aflevering voorhanden hebben is verpakt en op de verpakking op een bepaalde manier is aangeduid. In lid 2 staan de categorieën: ontplofbaar, oxiderend, zeer licht ontvlambaar, licht ontvlambaar, ontvlambaar, zeer vergiftig, vergiftig, schadelijk, bijtend, irriterend, sensibiliserend, kankerverwekkend, mutageen, voor de voortplanting vergiftig en milieugevaarlijk.
Het opnemen van Titel 9.4 (De EG-richtlijn kantoor huren zwolle ecologisch ontwerp energieverbruikende producten) van de Wm is de implementatie in de Nederlandse regelgeving van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement die een kader tot stand wil brengen voor het vaststellen van eisen inzake (het ecologisch ontwerp voor) energieverbruikende producten. Deze titel biedt de grondslag voor een AMvB met uitvoeringsmaatregelen. Met de richtlijn wordt beoogd om een hoog milieubeschermingsniveau te kantoor huren amsterdam verwezenlijken door het potentiële milieueffect voor energieverbruikende producten te verminderen. Door de energie-efficiëntie van producten te verhogen wordt ernaar gestreefd de zekerheid van energievoorziening te vergroten en bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. De richtlijn voorziet daartoe in de vaststelling van voorschriften waaraan energieverbruikende producten die onder de kantoor huren arnhem uitvoeringsmaatregelen vallen, moeten voldoen om op de markt te kunnen worden gebracht of in gebruik te kunnen worden genomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *