Wet ruimtelijke ordening

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Van het nieuwe bestemmingsplan afwijkende bouwwerken mogen dus (uitzondering lid 1 onder a) gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd, mits daardoor de afwijking van het plan niet naar aard en omvang wordt vergroot. Voorkomen moet immers worden dat verder afgeweken wordt van het nieuwe bestemmingsplan, zowel ten aanzien van de aard als de maten van de kantoor huren assen verbouwing. Als voorbeelden kunnen worden genoemd de recreatiewoning die voor permanente bewoning geschikt wordt gemaakt, en de horecaonderneming die haar cafeetje omvormt tot disco. De situatie wordt niet bevroren maar aangepast beheerd. Een algehele vernieuwing is dus niet mogelijk, ook niet gefaseerd. Als tweede uitzondering op het afwijkingsverbod wordt in lid 1 onder b het geval genoemd van een calamiteit, ten gevolge waarvan een bouwwerk teniet is gegaan.
In geval van volledig tenietgaan bestaat het recht op volledige nieuwbouw, inclusief verandering. Vernieuwing kantoor huren lelystad of verandering bij gedeeltelijke beschadiging is mogelijk met toepassing van het bepaalde onder a. Het is bekend dat juist bij calamiteiten de feiten soms wat somberder worden voorgesteld dan ze zijn. De feiten kunnen slechts door het verrichten van goed onderzoek worden achterhaald. Dat vergt dus enige inspanning, maar het past binnen de aard van het overgangsrecht om ook bij calamiteiten kritisch te bezien in hoeverre de vernieuwingsbehoefte werkelijk in verband staat met de calamiteit. Voor het geval onder b (het volledig tenietgaan) is de eis opgenomen dat de aanvraag van kantoor huren zaandam de bouwvergunning of de melding wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk teniet is gegaan. Hiermee wordt voorkomen dat gedurende langere tijd onzeker blijft of de oude situatie zal worden hersteld. Daarvoor bestaat in gevallen van calamiteit geen goede reden.
In lid 2 van de standaardbepaling is voorzien in een regeling waardoor het mogelijk wordt gemaakt bouwwerken die in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan en onder het overgangsrecht zijn gebracht, nog in beperkte mate uit te breiden. Zolang deze bouwwerken nog in stand worden gehouden, dienen ze aan de daaraan te stellen eisen te blijven kantoor huren ede beantwoorden.
Lid 2 bevat een ontheffingsbevoegdheid voor burgemeester en wethouders. Het gaat om een eenmalige ontheffing van de beperkte bouwmogelijkheden zoals in lid 1 voorzien. De ontheffingsbevoegdheid van burgemeester en wethouders in het bestemmingsplan is beperkt tot een maximum van 10%. In de aanhef van art. 3.2.1 Bro staat dat in het bestemmingsplan het percentage (10%) lager kan worden vastgesteld. De standaardbepaling kan dus in voorkomend geval worden aangescherpt. Bij bijvoorbeeld monumentale gebouwen of gebouwen in een landschappelijk kwetsbare omgeving zal het meestal gewenst zijn geen vergrotingsmogelijkheid op te nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *