Woningwet: nieuwbouw

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In een andere uitspraak zei de Afdeling: ‘Naarmate het bestemmingsplan meer keuze laat tussen verschillende mogelijkheden om de bouw te realiseren, zijn burgemeester en wethouders – met inachtneming van de uitgangspunten van het bestemmingsplan – vrijer in hun welstandsbeoordeling winkel huren rotterdam en zal deze minder snel geacht worden te leiden tot een belemmering van de verwezenlijking van de bouwmogelijkheden die
het bestemmingsplan biedt. Indien echter uit de voorschriften en de systematiek van het bestemmingsplan volgt dat zulk een keuze niet of slechts in beperkte mate aanwezig is – met name indien de bebouwingsmogelijkheden daarin gedetailleerd zijn aangegeven – vormt die opzet bij de welstandstoets een dwingend gegeven. In dat geval wordt de grens van de welstandstoets eerder overschreden.’ (ABRvS 18 februari 2000, AB 2000/186)
Als burgemeester en wethouders niet tijdig beslissen op een bouwaanvraag die past in het bestemmingsplan, wordt de vergunning geacht te zijn gegeven: een fictieve vergunning (art. 46 lid 6 Wonw). Een winkel huren zwolle dergelijke vergunning is niet bij voorbaat in beroep vernietigbaar omdat geen welstandsadvies is ingewonnen of omdat niet aan de redelijke eisen van welstand is getoetst, zo blijkt uit de uitspraak van de voorzitter van de Afdeling rechtspraak (ARRvS, 13 augustus 1993, AB 1994/574). De voorzitter overwoog eenvoudig dat burgemeester en wethouders aannemelijk hadden gemaakt dat het bouwplan voldeed aan redelijke eisen van welstand, hoewel geen welstandsadvies was aangevraagd. Het is uiteraard verstandig dat burgemeester en wethouders voorafgaand aan de beslissing op het Awb-bezwaarschrift tegen een dergelijke vergunning alsnog advies inwinnen van de winkel huren amsterdam welstandscommissie.
6.4.5 Monumenten Het is volgens art. 11 lid 2 onder a Monumentenwet 1988 verboden zonder of in afwijking van een vergunning een beschermd monument af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen. De minister van OC en W wijst onroerende monumenten aan als beschermd (rijks)monument. Gemeenten en provincies kunnen ook monumenten aanwijzen op grond van hun monumentenverordening. De monumentenverordening steunt winkel huren arnhem op de eigen (autonome) bevoegdheid van art. 149 Gemw en 145 Provw. In de verordening staat veelal een vergelijkbaar verbod als in de Monumentenwet 1988.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *