Categorie archief: kantoor huren amsterdam

lnkoopontwikkelingsmodel

Er wordt uitgegaan van de klantenwensen en van wat de producent als product ontwikkeld heeft of door de handelsonderneming in het artikelassortiment is opgenomen. Dit vertaalt de afdeling inkoop tot goede specificaties. Op basis hiervan wordt een adequate leverancierskeuze gemaakt. Daarbij zijn contracten goede hulpmiddelen om afspraken hard te maken en problemen bij levering te voorkomen. Dit zal uiteindelijk leiden tot bestellingen die bewaakt moeten worden tot ze ontvangen en ingeboekt zijn in de magazijnvoorraad. Ook zal de afdeling inkoop de afhandeling moeten verzorgen bij geschillen tussen de leverancier ende gebruiker. Op deze wijze vormt deze afdeling de eerste schakel in de logistieke keten. We gaan eerst in op de processen van de inkoopfunctie en daarna beschrijven we de ontwikkelingsstadia binnen inkoop. Ten slotte kamen de verantwoordelijkheden van de inkopers aan de orde.
5.1.1 Processen van de inkoopfunctie De inkoopfunctie is van cruciaal belang voor het voortbestaan van een organisatie en bestaat uit een aantal stappen. Voordat verder gegaan wordt met WCP ( world dass purchasing) is het belangrijk om inzicht te krijgen in de processen die bij de inkoopfunctie worden doorlopen, aangezien deze worden geevalueerd in een WCP-onderzoek. Er zijn meerdere mogelijkheden om de processen van de inkoopfunctie te beschrijven, kantoor huren rotterdam zoals ‘the five stages of development’ van Keough (1993) en het ‘purchasing process model’ van Van Weele (2008). Het purchasing process model van Van Weele beschrijft zes stappen:
1 Specificeren. In deze fase wordt kantoor huren zwolle uitgezocht welke goederen/d iensten nodig zijn en wat de precieze wensen zijn. Dit gebeurt door functionele en gedetailleerde technische specificatie. Hierdoor krijgt een onderneming inzicht in wat wel en niet van belang is voor haar product of dienst. Door in deze fase te schrappen kan een fikse kostenbesparing worden gerealiseerd. 2 Selecteren. Met behulp van grondig onderzoek worden de juiste leverancier(s) geselecteerd. Het selectieproces begint met het vaststellen van de wijze van uitbesteden kantoor huren amsterdam (bijvoorbeeld integraal of partieel, aannemen tegen vaste prijs oftegen uitvoering in regie-uren). Hierna gaat de prekwalificatieprocedure van start, waarbij een aantal mogelijke leveranciers worden geselecteerd en offertes worden aangevraagd. Na een analyse van de ‘bids received’ wordt de juiste leverancier gekozen. 3 Contracteren. In deze fase wordt de juiste leverancier gecontracteerd en wordt onderhandeld over de beste condities. Prijs en andere contractrespectievelijk leveringsvoorwaarden komen hierbij kijken. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld raamcontracten, afroepcontracten en mantelcontracten. Een goed inkoopcontract vermeldt ook de overeengekomen boeteregelingen, garantieperioden en systeemverantwoordelijkheid. 4/5 Bestellen/bewaken. Het kantoor huren arnhem daadwerkelijke bestellen van de geselecteerde goederen en het bewaken van de levering en controle gebeurt in deze twee fasen. Er bestaan verschillende vormen van inkooporderbewaking, te weten exception expediting (pas actie als er iets fout gaat), routine status check (regelmatige controle), advanced status check (gedetailleerd productieplan) en field expediting (field inspector inspecteert periodiek op het werk of de leverancier op schema ligt). Het doel is een efficiente order-en bestelprocedure te ontwikkelen en te zorgen voor effectieve trouble shooting. 6 Nazorg. In de Iaatste fase wordt gezorgd dat goederen intern op de juiste plek belanden en worden opgenomen in de administratie. Daarnaast wordt het inkoopproces geevalueerd. Eventueel worden claims en boeteclausules afgewikkeld.