Categorie archief: kantoor huren ede

Een bestuursorgaan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar beslist, stelt het belanghebbenden in de gelegenheid te worden gehoord, aldus art. 7:2 Awb. Aan deze hoorverplichting kan volgens art. 7:5 Awb op verschillende manieren worden voldaan. Het horen kan plaatsvinden door: het gehele bestuursorgaan kantoor huren assen of de voorzitter of een lid daarvan; een persoon die niet bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken is geweest; meer dan één persoon van wie de meerderheid niet bij de voorbereiding van het besluit betrokken is geweest; of een commissie (art. 7:13 Awb).
Dit horen van belanghebbenden is verplicht, behalve wanneer volgens art. 7:3 Awb: a het bezwaar kennelijk niet ontvankelijk is, bijvoorbeeld: het bezwaar is zonder aanwijsbare redenen ruim na afloop van de bezwaartermijn ingediend; b het bezwaar kennelijk ongegrond is, bijvoorbeeld: de aangevoerde bezwaren hebben niets met het bestreden besluit te maken; c de belanghebbenden hebben verklaard geen gebruik te willen maken van het recht om te worden kantoor huren lelystad gehoord; d aan het bezwaar volledig wordt tegemoetgekomen en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad.
Het bestuursorgaan dient binnen zes weken (en als een commissie in de zin van art. 7:13 Awb is benoemd binnen kantoor huren zaandam tien weken) na ontvangst van het bezwaarschrift te beslissen. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd. Verder uitstel is mogelijk voor zover de indiener van het bezwaarschrift daarmee instemt en andere belanghebbenden niet in hun belangen worden geschaad (art. 7:10 Awb).
3.3.4 Administratief beroep Indien er een mogelijkheid van administratief beroep bestaat, is deze altijd in een kantoor huren ede bijzondere wet opgenomen. Administratief beroep is dus niet in de Awb terug te vinden. Wel bevat de Awb enkele algemene voorschriften die gelden bij administratief beroep, met name in art. 7:16 t/m 7:28.