Categorie archief: winkel huren zwolle

Bouwvergunningsvrij bouwen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het uiterlijk van een bouwvergunningsvrij bouwwerk mag in strijd zijn met redelijke eisen van welstand. Indien echter de gemeente oordeelt dat er gebouwd is ‘in ernstige mate in strijd met redelijke eisen van welstand’ volgens de in de gemeente vastgestelde welstandscriteria, kunnen burgemeester en wethouders de eigenaar op grond van art. 13a Wonw aanschrijven (verplichten) om voorzieningen te treffen om het gebouwde aan te passen. Het gaat dus om winkel huren rotterdam een excessenregeling en de toetsing is achteraf Het is daarom verstandig dat iemand, voordat hij bouwvergunningsvrij gaat bouwen, bij de gemeente informeert naar de welstandscriteria.
Voor- en achterkant Bij het bepalen van de categorieën bouwvergunningsvrije, licht- en regulierbouwvergunningplichtige bouwwerken, heeft het verschil in voor- en achterkant van gebouwen een grote rol gespeeld. Vanuit stedenbouwkundige en welstandsoverwegingen is aan de achterkant veel vrij gelaten en aan de voorkant weinig. Deze voor- en achterkantbenadering heeft als uitgangspunt dat op plaatsen die grenzen aan het openbaar groen en de openbare weg in beginsel niet bouwvergunningsvrij mag worden gebouwd. Om te voorkomen dat zij- en achtererven dichtslibben met bouwvergunningsvrije winkel huren zwolle bouwwerken geldt een anticumulatieregel: vergunningsvrij gebouwde aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen samen niet meer dan 50% van het zij- of achtererf in beslag nemen (art. 2 onder a ten 5° en onder b ten 3° Bblb). Bovendien mag niet meer dan 30 m2 van het totale erf bebouwd worden met bouwvergunningsvrije bijgebouwen en overkappingen (art. 2 onder b ten 4° Bblb).
Voor een aantal bouwvergunningsvrije bouwwerken is het van belang of ze aan de voor- of achterkant worden gebouwd. Het gaat om: aan- en uitbouwen; bijgebouwen en overkappingen; kozijn- en winkel huren amsterdam gevelwijzigingen; dakkapellen; erf-of perceelsafscheidingen hoger dan 1 m.
Figuur 6.1 laat in grote lijnen zien wat de voor-en-achterkantbenadering betekent voor de genoemde bouwwerken. Alleen bijgebouwen en overkappingen kleiner dan 10 m2 mogen wel bouwvergunningsvrij tegen de grens met het buurerf worden gebouwd.
Figuur 6.1 Voor-en-achterkantbenadering
Bouwen binnen 1 meter van de grens privé· openbara groen I de weg: licht vergunningplichtig.
Bouwen binnen 1 meter van de grens melhet burenerl: licht vergunningplichtig. D Bouwen aan de vooBanl of eeo naar de weg of openbaar groen gekeerde zijde: lichl vergunningpllchllg.
Bron: Ministerie van VROM, brochure ‘De gewijzigde Woningwet’ september 2002
220 6 Woningwet: nieuwbouw
Aan de voorkant van een gebouw bevindt zich de voorgevel, het voorerf en het dakvlak aan de voorzijde van het gebouw. De voorgevel, waarvan er altijd maar één is, is bepalend voor het aanmerken van de winkel huren arnhem zijgevels en achtergevel. De aanwijzing als voorgevel moet afgeleid worden uit de voorgevelrooilijn van het bestemmingsplan. Mocht dat geen duidelijkheid opleveren, dan zijn de plaats van het huisnummer en de brievenbus, de hoofdingang van het gebouw en de hoofdontsluiting van het perceel doorslaggevend.