Puur natuur

Gerelateerde afbeelding

Ze hebben het over de destijds populaire eugeneticabeweging en Duncan zegt: ‘Stel je eens voor, een kind met mijn schoonheid en uw hersenen!’ France antwoordt: ‘Ja, maar stelt u zich eens een kind voor met mijn schoonheid en ûw hersenen.’) En waarom zou je die loterij niet een beetje naar je hand zetten? Bevrucht verscheidene eitjes en kies het embryo met de beste combinatie. Zodra het stamcelonderzoek zover is dat we voor weinig geld een oneindige voorraad menselijke embryo’s kunnen creëren, kun je je optimale baby uitkiezen uit honderden kandidaten, allemaal met jouw DNA, allemaal puur natuur en zonder dat er futuristisch genetisch geknutsel aan te pas hoeft te komen. Herhaal deze procedure een paar generaties lang en je zou best eens kunnen eindigen met supermensen (of een doodenge dystopie ). Maar stel dat je massa’s eitjes hebt bevrucht die allemaal een of andere dodelijke mutatie blijken te bevatten? Moet je al die embryo’s dan vernietigen? Dat kun je doen, maar je kunt de problematische genen ook vervangen. Er is een baanbrekend experiment gedaan met mitochondriaal DNA. Mitochondriën zijn minuscule organellen in menselijke cellen die de energie produceren die de cel nodig heeft. Ze hebben hun eigen genen, die volkomen losstaan van het DNA in de celkern. Gebrekkig mitochondriaal DNA kan co-working space rotterdam verschillende ernstige en zelfs dodelijke ziekten veroorzaken. Met de huidige ivf-procedures is het technisch mogelijk om dit soort ziekten te voorkomen door een baby van drie ouders te creëren. Het DNA in de celkern van de baby is afkomstig van twee ouders, maar het mitochondriaal DNA komt van een derde persoon. In 2000 kreeg Sharon Saarinen uit West Bloomfield in de Amerikaanse staat Michigan een gezonde meisjesbaby, Alana geheten. Alana heeft haar DNA van haar moeder Sharon en haar vader Paul, maar haar mitochondriale DNA is afkomstig van een andere vrouw. Vanuit puur co-working space amsterdam technisch perspectief heeft Alana drie biologische ouders. Een jaar later, in 2001, verbood de Amerikaanse regering deze behandeling vanuit veiligheidsoogpunt en ethische bezwaren.49

De medische wetenschap

Gerelateerde afbeelding

In werkelijkheid heeft de moderne geneeskunde onze natuurlijke levensduur dus niet eens met één jaar verlengd. De grote prestatie van de medische wetenschap is dat ze ons heeft behoed voor prematuur overlijden en ons allemaal de kans geeft om oud te worden. Zelfs als we nu ook nog kanker, diabetes en de andere grote doodsoorzaken de baas worden, wil dat alleen maar zeggen dat de meeste mensen de negentig kunnen halen, maar het is niet genoeg om honderdvijftig te worden, laat staan vijf
honderd. Daarvoor zal de medische wetenschap de meest basale structuren en processen in het menselijk lichaam moeten ombouwen en moeten ontdekken hoe organen en weefsel geregenereerd kunnen worden. Het is nog lang niet zeker of we daar in 2100 toe in staat zullen zijn. Niettemin zal elke mislukte poging om de dood te overwinnen ons een stap dichter bij ons doel brengen en kantoor huren zwolle dat zal nog meer hoop brengen en de mens aanmoedigen er nog beter zijn best voor te doen. Googles dochteronderneming Calico zal het probleem van de dood vermoedelijk niet op tijd oplossen om Google-oprichters Sergey Erin en Larry Page onsterfelijk te maken, maar hoogstwaarschijnlijk zullen er wel belangrijke ontdekkingen gedaan worden op het gebied van celbiologie, genetische medicamenten en de menselijke gezondheid. De volgende generatie googelaars kan haar aanval op de dood dan inzetten vanuit een nieuwe, sterkere positie. Wetenschappers die roepen dat de onsterfelijkheid binnen ons bereik ligt hebben veel weg van de jongen die te pas en te onpas roept dat hij wolven ziet: vroeg oflaat zal de wolf toch komen. Zelfs als we de onsterfelijkheid zelf niet meer mee zullen maken, kunnen we dus verwachten dat de strijd tegen de dood hét grote project van de komende eeuw zal worden. Denk aan ons geloof dat het menselijk leven heilig is, tel daar de dynamiek van de wetenschap bij op, voeg er de behoeften van kantoor huren arnhem de kapitalistische economie aan toe en een genadeloze oorlog tegen de dood lijkt onvermijdelijk. Met onze ideologische verknochtheid aan het menselijk leven zullen we de dood nooit domweg accepteren. Zolang er mensen sterven, zullen we ernaar blijven streven hem te overwinnen.

De biologische armoedegrens

Gerelateerde afbeelding
Laten we beginnen met het fenomeen hongersnood, dat duizenden jaren de grootste vijand van de mensheid is geweest. Tot voor kort leefden de meeste mensen op de uiterste rand van de biologische armoedegrens, waaronder mensen bezwijken aan ondervoeding en honger. Eén kleine vergissing of een beetje pech kon zomaar een doodvonnis betekenen voor een hele familie of een heel dorp. Als zware regenval je tarweoogst verwoestte of rovers er met je kudde geiten vandoor gingen, kon dat de hongerdood betekenen voor jou en je dierbaren. Pech of stommiteiten op collectief niveau leidden tot massale hongersnoden. Als het oude Egypte of het middeleeuwse India werd getroffen door ernstige droogte, was het niet ongebruikelijk dat vijf of tien procent van de bevolking omkwam. Voedsel werd schaars, transportmiddelen waren te traag en te duur om voldoende levensmiddelen te kunnen importeren en regeringen waren veel te zwak om als reddende engel te kunnen optreden. Sla een kantoor huren rotterdam willekeurig geschiedenisboek open en je komt geheid afschuwelijke verhalen tegen over wanhopige, uitgehongerde bevolkingsgroepen. In april 1694 beschreef een Franse functionaris in de stad Beauvais de gevolgen van hongersnood en krankzinnig gestegen voedselprijzen. Hij meldde dat zijn hele district nu bevolkt werd door ‘een oneindig aantal arme zielen, verzwakt door honger en ellende en stervend van armoede, omdat ze, zonder werk of beroep, geen geld hebben om brood te kopen. Om hun leven nog iets te rekken en hun honger enigszins te lenigen eten deze stakkers zulke onreine dingen als katten en het vlees van paarden die na het villen op de mesthoop zijn gegooid. [Anderen voeden zich met] het bloed dat vloeit als koeien en ossen worden geslacht en het slachtafval dat koks op straat smijten. Andere arme sloebers eten brandnetels en onkruid, ofw ortels en kruiden die ze in water koken.’
Dergelijke taferelen speelden zich in heel Frankrijk af. In de voorgaande twee jaar waren de oogsten in het hele koninkrijk verwoest door slecht weer, zodat de graanschuren tegen het voorjaar van 1694 volkomen leeg waren. De rijken vroegen exorbitante prijzen voor alle soorten gehamsterd voedsel en de armen stierven bij bosjes. Zo’n 2,8 miljoen Fransen -vijftien procent van de bevolking – stierven van de honger tussen 1692 en 1694, terwijl Zonnekoning Lodewijk XIV zich in Versailles vermaakte met zijn maîtresses. Het jaar daarop, in 1695, sloeg de hongersnood toe in Estland, wat een vijfde van de bevolking niet overleefde. In 1696 was het de kantoor huren amsterdam beurt van Finland, waar een kwart tot een derde van de inwoners stierf. In Schotland heerste tussen 1695 en 1698 ernstige hongersnood en in sommige gebieden stierf tot twintig procent van de bevolking daar van de honger.

Corporate governance

Gerelateerde afbeelding

Corporale governance betreft de regeling van een aantal met elkaar samenhangende aspecten van leiding, toezicht, organisatie en positie van belanghebbenden die het beslissen over en bereiken van doelstellingen van in het bijzonder (grote) beursondernemingen bepalen. Ook de belangen van werknemers, consumenten, leveranciers, regio en milieu worden hierbij erkend als relevante aspecten waarmee rekening gehouden dient te worden in de bepaling en uitvoering van het beleid van een onderneming. Medezeggenschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn hierbij vanuit een breed en gedifferentieerd belang srakeholders·model van een onderneming in het zogenaamde ‘stakeholders-model’ uitdrukkelijk inbegrepen. De aandacht voor ‘corporale governance’ dient te bevorderen dat toezichthoudende organen zodanig functioneren dat zij de belangen van de verschillende ‘stakeholders’ dienen, waarbij deze toezichthoudende organen zoveel mogelijk ook vrij kunnen beschikken over informatie die zij nodig hebben voor het co-working space rotterdam uitoefenen van hun functie. Als in het kader van ‘corpora te governance’ wordt gelet op rechten en plichten van beschermingsconsrrucries aandeelhouders, de beschermingsconstructies, de transparantie van de corporate governance en de bestuursstructuur, dan scoort Nederland in vergelijkend onderzoek slecht in een selectie van zes Europese landen. In dit onderzoek waren de grote Nederlandse beursfondsen uit de AEX-index betrokken. Het Verenigd Koninkrijk komt als het beste uit de bus. Zweden en Frankrijk delen de tweede plaats. Dan volgen België, Duitsland en hekkensluiter Nederland. De laatste plaats heeft ons land te danken aan de opeenstapeling bij veel AEX-fondsen van constructies die ‘één aandeel, één srem’ het principe van ‘één aandeel, één stem’ doorbreken en aan het grote aantal bescherbeschermingsconsrrucries mingsconstructies waardoor overnames sterk worden bemoeilijkt. EU-Richtlijn Naar verwachting zal de dertiende EU-Richtlijn inzake overnamebiedingen hier niet veel in veranderen. Deze Richtlijn heeft namelijk geen gevolgen voor het Nederlandse zogenaamde structuurregime, prioriteitsaandelen en certificaten.
Onafhankelijk toezicht en controle Wereldwijd worstelt men in dit kader met het vraagstuk van de ‘onafhankelijkheid van het toezicht’, ofwel … ‘wie controleert de controleurs?’. .. In de Verenigde Staten leeft de wens om de onafhankelijke component binnen de ‘board of directors’ verder op te voeren. Het Britse Cadbury-rapport bepleitte eveneens een versterking van de mate van onafhankelijkheid in de uitoefening van het toezicht. In België stelt men de dominantie van co-working space amsterdam referentieaandeelhouders binnen Raden van Bestuur ter discussie. Wat Duitsland betreft kan men zich afvragen of daar de deelbelangen niet te zeer in de toezichtsstructuur zijn geïnstitutionaliseerd. Voor het Nederlandse vennootschappelijke bestel heeft de Commissie-Peters een aantal aanbevelingen gedaan, waarin het aspect onafhankelijkheid expliciet (de aanbevelingen 2, 5 en 10) dan wel impliciet (de aanbevelingen 4, 7, 8, 12, 13 en 20) aan de orde is.

Afnemers/cliënten

Gerelateerde afbeelding

De afnemers of cliënten kopen de producten van een bedrijf of maken tegen betaling gebruik van de deskundigheden die bijvoorbeeld een ziekenhuis, bank of adviesbureau via dienstverlening ter beschikking stelt. Wil de klandizie trouw blijven en de cliëntèle de marktprijzen blijven betalen, dan moet het bedrijf of de instelling steeds producten of diensten van goede kwaliteit tegen aanvaardbare prijzen of tarieven blijven leveren. Het is belangrijk om de producten of diensten ook tijdig uit voorraad of bij levertijd op het afgesproken tijdstip af te handelen. Een organisatie verkrijgt hierdoor haar inkomsten en kan zich op die manier verzekeren van de co-working space rotterdam benodigde inkomende geldstroom.
Indien een organisatie zich onvoldoende of niet richt op veranderde behoeften van afnemers van producten of diensten, zullen bestaande producten op een bepaald moment niet worden afgenomen en zal een organisatie hierdoor klanten verliezen.  Elke organisatie gebruikt of verbruikt producten of diensten van andere organisaties. Daartoeleveranciers mee ontstaan relaties met toeleveranciers. Toeleveranciers leveren als bijdrage de op order van het bedrijf bestelde grondstoffen, diensten, energie, informatie, productiemiddelen of halffabrikaten. Daarvoor verwachten zij binnen de afgesproken betalingstermijn de gefactureerde marktprijzen te ontvangen. Bij wanbetaling van de zijde van de afnemer kan eventueel stopzetting van de leveranties volgen. Veelal zijn beide partijen gesteld op voortzetting van de klandizie. Correcte afhandeling van de orders is dan ook geboden om ook in de toekomst een blijvende en goede relatie te kunnen onderhouden. In toenemende mate worden daarbij (in bijvoorbeeld ‘co-makership’) eisen gesteld aan kwaliteit, levertijd, flexibiliteit en  co-working space amsterdam verantwoorde prijsstelling.
3.2.3 Vermogensverschaffers: aandeelhouders, banken, contributiebetalers
De ( eigenaar-)aandeelhouders, banken en overige vermogensverschaffers of contributiebetalers hebben de organisatie geld ter beschikking gesteld om daarmee bijvoorbeeld de aanschaf van machines en gebouwen en dergelijke te kunnen financieren. Hun bijdragen bestaan dus uit het eigen vermogen of uit het door banken verstrekte vreemde vermogen in de vorm van leningen, hypotheek en dergelijke. Daarvoor verwachten zij zeggenschap te kunnen uitoefenen, of rente, dividend, stijging van de waarde van hun aandeel in het bedrijfsvermogen te zullen terugkrijgen. Mocht een organisatie onvoldoende presteren, dan loopt ze het gevaar dat vermogensverschaffers bijvoorbeeld de geldkraan dichtdraaien, een concern opsplitsen, reorganisatie eisen of ingrijpen in de directie of het dagelijks bestuur.

Bestaat er geen toeval?

Gerelateerde afbeelding

Bestaat er geen toeval en gebeurt alles met een reden? Bestaat er een andere, onzichtbare dimensie naast de bekende fysieke wereld om ons heen? Deze vragen beheersten zodanig mijn leven dat ik nauwelijks meer kon slapen. Daarom ging ik op zoek naar de antwoorden, omdat ze mij de kans boden om uit te vinden hoe de wereld werkt en of er wel een God bestaat.” “Je zit toch niet voor niets in dit klooster,” zeg ik op verbaasde toon. “Je gelooft toch in de God die staat tijdelijk kantoor huren zwolle beschreven in de Bijbel? Jij hoeft niet meer verder te zoeken.” Renard schudt ontkennend zijn hoofd. Terwijl hij zich voorover buigt en zijn gezicht dichterbij komt, begint hij op fluisterende toon te spreken. “De kerk is niet heilig Nick. De paus heeft in de late middeleeuwen de inhoud van de Bijbel verdraaid en de echte boeken van wijsheid in de ban gedaan. Dit deed hij om meer macht over de gewone burger te verkrijgen om zo van de kerk het machtigste en rijkste instituut ter wereld te kunnen maken. Eerlijk gezegd is dat goed gelukt. De paus en zijn kardinalen hebben de waarheid expres verdoezeld om zo de mensen in hun macht te krijgen. De legaten en aflaten zorgden vanaf de middeleeuwen voor een ongekende rijkdom van de kerk. Volgens de Bijbel is het huis van God op aarde sober en helpen zij de armen. Als dat zo is bedoeld door God, hoe kan het tijdelijk kantoor huren arnhem dan dat het Vaticaan het rijkste instituut op aarde is, terwijl er dagelijks duizenden kinderen sterven van de honger? Alleen dit klooster al heeft een vermogen van meer dan een miljoen euro. Het instituut kerk klopt gewoon niet!” “Maar waarom zit je in een klooster als je niet in de kerk gelooft?” “De kerk is en blijft het huis van God, maar mensenhanden hebben de waarheid achter de werkelijke intentie van Jezus Christus verdoezeld.

Nauwkeurig en werklustig

Gerelateerde afbeelding

De sterkte die Richard me toewenste, kan ik goed gebruiken. Ik ben nog niet thuis of het circus begint te draaien. Als ik een boodschap in het dorp ga doen, kan ik niet meer pinnen, omdat Solventie direct alle bankrekeningen met tegoeden heeft geblokkeerd. De postbode verschijnt laat in de middag aan de deur met een aangetekende brief. Het is een aanmaning om binnen vierentwintig uur tien miljoen euro alsnog op een tussenrekening bij Van der Moolen te storten. Als dat niet gebeurt, wordt het persoonlijk faillissement aangevraagd bij de rechtbank. Zo trekt er langzaam een zwarte deken over ons leven heen. De volgende ochtend staat de  tijdelijk kantoor huren rotterdam postcode wederom met een aangetekend schrijven op de stoep. Nu is het mijn ontslagbrief op staande voet, omdat ik me niet aan de Compliance-richtlijnen van Van der Moolen heb gehouden. Ik kan het ontslag aanvechten, maar er is weinig hoop op succes. Voor beurshandelaren gelden strenge procedures met forse straffen als je de regels overtreedt. Ik weet ervan en ik heb ervoor getekend. Het niet melden van een privé-transactie is een doodzonde met ontslag op staande voet als sanctie.
Het weekend praat ik met Kathleen en ik merk dat we elkaar opbeuren en er zelfs grapjes over maken. Humor blijkt het meest effectieve middel tegen de stress te zijn van een persoonlijk faillissement. Zolang we er tijdelijk kantoor huren amsterdam beiden niet aan onderdoor gaan, is er nog hoop. Het voordeel is dat ik niet meer van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat hoef te werken en dus tijd heb om na te denken over wat me is overkomen. De analyse verschijnt scherp in mijn gedachten. Mijn grootste angst is altijd geweest om te falen en juist dit is nu werkelijkheid geworden! Hoeveel meer kan een mens falen dan dat hij op staande voet wordt ontslagen, niet meer kan pinnen en binnen enkele weken alles van hem wordt afgenomen? Gelukkig heb ik Kathleen nog, maar hoe kon het zo ver komen? Ik ben in vergelijking met mijn collega’s nauwkeurig en werklustig en ben altijd heel goed in mijn werk geweest. Ik kreeg dingen sneller voor elkaar dan de anderen en bijna alles wat ik aanraakte, veranderde direct in goud. Hoe pijnlijk het afwikkelproces nu al is, het wordt alleen nog maar pijnlijker de komende maanden.

Kwaliteitszorg

Gerelateerde afbeelding

Het topmanagement • Het topmanagement slaagt er onvoldoende in om de kwaliteitsgedachte te vertalen in concrete actieplannen. Voor de medewerkers blijft het dan bij een concept met veel ‘loze’ kreten. • Er is gebrek aan eenheid in het managementteam ten aanzien van de kwaliteitsproblematiek. Niet iedereen kan of wil zich hiermee identificeren en kwalititeitszorg daadwerkelijk de hoogste prioriteit geven. • Er is onzekerheid ten aanzien van de flexplek huren rotterdam persoonlijke gevolgen van de invoering van MANS. Voor autoritair management kan MANS bedreigend zijn. • Er wordt onvoldoende tijd uitgetrokken voor kwaliteitszorg waarmee eigenlijk een beperkte toewijding wordt geïllustreerd.
b Het middenmanagement • Indien een organisatie te maken heeft met een weinig veranderingsgezind middenkader dat onvoldoende overtuigd is van het belang van de kwaliteitszorg, kan de invoering van het proces hier gemakkelijk stagneren en zelfs vastlopen. Uit de media Voorbeeld van een strategisch kwaliteitsplan van een cateringorganisatie Strategisch kwaliteitsplan Taakstelling
Kwaliteitsprofilering
Kwalitatief betere producten afleveren om de winstgevendheid van de organisatie te vergroten Het bedrijf waaraan cateringsdiensten worden aangeboden De bezoekers van het bedrijfsrestaurant Warme snacks
Een goede en constante kwaliteit van de geleverde producten Een snelle beschikbaarheid van de geleverde producten Het aantal tevreden klanten (90 %) Actieplan
Direct Direct 1 maand na dato Bedrijfsleider Bedrijfsleider Bedrijfsleider Bron: HarvardHollandReview.3(1990)211,p.58 • Het confronteren van het middenmanagement met top-down opgelegde doelstellingen, waarbij er geen ruimte meer is voor eigen vertalingen en interpretaties, zal de flexplek huren amsterdam kans op slagen van het proces zeker niet vergroten.
• Er is een gebrek aan operationele kwaliteitsdefinities. Kwaliteit wordt gebrekaanoperationelekwaliteitsdus onvoldoende herkend en zichtbaar gemaakt. Hierdoor kunnen me- definities dewerkers slechts ontoereikende feedback geven over geleverde prestaties. • Binnen veel ondernemingen is er sprake van een traditionele relatie tussen baas en ondergeschikte waardoor de medewerkers in mindere mate betrokken zijn bij hun werk en hierdoor ongemotiveerd zijn om van kwaliteitszorg een daadwerkelijk succes te maken.

Organisatie in ontwikkeling

Gerelateerde afbeelding

Het maken van een of meerdere van de hiervoor genoemde fouten kan buitengewoon kostbaar zijn en enorme consequenties hebben voor organisaties. Zo slaagt een organisatie er bijvoorbeeld niet in om tijdig nieuwe producten of diensten op de markt aan te bieden tegen concurrerende prijzen en/ of kwaliteit. Dit kan leiden tot krimpende budgetten, ontslagen en grote onzekerheid en stress voor overige werknemers. Veel
van de hiervoor genoemde gemaakte fouten zijn echter vermijdbaar. Kotter heeft acht fasen gedefinieerd voor het succesvol doorvoeren van acht fasen grote veranderingen:
Maak duidelijk dat er sprake is van een zeer urgente situatie. Als er geen sprake is van een ‘vijf voor twaalf’g evoel, dan zal het moeilijk zijn om het management op het juiste niveau te mobiliseren dat zich committeert flexplek huren rotterdam om voldoende tijd en energie te stoppen in een veranderingsproces. 2 Stel een coalitie van leiders samen. Het is essentieel dat er een team van leiders wordt samengesteld, die genoeg macht hebben om veranderingsprocessen te leiden. Die leiders moeten in deze coalitie nauw samenwerken. In geen enkele organisatie kan de algemeen directeur als enige veranderingsprocessen succesvol leiden. 3 Ontwikkel een visie en strategie. Zorg ervoor dat er een visie wordt ontwikkeld die richting geeft aan het veranderingsproces. Ook moeten er strategieën komen die erop gericht zijn deze visie te implementeren. 4 Communiceer de ‘veranderingsvisie’. Het is van groot belang dat de visie continu wordt uitgedragen en dat de coalitie van leiders voorbeeldgedrag laat zien. 5 Zorg voor breed empowered-action. Het is belangrijk dat er risico’s worden genomen en dat er ruimte is voor niet-conventionele ideeën, activiteiten en acties. Verder zullen structuren en systemen moeten worden aangepast die veranderingsvisies zouden kunnen ondermijnen. 6 Genereer het korte-termijnresultaat. Zichtbare verbeteringen in het resultaat van de organisatie moeten worden gepland en gerealiseerd. Personen die aan deze resultaten hebben bijgedragen, moeten hiervoor erkenning krijgen en worden beloond. 7 Consolideer het resultaat en genereer nog meer veranderingen. Het is essentieel dat behaald resultaat wordt behouden en dat het veranderingsproces wordt flexplek huren amsterdam versterkt met nieuwe projecten, thema’s en personen die veranderingen kunnen leiden. Zorg dat je mensen aanneemt, ontwikkelt en promoot, die in staat zijn de veranderingsvisie te implementeren. 8 Zorg dat nieuwe benaderingen in de cultuur zijn verankerd. Betere resultaten worden bereikt door een klant- en productiviteitsgericht gedrag alsmede door meer en beter leiderschap en effectiever management. De relatie tussen nieuw gedrag en het succes van de organisatie moet worden uitgedragen in de organisatie.

Werken in teams

Gerelateerde afbeelding

Besef dat het veranderen van bedrijfscultuur meer inhoudt dan het veranderen van symbolen en gedrachtsvoorschriften. De hiermee beoogde betekenis moeten de leden van een bedrijf zich eigen maken.
6 Draag geen ideeën uit over cultuurverandering waarvan u weet dat u ze zelf niet in praktijk kunt brengen.
7 Ga voor uzelf af en toe na of u als leider uw tijdperk momenteel realiseert ten gunste van uw onderneming of dat u wellicht uw tijdperk achter u heeft liggen.
8 Geef leden van uw organisatie de flexplek huren rotterdam mogelijkheid om schokervaringen, als gevolg van cultuurverandering te verwerken.
Ten slotte willen we stilstaan bij het werken in teams in een organisatie. Organisaties zijn samenwerkingsverbanden van mensen, die gezamenlijk een bepaald doel nastreven. Activiteiten binnen organisaties vinden voornamelijk plaats door middel van groepsprocessen (bijvoorbeeld be- groepsprocessen sluitvorming en afstemming). De mensen in een organisatie zijn geen eilandjes op zichzelf, maar functioneren als een schakel in een groter geheel. Uit onderzoek blijkt dat doelgericht en doelmatig teamwerk een belangrijke kracht voor succesvolle organisaties is. Om dit te realiseren dient gekeken te worden naar verschillende rollen die binnen een team aanwezig moeten zijn en naar condities, waaronder een team doelgericht en doelmatig kan functioneren.
Het ontwikkelen van ‘vechtteams’ Een managementteam dat het onderling niet eens is maar constructieve discussies heeft over oplossingen voor problemen, maakt veelal de beste beslissingen. De volgende vijf flexplek huren amsterdam benaderingen kunnen worden onderscheiden voor het ontwikkelen van deze ‘vechtteams’: 1 Zorg ervoor dat de teams heterogeen zijn voor wat betreft leeftijd, geslacht, functionele achtergrond en industriële ervaring. Als alle leden van een team min of meer hetzelfde profiel hebben, dan is de kans groot dat ze er ook allemaal dezelfde opvattingen op na houden.