Attitude- en gedragsoverbelasting

Gerelateerde afbeelding

De opvattingen en gedragingen in het attitude· en gedragsoverbelasting privé-leven zijn sterk gerelateerd aan de ervaringen op sociaal gebied die de manager in zijn werk heeft. Zo zal een manager in een managementfunctie die een keiharde opstelling vereist en weinig ruimte laat om gevoelens te tonen ook privé-problemen krijgen met het tonen van gevoelens van aanhankelijkheid en tederheid.
d Existentiële overbelasting Hierbij wordt gesteld dat mensen die onteVTe- existentiële overbelasting den zijn met hun flexplek huren rotterdam baan eerder psychische problemen hebben dan anderen. Zo kan een mislukte carrière een diepe depressie veroorzaken die zich uitstrekt over alle aspecten van het leven.
Vanwege het langdurig onder spanning staan wordt de manager ongevoelig voor gebeurtenissen in het privé-leven en zal zijn vermogen nog te genieten van zaken als hij VTij is verminderen. Emotionele uitingen zoals genot, verdriet, woede, plezier en pret worden onderdrukt. Kenmerkend is tevens een psychische afwezigheid of zoals Fransen over deze managers zeggen: ‘Il n’ est pas disponible’.
Deel b 1 Mensen en organisatie 6.4.4 Stress Stress is de belangrijkste oorzaak van het optreden van overbelasting. Bij stress kan een onderscheid worden gemaakt tussen stress als toestand en stress als een proces. Onder stress als toestand wordt verstaan: de psychologische en lichamelijke flexplek huren zwolle situatie die ontstaat wanneer aan een persoon eisen worden gesteld waaraan hij niet kan voldoen. Het stressproces kan worden gezien als de lichamelijke, psychologische en sociale veranderingen die samenhangen met de stresstoestand. De gevolgen hiervan zijn samengevat in het zogenoemde Michiganmodel21 In dit model wordt een bruikbare samenvatting gegeven van een aantal stadia in het stressproces (zie figuur 6.22).

De machtsrelatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Modderen met moderne macht Hiërarchie is een vies woord in moderne organisaties. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden dienen zo laag mogelijk in het bedrijfte liggen. Bedrijven vergroten zo de betrokkenheid van werknemers en kunnen optimaal gebruik maken van hun kennis en vaardigheden. Het ontbreken of vervagen van de formele hiërarchie zet de deur open naar kantoor huren rotterdam het spel der vrije krachten: de diepgewortelde behoefte om in elke groep een pikorde vast te stellen. Hoe is het mogelijk dat iemand die eigenlijk niets te zeggen heeft binnen het bedrijf, een eigen koninkrijkje kan opbouwen en als een ware tiran kan regeren? Het antwoord is eenvoudig: niemand roept hem een halt toe. Even zo vaak zijn de verhalen over empowerment, zelfsturende teams en coaching niet veel meer dan de nieuwe gevel waarachter de oude macht schuilgaat. Ego’s zijn nu eenmaal weinig gevoelig voor managementmodes. Wie eens aan de macht geroken heeft, wil er ook wel van genieten. Tutoyeren en het gebruik van voornamen vormen daarvoor geen beletsel, want het kantoor huren zwolle machtsspel wordt subtiel gespeeld. Dit is geen pleidooi voor herstel van autoritair management. De omgeving waarin bedrijven opereren is te complex om enkelingen eenzijdig de dienst te laten uitmaken. Het is echter ook een misverstand te denken dat macht in moderne organisaties niet langer bestaat, of niet meer nodig is. Verlicht despotisme is volgens sommigen het ideale compromis: helderheid over de machtsverhoudingen en tegelijkertijd volop ruimte voor rationele argumentatie. Verlichte despoten, succesvolle topbestuurders met een sterk persoonlijk charisma, zijn de mythische helden van het bedrijfsleven. Het probleem van het verlicht despotisme is echter kantoor huren amsterdam de keuze van de despoot. Ondanks Management-Developmentprogramma’s, assessmentcenters en wat dies meer zij, is het allerminst vanzelfsprekendheid dat de baas ook competent is. Cynici beweren zelfs het tegendeel. Veelgeprezen topmanagers hebben in elk geval vaak gemeen dat zij op een goede dag met daverend geraas van hun voetstuk donderen. Het blijft modderen met macht. Dat is niet verwonderlijk. Macht speelt een wezenlijke rol waar mensen samenwerken, ook zonder dat ze zich daar steeds ten volle van bewust zijn. Het spel om de macht is nooit helemaal uitgespeeld. Moderne managementtechnieken noch oude leiderschapsmythen kunnen daar iets aan veranderen.
Ook kan gekozen worden de machtsrelatie te wijzigen. Een voorbeeld hiervan is over te gaan op verplatting of kantoor huren arnhem horizontalisering van de organisatie. Hierdoor ontstaan minder ‘tussenfuncties’ en de bovenbeschreven nadelen. Tevens heeft men de mogelijkheid de taken van de overgebleven organisatieniveaus uit te breiden en daardoor aantrekkelijker te maken. 6.3.2 leiderschap Teneinde de organisatiedoelen te bereiken zal de leider over bepaalde kwaliteiten moeten beschikken. Het gaat hierbij om een combinatie van aanleg en opleiding. Levenservaring blijkt echter van grote invloed op de kwaliteit van leiderschap. Medewerkers verwachten van een leider dat deze hen kan helpen om hun werk tot een zinvolle en prettige tijdsbesteding te maken. Ze zullen de leider trouw blijven als hij erin slaagt om hun behoeften te bevredigen.
Er mag worden gesteld dat iemand een leider is naarmate hij: • aanhangers of volgelingen weet te trekken, wier aanhang of navolging vrijwillig is; • demonstreert dat hij de beste methode heeft om de wensen van zijn aanhang te vervullen; • op een deskundige wijze met deze methoden kan omgaan.
In de praktijk is gebleken dat een leidinggevende rol zich niet laat opdringen. Een manager kan zich slechts als leider handhaven zolang hij bewijst dat hij de superieure persoon is met de beste methode.

Mensen en organisatie

Gerelateerde afbeelding

Ondernemerschap en opbouwen van een netwerk Medewerkers moeten nieuwsgierig zijn naar nieuwe ontwikkelingen en deze weten te vertalen naar de zakelijke mogelijkheden voor de organisatie. Daarnaast zullen ze zelfstandig een netwerk van relaties moeten opbouwen en dit netwerk moeten onderhouden.
Het is een enorme opgave ervoor te zorgen dat alle werknemers aan deze eisen kunnen voldoen. Cijfers & Trends Uitgangspunten voor bepaling van scholingsbehoeften, in procenten 13 Strategische beslissingen: 75 % Knelpunten per afdeling: 64 % Incidentele signalen uit de organisatie: 29 % Op verzoek van medewerkers: 61 % Aan hand van individuele opleidingsplannen: 50 % Knelpunten per individu: 25 %
Zoals reeds eerder in dit hoofdstuk werd aangegeven, spelen demografische factoren een steeds belangrijker rol wat betreft de beschikbaarheid van Human Capita!. Het aantal jongeren op de Nederlandse arbeidsmarkt neemt af en er is sprake van een toename van ouderen in de leeftijdscategorie van 50 tot 65 jaar. De krimpende aanwas leidt nu al in een aantal sectoren tot een tekort aan gekwalificeerde medewerkers. Daarbij komt dat we weer heel zuinig moeten zijn op de oudere werknemer. Een gevolg hiervan is dat om-, her- en bijscholing een enorme vlucht zullen kantoor huren arnhem nemen. Bedrijfsopleidingen worden een steeds belangrijker instrument om de kwaliteit van het personeel op peil te houden.
In Nederland loopt het percentage van de brutoloonsom dat aan opleidingen wordt geïnvesteerd uiteen van een half tot tien procent. Het exacte bedrag dat aan opleidingen in Nederland wordt besteed is niet bekend. Inclusief opleiding en begeleiding op de werkplek wordt dit echter geschat op zo’n tien miljard gulden. Voor de komende jaren wordt verwacht dat het bedrag dat organisaties zullen uitgeven aan opleidingen verder zal toenemen ten gevolge van technologische ontwikkelingen, mobiliteit van medewerkers en vanwege toegenomen eisen aan personeel met betrekking tot flexibiliteit, kwaliteit en sociale en communicatieve vaardigheden.

Managementperspectief

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ten gevolge van demografische factoren zal de instroom van jongere werknemers in organisaties de komende jaren afnemen. Tevens zullen regelingen voor vervroegde uittreding (vuT) worden beperkt en zal flexibele pensionering toenemen. De gemiddelde leeftijd van de werknemers zal daardoor toenemen. Een van de gevolgen hiervan is dat nieuwe kennis in de eigen organisatie moet worden verworven door middel van opleidingen en (bij) scholing.
Sociaal-culturele ontwikkelingen komen tot uitdrukking in een verder gaande individualisering, verandering in denken over de betekenis van werk, wijzigingen in de rolpatronen van mannen en vrouwen en de aanwezigheid van flexplek almere mondiger en hoger opgeleide werknemers. Dit heeft consequenties voor de inrichting van het werk (deeltijdwerk, beloning, mobiliteit, thuiswerk enzovoort) en voor de managementstijl.
Hoofdstuk 5 1 Human Resource Management 1 Managementperspectief
Naam: Functie: Organisatie:
Hans Jaap Moes Human Resources Director Europe Deloitte Consulting ICS
Beknopte beschrijving Deloitte Consulting is één van de Topmanagement-consultingfirma’s die consultancy-diensten verleent op het gebied van strategie, procesverbetering, informatietechnologie en human resources. Deloitte Consulting maakt deel uit van Deloitte Touche Tohmatsu, met ruim 80 000 medewerkers in 130 landen. Deloitte & Touche is met bijna 5 000 medewerkers één van de grootste adviesbureaus in Nederland.
Wat is de belangrijkste management-les die u heeft geleerd? Keer op keer heb ik ervaren dat het forceren van verandering of ontwikkeling van mens en organisatie tot slechte resultaten leidt. Verandering en ontwikkeling van mensen geschiedt langs bepaalde lijnen en wetmatigheden. Negeer je die ‘natuurwetten; dan keren de krachten zich tegen je en is het moeilijk je doel te bereiken. Het is daarom van groot belang dat je als manager je waarnemingsvermogen scherpt, en probeert deze wetmatigheden te herkennen en je gedrag daaraan te confirmeren. Een voorbeeld van zo’n ‘natuurwet’ is het leren en veranderen van mensen. Mensen leren op ten minste drie niveaus: kennis, vaardigheden en attitudes. Kennis is direct te vergroten; het aanleren of verbeteren van vaardigheden kost al vele weken; het veranderen van attitudes neemt wel een jaar in beslag en dan nog alleen als alles meewerkt

Het ontstaan van het vakgebied

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het vak is ontstaan uit de behoefte op gestructureerde wijze na te denken over en vat te krijgen op organisaties en wat erin gebeurt. Zo geformuleerd is het vak al erg oud. Socrates en Plato stelden reeds in de vierde eeuw voor Christus theorieën op over leiding geven, taakverdeling en specialisatie. Het wordt voor de eerste maal als vak gedoceerd, hoewel nog niet in de huidige vorm, in de Verenigde Staten in de tweede helft van de negentiende eeuw. Het management wordt door de groter wordende bedrijven na de industriële revolutie namelijk steeds gecompliceerder en vereist aparte vaardigheden. Een van de eersten die gesteld hebben dat management een vak is dat geleerd kan en moet worden, in plaats van een door talent of erfenis verkregen positie, is Henry Fayol (1841-1925). In paragraaf 4.3.3 zullen we aandacht aan hem besteden.
In Nederland is organisatiekunde als afstudeerrichting aan de Technische Hogescholen kort na de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd. Het vak heette toen bedrijfsorganisatie en was sterk technisch georiënteerd. bedrijfsorganisatie In de jaren zestig en zeventig is de organisatiekunde zoals we die nu organisatiekunde kennen in Nederland ontstaan. Andere wetenschappen werden erin betrokken, zoals de bedrijfseconomie, logistiek, de gedragswetenschappen en de flexplek almere juridische wetenschap. In die tijd werd ook het begrip interdisciplinariteit geïntroduceerd. De achterliggende reden voor introductie was het complexer en groter worden van organisaties, met name van ondernemingen, door de sterke ontwikkeling van de techniek en de algemene economische ontwikkelingen. De besturing van dergelijke organisaties vereiste meer dan het kundig zijn in een van de vakgebieden, of het beschikken over leidinggevende capaciteiten. Er ontstond behoefte aan mensen die het totaal van de bijdragen van de verschillende vakgebieden konden overzien, integreren en hieruit conclusies konden trekken. Mensen dus die beschikten over een totaalvisie. In eerste instantie ontstond die behoefte binnen het bedrijfsleven. Vandaar dat de benaming van het nieuwe vakgebied bedrijfskunde werd. Later zagen ook andere organisaties de voordelen van de benadering in en pasten veel van de nieuwe inzichten toe. Op een aantal universiteiten en hogescholen bestaan studierichtingen bedrijfskunde. Het vak Bedrijfskunde binnen overige studierichtingen aan universiteiten en hogescholen wordt ook wel aangeduid met: Organisatiekunde, Bedrijfsorganisatie, Organisatieleer, Management en Organisatie en Management Organisatie, Organisatie en Management of alleen Management.

Samenwerkingsverbanden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een groeiend aantal organisaties gaat samenwerkingsverbanden aan, waarbij de doelen verschillend van aard kunnen zijn. De oorzaak van het aangaan van een samenwerkingsverband zal in de toekomst vooral liggen op het terrein van (het ontwikkelen van) kennis. Motieven voor samenwerking kunnen offensief of defensief van karakter zijn en de vorm waarin de samenwerking tot stand komt, ligt tussen een ad hoc samenwerking of een volledige joint venture. Bij het beoordelen van het succes wordt vooral gekeken naar het opgebouwde concurrentievermogen. Samenwerkingsverbanden kunnen tussen concurrenten of niet-concurrenten plaatsvinden, waarbij bij het laatste een onderscheid gemaakt is tussen samenwerking in de detailhandel, publiek-private samenwerking en uitbesteding. Van organisatorische netwerken is sprake wanneer we naar een cluster van afhankelijke vergaderruimte almere organisaties, een gebundelde collectiviteit, kijken. Door de verschijnselen strategisch gedrag en technologie is de aandacht voor organisatorische netwerken toegenomen. Een achttal netwerken, die qua intensiteit van samenwerking verschillen, is aan de orde geweest. De overname- en fusiegolf is voorlopig nog niet afgelopen, vanwege een voortdurende herschikkingsgolf onder druk van de toenemende (wereld)concurrentie. Synergie wordt veelal als motief aangegeven. Fusies en overnames blijken vaak niet zo succesvol te zijn als gedacht. Grote problemen liggen op de terreinen als organisatiecultuur, personeel en verwachtingen. Tevens dient veel nadruk te worden gelegd op de fase na de fusie, de implementatie.

Het belang van informatiesystemen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In het verleden lag de belangrijkste reden om te gaan samenwerken op het terrein van productie en de daarmee te behalen schaalvoordelen (een productiegeoriënteerdheid). Een tendens is zichtbaar dat in de toekomst het aangaan van strategische allianties meer en meer gebaseerd zal zijn op het uitwisselen en ontwikkelen van kennis (een kennisoriëntatie). Dit wordt vooral door de volgende aspecten beïnvloed: kennis is steeds meer mondiaal aanwezig en een groeiend aantal landen levert specifieke bijdragen op het gebied van nieuwe kennisontwikkeling. Samenwerking ligt voor de hand. Een deel van de kennis is makkelijk overdraagbaar. De kennis kan eenvoudig verspreid worden en is daardoor mondiaal beschikbaar (door middel van boeken enzovoort). Het hebben van een kennisvoorsprong op concurrenten levert een basis voor een krachtige concurrentiepositie. Het samen ontwikkelen van een kennisvoorsprong biedt hierbij voordelen. Een deel van de kennis is moeilijk overdraagbaar.
Wolters Kluwer is een multinationale uitgeverij, actief in 26 landen. De kernactiviteiten zijn gericht op de professionele afnemer en bestaan uit: juridisch en fiscaal uitgeven, uitgeven voor bedrijven en instellingen (profit en non-profit), medisch uitgeven, uitgeven voor diverse wetenschapsgebieden en educatief uitgeven.
Wat zijn de belangrijkste externe factoren die van invloed zijn op uw organisatie? Een toenemende concurrentie, een steeds flexplek almere kortere product-life-cycle, internet, een toenemende vraag naar maatwerk met korte levertijden en de opkomst van het verschijnsel integrale informatievoorziening.
Wat zijn de belangrijkste waarden in uw organisatie? Klantgerichtheid, integriteit, respect, zorgvuldigheid, teamgeest, bereidheid te leren, ondernemerschap, professionaliteit en resultaatgerichtheid.
Wat is het belang van informatiesystemen in uw organisatie? Twee databases staan centraal in onze bedrijfsvoering. In de eerste wordt de kennis over onze klanten en hun specifieke informatiebehoeften ondergebracht. In de tweede -de product database – alle informatie waarover ons bedrijf kan beschikken, inclusief de beschrijving ervan (samenstelling, auteursrechtelijke aspecten, sleutelwoorden, enzovoort). De kwaliteit van een en ander is voor ons bedrijf van levensbelang. Aan de verbetering ervan wordt stelselmatig gewerkt.

Strategisch management

Gerelateerde afbeelding

Intern onderzoek als onderdeel van de situatieanalyse
De volgende stap van de situatieanalyse is het intern onderzoek (zie figuur 2.6).
Zelfkennis is voor iedereen van groot belang. Door middel van inzicht in het eigen functioneren kan een goede inschatting worden gemaakt over de haalbaarheid van keuzes, bijvoorbeeld een opleiding of een baan. Wanneer je sterke en zwakke plekken bij jezelf onderkent, kun je aan de zwakke kanten gaan werken en sterke kanten nog verder onwikkelen. Atleten meten voortdurend hun prestaties, om inzicht te krijgen in hun vorderingen en met de trainer een programma op te stellen om tot nog betere resultaten te komen. Veel mensen hebben de neiging de oorzaak van problemen bij anderen te leggen. Dat geldt ook voor bedrijven. T Figuur 2.6 Intern onderzoek als onderdeel van de situatieanalyse.
Bij afnemende winstgevendheid geeft men de schuld aan de concurrent die met zijn lage prijzen de marktverhoudingen verstoort. Men vergeet het eigen functioneren ter discussie te stellen.
Het regelmatig werpen van een kritische blik op het eigen functioneren is dan ook van levensbelang om een organisatie gezond te vergaderruimte almere houden of uit de problemen te helpen. Zo is uit een onderzoek van de Nationale Investeringsbank2 gebleken dat ruim vijftig procent van de faillissementen te wijten is aan alléén interne factoren. Vooral het gebrek aan goede informatiesystemen is hiervoor een belangrijke oorzaak!
Indien we een onderzoek beginnen dat zich toespitst op de interne organisatie, dan wordt er gesproken van een intern onderzoek of bedrijfs- intern onderzoek diagnose. Het doel hiervan is het in kaart brengen van de sterke en zwakke kanten van de organisatie (zie figuur 2.7).
Gedurende het onderzoek zal veel informatie moeten worden aangeleverd door verschillende mensen in de organisatie. Gelet op het grote belang van juiste informatie is optimale betrokkenheid op elk niveau in de organisatie van groot belang.

Omgeving en organisatie

Gerelateerde afbeelding

Vermogensverschaffers Met de vermogensverschaffers zoals aandeelhouders, financiële in- vermogensverschaffers stellingen en de overheid, zullen organisaties een goede relatie moeten onderhouden. Organisaties zijn immers aangewezen op financiële middelen om hun activiteiten te kunnen uitbreiden of in bestaande vorm te kunnen blijven uitoefenen. Indien de vermogensverschaffers ontevreden worden over de taakuitoefening van een organisatie, kunnen ze de geldkraan dichtdraaien. Dit kan voor de organisatie grote problemen met zich meebrengen en een gevaar vormen voor het voortbestaan van de organisatie. Vaak zien we dat vermogensverschaffers vertegenwoordigd zijn in een toezichthoudend instituut zoals de Raad van Commissarissen bij grote onderneming.
Werknemers De werknemers vormen het flexplek almere belangrijkste kapitaal van iedere organisatie en kunnen als kritische succesfactor worden beschouwd. De moderne werknemer uit de 2oste eeuw is hoger opgeleid, geëmancipeerd en meer individualistisch van aard dan zijn voorgangers. De werknemers zullen een steeds grotere rol spelen bij product- en organisatie-innovaties en kwaliteitsverbeteringen. Hij zal zijn medezeggenschap aanwenden om invloed uit te oefenen op: de keuze van richting waarin de organisatie zich zal bewegen, de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie en het sociale beleid. Met andere woorden: de werknemers zijn de spelers in het veld die de wedstrijd moeten winnen en waarmee de leiding terdege rekening zal moeten houden.

Gerechtshof

Gerelateerde afbeelding

Rechtbank De rechtbanken (19 in getal) behandelen in eerste aanleg alle civiele en strafzaken voor zover deze zaken niet aan een ander gerecht zijn opgedragen. Binnen de rechtbanken bestaan ‘sectoren kanton’. De kantonrechter van deze sector beslist over die zaken die voorheen tot de bevoegdheid van de kantongerechten behoorde. Sinds de inwerkingtreding van de Awb is aan de rechtbank ook de kennisneming in eerste aanleg van administratieve geschillen toevertrouwd. In hoofdstuk 3 zal hierop dieper worden ingegaan. De gerechtshoven (5 in getal) fungeren als beroepsrechter tegen vonnissen van de rechtbanken.
Hoge Raad De Hoge Raad fungeert primair als cassatierechter van vonnissen van andere rechters. In uitzonderlijke gevallen functioneert de Hoge Raad als rechter in eerste aanleg, met name bij strafbare feiten gepleegd door ministers, staatssecretarissen en leden van de Staten-Generaal. Anders dan bij hoger beroep wordt bij cassatie niet onderzocht of de feiten waarop de vonnissen zijn gebaseerd juist zijn, maar wordt uitsluitend beoordeeld of het recht juist is toegepast op de vaststaande feiten.
Administratieve rechter Naast civiele en strafrechters zijn in verschillende wetten speciale rechters aangewezen ter berechting van bepaalde soorten geschillen tussen overheid en burgers. Dit zijn de zogenoemde flexplek almere administratieve rechters. Per categorie geschil is gewoonlijk een administratiefrechtelijke instantie in het leven geroepen. In bepaalde gevallen heeft de wetgever de beslissing van administratiefrechtelijke geschillen opgedragen aan de gewone (civiele) rechter. Zo zijn bij de rechtbanken aparte afdelingen (kamers) ingesteld voor het behandelen van en beslissen over bestuursrechtelijke zaken in eerste instantie.
Tegen beslissingen van de administratieve kamers van de rechtbanken,de zogenoemde sector bestuursrecht, kan in hoger beroep worden gegaan bij de
40 2 Staatsrecht algemeen
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die beslist dan in tweede instantie. Daarnaast beslist deze Afdeling ook in eerste instantie over een groot aantal zaken, zoals bij het beroep tegen milieuvergunningen en tegen goedkeuringsbesluiten van Gedeputeerde Staten over bestemmingsplannen. In dat geval beslist de Afdeling dus direct op een beroep, als eerste rechter, en is er geen uitspraak van de rechtbank. Bij de behandeling van de desbetreffende wetten in dit boek zal op deze materie dieper worden ingegaan.